Yēlìmǐ耶利米shū

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Biàn便mǐndechéngdejìsī祭司zhōngjiādeérzi儿子Yēlìmǐ耶利米dehuà的话zàixiàmiàn在下面
2 Yóudà犹大wángYàmén亚们deérzi儿子Yuēxīyà约西亚zàiwèishísān十三niánYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoYēlìmǐ耶利米
3 CóngYóudà犹大wángYuēxīyà约西亚deérzi儿子yuējìngzàiwèideshíhòu的时候zhídào直到Yóudà犹大wángYuēxīyà约西亚deérzi儿子西dejiāzàiwèideniánjiùshì就是shíyīnián十一年wǔyuè五月jiānlěngrénbèideshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华dehuà的话chánglíndàoYēlìmǐ耶利米
4 Yēlìmǐ耶利米shuōYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
5 wèijiāngzàozàizhōngxiǎode晓得wèichūtāifēnbié分别wéishèngpàizuòlièguódexiānzhī先知
6 jiùshuōzhǔYēhéhuá耶和华abùzhī不知zěnyàng怎样shuōyīnwèi因为shìniányòude
7 Yēhéhuá耶和华duìshuōbùyào不要shuōshìniányòudeyīnwèi因为chāqiǎndàoshéinàli那里dōuyàofēnfù吩咐shuōshénme什么huàdōuyàoshuō
8 bùyào不要tāmen他们yīnwèi因为tóngzàiyàozhěngjiù拯救ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
9 Yúshì于是Yēhéhuá耶和华shēnshǒu伸手ànwǒde我的kǒuduìshuōjiāngdāngshuōdehuà的话chuángěi
10 Kànjīnrì今日zàilièbānglièguózhīshàng之上wéiyàoshīxíng施行chūchāihuǐhuǐhuài毁坏qīngyòuyàojiànlì建立zāizhí栽植
11 Yēhéhuá耶和华dehuà的话yòulíndàoshuōYēlìmǐ耶利米kànjiàn看见shénme什么shuōkànjiàn看见gēnxìngshùzhī
12 Yēhéhuá耶和华duìshuōkàndebùcuò不错Yīnwèi因为liúyì留意bǎoshǒu保守wǒde我的huàshǐde使得chéngjiù成就
13 Yēhéhuá耶和华dehuà的话dì’èrcì第二次líndàoshuōkànjiàn看见shénme什么shuōkànjiàn看见yīgè一个shāokāi烧开deguōcóngběiérqīng
14 Yēhéhuá耶和华duìshuōyǒuzāihuòcóngběifāng北方fāchū发出líndàozhèdedeyíqiè一切jūmín居民
15 Yēhéhuá耶和华shuōkànyàoshàoběifāng北方lièguódezhòngTāmen他们yàoláiānzuòwèi座位zàilěngdechéngmén城门kǒuzhōuwéi周围gōngjī攻击chéngqiáng城墙yòuyàogōngjī攻击Yóudà犹大deyíqiè一切chéng
16 Zhìyú至于zhèmíndeyíqiè一切ějiùshì就是líqì离弃xiàngbiéshénshāoxiāngguìbàizìjǐ自己shǒusuǒzàodeyàofāchū发出wǒde我的pàngōngjī攻击tāmen他们
17 Suǒyǐ所以dāngshùyāo束腰qǐlai起来jiāngsuǒfēnfù吩咐deyíqiè一切huàgàosu告诉tāmen他们Bùyào不要yīntāmen他们jīnghuángmiǎnde免得shǐ使zàitāmen他们miànqián面前jīnghuáng
18 Kànjīnrì今日shǐ使chéngwéi成为jiānchéngtiězhùtóngqiángquándeYóudà犹大dejūnwángshǒulǐng首领jìsī祭司bìngdìshang地上dezhòngmínfǎnduì反对
19 Tāmen他们yàogōngjī攻击quèbùnéng不能shèngYīnwèi因为tóngzàiyàozhěngjiù拯救ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
2 qùxiàng去向lěngréndeěrzhōnghǎnjiào喊叫shuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyòuniándeēn’ài恩爱hūnyīn婚姻deàiqíng爱情zěnyàng怎样zàikuàngzàiwèicénggēngzhòng耕种zhīdegēnsuí跟随dōujìde记得
3 Nàshí那时Yǐsèliè以色列guīYēhéhuá耶和华wéishèngzuòwéi作为chǎnchūshúdeguǒFántūnchīdesuànwéiyǒuzuì有罪zāihuòlíndàotāmen他们ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
4 Yǎgè雅各jiāYǐsèliè以色列jiādeanǐmen你们dāngtīngYēhéhuá耶和华dehuà的话
5 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们delièjiànyǒushénme什么jìngyuǎnlí远离suícóngdeshénzìjǐ自己chéngwéi成为wàngdene
6 Tāmen他们yěbù也不shuōlǐngwǒmen我们cóngĀijí埃及dìshang地上láiyǐndǎo引导wǒmen我们jīngguò经过kuàngshāmò沙漠yǒushēnkēngzhīdegānhàn干旱yìnwúrén无人jīngguò经过wúrén无人jūzhù居住zhīdedeYēhéhuá耶和华zàinǎli哪里ne
7 lǐngnǐmen你们jìnrù进入féiměizhīdeshǐ使nǐmen你们dechīqízhōng其中deguǒměiDànnǐmen你们jìnrù进入deshíhòu的时候jiùdiànwǒde我的deshǐ使wǒde我的chǎnyè产业chéngwéi成为zēngde
8 Jìsī祭司dōushuōYēhéhuá耶和华zàinǎli哪里nechuánjiǎngdedōurènshi认识Guānchángwéibèi违背Xiānzhī先知jièBālì巴力shuōyùyán预言suícóngwúyì无益deshén
9 Yēhéhuá耶和华shuōyīncǐ因此nǐmen你们zhēngbiàn争辩nǐmen你们dezǐsūn子孙zhēngbiàn争辩
10 Nǐmen你们qiěguòdàohǎidǎo海岛chákàn察看dǎfa打发rénwǎngliúxīn留心chákǎokàncéngyǒuzhèyàng这样deshìméiyǒu没有
11 yǒuguóhuànletāde他的shénmaqíshí其实zhèbúshì不是shénDànwǒde我的bǎixìng百姓jiāngtāmen他们deróngyào荣耀huànlewúyì无益deshén
12 Zhūtiānyàoyīncǐ因此jīngqí惊奇jíqí极其kǒnghuāng恐慌shénwéiqīliáng凄凉ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
13 Yīnwèi因为wǒde我的bǎixìng百姓zuòleliǎngjiàněshìjiùshì就是líqì离弃zhèhuóshuǐdequányuánwéizìjǐ自己záochūchízi池子shìpòliè破裂bùnéng不能cúnshuǐdechízi池子
14 Yǐsèliè以色列shìpúrén仆人mashìjiāzhōngshēngdemawèihé为何chéngwéi成为luène
15 Shàozhuàngshīzi狮子xiàngpáoxiāo咆哮dàshēng大声hǒujiàoshǐ使tāde他的dehuāngliáng荒凉Chéngdōufénshāo焚烧wúrén无人jūzhù居住
16 Nuórénréndǎpò打破detóu
17 Zhèshìlíndàoshēnshàngbúshì不是zhāodemabúshì不是yīnYēhéhuá耶和华shényǐnxíngdeshíhòu的时候líqì离弃ma
18 Xiànjīn现今wèihé为何zàiĀijí埃及lùshang路上yào西deshuǐnewèihé为何zàishùlùshang路上yàodeshuǐne
19 Nǐzìjǐ你自己deěchéngzhìbèidàodeshìzébèi责备Yóucǐ由此zhīkějiàn可见líqì离弃Yēhéhuá耶和华deshéncúnjìngwèi敬畏wǒde我的xīnnǎiwéiěshìwéishìZhèshìzhǔwànjūnzhīYēhéhuá耶和华shuōde
20 zàishízhéduàn折断deèjiěkāi解开deshéngsuǒ绳索shuōshìfèngYēhéhuá耶和华Yīnwèi因为zàigāogāngshàngqīngcuìshùxiàshēnxíngyín。(Huòzuòzàishízhéduàn折断deèjiěkāi解开deshéngsuǒ绳索jiùshuōshìfèngbiéshénShéizhīzàigāogāngshàngqīngcuìshùxiàréngshēnxíngyín。)
21 Rán’ér然而zāishìshàngděng上等depútao葡萄shùquánrán全然shìzhēnzhǒngzi种子zěnme怎么xiàngbiànwéiwàibāngpútao葡萄shùdehuàizhīne
22 suīyòngjiǎnduōyòngféizào肥皂zhuózuìnièdehénjī痕迹réngrán仍然zàimiànqián面前xiǎnchūZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
23 zěnnéngshuōméiyǒu没有diànméiyǒu没有suícóngzhòngBālì巴力kànzhòngdì中的jiùzhīdao知道suǒxíngderúhé如何shìkuàixíngdefēngtuókuángbēnluànzǒu
24 shìguànzàikuàngxīnfādòng发动jiùfēngxìngdeshíhòu的时候shéinéngshǐ使zhuǎnnefánxúnzhǎo寻找dezhìpífá疲乏Zàideyuèfēnnéngxúnjiàn
25 shuōbùyào不要shǐ使jiǎoshàngxiéhóulóng喉咙gāndǎoshuōzhèshìwǎngránxǐ’ài喜爱biéshénsuícóngtāmen他们
26 Zéibèizhuōná捉拿zěnyàng怎样xiūkuì羞愧Yǐsèliè以色列jiātāmen他们dejūnwángshǒulǐng首领jìsī祭司xiānzhī先知dōuzhàoyàng照样xiūkuì羞愧
27 Tāmen他们xiàngmùtou木头shuōshìwǒde我的Xiàngshítou石头shuōshìshēngwǒde我的Tāmen他们bèixiàngmiànxiàng面向zhìzāoyù遭遇huànnàn患难deshíhòu的时候quèshuōqǐlai起来zhěngjiù拯救wǒmen我们
28 wéizìjǐ自己zuòdeshénzàinǎli哪里nezāoyù遭遇huànnàn患难deshíhòu的时候jiàotāmen他们qǐlai起来zhěngjiù拯救Yóudà犹大ashéndeshùmù数目chéngdeshùmù数目xiāngděng相等
29 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们wèihé为何zhēngbiàn争辩nenǐmen你们dōuwéibèi违背le
30 nǐmen你们deérnǚ儿女shìrándetāmen他们shòuchéngzhìNǐmen你们zìjǐ自己dedāotūnmiènǐmen你们dexiānzhī先知hǎoxiàng好像cánhàideshīzi狮子
31 Zhèshìdài世代derénnǐmen你们yàokànmíngYēhéhuá耶和华dehuà的话xiàngYǐsèliè以色列zuòkuàngnehuòzuòyōu’àn幽暗zhīdenewǒde我的bǎixìng百姓wèihé为何shuōwǒmen我们tuōlí脱离yuēshù约束zàiguīxiàngle
32 Chǔnǚ处女néngwàngjì忘记tāde她的zhuāngshìnexīnnéngwàngjì忘记tāde她的měinewǒde我的bǎixìng百姓quèwàngjì忘记lewúshù无数derìzi日子
33 zěnme怎么xiūshì修饰dedàolù道路yāoqiú要求àiqíng爱情nejiùshì就是èliè恶劣defùrén妇人jiàotāmen她们xíngde
34 Bìngqiě并且dejīnshàngyǒuwúgū无辜qióngrén穷人dexuèshātāmen他们bìngbù并不shìyùjiàn遇见tāmen他们kūlong窟窿nǎishì乃是yīnzhèyíqiè一切deshì
35 háishuō还说wúgū无辜Yēhéhuá耶和华debìdìng必定xiàngxiāoleKànshěnwèn审问Yīnshuōméiyǒu没有fànzuì犯罪
36 wèihé为何dōngpǎo西bēnyàogēnghuàn更换deneyīnĀijí埃及méngxiūxiàngcóngqián从前yīnshùméngxiūyíyàng一样
37 liǎngshǒu两手bàotóucóngĀijí埃及chūlai出来Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经juésuǒyǐkào倚靠deyīntāmen他们deshùnlì顺利Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yǒuhuàshuōrénruòxiūérzuòlebiérén别人deqiánnéngzàishōuhuí收回láiruòshōuhuí收回láideqǐbù岂不shìdàdà大大diànlemadànxǔduō许多qīn’àide亲爱的xíngxiéyínháikěyǐ可以guīxiàngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
2 xiàngjìngguāngdegāochǔguānkàn观看zàihéchǔ何处méiyǒu没有yínxíngnezuòzàidàopángděnghòu等候hǎoxiàng好像rénzàikuàngmáifú埋伏yíyàng一样bìngqiě并且deyínxíngxié’è邪恶diànlequánde
3 Yīncǐ因此gānlíntíngzhǐ停止chūnyuánwénzuòwǎnjiàngháishì还是yǒuchāngzhīliǎnbùgù不顾xiūchǐ羞耻
4 Cóngjīnyǐhòu以后qǐbù岂不xiànghūjiào呼叫shuōashìyòuniándeēnzhǔ
5 Yēhéhuá耶和华yǒngyuǎn永远huái怀cúnliúdàodǐ到底makànyòuěyányòuxínghuàishì坏事suízìjǐ自己deérxínghuòzuòsuīzhèyàng这样shuōháishì还是xíngěfàngzòng放纵xīn)。
6 Yuēxīyà约西亚wángzàiwèideshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华yòuduìshuōbèidàodeYǐsèliè以色列suǒxíngdekànjiàn看见méiyǒu没有shànggāoshān高山zàiqīngcuìshùxiàxíngyín
7 xíngzhèxie这些shìyǐhòu以后shuōguīxiàngquèguīxiàngjiānzhàdemèimei妹妹Yóudà犹大kànjiàn看见le
8 BèidàodeYǐsèliè以色列xíngyínwéizhèyuángù缘故gěixiūshūxiūkànjiàn看见jiānzhàdemèimei妹妹Yóudà犹大háixíngyín
9 YīnYǐsèliè以色列qīngletāde她的yínluànshítou石头mùtou木头xíngyíndejiùbèidiànle
10 Suīyǒuzhèyíqiè一切deshìjiānzhàdemèimei妹妹Yóudà犹大háibùyī不一xīnguīxiàngbùguò不过shìjiǎguīZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
11 Yēhéhuá耶和华duìshuōbèidàodeYǐsèliè以色列jiānzhàdeYóudà犹大háixiǎnwéi
12 qùxiàng去向běifāng北方xuāngào宣告shuōYēhéhuá耶和华shuōbèidàodeYǐsèliè以色列ahuílai回来nùmù怒目kànnǐmen你们Yīnwèi因为shìcí’ài慈爱deyǒngyuǎn永远cúnZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
13 Zhǐyào只要chéngrèn承认dezuìnièjiùshì就是wéibèi违背Yēhéhuá耶和华deshénzàiqīngcuìshùxiàxiàngbiéshéndōngbēn西pǎoméiyǒu没有tīngcóng听从wǒde我的huàZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
14 Yēhéhuá耶和华shuōbèidàodeérnǚ儿女ahuílai回来Yīnwèi因为zuònǐmen你们dezhàngfu丈夫bìngqiě并且bìjiāng必将nǐmen你们cóngchéngréncóngliǎngréndàidàoXī’ān锡安
15 bìjiāng必将xīndezhěcìgěi赐给nǐmen你们Tāmen他们zhīshi知识zhìhuì智慧yǎngnǐmen你们
16 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们zàiguózhōngshēngyǎngzhòngduō众多Dāngnàxiē那些rìzi日子rénbùzài不再shuōYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜zhuīxiǎngniànbùjué不觉quēshǎo缺少yěbù也不zàizhìzào制造
17 Nàshí那时rénchēnglěngwéiYēhéhuá耶和华debǎozuò宝座WànguódàolěngzàiYēhéhuá耶和华míngdedìfang地方jùjí聚集Tāmen他们bùzài不再suícóngzìjǐ自己wángěngdeěxīn恶心xíngshì
18 Dāngnàxiē那些rìzi日子Yóudà犹大jiāyàoYǐsèliè以色列jiātóngháng同行cóngběifāng北方zhīdeyītóng一同láidào来到cìgěi赐给nǐmen你们lièwéizhīde
19 shuōzěnyàng怎样jiāngānzhì安置zàiérnǚ儿女zhīzhōng之中cìgěi赐给měidejiùshì就是wànguózhōngféiměidechǎnyè产业yòushuōnǐmen你们chēngwéiyěbù也不zàizhuǎngēncóng跟从
20 Yǐsèliè以色列jiānǐmen你们xiàngxíngguǐzhàzhēnxiàngqīzi妻子xíngguǐzhàlíkāi离开zhàngfu丈夫yíyàng一样ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
21 Zàijìngguāngdegāochǔtīngjiàn听见rénshēngjiùshì就是Yǐsèliè以色列rénkūqì哭泣kěnqiú恳求zhīshēngnǎiyīntāmen他们zǒuwānqǔ弯曲zhīdàowàngjì忘记Yēhéhuá耶和华tāmen他们deshén
22 Nǐmen你们zhèbèidàodeérnǚ儿女ahuílai回来yàoyīzhì医治nǐmen你们bèidàodebìngKànwǒmen我们láidào来到zhèlǐ这里yīnshìYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshén
23 Yǎngwàngcóngxiǎo从小shānhuòcóngdàshān大山dexuānrǎngzhōngdebāngzhù帮助zhēnshì真是wǎngrándeYǐsèliè以色列dejiùchéngránzàihu在乎Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshén
24 Cóngwǒmen我们yòuniányǐlái年以来kěchǐ可耻deǒuxiàng偶像jiāngwǒmen我们lièsuǒláodeláideyángqúnniúqúntāmen他们deérnǚ儿女dōutūnchīle
25 Wǒmen我们zàixiūchǐ羞耻zhōngtǎngYuàncánkuì惭愧jiāngwǒmen我们zhēgài遮盖Yīnwèi因为cóngguóyuánwénzuòyòuniányǐlái以来wǒmen我们wǒmen我们delièchángcháng常常dézuì得罪Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénméiyǒu没有tīngcóng听从Yēhéhuá耶和华wǒmen我们shéndehuà的话Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yēhéhuá耶和华shuōYǐsèliè以色列aruòhuílai回来guīxiàngruòcóngyǎnqián眼前chúdiàozēngdeǒuxiàng偶像jiùbèiqiānyí迁移
2 píngchéngshí诚实gōngpíng公平gōngzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìLièguóyīnYēhéhuá耶和华chēngzìjǐ自己wéiyǒuyīnkuāyào夸耀
3 Yēhéhuá耶和华duìYóudàhé犹大和lěngrénrúcǐ如此shuōyàokāikěn开垦nǐmen你们dehuāngdì荒地bùyào不要zhǒngzàijīngjí荆棘zhōng
4 Yóudà犹大rénlěngdejūmín居民nǐmen你们dāngzìxíng自行gēlǐ割礼guīYēhéhuá耶和华jiāngxīnlǐ心里dewūhuì污秽chúdiàoKǒngpà恐怕wǒde我的fèn忿yīnnǐmen你们deèxíng恶行fāzuò发作rúhuǒ如火zheshènzhì甚至wúrén无人néngxīmiè熄灭
5 Nǐmen你们dāngchuányángzàiYóudà犹大xuāngào宣告zàilěngshuōnǐmen你们dāngzàiguózhōngchuījiǎogāoshēng高声hūjiào呼叫shuōnǐmen你们dāngjùjí聚集Wǒmen我们hǎojìnrù进入jiāngù坚固chéng
6 Yīngdāng应当xiàngXī’ān锡安shùYàotáobì逃避bùyào不要chíyán迟延yīnshǐ使zāihuòhuǐmiè毁灭cóngběifāng北方láidào来到
7 Yǒushīzi狮子cónglínzhōngshànglái上来shìhuǐhuài毁坏lièguódeyǐjīng已经dòngshēn动身chūběnchǔyàoshǐ使dedehuāngliáng荒凉shǐ使dechéngbiànwéihuāngchǎngwúrén无人jūzhù居住
8 Yīncǐ因此nǐmen你们dāngyāoshùdàshēng大声āiháo哀号yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华delièméiyǒu没有xiàngwǒmen我们zhuǎnxiāo
9 Yēhéhuá耶和华shuōdàonàshí那时jūnwángshǒulǐng首领dexīndōuyàoxiāomiè消灭Jìsī祭司dōuyàojīngqí惊奇xiānzhī先知dōuyàochàyì诧异
10 shuōāizāiZhǔYēhéhuá耶和华azhēnshì真是dàdà大大dehōngzhèbǎixìng百姓lěngshuōnǐmen你们bìděi必得píng’ān平安Qíshí其实dāojiànhàixìngmìng性命le
11 Nàshí那时yǒuhuàduìzhèbǎixìng百姓lěngshuōyǒuyīzhèn一阵fēngcóngkuàngjìngguāngdegāochǔxiàngwǒde我的zhòngmínyuánwénzuòmínguāláibúshì不是wéibǒyáng簸扬yěbù也不shìwéiyángjìng
12 yǒuyīzhèn一阵gèngdà更大defēngcóngzhèxie这些dìfang地方wéiguāláiXiànzài现在yòufāchū发出pàngōngjī攻击tāmen他们
13 Kànchóuyúnshànglái上来Tāde他的zhànchē战车xuánfēng旋风tāde他的yīnggèngkuàiWǒmen我们yǒuhuòleWǒmen我们bàiluò败落le
14 lěngadāngxīnzhōng心中deěshǐ使kěyǐ可以dejiùĚniàncúnzài存在xīnlǐ心里yàodàoshíne
15 Yǒushēngyīn声音cóngdànchuányángcóngYǐfǎlián以法莲shānbàohuòhuàn
16 Nǐmen你们dāngchuángěilièguóbàogào报告gōngjī攻击lěngdeshìshuōyǒutànwàng探望deréncóngyuǎnfāng远方láidào来到xiàngYóudà犹大dechéngdàshēng大声hǎn
17 Tāmen他们zhōuwéi周围gōngjī攻击lěnghǎoxiàng好像kānshǒu看守tiányuándeyīnwèi因为bèipàn背叛leZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
18 dexíngdòng行动dezuòwéi作为zhāozhèshìZhèshìzuì’è罪恶dejiéguǒ结果shízài实在shìshìhàixīnle
19 Wǒde我的fèiawǒde我的fèiaxīnténg心疼tòngxīnzàilǐmiàn里面fánzào烦躁bù’ān不安bùnéng不能jìngmò静默yányīnwèi因为yǐjīng已经tīngjiàn听见jiǎoshēngdǎzhàng打仗dehǎnshēng
20 Huǐhuài毁坏dexìnxī信息liánlàojuéyīnwèi因为quándehuāngfèiWǒde我的zhàngpénghūrán忽然huǐhuài毁坏Wǒde我的mànzi幔子qǐngpòliè破裂
21 kànjiàn看见tīngjiàn听见jiǎoshēngyàodàoshíne
22 Yēhéhuá耶和华shuōwǒde我的bǎixìngwánrènshi认识Tāmen他们shìyúmèi愚昧wúzhī无知deérnǚ儿女yǒuzhìhuì智慧xíngěméiyǒu没有zhīshi知识xíngshàn
23 Xiānzhī先知shuōguānkàn观看debùliào不料deshìkōngxū空虚hùndùn混沌guānkàn观看tiāntiānguāng
24 guānkàn观看dàshān大山bùliào不料jìndōuzhèndòng震动xiǎoshāndōuyáoláiyáo
25 guānkàn观看bùliào不料wúrén无人Kōngzhōng空中defēiniǎodōuduǒbì躲避
26 guānkàn观看bùliào不料féitiánbiànwéihuāngdì荒地Yíqiè一切chéngzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yīntāde他的lièdōubèichāihuǐ
27 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōquándebìrán必然huāngliáng荒凉quèhuǐmiè毁灭jìngjìn
28 Yīncǐ因此deyàobēi’āi悲哀zàishàngdetiānhēi’àn黑暗Yīnwèi因为yánchūdìnghòuhuǐ后悔yěbù也不zhuǎnzuò
29 chéngderényīnbīnggōngjiànshǒu弓箭手dexiǎngshēng响声jiùdōutáopǎo逃跑jìnrù进入línshàngpánshíchéngbèipiēxiàwúrén无人zhùzàiqízhōng在其中
30 qīliáng凄凉deshíhòu的时候yàozěnyàng怎样xíngnesuīchuān穿shàngzhūhóngyīfu衣服pèidài佩戴huángjīn黄金zhuāngshì装饰yòngyánliào颜料xiūshì修饰yǎnzhèyàng这样Biāozhì标致shìwǎngrándeLiàn’ài恋爱demiǎoshìbìngqiě并且xúnsuǒdexìngmìng性命
31 tīngjiàn听见yǒushēngyīn声音fǎngfú仿佛fùrén妇人chǎnnándeshēngyīn声音hǎoxiàng好像shēngtóutāiténgtòng疼痛deshēngyīn声音shìXī’ān锡安nǚzǐ女子deshēngyīn声音nǚzǐ女子jiùshì就是zhǐmíndeyìsī意思)。chuǎnzhe,??suōshǒushuōyǒuhuòleZàishārén杀人degēnqián跟前wǒde我的xīnhūnlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Nǐmen你们dāngzàilěngdejiēshàngpǎoláipǎozàikuānkuò宽阔chǔxúnzhǎo寻找kànkan看看yǒurénxínggōngqiúchéngshí诚实méiyǒu没有Ruòyǒujiùshèmiǎn赦免zhèchéng
2 Qízhōng其中derénsuīrán虽然zhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìsuǒdeshìshízài实在shìjiǎde假的
3 Yēhéhuá耶和华adeyǎnbúshì不是kàngù看顾chéngshí诚实matāmen他们tāmen他们quèshāngtònghuǐmiè毁灭tāmen他们tāmen他们réngshòuchéngzhìTāmen他们shǐ使liǎngāngyìngguòyú过于pánshíkěnhuítóu回头
4 shuōzhèxie这些rénshízài实在shìpínqióng贫穷deshìyúmèi愚昧deyīnwèi因为xiǎode晓得Yēhéhuá耶和华dezuòwéi作为tāmen他们shéndefǎzé法则
5 yàojiànzūnderénduìtāmen他们shuōhuàyīnwèi因为tāmen他们xiǎode晓得Yēhéhuá耶和华dezuòwéi作为tāmen他们shéndefǎzé法则zhīzhèxie这些rénxīnjiāngèzhéduàn折断zhēngkāishéngsuǒ绳索
6 Yīncǐ因此línzhòngdì中的shīzi狮子hàitāmen他们Wǎnshang晚上huòzuòdedecháilángmièjué灭绝tāmen他们Bàozi豹子yàozàichéngwàikuītāmen他们FánchūchéngdebèisuìYīnwèi因为tāmen他们dezuìguòduōbèidàodeshìjiāzēngle
7 zěnnéngshèmiǎn赦免nedeérnǚ儿女líqì离弃yòuzhǐzhebúshì不是shéndeshìshǐ使tāmen他们bǎotāmen他们jiùxíngjiānyín奸淫chéngqún成群dejùjí聚集zàichāngjiā
8 Tāmen他们xiàngwèibǎodedàochù到处luànpǎoxiànglínshědeshēng
9 Yēhéhuá耶和华shuōqǐbù岂不yīnzhèxie这些shìtǎozuìneqǐbù岂不bàofù报复zhèyàng这样deguómín国民ne
10 Nǐmen你们yàoshàngpútáoyuán葡萄园deqiángshīxíng施行huǐhuài毁坏dànbùkě不可huǐhuài毁坏jìngjìnzhīchúdiàotāde她的zhīyīnwèi因为shǔYēhéhuá耶和华
11 Yuánlái原来Yǐsèliè以色列jiāYóudà犹大jiāxíngguǐzhàgōngjī攻击ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
12 Tāmen他们rènYēhéhuá耶和华shuōzhèbìngbù并不shìzāihuòlíndàowǒmen我们Dāojiànjīhuang饥荒wǒmen我们kànbújiàn看不见
13 Xiānzhī先知dehuà的话chéngwéi成为fēngDàoyěbù也不zàitāmen他们lǐmiàn里面Zhèzāilíndàotāmen他们shēnshàng
14 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénrúcǐ如此shuōyīnwèi因为bǎixìng百姓shuōzhèhuàshǐ使wǒde我的huàzàikǒuzhōngwéihuǒshǐ使tāmen他们wéicháiZhèhuǒbiàn便jiāngtāmen他们shāomiè
15 Yēhéhuá耶和华shuōYǐsèliè以色列jiāashǐ使guódemíncóngyuǎnfāng远方láigōngjī攻击shìqiángshèng强盛deguóshìcóngéryǒude有的guóTāmen他们deyányǔ言语xiǎode晓得tāmen他们dehuà的话bùmíngbái不明白
16 Tāmen他们dejiàndàishìchǎngkāi敞开defénmù坟墓Tāmendōu他们都shìyǒngshì勇士
17 Tāmen他们chījìndezhuāngjia庄稼deliángshi粮食shìérnǚ儿女gāichīdechījìndeniúyángchījìndepútao葡萄wúhuāguǒ无花果Yòuyòngdāohuǐhuài毁坏suǒyǐkào倚靠dejiāngù坚固chéng
18 Yēhéhuá耶和华shuōjiùshì就是dàonàshí那时yěbù也不jiāngnǐmen你们huǐmiè毁灭jìngjìn
19 Bǎixìng百姓ruòshuōYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénwèishénme为什么xiàngwǒmen我们xíngzhèyíqiè一切shìnejiùduìtāmen他们shuōnǐmen你们zěnyàng怎样líqì离弃Yēhéhuá耶和华yuánwénzuò),zàinǐmen你们dedìshang地上shìfèngwàibāngshénzhàoyàng照样zàishǔnǐmen你们dedìshang地上shìfèngwàibāngrén外邦人
20 DāngchuányángzàiYǎgè雅各jiābàogào报告zàiYóudà犹大shuō
21 Yúmèi愚昧wúzhī无知debǎixìng百姓anǐmen你们yǒuyǎnkànyǒuěrtīngxiànzài现在dāngtīngzhèhuà
22 Yēhéhuá耶和华shuōnǐmen你们zěnme怎么neyǒngyuǎn永远dedìngyòngshāwéihǎidejièxiàn界限shuǐbùdé不得yuèguò越过Yīncǐ因此nǐmen你们zàimiànqián面前háizhànjīngmabōlàng波浪suīrán虽然fānténg翻腾quèbùnéng不能yuèSuīrán虽然??hōngquèbùnéng不能guòqu过去
23 Dànzhèbǎixìng百姓yǒubèipàn背叛wǔnì忤逆dexīnTāmen他们pànér
24 Xīnnèiyěbù也不shuōwǒmen我们yīngdāng应当jìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénànshí按时jiùshì就是qiūchūnyòuwéiwǒmen我们dìngshōugē收割dejiélìngyǒngcún永存fèi
25 Nǐmen你们dezuìnièshǐ使zhèxie这些shìzhuǎnnǐmen你们Nǐmen你们dezuì’è罪恶shǐ使nǐmen你们bùnéng不能de
26 Yīnwèi因为zàimínzhōngyǒuěrénTāmen他们máifú埋伏kuītànhǎoxiàng好像niǎoderénTāmen他们shèlì设立juāntào圈套xiànhài陷害rén
27 Lóngnèizěnyàng怎样mǎnleqiāoniǎotāmen他们defángzhōngzhàoyàng照样chōngmǎn充满guǐzhàSuǒyǐ所以tāmen他们dechéngwéi成为érqiě而且fùzú富足
28 Tāmen他们féipán肥胖guāngrùnzuòěguòshénwéirénshēnyuānJiùshì就是wéigū’er孤儿shēnyuānshǐ使hēngtōngyěbù也不wéiqióngrén穷人biàn
29 Yēhéhuá耶和华shuōqǐbù岂不yīnzhèxie这些shìtǎozuìneqǐbù岂不bàofù报复zhèyàng这样deguómín国民ne
30 Guózhōngyǒukějīng可惊hàizēngwù憎恶deshì
31 Jiùshì就是xiānzhī先知shuōjiǎyùyán预言jìsī祭司jiètāmen他们bǎchí把持quánbǐng权柄Wǒde我的bǎixìng百姓xǐ’ài喜爱zhèxie这些shìdàole到了jiéjú结局nǐmen你们zěnyàng怎样xíngne

 printer   arrowup