Psalms


Hoofstuk 108

1 ‘n Lied. ‘n Psalm van Dawid. (108:2) My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja, ook my eer.
2 (108:3) Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak.
3 (108:4) Ek wil U loof onder die volke, o HERE, en psalmsing tot u eer, onder die nasies;
4 (108:5) want u goedertierenheid is groot bo die hemel uit en u trou tot by die wolke.
5 (108:6) Verhef U bo die hemele, o God, en u heerlikheid bo die hele aarde!
6 (108:7) Dat u bemindes gered kan word—verlos deur u regterhand en verhoor ons!
7 (108:8) God het gespreek in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil Sigem verdeel en die dal van Sukkot afmeet.
8 (108:9) Gílead is myne, Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is my veldheerstaf.
9 (108:10) Moab is my waskom; op Edom werp Ek my skoen; oor Filistéa jubel Ek.
10 (108:11) Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie lei my tot in Edom?
11 (108:12) Het U, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie.
12 (108:13) Gee ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is vergeefse moeite.
13 (108:14) In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap.