Yǐxījié以西结shū

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Dāngsānshí三十niánsìyuè四月chūYǐxījié以西结yuánwénzuòzàijiābiānbèiderénzhōngtiānjiùkāiledejiànshéndeyìxiàng异象
2 Zhèngshìyuējīnwángbèidìwǔ第五niánsìyuè四月chū
3 ZàijiāderénzhīdejiābiānYēhéhuá耶和华dehuà的话líndào西deérzi儿子jìsī祭司Yǐxījié以西结Yēhéhuá耶和华delíngyuánwénzuòshǒujiàngzàishēnshàng
4 guānkàn观看jiànkuángfēng狂风cóngběifāng北方guāláisuízhe随着yǒuduǒbāokuò包括shǎnshuò闪烁huǒdeyúnzhōuwéi周围yǒuguānghuī光辉Cóngqízhōng其中dehuǒnèifāchū发出hǎoxiàng好像guāngyào耀dejīngjīn
5 Yòucóngqízhōng其中xiǎnchūhuódexíngxiàng形像láiTāmen他们dexíngzhuàng形状shìzhèyàng这样yǒurén有人dexíngxiàng形像
6 yǒuliǎnmiànchìbǎng翅膀
7 Tāmen他们detuǐshìzhídejiǎozhǎnghǎoxiàng好像niúzhīdōucànlàn灿烂guāngmíng光明detóng
8 Zàimiàndechìbǎng翅膀yǐxià以下yǒurén有人deshǒuZhèhuódeliǎnchìbǎng翅膀nǎishì乃是zhèyàng这样
9 Chìbǎng翅膀bǐcǐ彼此xiāngjiēxíngzǒu行走bìngbù并不zhuǎnshēn转身zhíwǎngqiánxíng
10 Zhìyú至于liǎndexíngxiàng形像qiánmian前面yǒurén有人deliǎnyòumiànyǒushīzi狮子deliǎnzuǒmiàn左面yǒuniúdeliǎnhòumian后面yǒuyīngdeliǎn
11 zhǎnkāi展开shàngbian上边deliǎngchìbǎng翅膀xiāngjiēyǐxià以下biāndeliǎngchìbǎng翅膀zhē
12 Tāmen他们zhíwǎngqiánxíngLíngwǎngnǎli哪里tāmen他们jiùwǎngnàli那里xíngzǒu行走bìngbù并不zhuǎnshēn转身
13 Zhìyú至于huódexíngxiàng形像jiùshāozháohuǒ着火tàndexíngzhuàng形状yòurúhuǒ如火dexíngzhuàng形状Huǒzàihuózhōngjiān中间shàngqù上去xialai下来zhèhuǒyǒuguānghuī光辉cónghuǒzhōngfāchū发出shǎndiàn闪电
14 Zhèhuówǎnglái往来bēnzǒu奔走hǎoxiàng好像diànguāngshǎn
15 zhèngguānkàn观看huódeshíhòu的时候jiànhuódeliǎnpángyǒuyīlún一轮zàidìshang地上
16 Lúndexíngzhuàng形状yánsè颜色yuánwénzuòzuòfǎ作法hǎoxiàng好像shuǐcānglúndōushìyīgè一个yàngshì样式xíngzhuàng形状zuòfǎ作法hǎoxiàng好像lúnzhōngtàolún
17 Lúnxíngzǒu行走deshíhòu的时候xiàngsìfāng四方dōunéngzhíxíngbìngbù并不diàozhuǎn
18 Zhìyú至于lúnwǎnggāoérwèilúnwǎngzhōuwéi周围mǎnyǒuyǎnjīng眼睛
19 Huóxíngzǒu行走lúnzàipángbiān在旁边xíngzǒu行走Huócóngdìshang地上shēnglúndōushàngshēng上升
20 Língwǎngnǎli哪里huójiùwǎngnàli那里Huóshàngshēng上升lúnzàihuópángbiān旁边shàngshēng上升yīnwèi因为huódelíngzàilúnzhōng
21 Nàxiē那些xíngzǒu行走zhèxie这些xíngzǒu行走Nàxiē那些zhànzhù站住zhèxie这些zhànzhù站住Nàxiē那些cóngdìshang地上shēnglúnzàipángbiān在旁边shàngshēng上升yīnwèi因为huódelíngzàilúnzhōng
22 Huódetóuyǐshàng以上yǒuqióngcāngdexíngxiàng形像kànzhexiàngwèideshuǐjīng水晶zhāngzàihuódetóuyǐshàng以上
23 Qióngcāngyǐxià以下huódechìbǎng翅膀zhízhāngbǐcǐ彼此xiāngduì相对Měihuóyǒuliǎngchìbǎng翅膀zhē
24 Huóxíngzǒu行走deshíhòu的时候tīngjiàn听见chìbǎng翅膀dexiǎngshēng响声xiàngdàshuǐ大水deshēngyīn声音xiàngquánnéngzhědeshēngyīn声音xiàngjūnduì军队hōngrǎngdeshēngyīn声音Huózhànzhù站住deshíhòu的时候biàn便jiāngchìbǎng翅膀chuíxià垂下
25 Zàitāmen他们tóuyǐshàng以上deqióngcāngzhīshàng之上yǒushēngyīn声音Tāmen他们zhànzhù站住deshíhòu的时候biàn便jiāngchìbǎng翅膀chuíxià垂下
26 Zàitāmen他们tóuyǐshàng以上deqióngcāngzhīshàng之上yǒubǎozuò宝座dexíngxiàng形像fǎngfú仿佛lánbǎoshí蓝宝石Zàibǎozuò宝座xíngxiàng形像yǐshàng以上yǒufǎngfú仿佛réndexíngzhuàng形状
27 jiàncóngyāoyǐshàng以上yǒufǎngfú仿佛guāngyào耀dejīngjīnzhōuwéi周围dōuyǒuhuǒdexíngzhuàng形状yòujiàncóngyāoyǐxià以下yǒufǎngfú仿佛huǒdexíngzhuàng形状zhōuwéi周围yǒuguānghuī光辉
28 Xiàyǔ下雨derìzi日子yúnzhōnghóngdexíngzhuàng形状zěnyàng怎样zhōuwéi周围guānghuī光辉dexíngzhuàng形状shìzěnyàng怎样Zhèjiùshì就是Yēhéhuá耶和华róngyào荣耀dexíngxiàng形像kànjiàn看见jiùzàideyòutīngjiàn听见wèishuōhuàdeshēngyīn声音Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 duìshuōrénazhànqǐlai起来yàoshuōhuà
2 duìshuōhuàdeshíhòu的时候língjiùjìnrù进入lǐmiàn里面shǐ使zhànqǐlai起来biàn便tīngjiàn听见wèiduìshuōhuàdeshēngyīn声音
3 duìshuōrénachāwǎngbèideguómín国民Yǐsèliè以色列rénnàli那里Tāmen他们shìbèiwǒde我的tāmen他们tāmen他们delièwéibèi违背zhídào直到jīnrì今日
4 Zhèzhòngmiànxiūchǐ羞耻xīnlǐ心里gāngyìngchāwǎngtāmen他们nàli那里yàoduìtāmen他们shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuō
5 Tāmen他们huòtīnghuòtīng,(tāmen他们shìbèizhījiā),zhīdao知道zàitāmen他们zhōngjiān中间yǒulexiānzhī先知
6 Rénasuīyǒujīngjí荆棘zàinàli那里yòuzhùzàixiēzi蝎子zhōngjiān中间zǒngbùyào不要tāmen他们yěbù也不yàotāmen他们dehuà的话Tāmen他们suīshìbèizhījiāháibùyào不要tāmen他们dehuà的话yěbù也不yàoyīntāmen他们deliǎnsè脸色jīnghuáng
7 Tāmen他们huòtīnghuòtīngzhǐguǎn只管jiāngwǒde我的huàgàosu告诉tāmen他们Tāmen他们shìjíqí极其bèide
8 Rénayàotīngduìsuǒshuōdehuà的话bùyào不要bèixiàngbèizhījiāyàokāikǒu开口chīsuǒcìgěi赐给de
9 guānkàn观看jiànyǒuzhīshǒuxiàngshēnchū伸出láishǒuzhōngyǒushūjuàn
10 jiāngshūjuànzàimiànqián面前zhǎnkāi展开nèiwàidōuxiězheshàngsuǒxiědeyǒuāiháo哀号tànxī叹息bēitòng悲痛dehuà的话Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 duìshuōrénayàochīsuǒdé所得deyàochīzhèshūjuànhǎoduìYǐsèliè以色列jiājiǎngshuō
2 Yúshì于是kāikǒu开口jiùshǐ使chīzhèshūjuàn
3 Yòuduìshuōrénayàochīsuǒcìgěi赐给dezhèshūjuànchōngmǎn充满dedǔfù肚腹jiùchīlekǒuzhōngjuéde觉得tián
4 duìshuōrénawǎngYǐsèliè以色列jiānàli那里jiāngwǒde我的huàduìtāmen他们jiǎngshuō
5 fèngchāqiǎnbúshì不是wǎngshuōhuàshēn’ào深奥yányǔ言语nándǒngdemínnàli那里nǎishì乃是wǎngYǐsèliè以色列jiā
6 Búshì不是wǎngshuōhuàshēn’ào深奥yányǔ言语nándǒngdeduōguótāmen他们dehuà的话shìbùdǒng不懂dederuòchāwǎngtāmen他们nàli那里tāmen他们tīngcóng听从
7 Yǐsèliè以色列jiāquèkěntīngcóng听从yīnwèi因为tāmen他们kěntīngcóng听从Yuánlái原来Yǐsèliè以色列quánjiāshìéjiānxīnyìngderén
8 Kànshǐ使deliǎnyìngguòtāmen他们deliǎnshǐ使deéyìngguòtāmen他们deé
9 shǐ使deéxiàngjīngāngzuānhuǒshígèngyìngTāmen他们suīshìbèizhījiābùyào不要tāmen他们yěbù也不yàoyīntāmen他们deliǎnsè脸色jīnghuáng
10 yòuduìshuōrénaduìsuǒshuōdeyíqiè一切huàyàoxīnlǐ心里lǐnghuì领会ěrzhōngtīngwén
11 wǎngběnguó本国bèidezǐmín子民nàli那里tāmen他们huòtīnghuòtīngyàoduìtāmen他们jiǎngshuōgàosu告诉tāmen他们zhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde
12 Nàshí那时língjiāngjǔqǐ举起jiùtīngjiàn听见zàishēnhòuyǒuzhèndòng震动hōnghōngdeshēngyīn声音shuōcóngYēhéhuá耶和华desuǒzài所在xiǎnchūlai出来deróngyào荣耀shìgāichēngsòngde
13 yòutīngjiàn听见huóchìbǎng翅膀xiāngpènghuópángbiān旁边lúnzi轮子xuánzhuǎn旋转zhèndòng震动hōnghōngdexiǎngshēng响声
14 Yúshì于是língjiāngjǔqǐ举起dàiérxīnzhōng心中shénlíngxìng灵性fèn忿bìngqiě并且Yēhéhuá耶和华delíngyuánwénzuòshǒuzàishēnshàngyǒunénglì有能力
15 jiùláidào来到zhùzàijiābiānbèiderénnàli那里dàotāmen他们suǒzhùdedìfang地方zàitāmen他们zhōngjiān中间yōuyōumēnmēndezuòle
16 GuòleYēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
17 RénazuòYǐsèliè以色列jiāshǒuwàngderénsuǒyǐ所以yàotīngkǒuzhòngdì中的huàjǐngjiè警戒tāmen他们
18 héshí何时zhǐzheěrénshuōbìyào必要ruòjǐngjiè警戒yěbù也不quànjièshǐ使líkāi离开èxíng恶行zhěngjiù拯救tāde他的xìngmìng性命zhèěrénzàizuìnièzhīzhōng之中quèyàoxiàngtǎosāngmìngdezuìyuánwénzuòxuè)。
19 Tǎngruò倘若jǐngjiè警戒ěrénréngzhuǎnzuì’è罪恶yěbù也不líkāi离开èxíng恶行zàizuìnièzhīzhōng之中quèjiùzìjǐ自己tuōlí脱离lezuì
20 Zàizhě再者rénhéshí何时érfànzuì犯罪jiāngbànjiǎoshí绊脚石fàngzài放在miànqián面前jiùYīnméiyǒu没有jǐngjiè警戒zàizuìzhōngsùlái素来suǒxíngdebèiniànquèyàoxiàngtǎosāngmìngdezuìyuánwénzuòxuè)。
21 Tǎngruò倘若jǐngjiè警戒rénshǐ使fànzuì犯罪jiùfànzuì犯罪yīnshòujǐngjiè警戒jiùcúnhuójiùzìjǐ自己tuōlí脱离lezuì
22 Yēhéhuá耶和华delíngyuánwénzuòshǒuzàinàli那里jiàngzàishēnshàngduìshuōqǐlai起来wǎngpíngyuán平原yàozàinàli那里shuōhuà
23 Yúshì于是qǐlai起来wǎngpíngyuán平原bùliào不料Yēhéhuá耶和华deróngyào荣耀zhèngrú正如zàijiābiānsuǒjiàndeyíyàng一样tíngzàinàli那里jiùde
24 Língjiùjìnrù进入lǐmiàn里面shǐ使zhànqǐlai起来Yēhéhuá耶和华duìshuōjìnfángwū房屋jiāngménguānshàng
25 Rénarényòngshéngsuǒ绳索kǔnbǎng捆绑jiùbùnéng不能chūqù出去zàitāmen他们zhōngjiān中间láiwǎng来往
26 shǐ使deshétóu舌头tiēzhùshàngtángyǐzhì以致kǒubùnéng不能zuòzébèi责备tāmen他们derénTāmen他们yuánshìbèizhījiā
27 Dànduìshuōhuàdeshíhòu的时候shǐ使kāikǒu开口jiùyàoduìtāmen他们shuōzhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōTīngdekěyǐ可以tīngtīngderèntīngyīnwèi因为tāmen他们shìbèizhījiāPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Rénayàoyīkuài一块zhuānbǎizàimiànqián面前jiāngzuòlěngchénghuàzàishàng
2 Yòuwéikǔnzhèchéngzàotáizhúlěiānyíng安营gōngjī攻击zàiwéiānshè安设zhuàngchuígōngchéng
3 Yòuyàotiě鏊,fàngzài放在chéngdezhōngjiān中间zuòwéi作为tiěqiángyàoduìmiàn对面gōngjī攻击zhèchéngshǐ使chéngbèikǔnZhèyàng这样hǎozuòYǐsèliè以色列jiādeyùzhào预兆
4 yàoxiàngzuǒ向左chéngdāngYǐsèliè以色列jiādezuìnièYàoànxiàngzuǒ向左deshùdàndāngtāmen他们dezuìniè
5 Yīnwèi因为jiāngtāmen他们zuònièdeniánshùdìngwéixiàngzuǒ向左deshùjiùshì就是sānbǎi三百jiǔshí九十yàozhèyàng这样dàndāngYǐsèliè以色列jiādezuìniè
6 Zàizhě再者mǎnlezhèxie这些rìzi日子háiyàoxiàngyòudàndāngYóudà犹大jiādezuìniègěidìngguīsìshí四十nián
7 yàolùchū露出bǎngbì膀臂miànxiàng面向bèikǔndelěngshuōyùyán预言gōngjī攻击zhèchéng
8 yòngshéngsuǒ绳索kǔnbǎng捆绑shǐ使bùnéng不能zhǎnzhuǎnzhíděngmǎnlekǔnchéngderìzi日子
9 yàoxiǎomài小麦dàmài大麦dòuzi豆子hóngdòu红豆xiǎomǐ小米màizhuāngzàiyīgè一个mǐnzhōngyòngyǐ用以wéizìjǐ自己zuòbǐngYàoàndesānbǎi三百jiǔshí九十chīzhèbǐng
10 suǒchīdeyàoànfēnliǎngchīměirì每日èrshí二十shěànshí按时érchī
11 shuǐyàoànzhìměirì每日xīnliùfēnzhī分之ànshí按时ér
12 chīzhèbǐngxiàngchīdàmài大麦bǐngyíyàng一样yàoyòngrén用人fènzàizhòngrén众人yǎnqián眼前shāokǎo烧烤
13 Yēhéhuá耶和华shuōYǐsèliè以色列rénzàisuǒgǎntāmen他们dàodegèguó各国zhōngzhèyàng这样chījiéjìng洁净deshíwù食物
14 shuōāiZhǔYēhéhuá耶和华asùlái素来wèicéngbèidiàncóngyòuniándàorújīn如今méiyǒu没有chīguòdehuòbèiyěshòu野兽sīliè撕裂dezēngderòuwèicéngwǒde我的kǒu
15 Yúshì于是duìshuōkàngěiniúfèndàitì代替rénfènyàojiāngdebǐngkǎozàishàng
16 yòuduìshuōrénazàilěngzhéduàn折断tāmen他们dezhàngjiùshì就是duànjué断绝tāmen他们deliángTāmen他们chībǐngyàoànfēnliǎngyōulǜ忧虑érchīshuǐyàoànzhìjīnghuángér
17 Shǐ使tāmen他们quēliángquēshuǐbǐcǐ彼此jīnghuángyīnzìjǐ自己dezuìnièxiāomiè消灭Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Rénayàokuàidāodàngzuò当作tóudāoyòngzhèdāodetóufa头发dehúxū胡须yòngtiānpíngjiāngpíngfēn平分
2 Wéikǔnchéngderìzi日子mǎnleyàojiāngsānfēnzhī分之zàichéngzhōngyònghuǒfénshāo焚烧jiāngsānfēnzhī分之zàichéngdewéiyòngdāokǎnsuìjiāngsānfēnzhī分之rènfēngchuīsǎnyàodāozhuīgǎn追赶
3 yàocóngqízhōng其中gēnbāozàijīn
4 Zàicóngzhègēnzhōngxiērēngzàihuǒzhōngfénshāo焚烧cónglǐmiàn里面yǒuhuǒchūlai出来shāoYǐsèliè以色列quánjiā
5 ZhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhèjiùshì就是lěngcéngjiāngānzhì安置zàilièbāngzhīzhōng之中Lièguódū国都zàitāde她的wéi
6 xíngěwéibèi违背wǒde我的diǎnzhāngguòyú过于lièguóGānfànwǒde我的guòyú过于wéidelièbāngyīnwèi因为diàowǒde我的diǎnzhāngZhìyú至于wǒde我的bìngméiyǒu没有zūnxíng
7 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyīnwèi因为nǐmen你们fēnzhēngguòyú过于wéidelièguóyěbù也不zūnxíngwǒde我的jǐnshǒuwǒde我的diǎnzhāngbìngzūncóngwéilièguódeěguīshàngbùmǎn不满
8 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōkànfǎnduì反对zàilièguódeyǎnqián眼前zàizhōngjiān中间shīxíng施行shěnpàn审判
9 Bìngqiě并且yīnyíqiè一切zēngdeshìyàozàizhōngjiān中间xíngsuǒwèicéngxíngdeyǐhòu以后yěbù也不zàizhàozhexíng
10 Zàizhōngjiān中间fùqīn父亲yàochīérzi儿子érzi儿子yàochīfùqīn父亲xiàngshīxíng施行shěnpàn审判bìjiāng必将suǒshèngxià剩下defēnsàn分散sìfāng四方fāngyuánwénzuòfēng作风)。
11 ZhǔYēhéhuá耶和华shuōzhǐzhewǒde我的yǒngshēngshìyīnyòngyíqiè一切zēngdeyàndeshìdiànlewǒde我的shèngsuǒgùcǐ故此dìngyàoshǐ使rénshù人数jiǎnshǎo减少yǎnbùgù不顾yěbù也不kělián可怜
12 demínsānfēnzhī分之zāowēnyì瘟疫érzàizhōngjiān中间yīnjīhuang饥荒xiāomiè消灭Sānfēnzhī分之zàiwéidǎozàidāoxiàbìjiāng必将sānfēnzhī分之fēnsàn分散sìfāng四方fāngyuánwénzuòfēng作风),bìngyàodāozhuīgǎn追赶tāmen他们
13 yàozhèyàng这样chéngjiù成就zhōngsuǒdìngdexiàngtāmen他们defèn忿zhǐlezìjǐ自己jiùdezheānwèi安慰zàitāmen他们shēnshàngchéngjiù成就zhōngsuǒdìngdenàshí那时tāmen他们jiùzhīdao知道Yēhéhuá耶和华suǒshuōdeshìchūyú出于rèxīn热心
14 Bìngqiě并且shǐ使zàiwéidelièguózhōngzàijīngguò经过dezhòngrén众人yǎnqián眼前chénglehuāngliáng荒凉xiūrù羞辱
15 Zhèyàng这样fèn忿bìnglièdezébèi责备xiàngshīxíng施行shěnpàn审判Nàshí那时jiùzàiwéidelièguózhōngchéngwéi成为xiūrù羞辱jǐngjiè警戒jīnghài惊骇ZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
16 Nàshí那时yàojiāngmièrénshǐ使rénjīhuang饥荒deějiànjiùshì就是shèmièréndeshèzàinǐmen你们shēnshàngbìngyàojiāzēngnǐmen你们dejīhuang饥荒duànjué断绝nǐmen你们suǒyǐkào倚靠deliángshi粮食
17 Yòuyàoshǐ使jīhuang饥荒ěshòudàonàli那里jiàosāngwēnyì瘟疫liúxuè流血deshìshèngxíng盛行zàinàli那里yàoshǐ使dāojiànlíndàoZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde

 printer   arrowup