Esra - Ezra

Hoofstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Hoofstuk 2

1 En dit is die inwoners van die provinsie Juda wat opgetrek het uit die gevangenskap van die ballinge wat Nebukadnésar, die koning van Babel, na Babel weggevoer het, wat na Jerusalem en Juda teruggekeer het, elkeen na sy stad;
2 wat saam met Serubbábel, Jésua, Nehemía, Serája, Reëlája, Mórdegai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, Baäna gekom het; die aantal manne van die volk van Israel was:
3 die kinders van Parhos, twee duisend een honderd twee en sewentig;
4 die kinders van Sefátja, drie honderd twee en sewentig;
5 die kinders van Arag, sewe honderd vyf en sewentig;
6 die kinders van Pahat-Moab, van die kinders van Jésua en Joab, twee duisend agt honderd en twaalf;
7 die kinders van Elam, duisend twee honderd vier en vyftig;
8 die kinders van Sattu, nege honderd vyf en veertig;
9 die kinders van Sakkai, sewe honderd en sestig;
10 die kinders van Bani, ses honderd twee en veertig;
11 die kinders van Bébai, ses honderd drie en twintig;
12 die kinders van Asgad, duisend twee honderd twee en twintig;
13 die kinders van Adoníkam, ses honderd ses en sestig;
14 die kinders van Bigwai, twee duisend ses en vyftig;
15 die kinders van Adin, vier honderd vier en vyftig;
16 die kinders van Ater, van Hiskía, agt en negentig;
17die kinders van Bésai, drie honderd drie en twintig;
18die kinders van Jora, honderd en twaalf;
19die kinders van Hasum, twee honderd drie en twintig;
20die kinders van Gibbar, vyf en negentig;
21die kinders van Betlehem, honderd drie en twintig;
22die manne van Netófa, ses en vyftig;
23die manne van Anatot, honderd agt en twintig;
24die kinders van Asmáwet, twee en veertig;
25die kinders van Kirjat-Arim, Kefíra en Béërot, sewe honderd drie en veertig;
26die kinders van Rama en Geba, ses honderd een en twintig;
27die manne van Migmas, honderd twee en twintig;
28die manne van Bet-el en Ai, twee honderd drie en twintig;
29die kinders van Nebo, twee en vyftig;
30die kinders van Magbis, honderd ses en vyftig;
31die kinders van die ander Elam, duisend twee honderd vier en vyftig;
32die kinders van Harim, drie honderd en twintig;
33die kinders van Lod, Hadid en Ono, sewe honderd vyf en twintig;
34die kinders van Jérigo, drie honderd vyf en veertig;
35die kinders van Sénaä, drie duisend ses honderd en dertig.
36Die priesters: die kinders van Jedája, van die huis van Jésua, nege honderd drie en sewentig;
37die kinders van Immer, duisend twee en vyftig;
38die kinders van Pasgur, duisend twee honderd sewe en veertig;
39die kinders van Harim, duisend en sewentien.
40Die Leviete: die kinders van Jésua en Kádmiël, van die kinders van Hodáwja, vier en sewentig.
41Die sangers: die kinders van Asaf, honderd agt en twintig.
42Die kinders van die poortwagters: die kinders van Sallum, die kinders van Ater, die kinders van Talmon, die kinders van Akkub, die kinders van Hatíta, die kinders van Sobai, almal saam honderd nege en dertig.
43Die tempelbediendes: die kinders van Síha, die kinders van Hasúfa, die kinders van Tábbaot;
44die kinders van Keros, die kinders van Síaha, die kinders van Padon;
45die kinders van Lebána, die kinders van Hagába die kinders van Akkub;
46die kinders van Hagab, die kinders van Samlai, die kinders van Hanan;
47die kinders van Giddel, die kinders van Gahar, die kinders van Reája;
48die kinders van Resin, die kinders van Nekóda, die kinders van Gassam;
49die kinders van Ussa, die kinders van Paséag, die kinders van Bésai;
50die kinders van Asna, die kinders van die Meüniete, die kinders van die Nefisiete;
51die kinders van Bakbuk, die kinders van Hakúfa, die kinders van Harhur;
52die kinders van Baslut, die kinders van Mehída, die kinders van Harsa;
53die kinders van Barkos, die kinders van Sísera, die kinders van Temag;
54die kinders van Nesíag, die kinders van Hatífa;
55die kinders van die dienaars van Salomo: die kinders van Sotai, die kinders van Hassoféret, die kinders van Perúda;
56die kinders van Jáäla, die kinders van Darkon, die kinders van Giddel;
57die kinders van Sefátja, die kinders van Hattil, die kinders van Pogéret-Hassebáim, die kinders van Ami—
58al die tempelbediendes en die kinders van die dienaars van Salomo was drie honderd twee en negentig.
59En dit is hulle wat uit Tel-Melag, Tel-Harsa, Kerub, Addan, Immer opgetrek het, maar wat nie hulle familie en hulle afkoms kon aanwys of hulle van Israel afkomstig was nie—
60die kinders van Delája, die kinders van Tobía, die kinders van Nekóda, ses— honderd twee en vyftig.
61En van die kinders van die priesters: die kinders van Habája, die kinders van Hakkos, die kinders van Barsíllai, wat uit die dogters van Barsíllai, die Gileadiet, ‘n vrou geneem het en na hulle naam genoem is.
62Hulle het hul stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar dit was nie te vinde nie; daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap.
63En die goewerneur het aan hulle gesê dat hulle nie mag eet van die hoogheilige gawes nie, totdat ‘n priester sou optree met Urim en Tummim.
64Die hele vergadering saam was twee en veertig duisend drie honderd en sestig,
65behalwe hulle slawe en hulle slavinne; dié was sewe duisend drie honderd sewe en dertig. En hulle het twee honderd sangers en sangeresse gehad.
66Hulle perde was sewe honderd ses en dertig; hulle muile, twee honderd vyf en veertig;
67hulle kamele, vier honderd vyf en dertig; esels, ses duisend sewe honderd en twintig.
68En van die familiehoofde het, toe hulle by die huis van die HERE kom wat in Jerusalem is, vrywillig gegee vir die huis van God om dit weer op te rig op sy plek.
69Na hul vermoë het hulle bygedra tot die fonds van die werk: in goud een en sestig duisend dragmes, en in silwer vyf duisend mines en honderd priesterrokke.
70So het dan die priesters en die Leviete en van die volk en die sangers en die poortwagters en die tempelbediendes in hulle stede gaan woon, en die hele Israel in húlle stede.