Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Bōsī波斯wánglièyuánniánYēhéhuá耶和华wéiyàoyīngyànjièYēlìmǐ耶利米kǒusuǒshuōdehuà的话jiùjīdòng激动Bōsī波斯wánglièdexīnshǐ使xiàzhàotōnggào通告quánguó全国shuō
2 Bōsī波斯wánglièrúcǐ如此shuōYēhéhuá耶和华tiānshàng天上deshénjiāngtiānxià天下wànguócìgěi赐给Yòuzhǔfù嘱咐zàiYóudà犹大delěngwéijiànzào建造diàn殿
3 Zàinǐmen你们zhōngjiān中间fánzuòzǐmín子民dekěyǐ可以Shàngyóu上犹delěngzàilěngchóngjiàn重建Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndediàn殿zhǐyǒu只有shìshén)。Yuànshénzhèréntóngzài
4 Fánshèngxià剩下derénwúlùn无论héchǔ何处dederényàoyòngjīnyíncáiwù财物shēngchù牲畜bāngzhù帮助lìngwài另外yàowéilěngshéndediàn殿gānxīn甘心xiànshànglǐwù礼物
5 Yúshì于是Yóudàhé犹大和biàn便mǐndechángjìsī祭司wèirénjiùshì就是yíqiè一切bèishénjīdòng激动xīnderéndōuqǐlai起来yàoshànglěngjiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿
6 Tāmen他们wéiderénjiùyínjīncáiwù财物shēngchù牲畜zhēnbǎobāngzhù帮助tāmen他们yuánwénzuòjiāngù坚固tāmen他们deshǒu),lìngwài另外háiyǒu还有gānxīn甘心xiàndelǐwù礼物
7 lièwángjiāngYēhéhuá耶和华diàn殿demǐnchūlai出来zhèmǐnshìcónglěngluèláifàngzài放在zìjǐ自己shénzhīmiàozhòngdì中的
8 Bōsī波斯wánglièpàiguānjiāngzhèmǐnchūlai出来ànshùjiāogěi交给Yóudà犹大deshǒulǐng首领shè
9 mǐndeshùmù数目zàixiàmiàn在下面Jīnpánsānshí三十yínpányīqiān一千dāoèrshí二十jiǔ
10 Jīnwǎnsānshí三十yínwǎnzhīdebǎishíbiéyàngdemǐnyīqiān一千jiàn
11 Jīnyínmǐngòngyǒu共有qiānbǎijiànBèideréncóngBābǐlún巴比伦shànglěngdeshíhòu的时候shèjiāngzhèyíqiè一切dōudàishànglái上来Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Bābǐlún巴比伦wángcóngqián从前dàoBābǐlún巴比伦zhīYóudà犹大shěngderénxiànzài现在tāmen他们dezǐsūn子孙cóngbèidàozhīdehuílěngYóudà犹大guīběnchéng
2 Tāmen他们shìtóngzhesuǒluóshū西láiláidegǎishānhónghuílai回来de
3 Yǐsèliè以色列rénmín人民deshùmù数目zàixiàmiàn在下面dezǐsūn子孙èrqiānyībǎi一百qīshí七十èrmíng
4 Shìdezǐsūn子孙sānbǎi三百qīshí七十èrmíng
5 dezǐsūn子孙bǎiqīshí七十míng
6 dehòuyì后裔jiùshì就是shūhéyuē和约dezǐsūn子孙èrqiānbǎishí’èr十二míng
7 lándezǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百wǔshí五十míng
8 dezǐsūn子孙jiǔbǎisìshí四十míng
9 gǎidezǐsūn子孙bǎiliùshí六十míng
10 dezǐsūn子孙liùbǎisìshí四十èrmíng
11 bàidezǐsūn子孙liùbǎièrshísān二十三míng
12 dezǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百èrshí二十èrmíng
13 duōgāndezǐsūn子孙liùbǎiliùshí六十liùmíng
14 dezǐsūn子孙èrqiānlíngwǔshí五十liùmíng
15 Yàdīng亚丁dezǐsūn子孙bǎiwǔshí五十míng
16 dehòuyì后裔jiùshì就是Xīxījiā希西家dezǐsūn子孙jiǔshí九十míng
17 Bǐsài比赛dezǐsūn子孙sānbǎi三百èrshísān二十三míng
18 Yuēdezǐsūn子孙yībǎi一百shí’èr十二míng
19 shùndezǐsūn子孙èrbǎi二百èrshísān二十三míng
20 ěrrénjiǔshí九十míng
21 Bólìhéng伯利恒rényībǎi一百èrshísān二十三míng
22 tuófǎrén法人wǔshí五十liùmíng
23 rényībǎi一百èrshí二十míng
24 rénsìshí四十èrmíng
25 lièlínrénfēirénréngòngbǎisìshísān四十三míng
26 rénjiāréngòngliùbǎièrshíyī二十一míng
27 rényībǎi一百èrshí二十èrmíng
28 rénàiréngòngèrbǎi二百èrshísān二十三míng
29 rénwǔshí五十èrmíng
30 rényībǎi一百wǔshí五十liùmíng
31 Biéde别的lánzǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百wǔshí五十míng
32 líndezǐsūn子孙sānbǎi三百èrshí二十míng
33 Luórénrénanuóréngòngbǎièrshíwǔ二十五míng
34 rénsānbǎi三百sìshí四十míng
35 西rénsānqiānliùbǎisānshí三十míng
36 Jìsī祭司shūjiādezǐsūn子孙jiǔbǎiqīshí七十sānmíng
37 Yīnmàidezǐsūn子孙yīqiān一千língwǔshí五十èrmíng
38 shīěrdezǐsūn子孙yīqiān一千èrbǎi二百sìshí四十míng
39 líndezǐsūn子孙yīqiān一千língshíqī十七míng
40 wèirénwēidehòuyì后裔jiùshì就是shūmièdezǐsūn子孙qīshí七十míng
41 Gēchàng歌唱dedezǐsūn子孙yībǎi一百èrshí二十míng
42 Shǒuméndeshālóng沙龙dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙mendezǐsūn子孙dezǐsūn子孙dedezǐsūn子孙shuòbàidezǐsūn子孙gòngyībǎi一百sānshí三十jiǔmíng
43 níngjiùshì就是diàn殿),西dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙édezǐsūn子孙
44 绿dezǐsūn子孙Xī Yà西亚dezǐsūn子孙dùndezǐsūn子孙
45 dezǐsūn子孙jiādezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
46 dezǐsūn子孙mǎidezǐsūn子孙nándezǐsūn子孙
47 dezǐsūn子孙jiādezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
48 xùndezǐsūn子孙Gē Dà哥大dezǐsūn子孙jiāsǎndezǐsūn子孙
49 dezǐsūn子孙Bāxī巴西dezǐsūn子孙bǐsài比赛dezǐsūn子孙
50 dezǐsūn子孙níngdezǐsūn子孙xīndezǐsūn子孙
51 bodezǐsūn子孙gǔbā古巴dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
52 dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙shādezǐsūn子孙
53 dezǐsūn子孙西西dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
54 dezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
55 Suǒluómén所罗门púrén仆人dehòuyì后裔jiùshì就是suǒtàidezǐsūn子孙suǒfěilièdezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
56 dezǐsūn子孙kūndezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
57 Shìdezǐsūn子孙dezǐsūn子孙hēilièyīndezǐsūn子孙dezǐsūn子孙
58 níngSuǒluómén所罗门púrén仆人dehòuyì后裔gòngsānbǎi三百jiǔshí九十èrmíng
59 CóngMǐlā米拉绿dànyīnmàishànglái上来debùnéng不能zhǐmíng指明tāmen他们dezōngzú宗族shìYǐsèliè以色列rénbúshì不是
60 Tāmen他们shìláidezǐsūn子孙duōdezǐsūn子孙Gē Dà哥大dezǐsūn子孙gòngliùbǎiwǔshí五十èrmíng
61 Jìsī祭司zhōngdezǐsūn子孙dezǐsūn子孙Bāxī巴西láidezǐsūn子孙Yīnwèi因为tāmen他们dexiānlelièrénBāxī巴西láidenǚ’ér女儿wéisuǒyǐ所以míngjiào名叫Bāxī巴西lái
62 Zhèsānjiāderénzàizhīzhōng之中xúncházìjǐ自己dequèxúnzheyīncǐ因此suànwéijiébùzhǔn不准gòngjìsī祭司dezhírèn
63 Shěngzhǎng省长duìtāmen他们shuōbùkě不可chīzhìshèngdezhídào直到yǒuyòng有用língmíngjuédejìsī祭司xīngqǐ兴起lái
64 Huìzhònggòngyǒu共有wànèrqiānsānbǎi三百liùshí六十míng
65 Cǐwài此外háiyǒu还有tāmen他们deqiānsānbǎi三百sānshí三十míngyòuyǒugēchàng歌唱denánnǚ男女èrbǎi二百míng
66 Tāmen他们yǒubǎisānshí三十liùluózi骡子èrbǎi二百sìshí四十
67 Luòtuo骆驼bǎisānshí三十zhīliùqiānbǎièrshí二十
68 Yǒuxiē有些chángdàole到了lěngYēhéhuá耶和华diàn殿dedìfang地方biàn便wéishéndediàn殿gānxīn甘心xiànshànglǐwù礼物yàochóngxīn重新jiànzào建造
69 Tāmen他们liànglì量力juāngōngchéng工程dejīnliùwànyī万一qiānyínqiānbìngjìsī祭司delǐfú礼服yībǎi一百jiàn
70 Yúshì于是jìsī祭司wèirénmínzhòngdì中的yīxiē一些réngēchàng歌唱deshǒuméndeníngbìngYǐsèliè以色列zhòngrén众人zhùzàizìjǐ自己dechéngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dàole到了qīyuè七月Yǐsèliè以色列rénzhùzàichéngnàshí那时tāmen他们rútóng如同rénjùjí聚集zàilěng
2 Yuēdeérzi儿子shūtāde他的dìxiōng弟兄zhòngjìsī祭司bìngSǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluótāde他的dìxiōng弟兄dōuqǐlai起来jiànzhù建筑Yǐsèliè以色列shéndetányàozhàoshénrénMóxī摩西shūshàngsuǒxiědezàitánshàngxiànfán
3 Tāmen他们zàiyuányǒude有的gēnshàngzhútányīnlínguó邻国demínyòuzàishàngxiàngYēhéhuá耶和华zǎowǎn早晚xiànfán
4 Yòuzhàoshūshàngsuǒxiědeshǒuzhùpéngjiéànshùzhàolì照例xiànměirì每日suǒdāngxiàndefán
5 hòuxiànchángxiàndefánbìngzàiyuèshuòYēhéhuá耶和华deyíqiè一切shèngjiéxiànyòuxiàngYēhéhuá耶和华xiànréndegānxīn甘心
6 Cóngqīyuè七月chūyī初一tāmen他们jiùxiàngYēhéhuá耶和华xiànfánDànYēhéhuá耶和华diàn殿degēnshàngwèi尚未dìng
7 Tāmen他们yòujiāngyíngěishíjiàngmùjiàng木匠liángshi粮食jiǔyóugěi西dùnréntuīluórénshǐ使tāmen他们jiāngxiāngbǎishù柏树cóngnènyùndàohǎilǐ海里hǎiyùn海运dàoyuēshìzhàoBōsī波斯wánglièsuǒyǔnzhǔnde
8 Bǎixìng百姓dàole到了lěngshéndiàn殿dedìfang地方Dì’èr第二niánèryuè二月Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóyuēdeérzi儿子shūqíyú其余dedìxiōng弟兄jiùshì就是jìsī祭司wèirénbìngyíqiè一切bèiguīhuílěngderéndōuxīnggōngjiànzào建造Yòupàiwèiréncóngèrshí二十suìyǐwài以外dejiànzào建造Yēhéhuá耶和华diàn殿degōngzuò工作
9 Yúshì于是Yóudà犹大zàièrzhāngsìshí四十jiézuòwēidehòuyì后裔jiùshì就是shūtāde他的zǐsūn子孙dìxiōng弟兄Miètāde他的zǐsūn子孙wèiréndezǐsūn子孙dìxiōng弟兄dōuyītóng一同qǐlai起来zàishéndiàn殿zuògōng做工derén
10 JiàngrénYēhéhuá耶和华diàn殿gēndeshíhòu的时候jìsī祭司jiēchuān穿lǐfú礼服chuīhàodezǐsūn子孙wèirénqiāozhàoYǐsèliè以色列wángDàwèi大卫suǒdìngdedōuzhànzhezànměi赞美Yēhéhuá耶和华
11 Tāmen他们bǐcǐ彼此chàngzànměi赞美chēngxièYēhéhuá耶和华shuōběnwéishànxiàngYǐsèliè以色列rényǒngcí’ài慈爱Tāmen他们zànměi赞美Yēhéhuá耶和华deshíhòu的时候zhòngmíndàshēng大声hūhǎn呼喊yīnYēhéhuá耶和华diàn殿degēnyǐjīng已经dìng
12 Rán’ér然而yǒuxǔduō许多jìsī祭司wèirénchángjiùshì就是jiànguòjiùdiàn殿delǎoniánrén老年人xiànzài现在qīnyǎn亲眼kànjiàn看见zhèdiàn殿degēnbiàn便dàshēng大声hàoyǒuxǔduō许多réndà人大shēnghuānhū欢呼
13 Shènzhì甚至bǎixìng百姓bùnéng不能fēnbiàn分辨huānhū欢呼deshēngyīn声音hàodeshēngyīn声音Yīnwèi因为zhòngrén众人dàshēng大声hūhǎn呼喊shēngyīn声音tīngdào听到yuǎnchǔPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yóudàhé犹大和biàn便mǐndedírén敌人tīngshuō听说bèiguīhuíderénwéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénjiànzào建造diàn殿
2 JiùjiànsuǒluóYǐsèliè以色列dechángduìtāmen他们shuōqǐngróngwǒmen我们nǐmen你们yītóng一同jiànzào建造Yīnwèi因为wǒmen我们xúnqiú寻求nǐmen你们deshénnǐmen你们yíyàng一样Zìcóng自从shùwángYǐsǎ以撒dùndàiwǒmen我们shàngzhèdeyǐlái以来wǒmen我们chángjìsì祭祀shén
3 Dànsuǒluóshūqíyú其余Yǐsèliè以色列dechángduìtāmen他们shuōwǒmen我们jiànzào建造shéndediàn殿nǐmen你们gānwǒmen我们zìjǐ自己wéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénxiéjiànzào建造shìzhàoBōsī波斯wánglièsuǒfēnfù吩咐de
4 dedemínjiùzàiYóudà犹大rénjiànzào建造deshíhòu的时候shǐ使tāmen他们deshǒuruǎnrǎoluàn扰乱tāmen他们
5 CóngBōsī波斯wánglièniánjiānzhídào直到Bōsī波斯wángdēngdeshíhòu的时候huì贿mǎimóushìyàobàihuài败坏tāmen他们demóusuàn
6 Zàisuícáidēngdeshíhòu的时候shàngběnkònggào控告Yóudàhé犹大和lěngdejūmín居民
7 xuē西niánjiānshīlánbiétāmen他们detóngdǎngshàngběnzòugàoBōsī波斯wángxuē西BěnzhāngshìyòngYàlán亚兰wénzì文字Yàlán亚兰fāngyán方言
8 Shěngzhǎng省长hóngshūji书记shēnshuàiyàokònggào控告lěngrénshàngběnzòugàoxuē西wáng
9 Shěngzhǎng省长hóngshūji书记shēnshuàitóngdǎngdederénjiārénrénrénwèirénBābǐlún巴比伦rénshūshānjiāréndehàirénlánrén
10 zūndesuǒqiānyí迁移ānzhì安置zàichéngbìng西yīdài一带dìfang地方derénděng
11 Shàngzòuxuē西wángshuō西dechénmínyúnyún
12 Wánggāizhīdao知道cóngwángnàli那里shàngdàowǒmen我们zhèlǐ这里deYóudà犹大rényǐjīng已经dàolěngchóngjiàn重建zhèfǎnpàn反叛èliè恶劣dechéngzhúgēnjiànzào建造chéngqiáng城墙
13 Rújīn如今wánggāizhīdao知道tāmen他们ruòjiànzào建造zhèchéngchéngqiáng城墙wánbì完毕jiùbùzài不再wángjìngòngjiāonàshuì纳税zhōngjiǔwángshòukuīsǔn亏损
14 Wǒmen我们shíyánbùrěn不忍jiànwángchīkuī吃亏yīncǐ因此zòugàowáng
15 Qǐngwángkǎochá考察xiānwángdeshízàishàngcházhīzhèchéngshìfǎnpàn反叛dechénglièwángshěngyǒuhài有害Zìgǔ自古yǐlái以来qízhōng其中chángyǒubèideshìyīncǐ因此zhèchéngcéngbèichāihuǐ
16 Wǒmen我们jǐnzòuwángzhīzhèchéngruòzàijiànzào建造chéngqiáng城墙wánbì完毕西zhīdewángjiùfēnle
17 Nàshí那时wángshěngzhǎng省长hóngshūji书记shēnshuàitāmen他们detóngdǎngjiùshì就是zhùbìng西yīdài一带dìfang地方derénshuōyuànnǐmen你们píng’ān平安yúnyún
18 Nǐmen你们suǒshàngdeběnyǐjīng已经míngzàimiànqián面前
19 mìngrénkǎochá考查dézhī得知chénggǔlái古来guǒrán果然bèipàn背叛lièwángqízhōng其中chángyǒufǎnpàn反叛bèideshì
20 Cóngqián从前lěngyǒujūnwángtǒngguǎn西quánderénjiùgěitāmen他们jìngòngjiāonàshuì纳税
21 Xiànzài现在nǐmen你们yàochūgàoshì告示mìngzhèxie这些réntínggōngshǐ使zhèchéngbùdé不得jiànzào建造děngjiàngzhǐ
22 Nǐmen你们dāngjǐnshèn谨慎bùkě不可chíyán迟延wèihé为何rónghàijiāzhòng加重shǐ使wángshòukuīsǔn亏损ne
23 xuē西wángdeshàngzàihóngshūji书记shēnshuàibìngtāmen他们detóngdǎngmiànqián面前tāmen他们jiùjímáng急忙wǎnglěngjiànYóudà犹大rényòngshìli势力qiǎngpò强迫tāmen他们tínggōng
24 Yúshì于是zàilěngshéndiàn殿degōngchéng工程jiùtíngzhǐ停止lezhítíngdàoBōsī波斯wángdì’èr第二niánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Nàshí那时xiānzhī先知gāiduōdesūnzi孙子jiāfèngYǐsèliè以色列shéndemíngxiàngYóudàhé犹大和lěngdeYóudà犹大rénshuōquànmiǎndehuà的话
2 Yúshì于是Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóhéyuē和约deérzi儿子shūdōuqǐlai起来dòngshǒu动手jiànzào建造lěngshéndediàn殿yǒushéndexiānzhī先知zàinàli那里bāngzhù帮助tāmen他们
3 Dāngshí当时西dezǒngdū总督nǎishìBōsī波斯nǎibìngtāmen他们detóngdǎngláiwènshuōshéijiàngzhǐràngnǐmen你们jiànzào建造zhèdiàn殿xiūchéngzhèqiángne
4 Wǒmen我们biàn便gàosu告诉tāmen他们jiànzào建造zhèdiàn殿derénjiàoshénme什么míngzi名字
5 Shéndeyǎnkàngù看顾Yóudà犹大dezhǎnglǎo长老yǐzhì以致zǒngdū总督děngméiyǒu没有jiàotāmen他们tínggōngzhídào直到zhèshìzòugàodezhetāde他的huí
6 西dezǒngdū总督nǎishìBōsī波斯nǎibìngtāmen他们detóngdǎngjiùshì就是zhù西desàjiā萨迦rénshàngběnzòugàowáng
7 Běnshàngxiězheshuōyuànwángzhūshìpíng’ān平安
8 Wánggāizhīdao知道wǒmen我们wǎngYóudà犹大shěngdàole到了zhìshéndediàn殿zhèdiàn殿shìyòngshíjiànzào建造deLiángchārù插入qiángnèigōngzuò工作shéntāmen他们shǒuxià手下hēngtōng
9 Wǒmen我们jiùwènnàxiē那些zhǎnglǎo长老shuōshéijiàngzhǐràngnǐmen你们jiànzào建造zhèdiàn殿xiūchéngzhèqiángne
10 Yòuwèntāmen他们demíngzi名字yàojìlù记录tāmen他们shǒulǐng首领demíngzi名字zòugàowáng
11 Tāmen他们huídá回答shuōwǒmen我们shìtiāndì天地zhīshéndepúrén仆人chóngjiàn重建qiánduōnián多年suǒjiànzào建造dediàn殿jiùshì就是Yǐsèliè以色列dewèijūnwángjiànzào建造xiūchéngde
12 Zhīyīnwǒmen我们liètiānshàng天上deshénfānù发怒shéntāmen他们jiāozàijiāderénBābǐlún巴比伦wángdeshǒuzhōngjiùchāihuǐzhèdiàn殿yòujiāngbǎixìng百姓dàoBābǐlún巴比伦
13 Rán’ér然而Bābǐlún巴比伦wánglièyuánniánjiàngzhǐyǔnzhǔnjiànzào建造shéndezhèdiàn殿
14 Shéndiàn殿zhòngdì中的jīnyínmǐnjiùshì就是cónglěngdediàn殿zhōngluèdàidàoBābǐlún巴比伦miàodelièwángcóngBābǐlún巴比伦miàochūlai出来jiāogěi交给pàiwéishěngzhǎng省长demíngjiào名叫shè
15 Duìshuōkěyǐ可以jiāngzhèxie这些mǐndàifàngzài放在lěngdediàn殿zhōngzàiyuánchù原处jiànzào建造shéndediàn殿
16 Yúshì于是zhèshèláijiànlì建立lěngshéndiàn殿degēnZhèdiàn殿cóngnàshí那时zhídào直到rújīn如今shàngwèi尚未zàochéng造成
17 Xiànzài现在wángruòyǐwéi以为měiqǐngcháBābǐlún巴比伦wángdekànlièwángjiàngzhǐyǔnzhǔnzàilěngjiànzào建造shéndediàn殿méiyǒu没有wángdexīnyì心意rúhé如何Qǐngjiàngzhǐxiǎowǒmen我们

 printer   arrowup