The Holy Bible for the Whole Wide World

Bibliya - Tagalog Bible / Index / [cell phone Cellular Phone Version]

Lumang Tipan - Old Testament
 
Bagong Tipan - New Testament
Pentateuko
Poetry
Mga Ebanghelyo
Mga Sulat

1] Genesis
2] Exodo - Exodus
3] Levitico - Leviticus
4] Mga Bilang - Numbers
5] Deuteronomio - Deuterenomy

18] Job - Job
19] Mga Awit - Psalms
20] Mga Kawikaan - Proverbs
21] Ang Mangangaral - Ecclesiastes
22] Ang Awit ni Solomon - Songs of Solomon

 

40] Mateo - Matthew
41] Marcos - Mark
42] Lucas - Luke
43] Juan - John
44] Mga Gawa - Acts

58] Mga Hebreo - Hebrews
59] Santiago - James
60] 1 Pedro - 1 Peter
61] 2 Pedro - 2 Peter
62] 1 Juan - 2 John
63] 2 Juan - 2 John
64] 3 Juan - 3 John
65] Judas - Jude

Books of History
Prophets
Mga Sulat
End Times

6] Josue - Joshua
7] Mga Hukom - Judges
8] Ruth
9] 1 Samuel
10] 2 Samuel
11] 1 Mga Hari - 1 Kings
12] 2 Mga Hari - 2 Kings
13] 1 Mga Cronica - 1 Chronicles
14] 2 Mga Cronica - 2 Chronicles
15] Ezra
16] Nehemias - Nehemiah
17] Ester - Esther

23] Isaias - Isaiah
24] Jeremias - Jeremiah
25] Mga Panaghoy - Lamentaions
26] Ezekiel
27] Daniel
28] Hosea
29] Joel
30] Amos
31] Obadias - Obadiah
32] Jonas - Jonah
33] Mikas - Micah
34] Nahum
35] Habakkuk
36] Zefanias - Zephaniah
37] Hagai - Haggai
38] Zacarias - Zechariah
39] Malakias - Malachi

 

45) Mga Taga-Roma - Romans
46) 1 Mga Taga-Corinto - 1 Corinthians
47] 2 Mga Taga-Corinto - 2 Corinthians
48) Mga Taga-Galacia - Galatians
49) Mga Taga-Efeso - Ephesians
50) Mga Taga-Filipos - Philippians
51) Mga Taga-Colosas - Colossians
52) 1 Mga Taga-Tesalonica - 1 Thessalonians
53) 2 Mga Taga-Tesalonica - 2 Thessalonians
54) 1 Timoteo - 1 Timothy
55) 2 Timoteo - 2 Timothy
56) Tito - Titus
57) Filemon - Philemon

66) Pahayag - Revelation
         

Home ...Contact ... Disclaimer ....Mission...Statement of Faith ... Download Wordplanet

wordproject