Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 jiādeérzi儿子deyányǔ言语rúxià如下xuē西wángèrshí二十niánliúyuèzàishūshānchéngdegōngzhōng
2 Nàshí那时yǒuyīgè一个dìxiōng弟兄tóngzhejǐge几个réncóngYóudà犹大láiwèntāmen他们nàxiē那些bèiguīhuíshèngxià剩下táotuō逃脱deYóudà犹大rénlěngdeguāngjǐng
3 Tāmen他们duìshuōnàxiē那些bèiguīhuíshèngxià剩下derénzàiYóudà犹大shěngzāonánshòulíngrǔ凌辱Bìngqiě并且lěngdechéngqiáng城墙chāihuǐchéngmén城门bèihuǒfénshāo焚烧
4 tīngjiàn听见zhèhuàjiùzuòxia坐下kūqì哭泣bēi’āi悲哀Zàitiānshàng天上deshénmiànqián面前jìnshí禁食qídǎo祈祷shuō
5 Yēhéhuá耶和华tiānshàng天上deshénérwèideshénaxiàngàishǒujièmìng诫命derénshǒuyuēshīcí’ài慈爱
6 Yuànzhēngyǎnkàn眼看cè’ěr侧耳tīngpúrén仆人zhòuyè昼夜zàimiànqián面前wéizhòngpúrén仆人Yǐsèliè以色列míndeqídǎo祈祷chéngrèn承认wǒmen我们Yǐsèliè以色列rénxiàngsuǒfàndezuìjiādōuyǒuzuì有罪le
7 Wǒmen我们xiàngsuǒxíngdeshénshìxié’è邪恶méiyǒu没有zūnshǒu遵守jièzhepúrén仆人Móxī摩西suǒfēnfù吩咐dejièmìng诫命diǎnzhāng
8 Qiúniànsuǒfēnfù吩咐púrén仆人Móxī摩西dehuà的话shuōnǐmen你们ruòfànzuì犯罪jiùnǐmen你们fēnsàn分散zàiwànmínzhōng
9 Dànnǐmen你们ruòguīxiàngjǐnshǒuzūnxíngwǒde我的jièmìng诫命nǐmen你们bèigǎnsǎnderénsuīzàitiānyá天涯cóngnàli那里jiāngtāmen他们zhāohuílai回来dàidàosuǒxuǎnzé选择wéimíngdejūsuǒ居所
10 Zhèdōushìdepúrén仆人debǎixìng百姓jiùshì就是yòngdàlì大力dànéng大能deshǒusuǒjiùshúde
11 Zhǔaqiúcè’ěr侧耳tīngpúrén仆人deqídǎo祈祷xǐ’ài喜爱jìngwèi敬畏míngzhòngpúrén仆人deqídǎo祈祷shǐ使púrén仆人xiànjīn现今hēngtōngzàiwángmiànqián面前méngēnshìzuòwángjiǔzhèngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 xuē西wángèrshí二十niánsǎnyuèzàiwángmiànqián面前bǎijiǔjiǔláifènggěiwángsùlái素来zàiwángmiànqián面前méiyǒu没有chóuróng
2 Wángduìshuōméiyǒu没有bìngwèishénme为什么miàndàichóuróngnezhèbúshì不是biéde别的shìxīnzhōng心中chóufánYúshì于是shén
3 duìwángshuōyuànwángwànsuì万岁lièfénmù坟墓suǒzài所在dechénghuāngliáng荒凉chéngmén城门bèihuǒfénshāo焚烧néngmiànchóuróngma
4 Wángwènshuōyāoqiú要求shénme什么Yúshì于是mòdǎo默祷tiānshàng天上deshén
5 duìwángshuōpúrén仆人ruòzàiwángyǎnqián眼前méngēnwángruòxǐhuan喜欢qiúwángchāqiǎnwǎngYóudà犹大dàolièfénmù坟墓suǒzài所在dechénghǎochóngxīn重新jiànzào建造
6 Nàshí那时wánghòu王后zuòzàiwángdepángbiān旁边Wángwènshuōyàoduōshǎo多少rìzi日子shíhuílai回来jiùdìnglerìqī日期Yúshì于是wángxǐhuan喜欢chāqiǎn
7 yòuduìwángshuōwángruòxǐhuan喜欢qiúwángzhàoshūtōngzhī通知西deshěngzhǎng省长zhǔnjīngguò经过zhídào直到Yóudà犹大
8 Yòuzhàoshūtōngzhī通知guǎnlǐ管理wángyuánlín园林deshǐ使gěimùliào木料zuòshǔdiàn殿yínglóuzhīméndehéngliáng横梁chéngqiáng城墙wǒzìjǐ我自己fángwū房屋shǐyòng使用deWángjiùyǔnzhǔnyīnshénshīēndeshǒubāngzhù帮助
9 Wángpàilejūnchángbīnghùsòng护送dàole到了西deshěngzhǎng省长nàli那里jiāngwángdezhàoshūjiāogěi交给tāmen他们
10 lúnrénshēn人参bìngwéideménrénduōtīngjiàn听见yǒurén有人láiwéiYǐsèliè以色列rénqiúhǎochu好处jiùshénnǎo
11 dàole到了lěngzàinàli那里zhùlesān
12 yèjiān夜间qǐlai起来yǒujǐge几个rényītóng一同qǐlai起来dànshénshǐ使xīnlǐ心里yàowéilěngzuòshénme什么shìbìngméiyǒu没有gàosu告诉rénChúle除了deshēngkou牲口yǐwài以外méiyǒu没有biéde别的shēngkou牲口zàinàli那里
13 Dāngchūleménwǎnggǒujǐnggǒuhuòzuòlóng),dàole到了fènchǎngménchákàn察看lěngdechéngqiáng城墙jiànchéngqiáng城墙chāihuǐchéngmén城门bèihuǒfénshāo焚烧
14 yòuwǎngqiándàole到了quánménwángchídànsuǒdeshēngkou牲口méiyǒu没有dìfang地方guòqu过去
15 Yúshì于是yèjiān夜间yán沿érshàngchákàn察看chéngqiáng城墙yòuzhuǎnshēn转身jìnrù进入ménjiùhuílai回来le
16 wǎngnǎli哪里zuòshénme什么shìguānchángdōubùzhīdào不知道háiméiyǒu没有gàosu告诉Yóudà犹大píngmín平民jìsī祭司guìzhòuguānchángqíyú其余zuògōng做工derén
17 Yǐhòu以后duìtāmen他们shuōwǒmen我们suǒzāodenánlěngzěnyàng怎样huāngliáng荒凉chéngmén城门bèihuǒfénshāo焚烧nǐmen你们dōukànjiàn看见leLáiwǒmen我们chóngjiàn重建lěngdechéngqiáng城墙miǎnde免得zàishòulíngrǔ凌辱
18 gàosu告诉tāmen他们shénshīēndeshǒuzěnyàng怎样bāngzhù帮助bìngwángduìsuǒshuōdehuà的话Tāmen他们jiùshuōwǒmen我们qǐlai起来jiànzào建造Yúshì于是tāmen他们fènyǒng奋勇zuòzhèshàngōng
19 Dànlúnrénshēn人参bìngwéideménrénduōrénshàntīngjiàn听见jiùchīxiàowǒmen我们miǎoshìwǒmen我们shuōnǐmen你们zuòshénme什么neyàobèipàn背叛wángma
20 huídá回答tāmen他们shuōtiānshàng天上deshénshǐ使wǒmen我们hēngtōngWǒmen我们zuòpúrén仆人deyàoqǐlai起来jiànzào建造Nǐmen你们quèzàilěngfēnquánjìniàn纪念Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Nàshí那时jìsī祭司shítāde他的dìxiōng弟兄zhòngjìsī祭司qǐlai起来jiànlì建立yángménfēnbié分别wéishèngānménshànYòuzhùchéng筑城qiángdàolóuzhídào直到nánlóufēnbié分别wéishèng
2 Qícì其次shìrénjiànzào建造Qícì其次shìyīndeérzi儿子jiànzào建造
3 西dezǐsūn子孙jiànlì建立ménjiàhéngliáng横梁ānménshànshuānsuǒ
4 Qícì其次shìdesūnzi孙子deérzi儿子xiūzàoQícì其次shìshìbiéde别的sūnzi孙子Bǐlì比利jiādeérzi儿子shūlánxiūzàoQícì其次shìdeérzi儿子Sǎdū撒督xiūzào
5 Qícì其次shìrénxiūzàoDànshì但是tāmen他们deguìzhòubùyòng不用jiāndàntāmen他们zhǔdegōngzuò工作jiānyuánwénzuòjǐngxiàng颈项)。
6 Bāxī巴西deérzi儿子suǒdàideérzi儿子shūlánxiūzàoménjiàhéngliáng横梁ānménshànshuānsuǒ
7 Qícì其次shìbiànrénMǐlā米拉lúnréndùnbiànrénbìngshǔ西zǒngdū总督suǒguǎnderénxiūzào
8 Qícì其次shìyínjiànghǎideérzi儿子xuēxiūzàoQícì其次shìzuòxiāngdexiūzàoZhèxie这些rénxiūjiānlěngzhídào直到kuānqiáng
9 Qícì其次shìguǎnlǐ管理lěngyībàn一半ěrdeérzi儿子xiūzào
10 Qícì其次shìdeérzi儿子duìzhezìjǐ自己defángwū房屋xiūzàoQícì其次shìshādeérzi儿子xiūzào
11 líndeérzi儿子deérzi儿子shùxiūzàoduànbìngxiūzàolóu
12 Qícì其次shìguǎnlǐ管理lěngyībàn一半luóhēideérzi儿子shālóng沙龙tāde他的nǚ’ér女儿menxiūzào
13 nènnuódejūmín居民xiūzàoménménānménshànshuānsuǒyòujiànzhù建筑chéngqiáng城墙yīqiān一千zhǒuzhídào直到fènchǎngmén
14 Guǎnlǐ管理líndeérzi儿子xiūzàofènchǎngménménānménshànshuānsuǒ
15 Guǎnlǐ管理西deérzi儿子shālúnxiūzàoquánménméngàiménānménshànshuānsuǒyòuxiūzàokàojìn靠近wángyuán西luóchídeqiángyuánzhídào直到cóngDàwèi大卫chéngxialai下来detáijiē台阶
16 Qícì其次shìguǎnlǐ管理yībàn一半bodeérzi儿子xiūzàozhídào直到Dàwèi大卫féndededuìmiàn对面yòudàochéngdechízi池子bìngyǒngshì勇士defángwū房屋
17 Qícì其次shìwèiréndeérzi儿子hóngxiūzàoQícì其次shìguǎnlǐ管理yībàn一半shāwéisuǒguǎndeběnjìngxiūzào
18 Qícì其次shìwèiréndìxiōng弟兄zhōngguǎnlǐ管理yībàn一半deérzi儿子xiūzào
19 Qícì其次shìguǎnlǐ管理shūdeérzi儿子xièxiūzàoduànduìzhewǔkù武库deshàngchéngqiáng城墙zhuǎnwān转弯zhīchǔ
20 Qícì其次shìbàideérzi儿子jiélì竭力xiūzàoduàncóngchéngqiáng城墙zhuǎnwān转弯zhídào直到jìsī祭司shídemén
21 Qícì其次shìdesūnzi孙子deérzi儿子xiūzàoduàncóngshídeménzhídào直到shídejìntóu尽头
22 Qícì其次shìzhùpíngyuán平原dejìsī祭司xiūzào
23 Qícì其次shìbiàn便mǐnshùduìzhezìjǐ自己defángwū房屋xiūzàoQícì其次shìnándesūnzi孙子西deérzi儿子zàikàojìn靠近zìjǐ自己defángwū房屋xiūzào
24 Qícì其次shìdeérzi儿子bīnnèixiūzàoduàncóngdefángwū房屋zhídào直到chéngqiáng城墙zhuǎnwān转弯yòudàochéngjiǎo
25 sàideérzi儿子xiūzàoduìzhechéngqiáng城墙dezhuǎnwān转弯wángshànggōngchūlai出来dechénglóu城楼kàojìn靠近hùwèi护卫yuàndeduànQícì其次shìdeérzi儿子xiūzào
26 níngzhùzàiéfěizhídào直到cháodōngshuǐméndeduìmiàn对面chūlai出来dechénglóu城楼。)
27 Qícì其次shìrényòuxiūduànduìzhechūlai出来dedàlóu大楼zhídào直到éfěideqiáng
28 Cóngménwǎngshàngzhòngjìsī祭司duìzìjǐ自己defángwū房屋xiūzào
29 Qícì其次shìyīnmàideérzi儿子Sǎdū撒督duìzhezìjǐ自己defángwū房屋xiūzàoQícì其次shìshǒudōngménshìjiādeérzi儿子shìxiūzào
30 Qícì其次shìshìdeérzi儿子dedìliù第六nènyòuxiūduànQícì其次shìBǐlì比利jiādeérzi儿子shūlánduìzhezìjǐ自己defángwū房屋xiūzào
31 Qícì其次shìyínjiàngxiūzàodàoníngshāngrén商人defángwū房屋duìzheménzhídào直到chéngdejiǎolóu
32 Yínjiàngshāngrén商人zàichéngdejiǎolóuyángménzhōngjiān中间xiūzàoPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Cāntīngjiàn听见wǒmen我们xiūzàochéngqiáng城墙jiùfānù发怒dàdà大大nǎohènchīxiàoYóudà犹大rén
2 Duìdìxiōng弟兄dejūnbīngshuōzhèxie这些ruǎnruò软弱deYóudà犹大rénzuòshénme什么neyàobǎohù保护zìjǐ自己mayàoxiànmayàochénggōng成功mayàocóngtǔduī土堆chūhuǒshāodeshítou石头zàiqiángma
3 ménrénduōzhànzàipángbiān在旁边shuōtāmen他们suǒxiūzàodeshíqiángjiùshì就是húli狐狸shàngqù上去??dǎo
4 Wǒmen我们deshénaqiúchuítīngyīnwèi因为wǒmen我们bèimiǎoshìQiúshǐ使tāmen他们dehuǐbàng毁谤guītāmen他们detóushàngshǐ使tāmen他们zàidàozhīdezuòwéi作为luè
5 Bùyào不要zhēyǎn遮掩tāmen他们dezuìnièbùyào不要shǐ使tāmen他们dezuì’è罪恶cóngmiànqián面前túmǒ涂抹yīnwèi因为tāmen他们zàixiūzàoderényǎnqián眼前dòngde
6 Zhèyàng这样wǒmen我们xiūzàochéngqiáng城墙chéngqiáng城墙jiùdōuliánlàogāozhìyībàn一半yīnwèi因为bǎixìng百姓zhuānxīn专心zuògōng做工
7 Cānduōrénménrénshíréntīngjiàn听见xiūzàolěngchéngqiáng城墙zhūshǒu着手jìnxíng进行dǔsè堵塞pòliè破裂dedìfang地方jiùshénfānù发怒
8 Dàjiā大家tóngmóu同谋yàoláigōngjī攻击lěngshǐ使chéngnèirǎoluàn扰乱
9 Rán’ér然而wǒmen我们dǎogào祷告wǒmen我们deshényòuyīntāmen他们deyuángù缘故jiùpàirénkānshǒu看守zhòuyè昼夜fángbèi
10 Yóudà犹大rénshuōhuīshàngduōkángtáiderénlì人力yǐjīng已经shuāibài衰败suǒyǐ所以wǒmen我们bùnéng不能jiànzào建造chéngqiáng城墙
11 Wǒmen我们dedírén敌人qiěshuōchèntāmen他们bùzhī不知bùjiàn不见wǒmen我们jìnrù进入tāmen他们zhōngjiān中间shātāmen他们shǐ使gōngzuò工作zhǐzhù
12 kàojìn靠近dírén敌人jūzhù居住deYóudà犹大rénshícónggèchù各处láijiànwǒmen我们shuōnǐmen你们bìyào必要huídào回到wǒmen我们nàli那里
13 Suǒyǐ所以shǐ使bǎixìng百姓ànzōngzú宗族dāoqiānggōngzhànzàichéngqiáng城墙hòubiān后边dīwā低洼dekōngchǔ
14 chákàn察看lejiùqǐlai起来duìguìzhòuguānchángqíyú其余derénshuōbùyào不要tāmen他们DāngniànzhǔshìérwèideNǐmen你们yàowéidìxiōng弟兄érnǚ儿女qīzi妻子jiāchǎnzhēngzhàn
15 Chóutīngjiàn听见wǒmen我们zhīdao知道tāmen他们dexīnyì心意jiànshénpòhuài破坏tāmen他们dejìmóu计谋jiùláileWǒmen我们dōuhuídào回到chéngqiáng城墙nàli那里zuòdegōng
16 Cóngwǒde我的púrén仆人yībàn一半zuògōng做工yībàn一半qiāngdùnpái盾牌gōngchuān穿kǎichuān穿huòzuò),guānchángdōuzhànzàiYóudà犹大zhòngrén众人dehòubiān后边
17 Xiūzàochéngqiáng城墙dekángtáicáiliào材料dedōuyīshǒu一手zuògōng做工yīshǒu一手bīngqì兵器
18 Xiūzàoderéndōuyāojiānpèidāoxiūzàochuījiǎoderénzàipángbiān旁边
19 duìguìzhòuguānchángqíyú其余derénshuōzhègōngchéng工程hàodà浩大wǒmen我们zàichéngqiáng城墙shàngxiāngshényuǎn
20 Nǐmen你们tīngjiàn听见jiǎoshēngzàinǎli哪里jiùjùjí聚集dàowǒmen我们nàli那里Wǒmen我们deshénwéiwǒmen我们zhēngzhàn
21 Yúshì于是wǒmen我们zuògōng做工yībàn一半bīngqì兵器cóngtiānliàng天亮zhídào直到Xīngsù星宿chūxiàn出现deshíhòu的时候
22 Nàshí那时yòuduìbǎixìng百姓shuōréntāde他的púrén仆人dāngzàilěngzhùsù住宿hǎozài好在yèjiān夜间bǎoshǒu保守wǒmen我们báizhòu白昼zuògōng做工
23 Zhèyàng这样dìxiōng弟兄púrén仆人bìnggēncóng跟从wǒde我的bīngdōutuōyīfú脱衣服chūqù出去shuǐdàibīngqì兵器Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Bǎixìng百姓tāmen他们dedàdà大大hūhào呼号mányuàn埋怨tāmen他们dedìxiōng弟兄Yóudà犹大rén
2 Yǒude有的shuōwǒmen我们érnǚ儿女rénkǒu人口zhòngduō众多yàodeliángshi粮食mìng
3 Yǒude有的shuōwǒmen我们diǎnletiándì田地pútáoyuán葡萄园fángwū房屋yàodé要得liángshi粮食chōng
4 Yǒude有的shuōwǒmen我们yǐjīng已经zhǐzhetiándì田地pútáoyuán葡萄园jièleqiángěiwángnàshuì纳税
5 Wǒmen我们deshēntǐ身体wǒmen我们dìxiōng弟兄deshēntǐ身体yíyàng一样Wǒmen我们deérnǚ儿女tāmen他们deérnǚ儿女yìbān一般Xiànzài现在wǒmen我们jiāngyào将要shǐ使érnǚ儿女zuòréndewǒmen我们denǚ’ér女儿yǒuwéideWǒmen我们bìngwúlì无力zhěngjiù拯救yīnwèi因为wǒmen我们detiándì田地pútáoyuán葡萄园yǐjīng已经guīlebiérén别人
6 tīngjiàn听见tāmen他们hūhào呼号shuōzhèxie这些huàbiàn便shénfānù发怒
7 xīnlǐ心里chóuhuà筹划jiùchìzé斥责guìzhòuguānchángshuōnǐmen你们rénxiàngdìxiōng弟兄Yúshì于是zhāodàhuì大会gōngjī攻击tāmen他们
8 duìtāmen他们shuōwǒmen我们jìnlì尽力shúhuí赎回wǒmen我们dìxiōng弟兄jiùshì就是màiwàibāngdeYóudà犹大rénNǐmen你们háiyàomàidìxiōng弟兄shǐ使wǒmen我们shúhuí赎回láimatāmen他们jiùjìngmò静默huà
9 yòushuōnǐmen你们suǒxíngdebùshàn不善Nǐmen你们xíngshìbùdàng不当jìngwèi敬畏wǒmen我们deshénmabùrán不然nánmiǎn难免wǒmen我们dechóuwàibāngrén外邦人huǐbàng毁谤wǒmen我们
10 wǒde我的dìxiōng弟兄púrén仆人jiāngyínqiánliángshi粮食jiègěibǎixìng百姓Wǒmen我们dàjiā大家dōudāngmiǎnlìxi利息
11 Rújīn如今quànnǐmen你们jiāngtāmen他们detiándì田地pútáoyuán葡萄园gǎnlǎn橄榄yuánfángwū房屋bìngxiàngtāmen他们suǒdeyínqiánliángshi粮食xīnjiǔyóubǎifēnzhī百分之delìxi利息dōuguīhuán归还tāmen他们
12 Zhòngrén众人shuōwǒmen我们guīhuán归还bùzài不再xiàngtāmen他们suǒyàozhàodehuà的话xíngjiùshàolejìsī祭司láijiàozhòngrén众人shìzhàozhesuǒyìngxǔ应许deérxíng
13 dǒuzhexiōngqiándejīnshuōfánbùchéng不成jiùzhèyìngxǔ应许deyuànshénzhàoyàng照样dǒulíkāi离开jiāchǎnláodeláidezhídào直到dǒukōngleHuìzhòngdōushuōāmén阿们Yòuzànměi赞美Yēhéhuá耶和华Bǎixìng百姓jiùzhàozhesuǒyìngxǔ应许dexíng
14 Zìcóng自从fèngpàizuòYóudà犹大dedeshěngzhǎng省长jiùshì就是cóngxuē西wángèrshí二十niánzhídào直到sānshí三十èrniángòngshí’èr十二niánzhījiǔ年之久dìxiōng弟兄dōuméiyǒu没有chīshěngzhǎng省长defènglù俸禄
15 Zàiyǐqián以前deshěngzhǎng省长jiāzhòng加重bǎixìng百姓dedànzi担子měirì每日suǒyàoliángshi粮食jiǔbìngyínsìshí四十shějiùshì就是tāmen他们depúrén仆人xiázhìbǎixìng百姓Dànyīnjìngwèi敬畏shénzhèyàng这样xíng
16 Bìngqiě并且héngxīnxiūzàochéngqiáng城墙bìngméiyǒu没有zhìmǎitiándì田地Wǒde我的púrén仆人dōujùjí聚集zàinàli那里zuògōng做工
17 Chúle除了cóngwéiwàibāngzhōngláideYóudà犹大rényǐwài以外yǒuYóudà犹大píngmín平民guānchángyībǎi一百wǔshí五十rénzàishàngchīfàn吃饭
18 Měirì每日yùbèi预备zhīgōngniú公牛liùzhīféiyángyòuyùbèi预备xiēfēiqínMěishíyīcì一次duōyùbèi预备yàngdejiǔSuīrán虽然rúcǐ如此bìngbù并不yàoshěngzhǎng省长defènglù俸禄yīnwèi因为bǎixìng百姓fúyì服役shénzhòng
19 Wǒde我的shénaqiúniànwéizhèbǎixìng百姓suǒxíngdeyíqiè一切shìshīēn

 printer   arrowup