Притчи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


глава 1

1 Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар,
2 Записани за да познае някой мъдрост и поука, За да разбере благоразумни думи,
3 За да приеме поука за мъдро постъпване, В правда, съдба и справедливост,
4 За да се даде остроумие на простите, Знание и разсъждение на младежа,
5 За да слуша мъдрият и да стане по-мъдър И за да достигне разумният здрави начала,
6 За да се разбират притча и иносказание, Изреченията на мъдрите и гатанките им.
7 Страх от Господа е начало на {Или: главна част от.} мъдростта; Но безумните презират мъдростта и поуката.
8 Сине мой, слушай поуката на баща си, И не отхвърляй наставлението {Еврейски: Закона.} на майка си,
9 Защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти, И огърлица около шията ти.
10 Сине мой, ако грешните те прилъгват, Да се не съгласиш.
11 Ако рекат: Ела с нас, Нека поставим засада за кръвопролитие. Нека причакаме без причина невинния,
12 Както ада нека ги погълнем живи, Даже съвършените, като ония, които слизат в рова,
13 Ще намерим всякакъв скъпоценен имот, Ще напълним къщите си с користи,
14 Ще хвърлиш жребието си като един от нас, Една кесия ще имаме всички; -
15 Сине мой, не ходи на пътя с тях, Въздържай ногата си от пътеката им,
16 Защото техните нозе тичат към злото, И бързат да проливат кръв.
17 Защото напразно се простира мрежа Пред очите на каква да било птица.
18 И тия поставят засада против своята си кръв, Причакват собствения си живот.
19 Такива са пътищата на всеки сребролюбец: Сребролюбието отнема живота на завладените от него.
20 Превъзходната мъдрост възгласява по улиците, Издига гласа си по площадите,
21 Вика по главните места на пазарите, При входовете на портите, Възвестява из града думите си:
22 Глупави, до кога ще обичате глупостта? Присмивачите до кога ще се наслаждават на присмивките си, И безумните ще мразят знанието?
23 Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми.
24 Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, Понеже простирах ръката си, а никой не внимаваше,
25 Но отхвърлихте съвета ми, И не приехте изобличението ми, -
26 То и аз ще се смея на вашето бедствие, Ще се присмея, когато ви нападне страхът,
27 Когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, И бедствието ви се устреми като вихрушка, Когато скръб и мъка ви нападнат,
28 Тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.
29 Понеже намразиха знанието, И не разбраха страха от Господа,
30 Не приеха съвета ми, И презряха всичкото ми изобличение,
31 Затова, ще ядат от плодовете на своя си път, И ще се наситят от своите си измислици.
32 Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване, И безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие,
33 Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност, И ще бъде спокоен без да се бои от зло.
глава 2

1 Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,
2 Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,
3 Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,
4 Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,
5 Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.
6 Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум.
7 Той запазва истинска мъдрост за праведните, Щит е за ходещите в незлобие,
8 За да защищава пътищата на правосъдието, И да пази пътя на светиите Си.
9 Тогава ще разбереш правда, правосъдие, Правдивост, да! и всеки добър път.
10 Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, Знание ще услажда душата ти,
11 Разсъждение ще те пази, Благоразумие ще те закриля,
12 За да те избави от пътя на злото. От човека, който говори опако, -
13 От ония, които остават пътищата на правотата, За да ходят по пътищата на тъмнината, -
14 На които прави удоволствие да вършат зло, И се радват на извратеността на злите, -
15 Чиито пътища са криви И пътеките им опаки, -
16 За да те избави от чужда жена, От чужда, която ласкае с думите си,
17 (Която е оставила другаря на младостта си, И е забравила завета на своя Бог,
18 Защото домът й води надолу към смъртта, И пътеките й към мъртвите {Еврейски: Сенките.};
19 Никой от ония, които влизат при нея, не се връща, Нито стига пътищата на живота,) -
20 За да ходиш ти в пътя на добрите, И да пазиш пътеките на праведните.
21 Защото правдивите ще населят земята, И непорочните ще останат в нея,
22 А нечестивите ще се отсекат от земята, И коварните ще се изкоренят от нея.
глава 3

1 Сине мой, не забравяй поуката ми, И сърцето ти нека пази заповедите ми,
2 Защото дългоденствие, години от живот И мир ще ти притурят те.
3 Благост и вярност нека не те оставят; Вържи ги около шията си, Начертай ги на плочата на сърцето си.
4 Така ще намериш благоволение и добро име Пред Бога и човеците.
5 Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум.
6 Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.
7 Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от зло;
8 Това ще бъде здраве за тялото ти И влага за костите ти.
9 Почитай Господа от имота си И от първаците на всичкия доход.
10 Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие, И линовете ти ще се преливат с ново вино.
11 Сине мой, не презирай наказанието от Господа, И да ти не дотегва, когато Той те изобличава,
12 Защото Господ изобличава оня, когото люби, Както и бащата сина, който му е мил.
13 Блажен оня човек, който е намерил мъдрост, И човек, който е придобил разум,
14 Защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро, И печалбата от нея по-скъпа от чисто злато.
15 Тя е по-скъпа от безценни камъни И нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.
16 Дългоденствие е в десницата й, А в левицата й богатство и слава.
17 Пътищата й са пътища приятни, И всичките й пътеки мир.
18 Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат И блажени са ония, които я държат.
19 С мъдрост Господ основа земята, С разум утвърди небето.
20 Чрез Неговото знание се разтвориха бездните И от облаците капе роса.
21 Сине мой, тия неща да се не отдалечават от очите ти; Пази здравомислие и разсъдителност,
22 Така те ще бъдат живот на душата ти И украшение на шията ти.
23 Тогава ще ходиш безопасно по пътя си, И ногата ти не ще се спъне.
24 Когато лягаш не ще се страхуваш; Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.
25 Не ще се боиш от внезапен страх, Нито от бурята, когато нападне нечестивите,
26 Защото Господ ще бъде твое упование, И ще опази ногата ти да се не хване.
27 Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, Когато ти дава ръка да им го направиш.
28 Не казвай на ближния си: Иди върни се пак, И ще ти дам утре, Когато имаш при себе си това, което му се пада.
29 Не измисляй зло против ближния си, Който с увереност живее при тебе.
30 Не се карай с някого без причина Като не ти е направил зло.
31 Не завиждай на насилник човек, И не избирай ни един от пътищата му,
32 Защото Господ се гнуси от опакия, Но интимно общува с праведните.
33 Проклятия от Господа има в дома на нечестивия; А Той благославя жилището на праведните.
34 Наистина Той се присмива на присмивачите, А на смирените дава благодат.
35 Мъдрите ще наследят слава, А безумните ще отнесат срам.
глава 4

1 Послушайте, чада, бащина поука, И внимавайте да научите разум.
2 Понеже ви давам добро учение, Не оставяйте наставлението ми.
3 Защото и аз бях син на баща си, Гален и безподобен на майка си,
4 И той ме наставляваше и ми казваше: Нека държи сърцето ти думите ми, Пази заповедите ми и ще живееш,
5 Придобий мъдрост, придобий разум; Не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми.
6 Не я оставяй и тя ще те пази. Обичай я - и ще те варди.
7 Главното е мъдрост; затова придобивай мъдрост, И при всичко, що си придобил, придобивай разум.
8 Въздигай я и тя ще те въздигне, Когато я прегърнеш, ще ти докара слава.
9 Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона
10 Слушай, сине мой, и приеми думите ми, И годините на живота ти ще се умножат.
11 Наставлявал съм те в пътя на мъдростта, Водил съм те по прави пътеки.
12 Когато ходиш стъпките ти не ще бъдат стеснени; И когато тичаш, няма да се спънеш.
13 Хвани се здраво за поуката, недей я оставя; Пази я, понеже тя е животът ти.
14 Не влизай в пътеката на нечестивите, И не ходи по пътя на лошите.
15 Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини.
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, И сън ги не хваща, ако не спънат някого.
17 Понеже ядат хляб на нечестие, И пият вино на насилство.
18 Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, Което се развиделява, догдето стане съвършен ден.
19 Пътят на нечестивите е като тъмнина; Не знаят от що се спъват.
20 Сине мой, внимавай на думите ми, Приклони ухото си към беседите ми.
21 Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си;
22 Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за цялата им снага.
23 Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.
24 Отмахни от себе си опърничави уста, И отдалечи от себе си развратени устни.
25 Очите ти нека гледат право напред, И клепачите ти нека бъдат оправени право пред тебе.
26 Обмисляй внимателно пътеката на нозете си, И всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.
27 Не се отбивай ни на дясно ни на ляво; Отклони ногата си от зло.
глава 5

1 Сине мой, внимавай в мъдростта ми. Приклони ухото си към разума ми,
2 За да опазиш разсъдливост, И устните ти да пазят знание.
3 Защото от устните на чуждата жена капе мед, И устата й са по-меки от дървено масло;
4 Но сетнините й са горчиви като пелин, Остри като изострен от двете страни меч.
5 Нозете й слизат в смърт, Стъпките й стигат до ада,
6 Тъй че тя никога не намира пътя на живота; Нейните пътеки са непостоянни, и тя не знае на къде водят.
7 Прочее, чада, слушайте мене, И не отстъпвайте от думите на устата ми.
8 Отдалечи пътя си от нея. И не се приближавай до вратата на къщата й,
9 Да не би да дадеш жизнеността си на други. И годините си на немилостивите; -
10 Да не би да се наситят чужди от имота ти, И трудовете ти да отидат в чужд дом;
11 А ти да охкаш в сетнините си, Когато месата ти и тялото ти се изнурят,
12 И да казваш: Как можах да намразя поуката, И сърцето ми да презре изобличението,
13 И аз да не послушам гласа на учителите си, Нито да приклоня ухото си към наставниците си!
14 Малко остана да изпадна във всяко зло Всред събранието и множеството.
15 Пий вода от своята си щерна, И оная, която извира от твоя кладенец.
16 Вън ли да се изливат изворите ти, И водни потоци по улиците?
17 Нека бъдат само на тебе, А не и на чужди заедно с тебе.
18 Да бъде благословен твоят извор, И весели се с жената на младостта си.
19 Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна; Нейните гърди да те задоволяват във всяко време; И възхищавай се винаги от нейната любов.
20 Понеже, сине мой, защо да се възхищаваш от чужда жена, И да прегръщаш обятията на чужда жена?
21 Защото пътищата на човека са пред очите на Господа, И Той внимателно измерва всичките му пътеки.
22 Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония, И с въжетата на своя грях ще бъде държан.
23 Той ще умре от своето отказване от поука; И от голямото си безумие ще се заблуди.
глава 6

1 Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си, Или си дал ръка за някой чужд,
2 Ти си се впримчил с думите на устата си, Хванат си с думите на устата си.
3 Затова, сине мой, направи това и отърви се, Тъй като си паднал в ръцете на ближния си, - Иди, припадни и моли настоятелно ближния си.
4 Не давай сън на очите си, Нито дрямка на клепачите си,
5 Догдето не се отървеш, като сърна от ръката на ловеца, И като птица от ръката на птицоловец.
6 Иди при мравката, о ленивецо, Размишлявай за постъпките й и стани мъдър, -
7 Която, макар че няма началник, Надзирател, или управител,
8 Приготвя си храната лете, Събира яденето си в жетва.
9 До кога ще спиш ленивецо? Кога ще станеш от съня си?
10 Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън,
11 Така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник, И немотия, като въоръжен мъж.
12 Човек нехранимайко, човек беззаконен, Е оня който ходи с извратени уста,
13 Намигва с очите си, говори с нозете си, Дава знак с пръстите си;
14 Който има извратено сърце, Непрестанно крои зло, сее раздори,
15 Затова погубването му ще дойде внезапно; Изведнъж ще се съкруши, и то непоправимо.
16 Шест неща мрази Господ, Даже седем са мерзост за душата Му:
17 Надменни очи, лъжлив език, Ръце, които проливат невинна кръв,
18 Сърце, което крои лоши замисли, Нозе, които бърже тичат да вършат зло,
19 Неверен свидетел, който говори лъжа, И оня, който сее раздори между братя.
20 Сине, мой, пази заповедта на баща си, И не отстъпвай от наставлението на майка си,
21 Вържи ги за винаги за сърцето си, Увий ги около шията си.
22 Когато ходиш наставлението ще те води, Когато спиш, ще те пази; Когато се събудиш ще се разговаря с тебе.
23 Защото заповедта им е светилник, И наставлението им е светлина, И поучителните им изобличения са път към живот.
24 За да те пазят от лоша жена, От ласкателния език на чужда жена.
25 Да не пожелаеш хубостта й в сърцето си; Да не те улови с клепачите си;
26 Защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб; А прелюбодейката лови скъпоценната душа.
27 Може ли някой да тури огън в пазухата си, И дрехите му да не изгорят?
28 Може ли някой да ходи по разпалени въглища, И нозете му да се не опекат?
29 Така е с оня, който влиза при жената на ближния си; Който се допре до нея не ще остане ненаказан.
30 Дори крадецът не се пропуска ненаказан, Даже ако краде да насити душата си, когато е гладен;
31 И ако се хване, той трябва да възвърне седмократно, Трябва да даде целия имот на къщата си.
32 Оня, който прелюбодействува с жена е безумен. Който прави това би погубил душата си.
33 Биене и позор ще намери, И срамът му няма да се изличи.
34 Защото ревнуването на мъжа е една ярост; И той няма да пожали в деня на възмездието;
35 Не ще иска да знае за никакъв откуп, Нито ще се умилостиви, ако и да му дадеш много подаръци.
глава 7

1 Сине мой, пази думите ми, И запазвай заповедите ми при себе си.
2 Пази заповедите ми и ще живееш - И поуката ми, като зеницата на очите си.
3 Вържи ги за пръстите си, Начертай ги на плочата на сърцето си,
4 Кажи на мъдростта: Сестра ми си; И наречи разума сродник,
5 За да те пазят от чужда жена, От чужда жена, която ласкае с думите си.
6 Понеже, като погледвах през решетките На прозореца на къщата си,
7 Видях между безумните, Съгледах между младежите, Един млад, безумен човек.
8 Който минаваше по улицата близо до ъгъла й, И отиваше по пътя към къщата й.
9 Беше в дрезгавината, когато се свечери, В мрака на нощта и в тъмнината.
10 И посрещна го жена, Облечена като блудница и с хитро сърце;
11 (Бъбрица и упорита, - Нозете й не остават вкъщи
12 Кога по улиците, кога по площадите, Тя причаква при всеки ъгъл);
13 Като го хвана, целуна го И с безсрамно лице му каза:
14 Като бях задължена да принеса примирителни жертви, Днес изпълних обреците си,
15 Затова излязох да те посрещна С желание да видя лицето ти и намерих те.
16 Постлала съм легло с красиви покривки, С шарени платове от египетска прежда.
17 Покадила съм леглото си Със смирна, алой и канела.
18 Ела, нека се наситим с любов до зори. Нека се насладим с милувки.
19 Защото мъжът ми не е у дома. Замина на дълъг път;
20 Взе кесия с пари в ръката си, Чак на пълнолуние ще се върне у дома.
21 С многото си предумки тя го прелъга, Привлече го с ласкателството на устните си.
22 Изведнъж той тръгна подире й, Както отива говедо на клане, Или както безумен в окови за наказание,
23 Докато стрела прониза дроба му, - Както птица бърза към примката, без да знае, че това е против живота й.
24 Сега, прочее, чада, послушайте ме. И внимавайте в думите на устата ми.
25 Да се не уклонява сърцето ти в пътищата й, Да се не заблудиш в пътеките й;
26 Защото мнозина е направила да паднат ранени; И силни са всичките убити от нея.
27 Домът й е път към ада, И води надолу в клетките на смъртта.
глава 8

1 Не вика ли мъдростта? И разумът не издава ли гласа си?
2 Тя стои по върха на високите места край пътя, На кръстопътя;
3 Възгласява на портите, при входа на града, При входа на вратите:
4 Към вас, човеци, викам, И гласът ми е към човешките чада.
5 Вие, глупави, разберете благоразумие, И вие, безумни, придобивайте разумно сърце
6 Послушайте, защото ще говоря хубави неща. И ще отворя устните си да произнеса правото.
7 Защото езикът ми ще изговори истина. И нечестието е мерзост за устните ми.
8 Всичките думи на устата ми са справедливи, Няма в тях нищо лъжливо или опако.
9 Те всички са ясни за разумния човек, И прави за тия, които намират знание.
10 Приемете поуката ми, а не сребро, И по-добре знание, нежели избрано злато.
11 Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, И всичко желателно не се сравнява с нея.
12 Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието, И издирвам знание на умни мисли.
13 Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста.
14 У мене е съветът и здравомислието; Аз съм разум; у мене е силата.
15 Чрез мене царете царуват И началниците узаконяват правда.
16 Чрез мене князете началствуват, Тоже и големците и всичките земни съдии.
17 Аз любя ония, които ме любят, И ония, които ме търсят ревностно, ще ме намерят.
18 Богатството и славата са с мене; Да! трайният имот и правдата.
19 Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато, И приходът от мене от избрано сребро.
20 Ходя по пътя на правдата. Всред пътеките на правосъдието,
21 За да направя да наследят имот тия, които ме любят, И за да напълня съкровищницата им.
22 Господ ме създаде като начало на пътя Си, Като първо от древните Си дела.
23 От вечността бях създадена, от начало, Преди създаването на земята.
24 Родих се, когато нямаше бездните, Когато нямаше извори изобилващи с вода.
25 Преди да се поставят планините, Преди хълмовете, аз бях родена,
26 Докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, Нито първите буци пръст на света.
27 Когато приготовляваше небето, аз бях там; Когато разпростираше свод над лицето на бездната.
28 Когато закрепваше облаците горе, Когато усилваше изворите на бездната,
29 Когато налагаше закона Си на морето, Щото водите да не престъпват повелението Му, Когато нареждаше основите на земята.
30 Тогава аз бях при Него, като майсторски работник, И всеки ден се наслаждавах, Веселях се винаги пред Него.
31 Веселях се на обитаемата Му земя; И наслаждението ми бе с човешки чада.
32 Сега, прочее, послушайте ме, о, чада, Защото блажени са ония, които пазят моите пътища.
33 Послушайте поука, Не я отхвърляйте и станете мъдри.
34 Блажен тоя човек, който ме слуша, Като бди всеки ден при моите порти, И чака при стълбовете на вратата ми,
35 Защото който ме намери намира живот, И придобива благоволение от Господа;
36 А който ме пропуска онеправдава своята си душа; Всички, които мразят мене, обичат смъртта.
глава 9

1 Мъдростта съгради дома си, Издяла седемте си стълба,
2 Закла животните си, смеси виното си И сложи трапезата си,
3 Изпрати слугите си, Вика по високите места на града:
4 Който е прост, нека се отбие тук. И на безумните казва:
5 Елате, яжте от хляба ми, И пийте от виното, което смесих,
6 Оставете глупостта и живейте, И ходете по пътя на разума,
7 Който поправя присмивателя навлича на себе си срам; И който изобличава нечестивия лепва на себе си петно.
8 Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне.
9 Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър; Учи праведния и ще стане по-учен.
10 Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум.
11 Защото чрез мене ще се умножат дните ти, И ще ти се притурят години на живот.
12 Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си; И ако се присмееш, ти сам ще понасяш.
13 Безумната жена е бъбрица, Проста и не знае нищо.
14 Седи при вратата на къщата си, На стол по високите места на града,
15 И кани ония, които минават, Които вървят право в пътя си, като им казва:
16 Който е прост, нека се отбие тук; А колкото за безумния, нему казва:
17 Крадените води са сладки, И хляб, който се яде скришом, е вкусен,
18 Но той не знае, че мъртвите {Еврейски: Сенките.} са там, И че гостите й са в дълбочините на ада.
глава 10

1 Притчи Соломонови. Мъдър син радва баща си. А безумен син е тъга за майка си.
2 Съкровища придобити с неправда не ползуват; А правдата избавя от смърт.
3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния; Но отхвърля злобното желание на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва сиромашия, А трудолюбивата ръка обогатява.
5 Който събира лятно време, той е разумен син, А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.
6 Благословения почиват на главата на праведния; Но устата на нечестивите покриват насилство.
7 Паметта на праведния е благословена, А името на нечестивите ще изгние.
8 Мъдрият по сърце приема заповеди; А безумен бъбрица пада.
9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, А който изкривява пътищата си ще се познае.
10 Който намигва с око докарва скръб, А безумен бъбрица пада.
11 Устата на праведния са извор на живот, А устата на нечестивите покриват насилие.
12 Омразата повдига раздори, А любовта покрива всички погрешки.
13 В устните на разумния се намира мъдрост, А тоягата е за гърба на безумния.
14 Мъдрите запазват знанието, А устата на безумния са близка погибел.
15 Имотът на богатия е неговият укрепен град; А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.
16 Заплатата на праведния е за живот. А благоуспяването на нечестивия е за грях.
17 Който внимава на изобличението е по пътя към живот; А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.
18 Който скришно мрази има лъжливи устни; И който възгласява клевета е безумен.
19 В многото говорене грехът е неизбежен; Но който въздържа устните си е разумен.
20 Езикът на праведния е избрано сребро; Сърцето на нечестивите малко струва.
21 Устните на праведния хранят мнозина; А безумните умират от нямане разум.
22 Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо.
23 Злотворството е като забавление за безумния. Така и мъдростта на разумния човек.
24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне; А желанието на праведните ще се изпълни.
25 Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва; А праведният има вечна основа.
26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите, Така е ленивият за ония, които го пращат.
27 Страхът от Господа придава дни, А годините на нечестивите се съкратяват.
28 Надеждата на праведните е радост, А очакването на нечестивите е напразно {Еврейски: Погива.}.
29 Пътят Господен е крепост за непорочния И съсипване за ония, които вършат беззаконие.
30 Праведният никога няма да се поклати, А нечестивите няма да населят земята,
31 Из устата на праведния блика мъдрост, А лъжливият език ще се отреже.
32 Устните на праведния знаят приятното за слушане; А устата на нечестивите говорят извратеното.
глава 11

1 Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.
2 Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.
3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.
4 В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.
5 Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.
6 Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.
7 Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.
8 Праведният се отървава от беда; А вместо него изпада в нея нечестивият.
9 Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.
10 Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.
11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.
12 Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.
13 Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.
14 Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници има безопасност.
15 Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.
16 Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.
17 Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.
18 Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда има сигурна награда.
19 Който е утвърден в правдата, ще стигне живот, А който се стреми към злото съдействува за своята смърт.
20 Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему.
21 Даже ръка с ръка да се съедини, пак {Или: Давам ръка в ръка че.} нечестивият няма да остане ненаказан; А потомството на праведните ще се избави.
22 Както е златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.
23 Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.
24 Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия,
25 Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.
26 Който задържа жито ще бъде проклинат от народа, А който продава, благословение ще почива на главата му.
27 Който усърдно търси доброто, търси и благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.
28 Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.
29 Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.
30 Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.
31 Ето, и на праведния се въздава на земята, - Колко повече на нечестивия и на грешния!
глава 12

1 Който обича поправление, обича знание, Но който мрази изобличения е невеж.
2 Добрият човек намира благоволение пред Господа; А зломисленика Той ще осъди.
3 Човек няма да се утвърди чрез беззаконие, А коренът на праведните не ще се поклати.
4 Добродетелната жена е венец на мъжа си; А оная, която докарва срам, е като гнилота в костите му.
5 Мислите на праведните са справедливи, А намеренията на нечестивите са коварство.
6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; А устата на праведните ще ги избавят.
7 Нечестивите се съсипват и няма ги, А домът на праведните ще стои.
8 Човек бива похвален според разума си, А опакият в сърце ще бъде поругаван.
9 По-щастлив е скромният, който слугува на себе си, От онзи, който се надига и няма хляб.
10 Праведният се грижи за живота на добитъка си, А благостите на нечестивите са немилостиви.
11 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща е без разум.
12 Нечестивият търси такава корист, каквато вземат злите, А коренът на праведния дава плод.
13 В престъплението на устните се намира опасна примка, А праведният ще се отърве от затруднение.
14 От плода на устата си човек се насища с добрини; И според делата на ръцете на човека му се въздава.
15 Пътят на безумния е прав в неговите очи, А който е мъдър, той слуша съвети.
16 Безумният показва явно отегчението си, А благоразумният скрива оскърблението.
17 Който диша истина възвестява правдата, А лъжесвидетелят - измамата.
18 Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, А езикът на мъдрите докарва здраве.
19 Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги, А лъжливият език ще трае за минута.
20 Измама има в сърцето на ония, които планират зло; А радост имат тия, които съветват за мир.
21 Никаква пакост няма да се случи на праведния, А нечестивите ще се изпълнят със злощастие.
22 Лъжливите устни са мерзост Господу, А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.
23 Благоразумният човек покрива знанието си, А сърцето на безумните изказва глупостта си.
24 Ръката на трудолюбивите ще властвува, А ленивите ще бъдат подчинени.
25 Теготата смирява човешкото сърце, А благата дума го развеселява.
26 Праведният води ближния си, А пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.
27 Ленивият не пече лова си; Но скъпоценностите на човеците са на трудолюбивия.
28 В пътя на правдата има живот, И в пътеката й няма смърт.
глава 13

1 Мъдрият син слуша бащината си поука, А присмивателят не внимава на изобличение.
2 От плодовете на устата си човек ще се храни с добрини, А душата на коварните ще яде насилство.
3 Който пази устата си, опазва душата си, А който отваря широко устните си ще погине.
4 Душата на ленивия желае и няма, А душата на трудолюбивите ще се насити.
5 Праведният мрази лъжата, А нечестивият постъпва подло и срамно.
6 Правдата пази ходещия непорочно, А нечестието съсипва грешния.
7 Един се преструва на богат, а няма нищо; Друг се преструва на сиромах, но има много имот.
8 Богатството на човека служи за откуп на живота му; А сиромахът не внимава на заплашвания.
9 Виделото на праведните е весело, А светилникът на нечестивите ще изгасне.
10 От гордостта произхожда само препиране, А мъдростта е с ония, които приемат съвети.
11 Богатството придобито чрез измама ще намалее, А който събира с ръката си ще го умножи.
12 Отлагано ожидане изнемощява сърцето, А постигнатото желание е дърво на живот.
13 Който презира словото, сам на себе си вреди, А който почита заповедта има отплата.
14 Поуката на мъдрия е извор на живот. За да отбягва човек примките на смъртта.
15 Здравият разум дава благодат, А пътят на коварните е неравен.
16 Всеки благоразумен човек работи със знание, А безумният разсява глупост,
17 Лошият пратеник изпада в зло, А верният посланик дава здраве.
18 Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука, А който внимава на изобличение ще бъде почитан.
19 Изпълнено желание услажда душата, А на безумните е омразно да се отклоняват от злото.
20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле.
21 Злото преследва грешните, А на праведните ще се въздаде добро.
22 Добрият оставя наследство на внуците си, А богатството на грешния се запазва за праведния,
23 Земеделието на сиромасите доставя много храна, Но някои погиват от липса на разсъдък.
24 Който щади тоягата си, мрази сина си, А който го обича наказва го на време.
25 Праведният яде до насищане на душата си, А коремът на нечестивите не ще се задоволи.
глава 14

1 Всяка мъдра жена съгражда дома си, А безумната го събаря със собствените си ръце.
2 Който ходи в правотата си, бои се от Господа; Но опакият в пътищата си Го презира.
3 В устата на безумния има пръчка за гордостта му, А устните на мъдрите ще ги пазят.
4 Дето няма волове, яслите са чисти, Но в силата на воловете е голямото изобилие.
5 Верният свидетел няма да лъже, А лъжливият свидетел издиша лъжи.
6 Присмивателят търси мъдрост и не я намира, А за разумният учението е лесно.
7 Отмини безумния човек Щом си узнал, че той няма разумни устни.
8 Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си, А глупостта на безумните е да заблуждават.
9 Приносът за грях се присмива на безумните, А между праведните има Божие благоволение.
10 Сърцето познава своята си горест И чужд не участвува в неговата радост.
11 Къщата на нечестивите ще се събори, Но шатърът на праведните ще благоденствува.
12 Има път, който се вижда прав на човека, Но краят му е пътища към смърт.
13 Даже и всред смеха сърцето си има болката, И краят на веселието е тегота.
14 Развратният по сърце ще се насити от своите пътища, А добрият човек ще се насити от себе си.
15 Простият вярва всяка дума, А благоразумният внимава добре в стъпките си.
16 Мъдрият се бои и се отклонява от злото, А безумният самонадеяно се хвърля напред.
17 Ядовитият човек постъпва несмислено, И зломисленикът е мразен.
18 Безумните наследяват глупост, А благоразумните се увенчават със знание.
19 Злите се кланят пред добрите, И нечестивите при портите на праведния.
20 Сиромахът е мразен даже от ближния си, А на богатия приятелите са много.
21 Който презира ближния си, съгрешава, А който показва милост към сиромасите е блажен.
22 Не заблуждават ли се ония, които измислят зло? Но милост и вярност ще се показват към тия, които измислят добро
23 От всеки труд има полза, А от бъбренето с устните само оскъдност.
24 Богатството на мъдрите е венец за тях, А глупостта на безумните е всякога глупост.
25 Верният свидетел избавя души, А който издиша лъжи е цяла измама.
26 В страха от Господа има силна увереност, И Неговите чада ще имат прибежище.
27 Страхът от Господа е извор на живот, За да се отдалечава човек от примките на смъртта,
28 Когато людете са многочислени, слава е за царя, А когато людете са малочислени, съсипване е за княза.
29 Който не се гневи скоро, показва голямо благоразумие, А който лесно се гневи проявява безумие.
30 Тихо сърце е живот на тялото, А разяреността е гнилост на костите.
31 Който угнетява бедния нанася укор на Създателя му, А който е милостив към сиромаха показва почит Нему.
32 Нечестивият е смазан във време на бедствието си, А праведният и в смъртта си има упование.
33 В сърцето на разумния мъдростта почива, А между безумните тя се явява.
34 Правдата възвишава народ, А грехът е позор за племената.
35 Благоволението на царя е към разумния слуга, А яростта му против онзи, който докарва срам.
глава 15

1 Мек отговор отклонява от ярост, А оскърбителната дума възбужда гняв.
2 Езикът на мъдрите изказа знание, А устата на безумните изригват глупост.
3 Очите Господни са на всяко място И наблюдават злите и добрите.
4 Благият език е дърво на живот, А извратеността в него съкрушава духа.
5 Безумният презира поуката на баща си, Но който внимава в изобличението, е благоразумен.
6 В дома на праведния има голямо изобилие, А в доходите на нечестивия има загриженост.
7 Устните на мъдрите разсяват знание, А сърцето на безумните не прави така.
8 Жертвата на нечестивите е мерзост Господу, А молитвата на праведните е приятна Нему.
9 Пътят на нечестивия е мерзост Господу, Но Той обича този, който следва правдата.
10 Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя; И който мрази изобличение ще умре.
11 Адът и погибелта са открити пред Господа, - Колко повече сърцата на човешките чада!
12 Присмивателят не обича изобличителя си, Нито ще отива при мъдрите.
13 Весело сърце прави засмяно лице, А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
14 Сърцето на разумния търси знание, А устата на безумните се хранят с глупост.
15 За наскърбения всичките дни са зли А оня, който е с весело сърце, има всегдашно пируване.
16 По-добро е малкото със страх от Господа, Нежели много съкровища с безпокойствие.
17 По-добра е гощавката от зеле с любов, Нежели хранено говедо с омраза.
18 Яростният човек подига препирни, А който скоро не се гневи усмирява крамоли.
19 Пътят на ленивия е като трънен плет, А пътят на праведните е като друм.
20 Мъдър син радва баща си, А безумен човек презира майка си.
21 На безумния глупостта е радост, А разумен човек ходи по прав път.
22 Дето няма съвещание намеренията се осуетяват, А в множеството на съветниците те се утвърждават.
23 От отговора на устата си човек изпитва радост, И дума на време казана, колко е добра!
24 За разумния пътят на живота върви нагоре, За да се отклони от ада долу.
25 Господ съсипва дома на горделивите, А утвърдява предела на вдовицата.
26 Лошите замисли са мерзост Господу! А чистите думи Му са угодни.
27 Користолюбивият смущава своя си дом, А който мрази даровете ще живее.
28 Сърцето на праведния обмисля що да отговаря, А устата на нечестивите изригват зло.
29 Господ е далеч от нечестивите, А слуша молитвата на праведните.
30 Светъл поглед весели сърцето, И добри вести угояват костите.
31 Ухо, което слуша животворното изобличение, Ще пребивава между мъдрите.
32 Който отхвърля поуката презира своята си душа, А който слуша изобличението придобива разум.
33 Страхът от Господа е възпитание в мъдрост, И смирението предшествува славата.
глава 16

1 Плановете на сърцето принадлежат на човека, Но отговорът на езика е от Господа.
2 Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, Но Господ претегля духовете.
3 Възлагай делата си на Господа, И ще се утвърдят твоите намерения.
4 Господ е направил всяко нещо за Себе Си, Дори и нечестивия за деня на злото.
5 Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце, Даже ръка с ръка да се съедини, пак той няма да остане ненаказан.
6 С милост и вярност се отплаща за беззаконието, И чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.
7 Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му.
8 По-добре малко с правда, Нежели големи доходи с неправда,
9 Сърцето на човека начертава пътя му, Но Господ оправя стъпките му.
10 Присъдата в устните на царя е боговдъхновена; Устата му няма да погрешат в съда.
11 Вярната теглилка и везни са от Господа, Всичките грамове в торбата са Негово дело.
12 Да се върши беззаконие е мерзост на царете, Защото престолът се утвърждава с правда.
13 Праведните устни са благоприятни на царете, И те обичат онзи, който говори право.
14 Яростта на царя е вестителка на смърт, Но мъдрият човек я укротява.
15 В светенето пред лицето на царя има живот, И неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.
16 Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, нежели на злато! И придобиването на разум е за предпочитане, нежели на сребро.
17 Да се отклонява от зло е друм за праведните; Който пази пътя си, опазва душата си.
18 Гордостта предшествува погибелта, И високоумието - падането.
19 По-добре да е някой със смирен дух между кротките, Нежели да дели користи с горделивите.
20 Който внимава на словото ще намери добро. И който уповава на Господа е блажен.
21 Който е с мъдро сърце ще се нарече благоразумен, И сладостта на устните умножава знание.
22 Разумът е извор на живот за притежателя му, А глупостта на безумните е наказанието им.
23 Сърцето на мъдрия вразумява устата му И притуря знание в устните му.
24 Благите думи са медена пита, Сладост на душата и здраве на костите.
25 Има път, който се вижда прав на човека. Но краят му е пътища към смърт,
26 Охотата на работника работи за него, Защото устата му го принуждават.
27 Лошият човек копае зло, И в устните му има сякаш пламнал огън.
28 Опак човек сее раздори, И шепотникът разделя най-близки приятели.
29 Насилникът измамя ближния си, И го води в недобър път;
30 Склопя очите си, за да измисля извратени неща. И прехапва устните си, за да постигне зло.
31 Белите коси са венец на слава, Когато се намират по пътя на правдата.
32 Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия, И който владее духа си - от завоевател на град.
33 Жребието се хвърля в скута, Но решението чрез него е от Господа.
глава 17

1 По-добре сух залък и мир с него, Нежели къща пълна с пирования и разпра с тях.
2 Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам, И ще вземе дял от наследството между братята.
3 Горнилото е за среброто и пещта за златото, А Господ изпитва сърцата.
4 Злосторникът слуша беззаконните устни, И лъжецът дава ухо на лошия език.
5 Който се присмива на сиромаха, нанася позор на Създателя му, И който се радва на бедствия, няма да остане ненаказан.
6 Чада на чада са венец на старците, И бащите са слава на чадата им.
7 Хубава реч не подхожда на безумния, - Много по-малко лъжливи устни на началника.
8 Подаръкът е като скъпоценен камък в очите на притежателя му; Дето и да бъде обърнат той се показва изящен {Еврейски: Постъпва мъдро.}.
9 Който покрива престъпление търси любов, А който многодумствува за работата разделя най-близки приятели.
10 Изобличението прави повече впечатление на благоразумния, Нежели сто бича на безумния.
11 Злият човек търси само бунтове, Затова жесток пратеник е изпратен против него.
12 По-добре да срещне някого мечка лишена от малките си, Отколкото безумен човек в буйството му.
13 Който въздава зло за добро, Злото не ще се отдалечи от дома му.
14 Започването на разпра е като, кога някой отваря път на вода, Затова остави препирнята преди да има каране.
15 Който оправдава нечестивия и който осъжда праведния. И двамата са мерзост за Господа.
16 Що ползват парите в ръката на безумния, за да купи мъдрост, Като няма ум?
17 Приятел обича всякога И е роден, като брат за във време на нужда.
18 Човек без разум дава ръка И става поръчител на ближния си.
19 Който обича препирни обича престъпления, И който построи високо вратата си, търси пагуба.
20 Който има опако сърце не намира добро, И който има извратен език изпада в нещастие.
21 Който ражда безумно чадо ще има скръб, И бащата на глупавия няма радост.
22 Веселото сърце е благотворно лекарство, А унилият дух изсушава костите.
23 Нечестивият приема подарък изпод пазуха, За да изкриви пътищата на правосъдието.
24 Мъдростта е пред лицето на разумния, А очите на безумния са към краищата на земята.
25 Безумен син е тъга на баща си И горест на тая която го е родила.
26 Не е добре да се глобява праведния, Нито да се бие благородния, за справедливостта им.
27 Който щади думите си е умен, И търпеливият човек е благоразумен.
28 Даже и безумният, когато мълчи, се счита за мъдър, И когато затваря устата си се счита за разумен.
глава 18

1 Който се отлъчва от другите, търси само своето желание, И се противи на всеки здрав разум.
2 Безумният не се наслаждава от благоразумието, Но само от изявяване сърцето си.
3 С идването на нечестивия идва и презрение, И с подлостта идва и позор.
4 Думите из устата на човека са като дълбоки води, И изворът на мъдростта е като поток.
5 Не е добре да се приема нечестивия, Или да се изкривява съда на праведния.
6 Устните на безумния причиняват препирни, И устата му предизвикват плесници.
7 Устата на безумния са погибел за него, И устните му са примка за душата му.
8 Думите на шепотника са като сладки залъци, И слизат вътре в корема.
9 Немарливият в работата си Е брат на разсипника.
10 Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.
11 Имотът на богатия е укрепен град за него, И той е висока стена във въображението му.
12 Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, И преди прославянето то се смирява.
13 Да отговаря някой преди да чуе, Е безумие и позор за него.
14 Духът на човека ще го подпира в немощта му; Кой може да подига унилия дух?
15 Сърцето на благоразумния придобива разум, И ухото на мъдрите търси знание.
16 Подаръкът, който дава човек, отваря място за него, И го привежда пред големците.
17 Който пръв защищава делото си изглежда да е прав, Но съседът му идва и го изпитва.
18 Жребието прекратява разприте, И решава между силите.
19 Брат онеправдан е по-недостъпен от укрепен град, И разногласията им са като лостове на крепост.
20 От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; От произведението на устните си човек ще се насити.
21 Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.
22 Който е намерил съпруга намерил е добро И е получил благоволение от Господа.
23 Сиромахът говори с умолявания, Но богатият отговаря грубо.
24 Човек, който има много приятели намира в това погубването си; Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.
глава 19

1 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е с извратени устни а при това безумен.
2 Наистина ожидане без разсъдък не е добро, И който бърза с нозете си, сбърква пътя си.
3 Безумието на човека изкривява пътя му, И сърцето му негодува против Господа.
4 Богатството притуря много приятели, А сиромахът бива оставен от приятеля си.
5 Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи няма да избегне.
6 Мнозина търсят благоволението на щедрия {Или: Княза.}, И всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.
7 Всичките братя на сиромаха го мразят, - Колко повече отбягват от него приятелите му! - Той тича след тях с умолителни думи, но тях ги няма.
8 Който придобива ум обича своята си душа; Който пази благоразумие ще намери добро.
9 Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи ще загине.
10 Изнежеността не прилича на безумен, - Много по-малко на слуга да властвува над началници.
11 Благоразумието на човека възпира гнева му, И слава е за него да се не взира в престъпление.
12 Гневът на царя е като реване на лъв, А благоволението му е като роса на тревата.
13 Безумен син е бедствие за баща си, И препирните на жена са непрестанно капене.
14 Къща и богатство се оставят наследство от бащите, Но благоразумна жена е от Господа.
15 Леността хвърля в дълбок сън, И бездейна душа ще гладува
16 Който пази заповедта пази душата си, А който немари пътищата си ще загине.
17 Който показва милост към сиромаха заема Господу, И Той ще му въздаде за благодеянието му.
18 Наказвай сина си докато има надежда, И не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине {Или: И да го не щади душата ти за викането му.}.
19 Яростен човек ще понесе наказание; Защото, ако и да го избавиш, трябва пак същото да направиш.
20 Слушай съвет и приемай поука, За да станеш мъдър в сетнините си.
21 Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои.
22 Милосърдието на човека е чест нему, И сиромах човек е по-добър от този, който разочарова.
23 Страхът от Господа спомага към живот; Който го има ще си ляга наситен и не ще срещне зло.
24 Ленивият затопява ръката си в паницата И не ще нито в устата си да я повърне.
25 Ако биеш присмивателя, простият ще стане внимателен; И ако изобличиш благоразумния, той ще придобие знание.
26 Който опропастява баща си и пропъжда майка си, Той е син, който причинява срам и нанася позор.
27 Престани, сине мой, да слушаш съвети, Които те отклоняват от мъдростта.
28 Лошият свидетел се присмива на правосъдието; И устата на нечестивите поглъщат беззаконие.
29 Присъди се приготвят за присмивателите, И бой за гърба на безумните.
глава 20

1 Виното е присмивател, и спиртното питие крамолник; И който се увлича по тях е неблагоразумен.
2 Царското заплашване е като реване на лъв; Който го дразни съгрешава против своя си живот.
3 Чест е за човека да страни от препирня; А всеки безумен се кара.
4 Ленивият не иска да оре, поради зимата, Затова, когато търси във време на жетва, не ще има нищо.
5 Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода; Но разумен човек ще го извади.
6 Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта; Но кой може да намери верен човек?
7 Чадата на праведен човек, който ходи в непорочността си, Са блажени след него.
8 Цар, който седи на съдебен престол, Пресява всяко зло с очите си.
9 Кой може да каже: Очистих сърцето си; Чист съм от греховете си?
10 Различни грамове и различни мерки, И двете са мерзост Господу.
11 Даже и детето се явява чрез постъпките си - Дали делата му са чисти и прави.
12 Слушащото ухо и гледащото око, Господ е направил и двете.
13 Не обичай спането, да не би да обеднееш! Отвори очите си, и ще се наситиш с хляб.
14 Лошо е! лошо е! казва купувачът, Но като си отиде, тогава се хвали.
15 Има злато и изобилие драгоценни камъни, Но устните на знанието са скъпоценно украшение.
16 Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд. Да! вземи залог от онзи, който поръчителствува за чужди хора.
17 Хляб спечелен с лъжа е сладък за човека; Но после устата му ще се напълнят с камъчета.
18 Намеренията се утвърждават чрез съвещание, Затова с мъдър съвет обяви война.
19 Одумникът обхожда и открива тайни, Затова не се събирай с онзи, който отваря широко устните си.
20 Светилникът на този, който злослови баща си или майка си, Ще изгасне в най-мрачната тъмнина.
21 На богатството, което бързо се придобива из начало, Сетнината не ще бъде благословена.
22 Да не речеш: Ще въздам на злото; Почакай Господа и Той ще те избави.
23 Различни грамове са мерзост за Господа, И неверните везни не са добри.
24 Стъпките на човека се оправят от Господа; Как, прочее, би познал човек пътя си?
25 Примка е за човека да казва необмислено: Посвещавам това, И след като се е обрекъл тогава да разпитва.
26 Мъдрият цар пресява нечестивите, И докарва върху тях колелото на вършачката.
27 Духът на човека е светило Господно, Което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото.
28 Милост и вярност пазят царя, И той поддържа престола си с милост.
29 Славата на младите е силата им, И украшението на старците са белите им коси.
30 Бой, който наранява, И удари, които стигат до най-вътрешните части на тялото, Очистват злото.
глава 21

1 Сърцето на царя е в ръката на Господа, като водни бразди; Той на където иска го обръща.
2 Всичките пътища на човека са прави в неговите очи, Но Господ претегля сърцата.
3 Да върши човек правда и правосъдие Е по-угодно за Господа от жертва
4 Надигнато око и горделиво сърце, Които за нечестивите са светилник, е грях.
5 Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие, А на всеки припрян само - оскъдност.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара; Които ги търсят, търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги отвлече, Защото отказват да вършат това, което е право.
8 Пътят на развратния човек е твърде крив, А делото на чистия е право.
9 По-добре да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.
10 Душата на нечестивия желае зло, Ближният му не намира благоволение пред очите му.
11 Когато се накаже присмивателя, простият става по-мъдър, И когато се поучава мъдрия, той придобива знание.
12 Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия, Той съсипва нечестивите до унищожение.
13 Който затуля ушите си за вика на сиромаха, - Ще викне и той, но няма да бъде послушан.
14 Тайният подарък укротява ярост, И подаръкът в пазуха укротява силен гняв.
15 Радост е на праведния да върши правосъдие, А измъчване е за ония, които вършат беззаконие.
16 Човек, който се отбие от пътя на разума, Ще стигне в събранието на мъртвите {Или: Сенките.}.
17 Който обича удоволствие осиромашава, Който обича вино и масло не забогатява.
18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния, И коварният наместо праведните.
19 По-добре да живее някой в пуста земя, Нежели със свадлива жена и досада.
20 Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия, А безумният човек ги поглъща.
21 Който следва правда и милост, Намира живот, правда и чест.
22 Мъдрият превзема с пристъп града на мощните, И събаря силата, на която те уповават.
23 Който въздържа устата си и езика си Опазва душата си от смущения.
24 Присмивател се нарича оня горделив и надменен човек, Който действува с високоумна гордост.
25 Желанието на ленивия го умъртвява, Защото ръцете му не искат да работят,
26 Той се лакоми цял ден, А праведният дава и не му се свиди.
27 Жертвата на нечестивите е мерзост, - Колко повече, когато я принасят за нечестива цел!
28 Лъжливият свидетел ще загине, А човек, който слуша поука - ще го търсят да говори всякога.
29 Нечестив човек прави дръзко лицето си, А праведният оправя пътищата си.
30 Няма мъдрост, няма разум, Няма съвещание против Господа.
31 Конят се приготвя за деня на боя, Но избавлението е от Господа.
глава 22

1 За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство, И благоволение е по-добро от сребро и злато.
2 Богат и сиромах се срещат; Господ е Създателят на всички тях.
3 Благоразумният предвижда злото и се укрива. А неразумните вървят напред - и страдат.
4 Наградата на смирението и на страха от Господа Е богатство, слава и живот.
5 Тръни и примки има по пътя на опакия, Който пази душата си се отдалечава от тях.
6 Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.
7 Богатият властвува над сиромасите, И който взема на заем е слуга на заемодавеца.
8 Който сее беззаконие ще пожъне бедствие, И жезълът на буйството му ще изчезне.
9 Който има щедро око ще бъде благословен Защото дава от хляба си на сиромаха.
10 Изпъди присмивателя и препирнята ще се махне, И свадата и позорът ще престанат.
11 Който обича чистота в сърцето И има благодатни устни, царят ще му бъде приятел.
12 Очите на Господа пазят онзи, който има знание, И той осуетява думите на коварния.
13 Ленивецът казва: Лъв има вън! Ще бъда убит всред улиците!
14 Устата на чужди жени са дълбока яма, И оня, на когото Господ се гневи, ще падне в нея.
15 Безумието е вързано в сърцето на детето, Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.
16 Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си, И който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.
17 Приклони ухото си та чуй думите на мъдрите, И взимай присърце моето знание,
18 Защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си, И ако бъдат всякога готови върху устните ти.
19 За да бъде упованието ти на Господа, Аз те научих на тях днес - да! тебе.
20 Не писах ли ти хубави неща От съвет и знание.
21 За да те направя да познаеш верността на думите на истината, Та да отговаряш с думи на истината на ония, които те пращат?
22 Не оголвай сиромаха, защото той е беден, Нито притеснявай в портата угнетения,
23 Защото Господ ще защити делото им, И ще оголи живота на ония, които са ги оголили.
24 Не завързвай приятелство с ядовит човек, И не ходи с гневлив човек.
25 Да не би да научиш пътищата му, И да приготвиш примка за душата си.
26 Не бъди от тия, които дават ръка От тия, които стават поръчители за дългове,
27 Ако нямаш с какво да платиш, Защо да вземат постелката ти изпод тебе?
28 Не премествай старите межди, Които са положили бащите ти.
29 Видял ли си човек трудолюбив в работата си? Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.
глава 23

1 Когато седнеш да ядеш с началник, Прегледай добре какво има пред тебе
2 Иначе ще туриш нож в гърлото си, Ако те обладава охота.
3 Не пожелавай вкусните му ястия, Защото те са примамливи гозби.
4 Не се старай да придобиеш богатство, Остави се от тая си мисъл.
5 Хвърляш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, Както орел що лети към небето.
6 Не яж хляба на онзи, който има лошо око, Нито пожелавай вкусните му ястия,
7 Защото, каквито са мислите в душата му - такъв е и той. Казва ти: Яж и пий, Но сърцето му не е с тебе.
8 Залъка, който си изял, ще избълваш, И ще изгубиш сладките си думи.
9 Не говори в ушите на безумния, Защото той ще презре разумността на думите ти.
10 Не премествай стари межди, Нито влизай в нивите на сирачетата,
11 Защото Изкупителят им е мощен; Той ще защити делото им против тебе.
12 Предай сърцето си на поука И ушите си към думи на знание.
13 Да не ти се свиди да наказваш детето, Защото, ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре.
14 Ти, като го биеш с пръчката, Ще избавиш душата му от ада.
15 Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро, То и на моето сърце ще е драго.
16 Да! сърцето {Еврейски: Вътрешностите.} ми ще се радва, Когато устните ти изговарят правото
17 Сърцето ти да не завижда на грешните, Но да пребъдва в страх от Господа цял ден,
18 Защото наистина има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.
19 Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър, И оправяй сърцето си в пътя,
20 Не бъди между винопийци, Между невъздържани месоядци,
21 Защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят, И дремливостта ще облече човека с дрипи.
22 Слушай баща си, който те е родил, И не презирай майка си, когато остарее.
23 Купувай истината и не я продавай, Тоже и мъдростта, поуката и разума.
24 Бащата на праведния ще се радва много, И който ражда мъдро чадо ще има радост от него.
25 Прочее, нека се веселят твоят баща и твоята майка, И да се възхищава оная, която те е родила.
26 Сине мой, дай сърцето си на мене, И очите ти нека внимават в моите пътища,
27 Защото блудницата е дълбока яма, И чуждата жена е тесен ров.
28 Да! тя причаква като за плячка, И умножава числото на неверните между човеците.
29 Кому горко? кому скръб? кому каране? Кому оплакване? кому удари без причина? Кому подпухнали очи? -
30 На ония, които се бавят около виното, Които отиват да вкусят подправено вино.
31 Не гледай виното, че е червено, Че показва цвета си в чашата, Че се поглъща гладко,
32 Защото после то хапе като змия, И жили като ехидна.
33 Очите ти ще гледат чужди жени, И сърцето ти ще изригва развратни неща;
34 Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море, Или като един, който би лежал на върха на мачта.
35 Удариха ме ще речеш, и не ме заболя; Биха ме, и не усетих. Кога ще се събудя, за да го търся пак?
глава 24

1 Не завиждай на злите хора, Нито пожелавай да си с тях,
2 Защото сърцето им размишлява насилие, И устните им говорят за пакост
3 С мъдрост се гради къща, И с разум се утвърждава,
4 И чрез знание стаите се напълват С всякакви скъпоценни и приятни богатства.
5 Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
6 Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
7 Мъдростта е непостижима за безумния, Той не отваря устата си в портата.
8 Който намисля да прави зло, Ще се нарече пакостен човек;
9 Помислянето на такова безумие е грях, И присмивателят е мерзост на човеците.
10 Ако покажеш малодушие в усилно време, Силата ти е малка.
11 Избавяй ония, които се влачат на смърт, И гледай да задържаш ония, които политат към клане.
12 Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То Оня, Който претегля сърцата, не разбира ли? Оня, Който пази душата ти, не знае ли, И не ще ли въздаде на всеки според делата му?
13 Сине мой, яж мед, защото е добър, И медена пита, защото е сладка на вкуса ти.
14 И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, Ако си я намерил; и има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.
15 Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния, Не разваляй мястото му за почивка.
16 Защото праведният ако седем пъти пада, пак става, Докато нечестивите се препъват в злото.
17 Не се радвай, когато падне неприятелят ти, И да се не весели сърцето ти, когато се подхлъзне той.
18 Да не би да съгледа Господ, и това да Му се види зло, И Той да оттегли гнева Си от него.
19 Не се раздразвай, поради злодейците, Нито завиждай на нечестивите,
20 Защото злите не ще имат бъдеще; Светилникът на нечестивите ще изгасне.
21 Сине мой, бой се от Господа и от царя, И не се сношавай с непостоянните,
22 Защото бедствие ще се издигне против тях внезапно, И кой знае какво наказание ще им се наложи и от двамата?
23 И тия са изречения на мъдрите:- Лицеприятие в съд не е добро.
24 Който казва на нечестивия: Праведен си, Него народи ще кълнат, него племена ще мразят;
25 Но които го изобличават, към тях ще се показва благоволение, И върху тях ще дойде добро благословение.
26 Който дава прав отговор, Той целува в устни.
27 Нареди си работата навън, И приготви си я на нивата, И после съгради къщата си.
28 Не бивай свидетел против ближния си без причина, Нито мами с устните си.
29 Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, Ще въздам на човека според делата му.
30 Минах край нивата на ленивия И край лозето на нехайния човек,
31 И всичко бе обрасло с тръни, Коприва беше покрила повърхността му, И каменната му ограда беше съборена.
32 Тогава, като прегледах, размислих в сърцето си, Видях и взех поука.
33 Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън, -
34 И сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец И немотията - като въоръжен мъж,
глава 25

1 И тия са Соломонови притчи, които събраха човеците на Юдовия цар Езекия.
2 Слава за Бога е да скрива всяко нещо, А слава е на царете да издирват работите.
3 Височината на небето и дълбочината на земята И сърцата на царете са неизследими.
4 Отмахни нечистото от среброто, И ще излезе съд за златаря.
5 Отмахни нечестивите от царя, И престолът му ще се утвърди в правда.
6 Не се надигай пред царя, И не стой на мястото на големците,
7 Защото по-добре е да ти кажат: Мини тук по-горе, Нежели да те турят по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.
8 Не бързай да излезеш, за да се караш. Да не би най-сетне да не знаеш що да правиш; Когато те засрами противникът {Еврейски: Ближния.} ти.
9 Разисквай делото си с противника си сам. Но не откривай чужди тайни,
10 Да не би да те укори оня, който те слуша, И твоето безчестие да остане незаличимо.
11 Дума казана на място е Като златни ябълки в сребърни съдове.
12 Както е обица и украшение от чисто злато за човек, Така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.
13 Както е снежната прохлада в жетвено време, Така е верният посланик на тия, които го изпращат, Защото освежава душата на господаря си.
14 Който лъжливо се хвали за подаръци що дава, Прилича на облаци и вятър без дъжд.
15 Чрез въздържаност се склонява управител, И мек език троши кости.
16 Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно, Да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.
17 Рядко туряй ногата си в къщата на съседа си, Да не би да му досадиш и той да те намрази.
18 Човек, който лъжесвидетелствува против ближния си, Е като чук, нож и остра стрела.
19 Доверие към неверен човек, в усилно време, Е като счупен зъб и изкълчена нога.
20 Както един, който съблича дрехата си в студено време, И както оцет на сода, Така и оня, който пее песни на оскърбено сърце.
21 Ако е гладен ненавистникът ти, дай му хляб да яде, И ако е жаден, напой го с вода,
22 Защото така ще натрупаш жар на главата му И Господ ще те възнагради.
23 Както северният вятър произвежда дъжд, Така и тайно одумващият език - разгневено лице.
24 По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.
25 Както е студената вода за жадна душа, Така е добра вест от далечна земя.
26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.
27 Не е добре да яде някой много мед. Така също не е славно да търсят хората своята си слава.
28 Който не владее духа си Е като съборен град без стени.
глава 26

1 Както сняг лятно време, И както дъжд в жетва, Така и чест не прилича на безумния.
2 Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, Така и проклетия не постига без причина.
3 Бич за коня, юзда за осела И тояга за гърба на безумните.
4 Не отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да станеш и ти подобен нему.
5 Отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да се има мъдър в своите си очи.
6 Който праща известие чрез безумния Отсича своите си нозе и докарва {Еврейски: И пие.} на себе си вреда.
7 Както безполезни висят краката на куция, Така е притча в устата на безумния.
8 Както оня, който хвърля възел със скъпоценни камъни в грамада, Така е тоя, който отдава чест на безумния.
9 Като трън, който боде ръката на пияницата, Така е притча в устата на безумните.
10 Както стрелец, който безогледно наранява всички, Така е оня, който условя безумен, или оня, който условя скитници.
11 Както кучето се връща на бълвоча си, Така безумният повтаря своята глупост.
12 Видял ли си човек който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, нежели за него.
13 Ленивият казва: Лъв има на пътя! Лъв има по улиците!
14 Както вратата се завърта на резетата си, Така и ленивият на постелката си.
15 Ленивият потопява ръката си в паницата, А го мързи да я върне в устата си.
16 Ленивият има себе си за по-мъдър От седмина души, които могат да дадат умен отговор.
17 Минувачът, който се дразни с чужда разпра, Е като оня, който хваща куче за ушите.
18 Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт,
19 Така е човекът, който измамя ближния си, И казва: Не сторих ли това на шега?
20 Дето няма дърва огънят изгасва; И дето няма шепотник раздорът престава.
21 Както са въглища за жарта и дърва за огъня, Така е и крамолникът, за да разпаля препирня.
22 Думите на шепотника са като сладки залъци И слизат вътре в корема.
23 Усърдните устни с нечестиво сърце Са като сребърна глеч намазана на пръстен съд.
24 Ненавистникът лицемерствува с устните си, Но крои коварство в сърцето си;
25 Когато говори сладко не го вярвай, Защото има седем мерзости в сърцето му;
26 Макар омразата му да се покрива с измама, Нечестието му ще се издаде всред събранието.
27 Който копае ров ще падне в него, И който търкаля камък, върху него ще се обърне.
28 Лъжливият език мрази наранените от него, И ласкателните уста докарват съсипия.
глава 27

1 Недей се хвали с утрешния ден, Защото не знаеш какво ще роди денят.
2 Нека те хвали друг, а не твоите уста, - Чужд, а не твоите устни.
3 Камъкът е тежък и пясъкът много тегли; Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.
4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение, Но кой може да устои пред завистта?
5 Явното изобличение е по-добро От оная любов, която не се проявява.
6 Удари от приятел са искрени, А целувки от неприятел - изобилни.
7 Наситената душа се отвръща и от медена пита, А на гладната душа всичко горчиво е сладко.
8 Както птица, която е напуснала гнездото си, Така е човек, който е напуснал мястото си.
9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето, Така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
10 Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си. И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, За да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.
12 Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред - и страдат.
13 Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд; Да! Вземи залог от онзи, който поръчителствува за чужда жена.
14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас, Ще се счете, като че го кълне.
15 Непрестанно капане в дъждовен ден И жена крамолница са еднакви;
16 Който би я обуздал, обуздал би вятъра И би хванал дървено масло с десницата си.
17 Желязо остри желязо; Така и човек остри лицето си срещу приятеля си.
18 Който пази смоковницата ще яде плода й, И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.
19 Както водата отражава лице срещу лице, Така сърцето - човек срещу човека.
20 Адът и погибелта не се насищат; Така и човешките очи не се насищат.
21 Горнилото е за пречистване среброто и пещта за златото. А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.
22 Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;
24 Защото богатството не е вечно, И короната не трае из род в род.
25 Сеното се прибира, зеленината се явява, И планинските билки се събират.
26 Агнетата ти служат за облекло, И козлите за {Еврейски: Стойността.} купуване на нива.
27 Ще има достатъчно козе мляко за храна На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.
глава 28

1 Нечестивите бягат без да ги гони някой, А праведните са смели като млад лъв.
2 От бунтовете на страната началниците й биват мнозина, Но чрез умни и вещи човеци един неин управител продължава дълго време.
3 Беден човек, който насилва немотните, Е като пороен дъжд, който не оставя храна.
4 Които отстъпват от закона хвалят нечестивите, Но които пазят закона противят се на тях.
5 Злите човеци не разбират правосъдие, Но тия, които търсят Господа разбират всичко.
6 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е опак между два пътя, макар и да е богат.
7 Който пази закона е разумен син, А който дружи с чревоугодниците засрамва баща си.
8 Който умножава имота си с лихварство и грабителство Събира го за този, който показва милост към сиромасите.
9 Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.
10 Който заблуждава праведните в лош път, Той сам ще падне в своята яма, А непорочните ще наследят добрини.
11 Богатият човек мисли себе си за мъдър! Но разумният сиромах го изучава.
12 Когато тържествуват праведните има голяма слава, А когато се издигнат нечестивите човек се крие.
13 Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.
14 Блажен оня човек, който се бои винаги, А който закоравява сърцето си ще падне в бедствие.
15 Като ревящ лъв и гладна мечка Е нечестив управител над беден народ.
16 О княже, лишен от разум, но велик да насилствуваш, Знай, че който мрази грабителство ще продължи дните си.
17 Човек, който е товарен с кръвта на друг човек, Ще побърза да отиде в ямата; никой да го не спира.
18 Който ходи непорочно ще се избави, А който ходи опако между два пътя изведнъж ще падне.
19 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне {Еврейски: Пълен със сиромашия.} сиромашия.
20 Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.
21 Не е добре да бъде човек лицеприятен, Защото за един залък хляб такъв човек ще извърши престъпление.
22 Който има лошо око, бърза да се обогати, А не знае, че немотия ще го постигне.
23 Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, Отколкото оня, който ласкае с езика си.
24 Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях, Той е другар на разрушителя.
25 Човек с надменна душа подига крамоли, А който уповава на Господа ще затлъстее.
26 Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.
27 Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си от тях ще има много клетви.
28 Когато се възвишат нечестивите, хората се крият, Но когато те загиват, праведните се умножават.
глава 29

1 Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си, Внезапно ще се съкруши и то без поправление.
2 Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат.
3 Който обича мъдростта, радва баща си, Но който дружи с блудници, разпилява имота му.
4 Чрез правосъдие царят утвърждава земята си. А който придирва подаръци я съсипва.
5 Човек, който ласкае ближния си, Простира мрежа пред стъпките му.
6 В беззаконието на лош човек има примка, А праведният пее и се радва.
7 Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма даже разум, за да я узнае.
8 Присмивателите запалят града, Но мъдрите усмиряват гнева.
9 Ако мъдър човек има спор с безумен, Тоя се разярява, смее се и няма спокойствие.
10 Кръвопийци мъже мразят непорочния, Но праведните се грижат {Еврейски: Питат.} за живота му.
11 Безумният изригва целия си гняв, А мъдрият го задържа и укротява.
12 Ако слуша управителят лъжливи думи, То всичките му слуги стават нечестиви.
13 Сиромах и притеснител се срещат; Господ просвещава очите на всички тях.
14 Когато цар съди вярно сиромасите, Престолът му ще бъде утвърден за винаги.
15 Тоягата и изобличението дават мъдрост, А пренебрегнатото дете засрамва майка си.
16 Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, Но праведните ще видят падането им.
17 Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! ще даде наслада на душата ти.
18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.
19 Слугата не се поправя с думи, Защото, при все че разбира, не обръща внимание.
20 Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
21 Ако глези някой слугата си от детинство, Най-после той ще му стане като син {Или: Ще излезе упорит.}.
22 Гневлив човек възбужда препирни, И сприхав човек беззаконствува много.
23 Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест.
24 Който е съдружник с крадец мрази своята си душа; Той слуша заклеването, а не обажда.
25 Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.
26 Мнозина търсят благоволението на управителя, Но съдбата на човека е от Господа.
27 Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
глава 30

1 Думите на Якеевия син Агур, Массовия цар, Които той изговори: - Изморих се, о Боже, изморих се, о Боже, Изнурих се;
2 Защото съм по-скотски от кой да бил човек, И нямам човешки разум;
3 Понеже не научих мъдрост, Нито имам знание за Всесветия.
4 Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му, и как е името на сина му? Кажи, ако го знаеш!
5 Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него.
6 Не притуряй на Неговите думи, Да не би да те изобличи и се укажеш лъжец.
7 Две неща прося от Тебе: Не ми ги отказвай преди да умра: -
8 Отдалечи от мене измамата и лъжата; Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада;
9 Да не би да се преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И да употребя скверно името на моя Бог.
10 Не одумвай слуга пред господаря му, Да не би да те закълне и ти да се намериш виновен.
11 Има поколение, което кълне баща си, И не благославя майка си.
12 Има поколение, което е чисто пред своите си очи, Обаче не е измито от нечистотата си.
13 Има поколение - колко високо са очите им И колко са надигнати клепачите им!
14 Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби ножове, За да изпояжда от земята сиромасите, И немотните сред човеците.
15 Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай! Три неща има, които са ненаситни, - Дори четири, които не казват: Стига! -
16 Адът и неплодната утроба, Земята, която не се насища с вода, И огънят, който не казва: Стига;
17 Окото, което се присмива на баща си, И презира покорност към майка си, Гарвани от долината ще го изкълват, И орлови пилци ще го изядат.
18 Три неща има, които са непостижими за мене, - Дори четири, които не разбирам:
19 Следите на орел по въздуха, Следите на змия върху канара, Следите на кораб всред морето, И следите на мъж при девица.
20 Такъв е пътят и на жена прелюбодейка - Яде, бърше си устата и казва: Не съм извършила беззаконие.
21 Поради три неща се тресе земята, Да! поради четири тя не може да търпи:
22 Поради слуга, когато стане цар, И безумен, когато се насити с хляб;
23 Поради омразна жена, когато се омъжи, И слугиня, която измества господарката си.
24 Четири неща има на земята, които са малки, Но са извънредно мъдри:
25 Мравките, които не са силни люде, Но лете приготвят храната си;
26 Кролиците, които са слаби люде, Но поставят жилищата си на канара;
27 Скакалците, които нямат цар, Но излизат всички по дружини;
28 И гущерът, който можеш да хванеш в ръка, Но пак се намира в царските палати.
29 Три неща има, които вървят величаво, Дори четири, които ходят благородно:
30 Лъвът, който е най-силен от животните, И не се връща надире пред никого;
31 Стегнатият през корем кон; козелът; И царят, против когото не може да се въстава.
32 Ако си постъпил безумно, като си се надигнал, Или ако си намислил зло, тури ръка на устата си.
33 Защото както, като се бие мляко, изважда се масло, И като се блъска нос, изважда се кръв, Така и, като се подбужда гняв, изкарва се крамола.
глава 31

1 Думите на Массовия цар Лемуил, Които го поучи майка му: -
2 Що, сине мой? и що, сине на утробата ми? И що, сине на моите обреци?
3 Не давай силата си на жените, Нито пътищата си на тези, които погубват царете.
4 Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, Нито за князете да кажат: Где е спиртното питие?
5 Да не би, като се напият, да забравят закона И да онеправдаят угнетяваните {Еврейски: И да променят присъдата на всички синове на угнетението.}.
6 Давайте спиртно питие на оня, който загива И вино на огорчения духом.
7 За да пийне и да забрави сиромашията си, И да не помни вече окаяността си.
8 Отваряй устата си за безгласния, За делото на всички, които загиват;
9 Отваряй устата си, съди справедливо. И раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.
10 Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.
11 Сърцето на мъжа й уповава на нея; И не ще му липсва печалба.
12 Тя ще му донася добро, а не зло, През всичките дни на живота си.
13 Търси вълна и лен, И работи с ръцете си това що й е угодно.
14 Тя е като търговските кораби, - Донася храната си от далеч.
15 При това, става докле е още нощ, И дава храна на дома си, И определената работа на слугините си.
16 Разглежда нива, и я купува; От плода на ръцете си сади лозе.
17 Опасва кръста си със сила И уякчава мишците си.
18 Като схваща, че търгуването й е полезно. Светилникът й не угасва през нощта.
19 Туря ръцете си на вретеното, И държи в ръката си хурката.
20 Отваря ръката си на сиромасите, Да! простира ръцете си към немотните.
21 Не се бои от снега за дома си; Защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи.
22 Прави си завивки от дамаска; Облеклото й е висон и морав плат.
23 Мъжът й е познат в портите, Когато седи между местните старейшини.
24 Тя тъче ленено платно и го продава, И доставя пояси на търговците {Еврейски: Ханаанците.};
25 Сила и достолепие са облеклото й; И тя гледа весело към бъдещето.
26 Отваря устата си с мъдрост, И законът на езика й е благ.
27 Добре внимава в управлението на дома си, И хляб на леност не яде.
28 Чадата й стават и я облажават; И мъжът й я хвали, казвайки:
29 Много дъщери са се държали достойно, Но ти надмина всичките.
30 Прелестта е измамлива и красотата е лъх; Но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.
31 Дайте й от плода на ръцете й, И делата й нека я хвалят в портите.