Job

Hoofstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Hoofstuk 38

1 Daarna het die HERE Job uit ‘n storm geantwoord en gesê:
2 Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis?
3 Gord dan soos ‘n man jou heupe—dan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My.
4 Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
5 Wie het sy afmetinge bepaal? —jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?
6 Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?
7 Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?
8 En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het?
9 Toe Ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel.
10 Toe Ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het;
11 en gesê het: Tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie; en hier word ‘n grens gestel vir jou trotse golwe.
12 Het jy, solank as jy lewe, die môre ontbied, die dageraad sy plek aangewys,
13 om die some van die aarde aan te gryp, sodat die goddelose daarvan afgeskud word?
14 Dit neem nuwe vorme aan soos die klei onder ‘n seël; en die dinge kry gestalte soos ‘n kleed.
15 En aan die goddelose word hulle lig ontneem, en die hoë arm word verbreek.
16 Het jy gekom tot by die bronne van die see? En het jy rondgewandel in die binneste diepte van die wêreldvloed?
17Is die poorte van die dood vir jou ontbloot? En het jy die poorte van die doodskaduwee gesien?
18Omvat jou begrip die breedtes van die aarde? Gee te kenne as jy dit alles weet.
19Waar is tog die weg na die woning van die lig? En die duisternis—waar is tog sy plek,
20sodat jy dit kan bring, elkeen na sy gebied en kan verstaan die paaie na hulle huis?
21Jy weet dit seker wel, want jy is toe gebore! En die getal van jou dae is groot!
22Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien,
23wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog?
24Waar is tog die weg na die plek waar die lig gedeel word, die oostewind hom uitsprei oor die aarde?
25Wie het ‘n kanaal gesplyt vir die stortvloed en ‘n pad vir die onweerstraal;
26om te laat reën op ‘n land waar geen mens is nie, op ‘n woestyn waar niemand woon nie;
27om woestheid en verwoesting te versadig en op die groeiplek jong gras te laat uitspruit?
28Het die reën ‘n vader? Of wie verwek die doudruppels?
29Uit wie se moederskoot kom die ys te voorskyn? En die ryp van die hemel—wie baar dit?
30Die waters word hard soos ‘n klip, en die oppervlakte van die watervloed sluit aanmekaar.
31Kan jy die bande van die Sewe-ster knoop? Of die toue van die Oríon losmaak?
32Kan jy die Diereriem uitbring op sy tyd? En die Beer met sy kleintjies lei?
33Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel?
34Kan jy jou stem na die wolke verhef, sodat ‘n oorvloed van water jou oordek?
35Kan jy die bliksems uitstuur, sodat hulle heengaan en vir jou sê: Hier is ons!
36Wie het wysheid neergelê in die wolke? Of wie het verstand gegee aan die wolkgevaarte?
37Wie kan die wolke met wysheid tel? En die watersakke van die hemel—wie giet hulle leeg
38wanneer die stof saamvloei tot ‘n stuk gietwerk en die kluite aanmekaar klewe?
39(39:1) Kan jy prooi jag vir die leeuin? Of die honger van die jong leeus stil maak
40(39:2) as hulle neerbuig in die lêplekke, klaar sit in die skuilplek om te loer?
41(39:3) Wie berei vir die kraai sy spys as sy kleintjies roep tot God, ronddwaal by gebrek aan voedsel?