Míjiāshū弥迦书

Zhāng : 12 3 4 5 6 7


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 DāngYóudà犹大wángYuētǎn约坦Yàhāsī亚哈斯Xīxījiā希西家zàiwèideshíhòu的时候shārénjiādeYēhéhuá耶和华deshìlùnlěng
2 Wànmínnǐmen你们dōuyàotīngDeshàngsuǒyǒu所有dedōuyàocè’ěr侧耳értīngZhǔYēhéhuá耶和华cóngtāde他的shèngdiàn圣殿yàojiànzhèng见证nǐmen你们debúshì不是
3 KànYēhéhuá耶和华chūletāde他的jūsuǒ居所jiànglìn降临bùxíng步行dedegāochǔ
4 Zhòngshānzàiyǐxià以下xiāohuà消化zhūbēngliè崩裂huàzàihuǒzhōngshuǐchōngxiàshānpō山坡
5 ZhèdōuyīnYǎgè雅各dezuìguòYǐsèliè以色列jiādezuì’è罪恶Yǎgè雅各dezuìguòzàinǎli哪里neqǐbù岂不shìzàimaYóudà犹大deqiūtánzàinǎli哪里neqǐbù岂不shìzàilěngma
6 Suǒyǐ所以shǐ使biànwéitiányě田野deluànduīyòuzuòwéi作为zhǒngpútao葡萄zhīchǔbìjiāng必将tāde她的shítou石头dǎozàizhōnglùchū露出gēnlái
7 yíqiè一切diāokè雕刻deǒuxiàng偶像bèidǎsuì打碎suǒdé所得decáiwù财物bèihuǒshāosuǒyǒu所有deǒuxiàng偶像huǐmiè毁灭Yīnwèi因为shìcóngjìnǚ妓女jiàsuǒláidehòuguīwéijìnǚ妓女dejià
8 Xiānzhī先知shuōyīncǐ因此dàshēng大声āiháo哀号chìjiǎo赤脚érxíngYòuyàohūhào呼号gǒuāimíng哀鸣tuóniǎo鸵鸟
9 Yīnwèi因为deshānghén伤痕wúfǎ无法yīzhì医治yánYóudàhé犹大和lěngmíndechéngmén城门
10 Bùyào不要zàijiābàogào报告zhèshìzǒngbùyào不要kūqì哭泣zàigǔnhuīchén灰尘zhīzhōng之中
11 Shāfěidejūmín居民nǐmen你们yàochìshēnméngxiūguòqu过去nándejūmín居民gǎnchūlai出来xuēréndeāishǐ使nǐmen你们wúchù无处zhàn
12 dejūmín居民xīnshényōuqiēwàng切望dehǎochu好处yīnwèi因为zāihuòcóngYēhéhuá耶和华nàli那里líndàolěngdechéngmén城门
13 dejūmín居民yàoyòngkuàitàochēXī’ān锡安mínmínyuánwénzuònǚzǐ女子dezuìyóuérYǐsèliè以色列réndezuìguòzàinàli那里xiǎnchū
14 Yóudà犹大ayàojiānglǐwù礼物sònggěishèjiādezhòngyòngguǐzhàdàiYǐsèliè以色列zhūwáng
15 shādejūmín居民shǐ使duóqǔ夺取deláidào来到zhèlǐ这里Yǐsèliè以色列dezūnguìrényuánwénzuòróngyào荣耀dàolán
16 Yóudà犹大ayàowéisuǒxǐ’ài喜爱deérnǚ儿女jiǎnchúdetóufa头发shǐ使tóuguāngYàodàdà大大deguāngrútóng如同tūyīng秃鹰Yīnwèi因为tāmendōu他们都bèilíkāi离开


Print This Page

Shàngshēng上升 | Xiàzhāng | Mùlù目录 | Shǒuyè首页


WordProject
- "Tàichūyǒudào ..." -
JS

*


*


*


*


*


*


*
Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Huòzāinàxiē那些zàichuángshàngtúmóu图谋zuìnièzàozuòjiānědeTiānfāliàng发亮yīnshǒuyǒunénglì有能力jiùxíngchūlai出来le
2 Tāmen他们tāntiándì田地jiùzhànjù占据Tānfángwū房屋biàn便duóqǔ夺取Tāmen他们qīyā欺压rénbàzhàn霸占fángwū房屋chǎnyè产业
3 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōchóuhuà筹划zāihuòjiàngzhèzhèhuòzàinǐmen你们dejǐngxiàng颈项shàngbùnéng不能jiětuō解脱nǐmen你们yěbù也不néngángshǒuérxíngYīnwèi因为zhèshíshìshìěde
4 Dàoyǒurén有人xiàngnǐmen你们bēicǎn悲惨deāigē哀歌shuōwǒmen我们quánrán全然bàiluò败落leYēhéhuá耶和华jiāngwǒmen我们defēnzhuǎnguībiérén别人jìngshǐ使zhèfēnlí分离kāiwǒmen我们jiāngwǒmen我们detiándì田地fēngěi分给bèiderén
5 Suǒyǐ所以zàiYēhéhuá耶和华dehuìzhōngméiyǒurén没有人jiūzhǔnshéng
6 Tāmen他们huòzuòjiǎxiānzhī先知shuōnǐmen你们bùkě不可shuōyùyán预言bùkě不可xiàngzhèxie这些rénshuōyùyán预言búzhù不住dexiūrù羞辱wǒmen我们
7 Yǎgè雅各jiāashuōYēhéhuá耶和华dexīnbùrěn不忍nàimahuòzuòxīncháng心肠xiázhǎi狭窄ma)?zhèxie这些shìshìsuǒxíngdemaYēhéhuá耶和华deyányǔ言语qǐbù岂不shìxíngdòng行动zhèngzhí正直derényǒuyì有益ma
8 Rán’ér然而jìnlái近来wǒde我的mínxīngqǐ兴起chóucóngnàxiē那些ānrán安然jīngguò经过bùyuàn不愿dǎzhàng打仗zhīrénshēn人身shàngwàiyī外衣
9 Nǐmen你们jiāngmínzhòngdì中的fùrén妇人cóngānlè安乐jiāzhōnggǎnchūyòujiāngwǒde我的róngyào荣耀cóngtāmen她们dexiǎohái小孩jìnxíngduó
10 Nǐmen你们qǐlai起来Zhèbúshì不是nǐmen你们ānxí安息zhīsuǒYīnwèi因为wūhuì污秽shǐ使rénhuòzuòdehuǐmiè毁灭érqiě而且dàdà大大huǐmiè毁灭
11 Ruòyǒurén有人xīncúnxūjiǎ虚假yònghuǎngyán谎言shuōyàoxiàngnǐmen你们yùyán预言deqīngjiǔ清酒nóngjiǔrénjiùzuòzhèmíndexiānzhī先知
12 Yǎgè雅各jiāabìyào必要jùjí聚集nǐmen你们bìyào必要zhāoYǐsèliè以色列shèngxià剩下derénānzhì安置zàichǔBōsī波斯deyángyòurúcǎo如草chǎngshàngdeyángqúnYīnwèi因为rénshù人数zhòngduō众多jiùdàdà大大xuānhuá喧哗
13 Kāidehuòzuòchéngdezàitāmen他们qiánmian前面shàngqù上去Tāmen他们zhíchuǎngguòchéngmén城门cóngchéngmén城门chūqù出去Tāmen他们dewángzàiqián在前miànxíngYēhéhuá耶和华yǐndǎo引导tāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 shuōYǎgè雅各deshǒulǐng首领Yǐsèliè以色列jiādeguānchánganǐmen你们yàotīngNǐmen你们bùdàng不当zhīdao知道gōngpíng公平ma
2 Nǐmen你们ěshànhǎoěCóngrénshēn人身shàngbōpí剥皮cóngréngútou骨头shàngròu
3 Chīmínderòutāmen他们deshétāmen他们degútou骨头fēnchéngkuàixiàngyàoxiàguōyòuxiàngzhòngdì中的ròu
4 Dàole到了zāozāideshíhòu的时候zhèxie这些rénāiqiú哀求Yēhéhuá耶和华quèyīngyǔntāmen他们Nàshí那时zhàotāmen他们suǒxíngdeěshìxiàngtāmen他们yǎnmiàn
5 Lùndàoshǐ使mínzǒuchādexiānzhī先知tāmen他们yáchǐ牙齿yǒusuǒ有所jiáodetāmen他们jiùhūhǎn呼喊shuōpíng’ān平安leFángōnggěi供给tāmen他们chīdetāmen他们jiùyùbèi预备gōngjī攻击yùbèi预备gōngjī攻击huòzuòshuōzāoyù遭遇dāobīngYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuō
6 Nǐmen你们zāoyù遭遇hēiyè黑夜yǐzhì以致bùjiàn不见yìxiàng异象Yòuzāoyù遭遇yōu’àn幽暗yǐzhì以致bùnéng不能zhānbǔ占卜tóuxiàngnǐmen你们chénluò沉落báizhòu白昼biànwéihēi’àn黑暗
7 Xiānjiànbàokuì抱愧zhānbǔ占卜deméngxiūdōuzhezuǐchún嘴唇yīnwèi因为shényīngyǔntāmen他们
8 Zhìyú至于jièYēhéhuá耶和华delíngmǎnyǒulì有力liánggōngpíng公平cáinéng才能kěyǐ可以xiàngYǎgè雅各shuōmíng说明tāde他的guòfànxiàngYǐsèliè以色列zhǐchū指出tāde他的zuì’è罪恶
9 Yǎgè雅各jiādeshǒulǐng首领Yǐsèliè以色列jiādeguānchángadāngtīngwǒde我的huàNǐmen你们yànwù厌恶gōngpíng公平zàiyíqiè一切shìshàngwǎngzhèngzhí正直
10 rénxuèjiànlì建立Xī’ān锡安zuìnièjiànzào建造lěng
11 Shǒulǐng首领wéihuìlù贿赂xíngshěnpàn审判jìsī祭司wéijiàshīxùnhuìxiānzhī先知wéiyínqiánxíngzhānbǔ占卜Tāmen他们quèlàiYēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华búshì不是zàiwǒmen我们zhōngjiān中间mazāihuòlíndàowǒmen我们
12 Suǒyǐ所以yīnnǐmen你们deyuángù缘故Xī’ān锡安bèigēngzhòng耕种xiàngyīkuài一块tiánlěngbiànwéiluànduīzhèdiàn殿deshānxiàngcónglín丛林degāochǔPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 hòuderìzi日子Yēhéhuá耶和华diàn殿deshānjiānchāozhūshāngāoguòyú过于wànlǐngWànmíndōuyàoliúguīzhèshān
2 yǒuxǔduō许多guódemínqiánwǎng前往shuōláiwǒmen我们dēngYēhéhuá耶和华deshānbēnYǎgè雅各shéndediàn殿Zhǔbìjiāng必将tāde他的dàojiào道教xùnwǒmen我们wǒmen我们yàoxíngtāde他的Yīnwèi因为xùnhuìchūyú出于Xī’ān锡安Yēhéhuá耶和华deyányǔ言语chūyú出于lěng
3 zàiduōguódemínzhōngshīxíng施行shěnpàn审判wéiyuǎnfāng远方qiángshèng强盛deguóduàndìng断定shìfēi是非Tāmen他们yàojiāngdāochéngtóuqiāngchéngliándāo镰刀Zhèguódāogōngjī攻击guótāmen他们yěbù也不zàixuéxí学习zhànshì战事
4 Rénréndōu人人都yàozuòzàizìjǐ自己pútao葡萄shùxiàwúhuāguǒ无花果shùxiàwúrén无人jīngxià惊吓ZhèshìwànjūnzhīYēhéhuá耶和华qīnkǒu亲口shuōde
5 WànmínfèngshéndemíngérxíngWǒmen我们quèyǒngyǒngyuǎn永远yuǎnfèngYēhéhuá耶和华wǒmen我们shéndemíngérxíng
6 Yēhéhuá耶和华shuōdàojùjí聚集quétuǐdezhāobèigǎnchūdesuǒchéngzhìde
7 shǐ使quétuǐdewéishèngzhīmínshǐ使gǎndàoyuǎnfāng远方dewéiqiángshèng强盛zhīmínYēhéhuá耶和华yàozàixí’ānshān锡安山zuòwángzhìlǐ治理tāmen他们cóngjīnzhídào直到yǒngyuǎn永远
8 zhèyángqúndeGāotái高台Xī’ān锡安chéngdeshānchéngyuánwénzuònǚzǐ女子),cóngqián从前dequánbǐng权柄jiùshì就是lěngmíndeguóquánmínyuánwénzuònǚzǐ女子),guī
9 Xiànzài现在wèihé为何dàshēng大声hàoneténgtòng疼痛zhuāzhù抓住fǎngfú仿佛chǎnnándefùrén妇人Shìyīnzhōngjiān中间méiyǒu没有jūnwángmademóushìmièwáng灭亡lema
10 Xī’ān锡安demínmínyuánwénzuònǚzǐ女子),yàoténgtòng疼痛láofǎngfú仿佛chǎnnándefùrén妇人Yīnwèi因为cóngchéngchūlai出来zhùzàitiányě田野dàoBābǐlún巴比伦Zàinàli那里yàoméngjiějiù解救zàinàli那里Yēhéhuá耶和华jiùshútuōlí脱离chóudeshǒu
11 Xiànzài现在yǒuxǔduō许多guódemínjùjí聚集gōngjī攻击shuōyuànXī’ān锡安bèidiànyuànwǒmen我们qīnyǎn亲眼jiànzāobào
12 Tāmen他们quèbùzhīdào不知道Yēhéhuá耶和华deyìniàn意念yěbù也不míngbai明白tāde他的chóuhuà筹划jùjí聚集tāmen他们hǎoxiàng好像kǔndàochǎngyíyàng一样
13 Xī’ān锡安demínmínyuánwénzuònǚzǐ女子),qǐlai起来chuàishǐ使dejiǎochéngwéi成为tiěshǐ使dechéngwéi成为tóngdǎsuì打碎duōguódemínJiāngtāmen他们decáixiànYēhéhuá耶和华jiāngtāmen他们dehuòxiàntiānxià天下dezhǔ

 printer   arrowup