2 Тимотей

1 2 3 4


глава 1

1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса.
2 до Тимотея, възлюбеното ми чадо: Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.
3 Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си,
4 и, като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост.
5 Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.
6 По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.
7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
8 И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога,
9 Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена,
10 а, която сега откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието,
11 на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител;
12 за която причина и страдам това. Но не се срамувам; защото зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил.
13 Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христа Исуса.
14 Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Светия Дух, който живее в нас.
15 Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигел и Ермоген.
16 Господ да покаже милост към дома на Онисифора, защото той много пъти ме освежаваше, и не се засрами от оковите ми,
17 но когато беше в Рим, потърси ме старателно и ме намери.
18 Господ да му даде да намери милост пред Господа в оня ден; а колко служеше в Ефес, ти знаеш твърде добре.
глава 2

1 Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса.
2 И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
3 Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов.
4 Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.
5 И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно.
6 Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.
7 Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.
8 Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие;
9 за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва.
10 Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава.
11 Вярно е това слово; "Защото ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него;
12 Ако устоим, то ще и да царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и той ще се отрече от нас;
13 ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си".
14 Това им напомнювай и заръчвай им пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползува, а е за развращаване на слушателите.
15 Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.
16 А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие,
17 и учението на такива ще разяжда като живеница; от които са Именей и Филет,
18 които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, та събарят вярата на някои.
19 Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.
20 А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена.
21 Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.
22 Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.
23 А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли.
24 А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;
25 с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината
26 и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля.
глава 3

1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.
2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,
3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто,
4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,
5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.
6 Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти,
7 които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.
8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.
9 Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието и на тия двама.
10 А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,
11 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.
12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.
13 А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.
14 А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил,
15 и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.
16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
глава 4

1 Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му:
2 проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване.
3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,
4 и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
5 Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.
6 Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми настава.
7 Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих;
8 отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.
9 Постарай се да дойдеш скоро при мене;
10 защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.
11 Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.
12 А Тихика пратих в Ефес.
13 Когато дойдеш, донеси япунджака, който съм оставил в Троада при Карпа, и книгите, а особено пергаментите.
14 Медникарят Александър ми стори много зло; Господ ще му върне по делата му;
15 от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.
16 При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха; дано не им се счете това за грях.
17 Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.
18 Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.
19 Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.
20 Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих болен в Милит.
21 Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всичките братя.
22 Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. [Амин].