Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 cóngěréndejìmóu计谋zhànzuìrén罪人dedàolù道路zuòxièmànréndezuòwèi座位
2 Wéixǐ’ài喜爱Yēhéhuá耶和华dezhòuyè昼夜sīxiǎng思想zhèrénbiàn便wéiyǒu
3 yàoxiàngshùzāizàishuǐpángànshí按时hòujiéguǒ结果yèzi叶子yěbù也不gānFánsuǒzuòdejìndōushùnlì顺利
4 Ěrénbìngbù并不shìzhèyàng这样nǎixiàngkāngbèifēngchuīsǎn
5 Yīncǐ因此dāngshěnpàn审判deshíhòu的时候ěrénzhànbúzhù不住zuìrén罪人zàiréndehuìzhōngshìrúcǐ如此
6 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华zhīdao知道réndedàolù道路Ěréndedàolù道路quèmièwáng灭亡Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Wàibāngwèishénme为什么zhēngnàowànmínwèishénme为什么móusuànwàngdeshì
2 Shìshàngdejūnwángyīqí一齐qǐlai起来chénzǎiyītóng一同shāngyì商议yàodǎngYēhéhuá耶和华bìngtāde他的shòugāozhě
3 Shuōwǒmen我们yàozhēngkāitāmen他们dekǔnbǎng捆绑tuōtāmen他们deshéngsuǒ绳索
4 zuòzàitiānshàng天上dexiàoZhǔchīxiàotāmen他们
5 Nàshí那时yàozàizhōngzébèi责备tāmen他们zàilièzhōngjīngxià惊吓tāmen他们
6 Shuōyǐjīng已经wǒde我的jūnzàiXī’ān锡安wǒde我的shèngshānshàngle
7 ShòugāozhěshuōyàochuánshèngzhǐYēhéhuá耶和华céngduìshuōshìwǒde我的érzi儿子jīnrì今日shēng
8 qiújiùjiānglièguówéijiāngdewéitiánchǎn
9 yòngtiězhàngdǎpò打破tāmen他们bìjiāng必将tāmen他们rútóng如同yáojiàngdeshuāisuì
10 Xiànzài现在nǐmen你们jūnwángyīngdāng应当xǐngwù省悟Nǐmen你们shìshàngdeshěnpàn审判guāngāishòuguǎnjiào管教
11 Dāngcúnwèijù畏惧shìfèngYēhéhuá耶和华yòudāngcúnzhànjīngérkuàilè快乐
12 Dāngzuǐqīnkǒngpà恐怕fānù发怒nǐmen你们biàn便zàidàozhōngmièwáng灭亡yīnwèi因为tāde他的kuàiyào快要fāzuò发作Fántóukàotāde他的dōushìyǒudePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dàwèi大卫táobì逃避érzi儿子yāshālóng押沙龙deshíhòu的时候zuòdeshī。)Yēhéhuá耶和华awǒde我的dírén敌人jiāzēngYǒuxǔduō许多rénqǐlai起来gōngjī攻击
2 Yǒuxǔduō许多rényìlùn议论shuōdezheshéndebāngzhù帮助。(
3 DànYēhéhuá耶和华shìwéidedùnpái盾牌Shìwǒde我的róngyào荣耀yòushìjiàotáiqǐ抬起tóuláide
4 yòngwǒde我的shēngyīn声音qiúgàoYēhéhuá耶和华jiùcóngtāde他的shèngshānshàngyīngyǔn。(
5 tǎngxiàshuìjiào睡觉xǐngzheYēhéhuá耶和华dōubǎoyòu保佑
6 Suīyǒuchéngwàndebǎixìng百姓láizhōuwéi周围gōngjī攻击yěbù也不
7 Yēhéhuá耶和华aqiúqǐlai起来Wǒde我的shénaqiújiùYīnwèi因为leyíqiè一切chóudesāiqiāosuìleěréndeyáchǐ牙齿
8 Jiù’ēn救恩shǔYēhéhuá耶和华Yuàngěidebǎixìng百姓。(Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángYòngxiándeyuèqì乐器。)Xiǎnwéideshénahūyù呼吁deshíhòu的时候qiúyīngyǔnzàikùnkǔ困苦zhōngcéngshǐ使kuānguǎng宽广Xiànzài现在qiúliántīngwǒde我的dǎogào祷告
2 Nǐmen你们zhèshàngliú上流rénnǐmen你们jiāngwǒde我的zūnróngbiànwéixiūrù羞辱yàodàoshínenǐmen你们xǐ’ài喜爱wàngxúnzhǎo寻找xūjiǎ虚假yàodàoshíne?(
3 Nǐmen你们yàozhīdao知道Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经fēnbié分别qiánchéng虔诚rénguītāzìjǐ他自己qiúgàoYēhéhuá耶和华tīng
4 Nǐmen你们yīngdāng应当wèijù畏惧bùkě不可fànzuì犯罪Zàichuángshàngdeshíhòu的时候yàoxīnlǐ心里sīxiǎng思想bìngyàojìng。(
5 Dāngxiànshànggōngdeyòudāngyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华
6 Yǒuxǔduō许多rénshuōshéinéngzhǐshì指示wǒmen我们shénme什么hǎochu好处Yēhéhuá耶和华aqiúyǎngliǎnláiguāngzhàowǒmen我们
7 shǐ使xīnlǐ心里kuàilè快乐shèngguò胜过fēngshōu丰收xīnjiǔderén
8 ānrán安然tǎngxiàshuìjiào睡觉yīnwèi因为yǒuYēhéhuá耶和华shǐ使ānrán安然jūzhù居住Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngchángYòngchuīdeyuèqì乐器。)Yēhéhuá耶和华aqiúliúxīn留心tīngwǒde我的yányǔ言语niànwǒde我的xīnsi心思
2 Wǒde我的wángwǒde我的shénaqiúchuítīngqiúdeshēngyīn声音Yīnwèi因为xiàngqídǎo祈祷
3 Yēhéhuá耶和华azǎochén早晨tīngwǒde我的shēngyīn声音Zǎochén早晨xiàngchénmíngwǒde我的xīnyì心意bìngyàojǐngxǐng
4 Yīnwèi因为búshì不是xǐyuè喜悦ěshìdeshénĚrénbùnéng不能tóngjū同居
5 Kuángàorénbùnéng不能zhànzàiyǎnqián眼前Fánzuònièdedōushìsuǒhèněde
6 Shuōhuǎng说谎yándemièjué灭绝HǎoliúrénxuèlòngguǐzhàdedōuwéiYēhéhuá耶和华suǒzēngwù憎恶
7 Zhìyú至于píngfēngchéngdecí’ài慈爱jìnrù进入dejūsuǒ居所cúnjìngwèi敬畏dexīnxiàngdeshèngdiàn圣殿xiàbài
8 Yēhéhuá耶和华aqiúyīnwǒde我的chóupíngdegōngyǐnlǐngShǐ使dedàolù道路zàimiànqián面前zhèngzhí正直
9 Yīnwèi因为tāmen他们dekǒuzhōngméiyǒu没有chéngshí诚实Tāmen他们dexīnlǐ心里mǎnyǒuxié’è邪恶Tāmen他们dehóulóng喉咙shìchǎngkāi敞开defénmù坟墓Tāmen他们yòngshétóu舌头chǎnmèi谄媚rén
10 Shénaqiúdìngtāmen他们dezuìYuàntāmen他们yīnzìjǐ自己dejìmóu计谋diēdǎoYuànzàitāmen他们xǔduō许多deguòfànzhōngtāmen他们zhúchū逐出Yīnwèi因为tāmen他们bèipàn背叛le
11 Fántóukàodeyuàntāmen他们yuèshícháng时常huānhū欢呼yīnwèi因为tāmen他们Yòuyuànàimíngderéndōukàohuānxīn
12 Yīnwèi因为rénYēhéhuá耶和华ayòngēnhuìrútóng如同dùnpái盾牌miànhùwèi护卫

 printer   arrowup