Ефесяни

1 2 3 4 5 6


глава 1

1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес:
2 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.
3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;
4 както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;
5 като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,
6 за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си,
7 в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,
8 която е направил да доставя нам изобилно всяка мъдрост и разумение,
9 като ни е открил тайната на волята Си според благото намерение, което е положил в Себе Си,
10 за да се приложи когато се изпълнят времената, сиреч, да се събере в Христа всичко - това, което е небесно и земно, -
11 в Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля,
12 тъй щото, да бъдем за похвала на Неговата слава ние, които отнапред се надеехме на Христа,
13 в Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, - в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух,
14 който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога, - да бъдете за похвала на Неговата слава.
15 Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии,
16 непрестанно благодаря Богу за вас, и ви споменавам в молитвите си.
17 дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,
18 и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,
19 и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ,
20 с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,
21 далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
22 И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата,
23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.
глава 2

1 И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,
2 в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството;
3 между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.
4 Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
5 даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),
6 и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;
7 за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.
8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;
9 не чрез дела, за да се не похвали никой.
10 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
11 Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
12 в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.
13 А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.
14 Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше,
15 като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир,
16 и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
17 И като дойде благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо;
18 защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.
19 Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;
20 понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,
21 върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа;
22 в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.
глава 3

1 Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас езичниците, -
2 понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,
3 че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце ви писах,
4 от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна),
5 която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,
6 а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,
7 на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.
8 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;
9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,
10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,
11 според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;
12 в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;
13 за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава, -
14 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],
15 от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята,
16 да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,
17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта
18 да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,
19 и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
20 А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.
глава 4

1 И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани,
2 със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,
3 и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.
4 Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:
5 един Господ, една вяра, едно кръщение,
6 един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.
7 А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал
8 Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците".
9 (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята.
10 Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).
11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;
15 но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.
17 Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,
18 помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;
19 които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.
20 Но вие не сте така познали Христа;
21 понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса),
22 да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,
23 да се обновите в духа на своя ум,
24 и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.
25 Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
26 Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;
27 нито давайте място на дявола.
28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.
29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;
30 и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,
31 всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;
32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.
глава 5

1 И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада;
2 и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;
4 нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.
5 Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога.
6 Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.
7 И тъй, не бивайте съучастници на тях.
8 Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;
9 (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).
10 Опитвайте, що е благоугодно на Господа;
11 и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;
12 защото това, което скришом вършат непокорните, срамотно е и да се говори.
13 А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветлено.
14 Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос.
15 И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри,
16 като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.
17 Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.
18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;
19 и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,
20 и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
21 като се подчинявате един на друг в страх от Христа.
22 Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;
23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).
24 Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.
25 Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
26 за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото,
27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.
28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.
29 Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата;
30 понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости].
31 "Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът".
32 Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата.
33 Но и вие, всеки до един, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.
глава 6

1 Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;
2 "Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание),
3 "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".
4 И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.
5 Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христа.
6 Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;
7 и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;
8 понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото върши.
9 И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването; понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие.
10 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.
14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,
15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.
16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;
18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,
19 и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието,
20 за което съм посланик в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.
21 Но, за да знаете и вие за моите работи, и как съм, всичко ще ви каже Тихик, любезният брат и верен в Господа служител;
22 когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете нашето състояние, и той да утеши сърцата ви.
23 Мир на братята, и любов с вяра, от Бога Отца и Господа Исуса Христа.
24 Благодат да бъде с всички, които искрено любят нашия Господ Исус Христос. [Амин]