1 Тимотей

1 2 3 4 5 6


глава 1

1 Павел апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда,
2 до Тимотея, истинското ми чадо във вярата; Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.
3 Както те молих, когато отивах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават друго учение,
4 нито да внимават на басни и безконечни родословия, които спомагат повече за препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра, така правя и сега.
5 А целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра;
6 от които неща някои, като не случиха целта, отклониха се в празнословие,
7 и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито що говорят, нито що твърдят.
8 А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно,
9 като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците,
10 за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение,
11 според славното благовестие на блажения Бог, което ми биде поверено.
12 Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата,
13 при все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже, като невеж, сторих това в неверие;
14 и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса.
15 Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
16 Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.
17 А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
18 Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто войнствуване,
19 имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха отпаднаха от вярата;
20 от които са Именей и Александър, които предадох на сатана, за да се научат да не богохулствуват.
глава 2

1 И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци,
2 за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.
3 Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,
4 Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.
5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,
6 Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички;
7 за което аз бях поставен проповедник и апостол, (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.
8 И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи,
9 Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери или скъпи дрехи,
10 а с добри дела, както прилича на жени, които са се посветили на благочестието.
11 Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение.
12 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.
13 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.
14 И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.
15 Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.
глава 3

1 Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае.
2 Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава,
3 не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец;
4 който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност;
5 (защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?)
6 да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждане с дявола.
7 При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.
8 Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба,
9 да държат с чиста съвест тайната на вярата.
10 Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни.
11 Тъй и жените им {Или: дякониците.} трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.
12 Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена, и да управляват добре чадата си и домовете си.
13 Защото тия, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата на Христа Исуса.
14 Надявам се скоро да дойда при тебе; но това ти пиша,
15 в случай, че закъснея, за да знаеш, как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината.
16 И без противоречие, велика е тайната на благочестието: - Тоя, "Който биде явен в плът, Доказан чрез Духа, Виден от ангели, Проповядан между народите, Повярван в света, Възнесен в слава".
глава 4

1 А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,
2 чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,
3 които запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.
4 Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение;
5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.
6 В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега.
7 А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.
8 Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот.
9 Това слово е вярно и заслужава приемане;
10 понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите.
11 Това заръчвай и учи.
12 Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.
13 Докато дойда, внимавай на прочитането, на увещаването и на поучаването.
14 Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде, съгласно с пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите.
15 В това прилежавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък.
16 Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.
глава 5

1 Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя,
2 старите жени като майки, по-младите като сестри - със съвършена чистота.
3 Почитай вдовиците, които наистина са вдовици.
4 Но ако някоя вдовица има чада или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога.
5 А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянствува в молби и в молитви нощем и денем;
6 но оная, която живее сладострастно, жива е умряла.
7 Заръчвай и това, за да бъдат непорочни.
8 Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.
9 Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена,
10 известна по добрите си дела: ако е отхранила чада, ако е приемала странни, ако е умивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело.
11 А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват,
12 та падат под осъждане, защото са се пометнали от първото си убеждение.
13 А при това, те навикват да стоят празни, да ходят от къща в къща, и не само да бъдат празни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори.
14 По тая причина, искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;
15 защото някои вече са се отклонили и отишли подир сатана.
16 Ако някой вярващ, мъж или жена, има сродници вдовици, нека си ги пригледват, та църквата да се не обременява, за да може да пригледва истинските вдовици.
17 Презвитерите които управляват добре, нека се удостояват с двойна почит, особено ония, които се трудят в словото и поучението,
18 защото писанието казва: "Да не обвързваш устата на вола, когато вършее"; и: "Работникът заслужа заплатата си".
19 Против презвитер не приемай обвинение, освен ако е нанесено от двама или трима свидетели.
20 Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх.
21 Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тия заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.
22 Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвувай в чужди грехове. Пази себе си чист.
23 Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.
24 Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда; а на някои идат отпосле.
25 Така и добрите дела на някои са явни; а ония, които не са, не могат да се укрият за винаги.
глава 6

1 Които са слуги под игото на робството, нека считат господарите си достойни за всяка почит, та да се не хули Божието име и учението.
2 И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;
3 и ако някой предава друго учение, и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието,
4 той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,
5 крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.
6 А благочестието със задоволство е голяма печалба;
7 защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо;
8 а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.
9 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.
10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,
11 Но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.
12 Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.
13 Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Понтийския Пилат засвидетелствува с добрата изповед,
14 да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос,
15 което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите,
16 Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин.
17 На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме;
18 да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,
19 да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.
20 О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание,
21 на което, като се предадоха някои, отстраниха се от вярата. Благодат да бъде с вас. [Амин]