Chuándàoshū传道书

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 ZàilěngzuòwángDàwèi大卫deérzi儿子chuándàozhě传道者deyányǔ言语
2 Chuándàozhě传道者shuōkōngdekōngkōngdekōngFánshìdōushìkōng
3 Rényíqiè一切deláojiùshì就是zàirìguāng日光zhīxià之下deláoyǒushénme什么yìchu益处ne
4 Yīdài一代guòqu过去yīdài一代yòuláiDequèyǒngyuǎn永远chángcún
5 tóuchūlai出来tóuluòxià落下guīsuǒchūzhīde
6 Fēngwǎngnánguāyòuxiàngběi向北zhuǎnbúzhù不住dexuánzhuǎn旋转érqiě而且fǎnhuí返回zhuǎnxíngyuándào
7 Jiāngdōuwǎnghǎilǐ海里liúhǎiquèbùmǎn不满Jiāngcónghéchǔ何处liúréngguīhuán归还héchǔ何处
8 Wànshìlìngrén令人yànfán。(Huòzuòwànmǎnyǒukǔnrénbùnéng不能shuōjìnYǎnkàn眼看kànbǎoěrtīngtīngbùzú不足
9 yǒude有的shìhòuzàiyǒuxíngdeshìhòuzàixíngRìguāng日光zhīxià之下bìngxīnshì
10 yǒujiànshìrénnéngzhǐzheshuōzhèshìxīndezhīzàiwǒmen我们yǐqián以前deshìdài世代zǎoyǐ早已yǒule
11 guòdeshìdài世代wúrén无人niànjiānglái将来deshìdài世代hòulái后来derényěbù也不niàn
12 chuándàozhě传道者zàilěngzuòguòYǐsèliè以色列dewáng
13 zhuānxīn专心yòngzhìhuì智慧xúnqiú寻求chájiūtiānxià天下suǒzuòdeyíqiè一切shìnǎizhīshénjiàoshìrén世人suǒjīngliàndeshìzhòngdeláo
14 jiànrìguāng日光zhīxià之下suǒzuòdeyíqiè一切shìdōushìkōngdōushìfēng
15 Wānqǔ弯曲debùnéng不能biànzhíquēshǎo缺少debùnéng不能shù
16 xīnlǐ心里yìlùn议论shuōdéle得了zhìhuì智慧shèngguò胜过yǐqián以前zàilěngdezhòngrén众人Érqiě而且xīnzhōng心中duōjīnglì经历zhìhuì智慧zhīshi知识deshì
17 yòuzhuānxīn专心chámíngzhì明智huìkuángwàng狂妄yúmèi愚昧Nǎizhīzhèshìfēng
18 Yīnwèi因为duōyǒuzhìhuì智慧jiùduōyǒuchóufánJiāzēngzhīshi知识dejiùjiāzēngyōushāngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 xīnlǐ心里shuōláiyuèshìshìnǐhǎo你好xiǎngfú享福Shéizhīzhèshìkōng
2 zhǐxiàoshuōzhèshìkuángwàng狂妄Lùnyuèshuōyǒugōngxiào功效ne
3 xīnlǐ心里chájiūrúhé如何yòngjiǔshǐ使ròutǐ肉体shūchàng舒畅xīnquèréngzhìhuì智慧yǐndǎo引导Yòurúhé如何chízhùyúmèi愚昧děngkànmíngshìrén世人zàitiānxià天下yīshēng一生dāngxíngshìwéiměi
4 wéizìjǐ自己dònggōngchéng工程jiànzào建造fángwū房屋zāizhòng栽种pútáoyuán葡萄园
5 Xiūzàoyuányòuzàiqízhōng在其中zāizhòng栽种yàngguǒshù
6 zàoshuǐchí水池yòngyǐ用以jiāoguàn浇灌nènxiǎodeshùmù树木
7 mǎileyǒushēngzàijiāzhòngdì中的Yòuyǒuxǔduō许多niúqúnyángqúnshèngguò胜过yǐqián以前zàilěngzhòngrén众人suǒyǒu所有de
8 yòuwéizìjǐ自己jīnyínjūnwángdecáibǎo财宝bìngshěngdecáibǎo财宝Yòudechànggē唱歌denánnǚ男女shìrén世人suǒxǐ’ài喜爱debìngxǔduō许多defēipín
9 Zhèyàng这样jiùjiànchāngshèng昌盛shèngguò胜过yǐqián以前zàilěngdezhòngrén众人Wǒde我的zhìhuì智慧réngrán仍然cúnliú
10 Fányǎnsuǒqiúdeméiyǒu没有liúxià留下gěitāde他的xīnsuǒyuèdeméiyǒu没有jìnzhǐ禁止xiǎngshòu享受deYīnwǒde我的xīnwéiyíqiè一切suǒláodekuàilè快乐Zhèjiùshì就是cóngláozhōngsuǒdé所得defēn
11 Hòulái后来chákàn察看shǒusuǒjīngyíng经营deyíqiè一切shìláosuǒchéngdegōngShéizhīdōushìkōngdōushìfēngzàirìguāng日光zhīxià之下háowú毫无yìchu益处
12 zhuǎnniànguānkàn观看zhìhuì智慧kuángwàng狂妄yúmèi愚昧Zàiwángyǐhòu以后érláiderénháinéngzuòshénme什么neyěbù也不guòxíngzǎoxiān早先suǒxíngdejiùshì就是le
13 biàn便kànchūzhìhuì智慧shèngguò胜过yúmèi愚昧rútóng如同guāngmíng光明shèngguò胜过hēi’àn黑暗
14 Zhìhuì智慧réndeyǎnmùguāng目光míng,(guāngmíng光明yuánwénzuòzàitóushàngyúmèi愚昧rénzàihēi’àn黑暗xíngquèkànmíngyǒujiànshìzhèliǎngděngréndōuyùjiàn遇见
15 jiùxīnlǐ心里shuōyúmèi愚昧rénsuǒyùjiàn遇见deyùjiàn遇见wèihé为何gèngyǒuzhìhuì智慧nexīnlǐ心里shuōzhèshìkōng
16 Zhìhuì智慧rényúmèi愚昧rényíyàng一样yǒngyuǎn永远wúrén无人niànYīnwèi因为rìhòu日后dōubèiwàngjì忘记tànzhìhuì智慧rénsǐwáng死亡yúmèi愚昧rén
17 suǒyǐ所以hèněshēngmìng生命yīnwèi因为zàirìguāng日光zhīxià之下suǒxíngdeshìdōuyǐwéi以为fánnǎo烦恼Dōushìkōngdōushìfēng
18 hèněyíqiè一切deláojiùshì就是zàirìguāng日光zhīxià之下deláoYīnwèi因为deláideliúgěiyǐhòu以后derén
19 rénshìzhìhuì智慧shìyúmèi愚昧shéinéngzhīdao知道jìngyàoguǎnlǐ管理láosuǒdé所得dejiùshì就是zàirìguāng日光zhīxià之下yòngzhìhuì智慧suǒdé所得deZhèshìkōng
20 Gùcǐ故此zhuǎnxiǎngzàirìguāng日光zhīxià之下suǒláodeyíqiè一切gōngzuò工作xīnbiàn便juéwàng绝望
21 Yīnwèi因为yǒurén有人yòngzhìhuì智慧zhīshi知识língqiǎo灵巧suǒláodeláidequèyàoliúgěiwèicéngláoderénwéi人为fēnZhèshìkōngshìhuàn
22 Rénzàirìguāng日光zhīxià之下láoléixīnzàiyíqiè一切deláoshàngdezheshénme什么ne
23 Yīnwèi因为yōulǜ忧虑tāde他的láochéngwéi成为chóufánLiányè连夜jiānxīnyěbù也不ānZhèshìkōng
24 Rénqiángchīqiězàiláozhōngxiǎngfú享福kànzhèshìchūyú出于shéndeshǒu
25 Lùndàochīyòngxiǎngfú享福shéinéngshèngguò胜过ne
26 Shénxǐyuè喜悦shéijiùgěishéizhìhuì智慧zhīshi知识yuèWéiyǒuzuì有罪rénshénshǐ使láojiàojiāngsuǒshōudesuǒduījī堆积deguīgěishénsuǒxǐyuè喜悦derénZhèshìkōngshìfēngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Fánshìdōuyǒudìngqī定期tiānxià天下wàndōuyǒudìngshí
2 Shēngyǒushí有时yǒushí有时Zāizhòng栽种yǒushí有时chūsuǒzāizhòng栽种deyǒushí有时
3 Shālù杀戮yǒushí有时yīzhì医治yǒushí有时Chāihuǐyǒushí有时jiànzào建造yǒushí有时
4 yǒushí有时xiàoyǒushí有时Āitòngyǒushí有时tiàowǔ跳舞yǒushí有时
5 Pāozhìshítou石头yǒushí有时duīshítou石头yǒushí有时Huáibào怀抱yǒushí有时huáibào怀抱yǒushí有时
6 Xúnzhǎo寻找yǒushí有时shīyǒushí有时Bǎoshǒu保守yǒushí有时shěqì舍弃yǒushí有时
7 Sīliè撕裂yǒushí有时fèngbǔ缝补yǒushí有时Jìngmò静默yǒushí有时yányǔ言语yǒushí有时
8 Xǐ’ài喜爱yǒushí有时hèněyǒushí有时Zhēngzhànyǒushí有时héhǎo和好yǒushí有时
9 Zhèyàng这样kànlai看来zuòshìderénzàitāde他的láoshàngyǒushénme什么yìchu益处ne
10 jiànshénjiàoshìrén世人láoshǐ使tāmen他们zàiqízhōng在其中shòujīngliàn
11 Shénzàowànànshíchéngwéi成为měihǎo美好Yòujiāngyǒngshēngānzhì安置zàishì在世rénxīn人心。(Yǒngshēngyuánwénzuòyǒngyuǎn永远rán’ér然而shéncóngshǐzhìzhōngdezuòwéi作为rénbùnéng不能cāntòu
12 zhīdao知道shìrén世人qiángzhōngshēn终身yuèxíngshàn
13 Bìngqiě并且rénrén人人chīzàiyíqiè一切láozhōngxiǎngfú享福Zhèshìshéndeēn
14 zhīdao知道shényíqiè一切suǒzuòdedōuyǒngcún永存suǒzēngtiān增添suǒjiǎnshǎo减少Shénzhèyàng这样xíngshìyàorén要人zàimiànqián面前cúnjìngwèi敬畏dexīn
15 Xiànjīn现今deshìzǎoxiān早先jiùyǒuleJiānglái将来deshìzǎoyǐ早已yǒuleBìngqiě并且shénshǐ使guòdeshìchóngxīn重新zàilái。(Huòzuòbìngqiě并且shénzàixúnhuíguòdeshì
16 yòujiànrìguāng日光zhīxià之下zàishěnpàn审判zhīchǔyǒujiāněZàigōngzhīchǔyǒujiāně
17 xīnlǐ心里shuōshénshěnpàn审判réněrénYīnwèi因为zàinàli那里yàngshìwù事务yíqiè一切gōngzuò工作dōuyǒudìngshí
18 xīnlǐ心里shuōzhènǎiwéishìrén世人deyuángù缘故shìshényàoshìyàn试验tāmen他们shǐ使tāmen他们juéde觉得zìjǐ自己bùguò不过xiàngshòuyíyàng一样
19 Yīnwèi因为shìrén世人zāoyù遭遇deshòuzāoyù遭遇Suǒzāoyù遭遇dedōushìyíyàng一样Zhègè这个zěnyàng怎样nèigè那个zěnyàng怎样Qìxī气息dōushìyíyàng一样Rénbùnéng不能qiángshòuDōushìkōng
20 DōuguīchǔDōushìchūyú出于chéntǔ尘土dōuguīchéntǔ尘土
21 Shéizhīdao知道réndelíngshìwǎngshàngshēng上升shòudehúnshìxiàdene
22 Gùcǐ故此jiànrénqiángzàijīngyíng经营deshìshàngyuèYīnwèi因为zhèshìtāde他的fēnshēnhòudeshìshéinéngshǐ使huílai回来dejiànnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 yòuzhuǎnniànjiànrìguāng日光zhīxià之下suǒxíngdeyíqiè一切qīyā欺压Kànshòuqīyā欺压deliúlèi流泪qiěwúrén无人ānwèi安慰Qīyā欺压tāmen他们deyǒushìli势力wúrén无人ānwèi安慰tāmen他们
2 Yīncǐ因此zàntàn赞叹zǎoyǐ早已derénshèngguò胜过háihuózhe活着dehuórén
3 Bìngqiě并且yǐwéi以为wèicéngshēngdejiùshì就是wèijiànguòrìguāng日光zhīxià之下ěshìdezhèliǎngděngréngèngqiáng
4 yòujiànrénwéi人为yíqiè一切deláoyànglíngqiǎo灵巧degōngzuò工作jiùbèilínshějídù嫉妒Zhèshìkōngshìfēng
5 Yúmèi愚昧rénbàozhūshǒu着手chīzìjǐ自己deròu
6 Mǎnledexiǎngānjìng安静qiángmǎnleliǎngláofēng
7 yòuzhuǎnniànjiànrìguāng日光zhīxià之下yǒujiànkōngdeshì
8 Yǒurén有人gūdān孤单èrxiōngjìngláoyǎnyěbù也不qiáncái钱财wéishuōláoláokèkǔ刻苦zìjǐ自己xiǎngfú享福yuèdàodǐ到底shìwéishéinezhèshìkōngshìzhòngdeláo
9 Liǎnggèrén个人zǒngyīgè一个rénhǎoyīnwèi因为èrrénláotóngdeměihǎo美好deguǒxiào
10 Ruòshì若是diēdǎozhèrénkěyǐ可以tāde他的tóngbàn同伴Ruòshì若是shēndiēdǎoméiyǒu没有biérén别人láiZhèrénjiùyǒuhuòle
11 Zàizhě再者èrréntóngshuìjiùdōunuǎnhuó暖和rénshuìzěnnéngnuǎnhuó暖和ne
12 Yǒurén有人gōngshèngshēnrénruòyǒuèrrénbiàn便néngdǎngSānhéchéng合成deshéngzi绳子bùróngyì不容易zhéduàn折断
13 Pínqióng贫穷éryǒuzhìhuì智慧deshàonián少年rénshèngguò胜过niánlǎo年老kěnjiàndeyúmèi愚昧wáng
14 Zhèrénshìcóngjiānláo监牢zhōngchūlai出来zuòwángZàiguózhōngshēngláiyuánshìpínqióng贫穷de
15 jiànrìguāng日光zhīxià之下yíqiè一切xíngdòng行动dehuóréndōusuícóngdì’èrwèi第二位jiùshì就是qǐlai起来dàitì代替lǎowángdeshàonián少年rén
16 suǒzhìlǐ治理dezhòngrén众人jiùshì就是tāde他的bǎixìng百姓duōdewúshù无数Zàihòulái后来derénshàngqiěxǐyuè喜悦Zhèzhēnshì真是kōngshìfēngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 dàoshéndediàn殿yàojǐnshèn谨慎jiǎobù脚步Yīnwèi因为jìnqiántīngshèngguò胜过yúmèi愚昧rénxiàn,(huòzuòshèngguò胜过xiànyúmèi愚昧réndetāmen他们běnbùzhīdào不知道suǒzuòdeshìě
2 zàishénmiànqián面前bùkě不可màoshīkāikǒu开口yěbù也不xīnfāyán发言Yīnwèi因为shénzàitiānshàng天上zàidìxià在地下suǒyǐ所以deyányǔ言语yàoguǎshào
3 Shìwù事务duōjiùlìngrén令人zuòmèngyányǔ言语duōjiùxiǎnchūyúmèi愚昧
4 xiàngshényuànchánghuán偿还bùkě不可chíyán迟延Yīnxǐyuè喜悦yúmèi愚昧rénSuǒyǐ所以deyuànyīngdāng应当chánghuán偿还
5 yuànháibùrú不如bùxǔ不许
6 Bùkě不可rèndekǒushǐ使ròutǐ肉体fànzuì犯罪Yěbù也不zàijìsī祭司yuánwénzuòshǐzhě使者miànqián面前shuōshìcuòleWèihé为何shǐ使shényīndeshēngyīn声音fānù发怒bàihuài败坏shǒusuǒzuòdene
7 Duōmèngduōyánqízhōng其中duōyǒuhuànzhǐyào只要jìngwèi敬畏shén
8 ruòzàishěngzhīzhōng之中jiànqióngrén穷人shòuqīyā欺压bìngduógōnggōngpíng公平deshìbùyào不要yīncǐ因此chàyì诧异YīnyǒuwèigāoguògāowèidejiàncháZàitāmen他们yǐshàng以上háiyǒu还有gènggāo更高de
9 Kuàngqiě况且dedeyìchu益处guīzhòngrén众人Jiùshì就是jūnwángshòutiándì田地degōngyìng供应
10 TānàiyíndeyīndeyínzhīTānàifēngfù丰富deyěbù也不yīndelìyì利益zhīZhèshìkōng
11 Huòwù货物zēngtiān增添chīderénzēngtiān增添Wùzhǔ物主deshénme什么yìchu益处nebùguò不过yǎnkàn眼看éryǐ而已
12 Láoderénbùjū不拘chīduōchīshàoshuìdexiāngtiánFùzú富足réndefēngmǎn丰满quèbùróng不容shuìjiào睡觉
13 jiànrìguāng日光zhīxià之下yǒuzōnghuòhuànjiùshì就是cáizhǔ财主cúncáifǎnhàizìjǐ自己
14 Yīnzāoyù遭遇huòhuànzhèxie这些cáijiùxiāomiè消灭rénruòshēngleérzi儿子shǒulǐ手里suǒyǒu所有
15 zěnyàng怎样cóngtāichìshēnérláizhàoyàng照样chìshēnérsuǒláodeláideShǒuzhōngfēnháobú毫不néngdài
16 láideqíngxing情形zěnyàng怎样deqíngxing情形zěnyàng怎样Zhèshìzōnghuòhuànwéifēngláoyǒushénme什么yìchu益处ne
17 Bìngqiě并且zhōngshēn终身zàihēi’àn黑暗zhōngchīduōyǒufánnǎo烦恼yòuyǒubìnghuànǒu
18 suǒjiànwéishànwéiměidejiùshì就是rénzàishényīshēng一生derìzi日子chīxiǎngshòu享受rìguāng日光zhīxià之下láodeláidehǎochu好处Yīnwèi因为zhèshìtāde他的fēn
19 Shénréncáifēngfù丰富shǐ使néngchīyòngnéngzìjǐ自己defēnzàiláozhōngyuèZhènǎishì乃是shéndeēn
20 duōsīniàn思念zìjǐ自己yīshēng一生deniánYīnwèi因为shényīngtāde他的xīnshǐ使yuè

 printer   arrowup