1 Петрово

1 2 3 4 5


глава 1

1 Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,
2 избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.
3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,
4 за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,
5 които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време.
6 В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни,
7 с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;
8 Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,
9 като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.
10 За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас;
11 като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите.
12 И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.
13 Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.
14 Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си;
15 но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане;
16 защото е писано: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет".
17 И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето престояване,
18 като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,
19 но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,
20 Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас,
21 които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.
22 Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,
23 тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].
24 Защото "Всяка твар е като трева, И всичката й слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът й окапва,
25 Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.
глава 2

1 И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване,
2 пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,
3 ако сте опитали, "че Господ е благ;"
4 При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен,
5 и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.
6 Защото е писано в писанието: - "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами".
7 За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла",
8 и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни, - за което бяха и определени.
9 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:
10 вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.
11 Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;
12 да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
13 Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел,
14 било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците.
15 Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци;
16 като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.
17 Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.
18 Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите;
19 защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо.
20 Защото, каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.
21 Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки;
22 Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му;
23 Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;
24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.
25 Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастиря и Епископа на душите ви.
глава 3

1 Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си,
2 като видят, че вие се обхождате със страх и чистота.
3 Вашето украшение да не е външно, сиреч, плетене косата, кичене със злато, или обличане със скъпи дрехи,
4 но скришният в сърцето живот {Гръцки: Човек.}, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
5 Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си;
6 както Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване.
7 Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви.
8 А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.
9 Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.
10 Защото, "Който желае да обича живота И да види добри дни, Нека пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене;
11 Нека се отклонява от зло, и да върши добро; Нека търси мир и да се стреми към него.
12 Защото очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към тяхната молитва; Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло"
13 И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто?
14 Но даже, ако пострадате за правдата, блажени сте; а "от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте".
15 Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда.
16 Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви одумват да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода.
17 Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.
18 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух;
19 с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата,
20 които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се избавиха чрез вода.
21 Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа;
22 Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили.
глава 4

1 И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от греха,
2 за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля.
3 Защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и в омразните идолослужения.
4 Относно това те се и чудят, и ви хулят за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата;
5 но те ще отговорят пред Онзи, Който скоро ще {Гръцки: Е готов да.} съди живите и мъртвите,
6 понеже затова се проповядва благовестието и на мъртвите, тъй щото, като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.
7 А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва.
8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
9 Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание.
10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.
11 Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако служи някой, нека служи, като такъв, който действува със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.
12 Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно;
13 но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.
14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя].
15 Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи.
16 Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име.
17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие?
18 И ако праведният едвам се спасява, то нечистият и грешният где ще се явят?
19 Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
глава 5

1 Прочее, презвитерите, които са между вас, увещавам аз който тоже съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви:
2 Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие;
3 нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото.
4 И когато се яви Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.
5 Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.
6 И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно;
7 и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
9 Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.
10 А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко.
11 Нему да бъде господството до вечни векове. Амин.
12 Чрез Сила, верния брат, както го мисля, писах ви накъсо, да ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат. Стойте твърди в нея.
13 Поздравява ви с избраната с вас църква във Вавилон, и син мой Марко.
14 Поздравете се един друг с любезна целувка. Мир на всички вас, които сте в Христа [Исуса].