1 Kronieke - 1 Chronicles

Hoofstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Hoofstuk 6

1 Die seuns van Levi was: Gerson, Kehat en Merári.
2 En die seuns van Kehat was: Amram, Jishar en Hebron en Ussiël.
3 En die seuns van Amram was: Aäron en Moses, en Mirjam; en die seuns van Aäron was: Nadab en Abíhu, Eleásar en Itamar.
4 En Eleásar was die vader van Pínehas; Pínehas van Abisúa;
5 en Abisúa van Bukki; en Bukki van Ussi;
6 en Ussi van Serágja; en Serágja van Mérajot;
7 en Mérajot van Amárja; en Amárja van Ahítub;
8 en Ahítub van Sadok; en Sadok van Ahímaäs;
9 en Ahímaäs van Asárja; en Asárja van Jóhanan;
10 en Jóhanan van Asárja; dit is hy wat die priesteramp bedien het in die huis wat Salomo in Jerusalem gebou het.
11 En Asárja was die vader van Amárja; en Amárja van Ahítub;
12 en Ahítub van Sadok; en Sadok van Sallum;
13 en Sallum van Hilkía; en Hilkía van Asárja;
14 en Asárja van Serája; en Serája van Jósadak;
15 en Jósadak het saamgegaan toe die HERE Juda en Jerusalem deur die hand van Nebukadnésar in ballingskap weggevoer het.
16 Die seuns van Levi was: Gersom, Kehat en Merári.
17En dit is die name van die seuns van Gersom: Libni en Símeï.
18En die seuns van Kehat was: Amram en Jishar en Hebron en Ussiël.
19Die seuns van Merári was Magli en Musi. En dit is die geslagte van die Leviete volgens hulle families:
20van Gersom—sy seun was Libni, sy seun Jahat, sy seun Simma,
21sy seun Joag, sy seun Iddo, sy seun Serag, sy seun Jéatrai.
22Die seuns van Kehat was: sy seun Amminádab, sy seun Korag, sy seun Assir,
23sy seun Élkana, en sy seun Ébjasaf, en sy seun Assir,
24sy seun Tahat, sy seun Uriël, sy seun Ussia, en sy seun Saul.
25En die seuns van Élkana was: Amásai en Ahimot en Élkana;
26die seuns van Élkana: sy seun Sófai, en sy seun Nahat,
27sy seun Elíab, sy seun Jeróham, sy seun Élkana.
28En die seuns van Samuel: die eersgeborene Joël, en die tweede Abía.
29Die seuns van Merári was: Magli; sy seun Libni, sy seun Símeï, sy seun Ussa;
30sy seun Símea, sy seun Haggía, sy seun Asája.
31En dit is hulle wat Dawid aangestel het vir die leiding van die sang in die huis van die HERE vandat die ark ‘n rusplek gevind het.
32En hulle het as sangers gedien voor die tabernakel van die tent van samekoms, totdat Salomo die huis van die HERE in Jerusalem gebou het; en hulle het in hul dienswerk gestaan volgens hulle ordening.
33En dit is hulle wat in diens gestaan het saam met hulle seuns: van die seuns van die Kehatiete: Heman, die sanger, die seun van Joël, die seun van Samuel,
34die seun van Élkana, die seun van Jeróham, die seun van Éliël, die seun van Toag,
35die seun van Suf, die seun van Élkana, die seun van Mahat, die seun van Amásai,
36die seun van Élkana, die seun van Joël, die seun van Asárja, die seun van Sefánja,
37die seun van Tahat, die seun van Assir, die seun van Ébjasaf, die seun van Korag,
38die seun van Jishar, die seun van Kehat, die seun van Levi, die seun van Israel.
39En sy broer was Asaf, wat aan sy regterhand gestaan het; Asaf was die seun van Berégja, die seun van Símea,
40die seun van Mígael, die seun van Baäséja, die seun van Malkía,
41die seun van Etni, die seun van Serag, die seun van Adája,
42die seun van Etan, die seun van Simma, die seun van Símeï,
43die seun van Jahat, die seun van Gersom, die seun van Levi.
44En hulle broers, die seuns van Merári, aan die linkerhand, was: Etan, die seun van Kisi, die seun van Abdi, die seun van Mallug,
45die seun van Hasábja, die seun van Amásia, die seun van Hilkía,
46die seun van Amsi, die seun van Bani, die seun van Semer,
47die seun van Magli, die seun van Musi, die seun van Merári, die seun van Levi.
48En hulle broers, die Leviete, was bestemd vir al die dienswerk by die tabernakel van die huis van God.
49Maar Aäron en sy seuns het offerrook laat opgaan op die brandofferaltaar en op die reukofferaltaar, vir al die werk in die Allerheiligste en om versoening te doen vir Israel, net soos Moses, die kneg van God, beveel het.
50En dit is die seuns van Aäron: Eleásar was sy seun, Pínehas sy seun, Abisúa sy seun;
51Bukki sy seun, Ussi sy seun, Serágja sy seun,
52Mérajot sy seun, Amárja sy seun, Ahítub sy seun,
53Sadok sy seun, Ahímaäs sy seun.
54En dit was hulle woonplekke volgens hulle laers in hulle grondgebied—aan die seuns van Aäron, aan die geslag van die Kehatiete, want aan hulle was die eerste lot.
55Aan hulle dan is gegee: Hebron, in die land Juda, met sy weiveld daar rondom;
56maar die saaigrond van die stad en sy dorpe het hulle aan Kaleb, die seun van Jefúnne, gegee.
57En aan die seuns van Aäron het hulle die vrystad Hebron en Libna gegee met die weiveld daarvan, en Jattir en Estemóa met die weiveld daarvan,
58en Hiles met sy weiveld, en Debir met sy weiveld,
59en Asan met sy weiveld, en Bet-Semes met sy weiveld;
60en van die stam van Benjamin: Geba met sy weiveld, en Alémet met sy weiveld, en Anatot met sy weiveld. Al hulle stede in hulle geslagte was dertien stede.
61En aan die ander seuns van Kehat uit die geslag van die stam, uit die halwe stam, half Manasse, tien stede deur die lot.
62En aan die seuns van Gersom, volgens hulle geslagte, uit die stam van Issaskar en uit die stam van Aser en uit die stam van Náftali en uit die stam van Manasse in Basan, dertien stede.
63Aan die seuns van Merári volgens hulle geslagte uit die stam van Ruben en uit die stam van Gad en uit die stam van Sébulon deur die lot, twaalf stede.
64En die kinders van Israel het aan die Leviete die stede met hulle weiveld gegee:
65hulle het deur die lot uit die stam van die seuns van Juda en uit die stam van die seuns van Símeon en uit die stam van die seuns van Benjamin hierdie stede gegee wat hulle met die naam genoem het.
66En aan die ander uit die geslagte van die seuns van Kehat—die stede van hulle grondgebied was uit die stam van Efraim.
67En hulle het aan hulle die vrystad Sigem met sy weiveld, op die gebergte van Efraim, en Geser met sy weiveld gegee;
68en Jókmeam met sy weiveld, en Bet-Horon met sy weiveld,
69en Ajalon met sy weiveld, en Gat-Rimmon met sy weiveld;
70en uit die halwe stam van Manasse: Aner met sy weiveld, en Bíleam met sy weiveld—vir die geslag van die ander seuns van Kehat.
71Aan die seuns van Gersom uit die geslag van die halwe stam van Manasse: Gólan in Basan met sy weiveld, en Astarot met sy weiveld;
72en uit die stam van Issaskar: Kedes met sy weiveld, Dáberat met sy weiveld,
73en Ramot met sy weiveld, en Anem met sy weiveld;
74en uit die stam van Aser: Masal met sy weiveld, en Abdon met sy weiveld,
75en Hukok met sy weiveld, en Rehob met sy weiveld;
76en uit die stam van Náftali: Kedes in Galiléa met sy weiveld, en Hammon met sy weiveld, en Kirjatáim met sy weiveld.
77Aan die ander seuns van Merári uit die stam van Sébulon: Rimmóno met sy weiveld, Tabor met sy weiveld;
78en oorkant die Jordaan van Jérigo, aan die oostekant van die Jordaan, uit die stam van Ruben: Beser in die woestyn met sy weiveld, en Jahas met sy weiveld,
79en Kédemot met sy weiveld, en Mefáät met sy weiveld;
80en uit die stam van Gad: Ramot in Gílead met sy weiveld, en Mahanáim met sy weiveld,
81en Hesbon met sy weiveld, en Jaéser met sy weiveld.