tàifúyīn福音

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Yàbó亚伯hǎndehòuyì后裔Dàwèi大卫dezǐsūn子孙Yēsū耶稣Jīdū基督dejiāpǔ家谱。(Hòuyì后裔zǐsūn子孙yuánwéndōuzuòérzi儿子xiàtóng
2 Yàbó亚伯hǎnshēngYǐsǎ以撒Yǐsǎ以撒shēngYǎgè雅各Yǎgè雅各shēngYóudàhé犹大和tāde他的dìxiōng弟兄
3 Yóudà犹大cóngshìshēngFǎlèsī法勒斯Xièlā谢拉Fǎlèsī法勒斯shēngXīsīlún希斯仑Xīsīlún希斯仑shēngYàlán亚兰
4 Yàlán亚兰shēngshēngNáshùn拿顺Náshùn拿顺shēngSǎmén撒门
5 Sǎmén撒门cóngLǎhé喇合shìshēngBō’āsī波阿斯Bō’āsī波阿斯cóngLùdé路得shìshēngÉbèidé俄备得Ébèidé俄备得shēngYēxī耶西
6 Yēxī耶西shēngDàwèi大卫wángDàwèi大卫cóngdeqīzi妻子shēngSuǒluómén所罗门
7 Suǒluómén所罗门shēngluóānLuóānshēng安生shēng
8 shēngyuēshāYuēshāshēngyuēlánYuēlánshēngWūxīyà乌西亚
9 Wūxīyà乌西亚shēngYuētǎn约坦Yuētǎn约坦shēngYàhāsī亚哈斯Yàhāsī亚哈斯shēngXīxījiā希西家
10 Xīxījiā希西家shēngMǎnáxī玛拿西Mǎnáxī玛拿西shēngYàmén亚们Yàmén亚们shēngYuēxīyà约西亚
11 Bǎixìng百姓bèiqiāndàoBābǐlún巴比伦deshíhòu的时候Yuēxīyà约西亚shēngtāde他的dìxiōng弟兄
12 QiāndàoBābǐlún巴比伦zhīhòu之后shēngSǎlātiě撒拉铁Sǎlātiě撒拉铁shēngsuǒluó
13 SuǒluóshēngYàbǐyù亚比玉Yàbǐyù亚比玉shēngjìngjìngshēngYàsuǒ亚所
14 Yàsuǒ亚所shēngSǎdū撒督Sǎdū撒督shēngYàjīn亚金Yàjīn亚金shēngYǐlǜ以律
15 Yǐlǜ以律shēngshēngMǎdàn马但Mǎdàn马但shēngYǎgè雅各
16 Yǎgè雅各shēngyuējiùshì就是dezhàngfu丈夫chēngwéi称为Jīdū基督deYēsū耶稣shìcóngshēngde
17 Zhèyàng这样cóngYàbó亚伯hǎndàoDàwèi大卫gòngyǒu共有shísì十四dàiCóngDàwèi大卫dàoqiānzhìBābǐlún巴比伦deshíhòu的时候yǒushísì十四dàiCóngqiānzhìBābǐlún巴比伦deshíhòu的时候dàoJīdū基督yòuyǒushísì十四dài
18 Yēsū耶稣Jīdū基督jiàngshēngdeshìzàixiàmiàn在下面mǔqīn母亲yǐjīng已经pèileyuēháiméiyǒu没有yíngjiùcóngshènglíng圣灵huái怀leyùn
19 zhàngfu丈夫yuēshìrénbùyuàn不愿míngmíng明明dexiūrù羞辱xiǎngyàoàn’àn暗暗dexiūle
20 Zhèngsīniàn思念zhèshìdeshíhòu的时候yǒuzhǔdeshǐzhě使者xiàngmèngzhōngxiǎnxiàn显现shuōDàwèi大卫dezǐsūn子孙yuēbùyào不要zhǐguǎn只管guòdeqīzi妻子láiYīnsuǒhuái怀deyùnshìcóngshènglíng圣灵láide
21 jiāngyào将要shēngyīgè一个érzi儿子yàogěimíngjiào名叫Yēsū耶稣Yīnyàojiāngzìjǐ自己debǎixìng百姓cóngzuì’è罪恶jiùchū救出lái
22 Zhèyíqiè一切deshìchéngjiù成就shìyàoyīngyànzhǔjièxiānzhī先知suǒshuōdehuà的话
23 Shuōyǒutónghuáiyùn怀孕shēngrényàochēngtāde他的míngwèi名为nèi。(nèifānchūlai出来jiùshì就是shénwǒmen我们tóngzài。)
24 Yuēxǐngleqǐlai起来jiùzūnzhezhǔshǐzhě使者defēnfù吩咐qīzi妻子guòlái过来
25 Zhǐshì只是méiyǒu没有tóngfángděngshēngleérzi儿子,(yǒujuànzuòděngshēngletóutāideérzi儿子jiùgěimíngjiào名叫Yēsū耶稣Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dāngwángdeshíhòu的时候Yēsū耶稣shēngzàiYóutài犹太deBólìhéng伯利恒Yǒujǐge几个bóshì博士cóngdōngfāng东方láidào来到lěngshuō
2 shēngxialai下来zuòYóutàirén犹太人zhīwángdezàinǎli哪里wǒmen我们zàidōngfāng东方kànjiàn看见tāde他的xīngláibài
3 wángtīngjiàn听见lejiùxīnlǐ心里bù’ān不安lěngchéngderéndōubù’ān不安
4 jiùshàolejìsī祭司chángmínjiān民间dewénshìwèntāmen他们shuōJīdū基督dāngshēngzàihéchǔ何处
5 Tāmen他们huídá回答shuōzàiYóutài犹太deBólìhéng伯利恒Yīnwèi因为yǒuxiānzhī先知zheshuō
6 Yóudà犹大dedeBólìhéng伯利恒azàiYóudà犹大Zhūchéng诸城zhōngbìngbù并不shìzuìxiǎodeYīnwèi因为jiānglái将来yǒuwèijūnwángyàocóngnàli那里chūlai出来yǎngYǐsèliè以色列mín
7 Dāngxiààn’àn暗暗deshàolebóshì博士láiwènxīngshìshénme什么shíhou时候chūxiàn出现de
8 Jiùchātāmen他们wǎngBólìhéng伯利恒shuōnǐmen你们zǐxì仔细xúnfǎng寻访xiǎohái小孩Xúndàole到了jiùláibàoxìn报信hǎobài
9 Tāmen他们tīngjiàn听见wángdehuà的话jiùleZàidōngfāng东方suǒkànjiàn看见dexīnghūrán忽然zàitāmen他们qiántou前头xíngzhíxíngdàoxiǎohái小孩dedìfang地方jiùzàishàngtou上头tíngzhùle
10 Tāmen他们kànjiàn看见xīngjiùdàdà大大dehuānxǐ欢喜
11 Jìnlefángzi房子kànjiàn看见xiǎohái小孩mǔqīn母亲jiùbàixiǎohái小孩jiēkāibǎohuángjīn黄金rǔxiāng乳香méiyàowéilǐwù礼物xiàngěi
12 Bóshì博士yīnwèi因为zàimèngzhōngbèizhǔzhǐshì指示bùyào不要huíqu回去jiànjiùcóngbiéde别的huíběndì本地le
13 Tāmen他们hòuyǒuzhǔdeshǐzhě使者xiàngyuēmèngzhōngxiǎnxiàn显现shuōqǐlai起来dàizhexiǎohái小孩tóngmǔqīn母亲táowǎngĀijí埃及zhùzàinàli那里děngfēnfù吩咐Yīnwèi因为xúnzhǎo寻找xiǎohái小孩yàochúmiè
14 Yuējiùqǐlai起来yèjiān夜间dàizhexiǎohái小孩mǔqīn母亲wǎngĀijí埃及
15 Zhùzàinàli那里zhídào直到leZhèshìyàoyīngyànzhǔjièxiānzhī先知suǒshuōdehuà的话shuōcóngĀijí埃及shàochūwǒde我的érzi儿子lái
16 jiànzìjǐ自己bèibóshì博士yúnòng愚弄jiùdàdà大大fānù发怒chārénjiāngBólìhéng伯利恒chéngbìngjìngsuǒyǒu所有denánhái男孩zhàozhexiàngbóshì博士zǐxì仔细cháwèndeshíhòu的时候fánliǎngsuìdedōushājìnle
17 Zhèjiùyīnglexiānzhī先知Yēlìmǐ耶利米dehuà的话shuō
18 Zàitīngjiàn听见hàotáodeshēngyīn声音shìjiéérnǚ儿女kěnshòuānwèi安慰yīnwèi因为tāmendōu他们都bùzàile不在了
19 leyǐhòu以后yǒuzhǔdeshǐzhě使者zàiĀijí埃及xiàngyuēmèngzhōngxiǎnxiàn显现shuō
20 Qǐlai起来dàizhexiǎohái小孩mǔqīn母亲wǎngYǐsèliè以色列deYīnwèi因为yàohàixiǎohái小孩xìngmìng性命derényǐjīng已经le
21 Yuējiùqǐlai起来xiǎohái小孩mǔqīn母亲dàidàoYǐsèliè以色列de
22 Zhīyīntīngjiàn听见lǎojiēzhe接着fùqīn父亲zuòleYóutài犹太wángjiùwǎngnàli那里Yòuzàimèngzhōngbèizhǔzhǐshì指示biàn便wǎngjiājìngnèi境内le
23 Dàole到了zuòchéngmíngjiào名叫jiùzhùzàinàli那里Zhèshìyàoyīngyànxiānzhī先知suǒshuōjiāngchēngwéi称为réndehuà的话lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Nàshí那时yǒushīxǐ施洗deYuēhàn约翰chūlai出来zàiYóutài犹太dekuàngchuándào传道shuō
2 Tiānguó天国jìnlenǐmen你们yīngdāng应当huǐgǎi悔改
3 Zhèrénjiùshì就是xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚suǒshuōdeshuōzàikuàngyǒurén有人shēnghǎnzheshuōyùbèi预备zhǔdedàoxiūzhítāde他的
4 ZhèYuēhàn约翰shēnchuān穿luòtuo骆驼máodeyīfu衣服yāoshùpídài皮带chīdeshìhuángchóng蝗虫
5 Nàshí那时lěngYóutài犹太quándebìngyuēdànyīdài一带dìfang地方deréndōuchūqù出去dàoYuēhàn约翰nàli那里
6 Chéngrèn承认tāmen他们dezuìzàiyuēdànshòutāde他的
7 Yuēhàn约翰kànjiàn看见xǔduō许多sàiréndōugāirénláishòujiùduìtāmen他们shuōdúshé毒蛇dezhǒnglèi种类shéizhǐshì指示nǐmen你们táobì逃避jiānglái将来defèn忿ne
8 Nǐmen你们yàojiéchūguǒláihuǐgǎi悔改dexīnxiāngchèn相称
9 Bùyào不要zìjǐ自己xīnlǐ心里shuōyǒuYàbó亚伯hǎnwéiwǒmen我们dezǔzōng祖宗gàosu告诉nǐmen你们shénnéngcóngzhèxie这些shítou石头zhōnggěiYàbó亚伯hǎnxīngqǐ兴起zǐsūn子孙lái
10 Xiànzài现在fǔzi斧子yǐjīng已经fàngzài放在shùgēnshàngfánjiéhǎoguǒdeshùjiùkǎnxialai下来diūzàihuǒ
11 shìyòngshuǐgěinǐmen你们shīxǐ施洗jiàonǐmen你们huǐgǎi悔改Dànzàiyǐhòu以后láidenénglì能力gèngdà更大jiùshì就是gěixiéyěbù也不pèiyàoyòngshènglíng圣灵huǒgěinǐmen你们shīxǐ施洗
12 shǒulǐ手里zhebòjī簸箕yàoyángjìngtāde他的chǎngmàizi麦子shōuzàicāngkāngyòngmièdehuǒshāojìnle
13 DāngxiàYēsū耶稣cóngjiāláidào来到yuēdànjiànleYuēhàn约翰yàoshòutāde他的
14 Yuēhàn约翰xiǎngyàolánzhù拦住shuōdāngshòudefǎndào反倒shàngzhèlǐ这里láima
15 Yēsū耶稣huídá回答shuōzànqiě暂且Yīnwèi因为wǒmen我们dāngzhèyàng这样jìnzhūbānde。(Huòzuòyúshì于是Yuēhàn约翰le
16 Yēsū耶稣shòulesuíjí随即cóngshuǐshànglái上来Tiānhūrán忽然wéikāilejiùkànjiàn看见shéndelíngfǎngfú仿佛gēzǐ鸽子jiàngxià降下zàishēnshàng
17 Cóngtiānshàng天上yǒushēngyīn声音shuōzhèshìwǒde我的àisuǒxǐyuè喜悦dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Dāngshí当时Yēsū耶稣bèishènglíng圣灵yǐndàokuàngshòumóguǐ魔鬼deshìtàn试探
2 jìnshí禁食sìshí四十zhòuyè昼夜hòulái后来jiùè饿le
3 shìtàn试探réndejìnqiánláiduìshuōruòshì若是shéndeérzi儿子kěyǐ可以fēnfù吩咐zhèxie这些shítou石头biànchéng变成shíwù食物
4 Yēsū耶稣quèhuídá回答shuōjīngshàngzheshuōrénhuózhe活着búshì不是dānkàoshíwù食物nǎishì乃是kàoshénkǒusuǒchūdeyíqiè一切huà
5 Móguǐ魔鬼jiùdàijìnleshèngchéng圣城jiàozhànzàidiàn殿shàng,(yuánwénzuòchì
6 Duìshuōruòshì若是shéndeérzi儿子kěyǐ可以tiàoxiàqu下去Yīnwèi因为jīngshàngzheshuōzhǔyào主要wéifēnfù吩咐tāde他的shǐzhě使者yòngshǒutuōzhemiǎnde免得dejiǎopèngzàishítou石头shàng
7 Yēsū耶稣duìshuōjīngshàngyòuzheshuōbùkě不可shìtàn试探zhǔdeshén
8 Móguǐ魔鬼yòudàishànglezuòzuìgāo最高deshānjiāngshìshàngdewànguówànguóderónghuádōuzhǐgěikàn
9 Duìshuōruòbàijiùzhèyíqiè一切dōucìgěi赐给
10 Yēsū耶稣shuōsādàn撒但tuì退。(Sādàn撒但jiùshì就是dǐdǎng抵挡deyìsī意思nǎimóguǐ魔鬼debiémíng别名yīnwèi因为jīngshàngzheshuōdāngbàizhǔdeshéndānyàoshìfèng
11 Yúshì于是móguǐ魔鬼leYēsū耶稣yǒutiānshǐ天使láicìhòu伺候
12 Yēsū耶稣tīngjiàn听见Yuēhàn约翰xiàlejiànjiùtuì退dàojiā
13 Hòuyòulíkāi离开wǎngjiābǎinóngjiùzhùzàinàli那里dìfang地方kàohǎizài西lúndebiānjiè边界shàng
14 Zhèshìyàoyīngyànxiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚dehuà的话
15 Shuō西lúndedejiùshì就是yánhǎi沿海deyuēdànwàiwàibāngrén外邦人dejiāde
16 zuòzàihēi’àn黑暗debǎixìng百姓kànjiàn看见leguāngzuòzàiyìnzhīdederényǒuguāngfāxiàn发现zhàozhetāmen他们
17 Cóngnàshí那时hòuYēsū耶稣jiùchuándàoláishuōtiānguó天国jìnlenǐmen你们yīngdāng应当huǐgǎi悔改
18 Yēsū耶稣zàijiāhǎibiān海边xíngzǒu行走kànjiàn看见dìxiōng弟兄èrrénjiùshì就是chēnghu称呼Bǐdé彼得de西ménxiōngdì兄弟āndelièzàihǎilǐ海里wǎngTāmen他们běnshìde
19 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōláigēncóng跟从yàojiàonǐmen你们deréndeyíyàng一样
20 Tāmen他们jiùlìkè立刻shělewǎnggēncóng跟从le
21 Cóngnàli那里wǎngqiánzǒuyòukànjiàn看见dìxiōng弟兄èrrénjiùshì就是西tàideérzi儿子Yǎgè雅各xiōngdì兄弟Yuēhàn约翰tóngtāmen他们defùqīn父亲西tàizàichuánshàng船上wǎngYēsū耶稣jiùzhāohu招呼tāmen他们
22 Tāmen他们lìkè立刻shělechuánbiélefùqīn父亲gēncóng跟从leYēsū耶稣
23 Yēsū耶稣zǒubiànjiāzàihuìtángjiàoxun教训rénchuántiānguó天国defúyīn福音yīzhì医治bǎixìng百姓yàngdebìngzhèng病症
24 Tāde他的míngshēng名声jiùchuánbiàn传遍lexùlìyà叙利亚Nàli那里derényíqiè一切hàibìngdejiùshì就是hàiyàngjíbìng疾病yàngténgtòng疼痛debèiguǐdediānxián癫痫detānhuàn瘫痪dedōudàileláiYēsū耶稣jiùzhìhǎoletāmen他们
25 Dāngxiàyǒuxǔduō许多réncóngjiājiālěngYóutài犹太yuēdànwàiláigēnzhe跟着Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yēsū耶稣kànjiàn看见zhèxǔduō许多derénjiùshàngleshānzuòxia坐下méntú门徒dàogēnqián跟前lái
2 jiùkāikǒu开口jiàoxun教训tāmen他们shuō
3 Xūxīn虚心derényǒuleyīnwèi因为tiānguó天国shìtāmen他们de
4 Āitòngderényǒuleyīnwèi因为tāmen他们bìděi必得ānwèi安慰
5 Wēnróu温柔derényǒuleyīnwèi因为tāmen他们chéngshòu承受de
6 Jīkě饥渴derényǒuleyīnwèi因为tāmen他们bìděi必得bǎo
7 Liánrénderényǒuleyīnwèi因为tāmen他们ménglián
8 Qīngxīnderényǒuleyīnwèi因为tāmen他们bìděi必得jiànshén
9 Shǐ使rénhémù和睦derényǒuleyīnwèi因为tāmen他们chēngwéi称为shéndeérzi儿子
10 Wéishòubīpò逼迫derényǒuleyīnwèi因为tiānguó天国shìtāmen他们de
11 Rénruòyīnrǔmà辱骂nǐmen你们bīpò逼迫nǐmen你们niēzào捏造yànghuàihuàhuǐbàng毁谤nǐmen你们nǐmen你们jiùyǒule
12 Yīngdāng应当huānxǐ欢喜kuàilè快乐yīnwèi因为nǐmen你们zàitiānshàng天上deshǎngshìdeZàinǐmen你们yǐqián以前dexiānzhī先知rénshìzhèyàng这样bīpò逼迫tāmen他们
13 Nǐmen你们shìshìshàngdeyánYánruòshīlewèizěnnéngjiàozàixiánneyǐhòu以后wúyòng无用bùguò不过diūzàiwài在外miànbèirénjiàntà践踏le
14 Nǐmen你们shìshìshàngdeguāngChéngzàozàishānshàngshìbùnéng不能yǐncáng隐藏de
15 Réndiǎndēngfàngzài放在dǒudǐxia底下shìfàngzài放在dēngtáishàngjiùzhàoliàng照亮jiāderén
16 Nǐmen你们deguāngdāngzhèyàng这样zhàozàirénqiánjiàotāmen他们kànjiàn看见nǐmen你们dehǎoxíngwéi行为biàn便jiāngróngyào荣耀guīgěinǐmen你们zàitiānshàng天上de
17 xiǎngláiyàofèidiàoxiānzhī先知láibúshì不是yàofèidiàonǎishì乃是yàochéngquán
18 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们jiùshì就是dàotiāndì天地dōufèiledeyīdiǎn一点huàyěbù也不néngfèidōuyàochéngquán
19 Suǒyǐ所以wúlùn无论hérén何人fèidiàozhèjièmìng诫命zhōngzuìxiǎodetiáoyòujiàoxun教训rénzhèyàng这样zuòzàitiānguó天国yàochēngwéi称为zuìxiǎodeDànwúlùn无论hérén何人zūnxíngzhèjièmìng诫命yòujiàoxun教训rénzūnxíngzàitiānguó天国yàochēngwéi称为de
20 gàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们deruòbùshèng不胜wénshìsàiréndeduànbùnéng不能jìntiānguó天国
21 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒufēnfù吩咐gǔrén古人dehuà的话shuōbùkě不可shārén杀人yòushuōfánshārén杀人denánmiǎn难免shòushěnpàn审判
22 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们fánxiàngdìxiōng弟兄dòngdenánmiǎn难免shòushěnpàn审判。(Yǒujuànzàifánxiàtiānyuándefándìxiōng弟兄shìjiādenánmiǎn难免gōnghuì公会deshěnduànFándìxiōng弟兄shìdenánmiǎn难免dìyù地狱dehuǒ
23 Suǒyǐ所以zàijìtán祭坛shàngxiànlǐwù礼物deshíhòu的时候ruòxiǎngdìxiōng弟兄xiànghuái怀yuàn
24 Jiùlǐwù礼物liúzàitánqiánxiāntóngdìxiōng弟兄héhǎo和好ránhòu然后láixiànlǐwù礼物
25 tónggàodeduìtóu对头háizàilùshang路上jiùgǎnjǐn赶紧Kǒngpà恐怕sònggěishěnpàn审判guānshěnpàn审判guānjiāofù交付jiùxiàzàijiànle
26 shízài实在gàosu告诉ruòyǒuwénqiánméiyǒu没有háiqīngduànbùnéng不能cóngnàli那里chūlai出来
27 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒuhuàshuōbùkě不可jiānyín奸淫
28 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们fánkànjiàn看见fùnǚ妇女jiùdòngyínniàndezhèrénxīn人心yǐjīng已经fànjiānyín奸淫le
29 Ruòshì若是deyòuyǎnjiàodiēdǎojiùwānchūlai出来diūdiào丢掉Nìngkě宁可shīqù失去bǎizhòngdì中的jiàoquánshēn全身diūzàidìyù地狱
30 Ruòshì若是yòushǒu右手jiàodiēdǎojiùkǎnxialai下来diūdiào丢掉Nìngkě宁可shīqù失去bǎizhòngdì中的jiàoquánshēn全身xiàdìyù地狱
31 Yòuyǒuhuàshuōrénruòxiūjiùdānggěixiūshū
32 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们fánxiūderuòbúshì不是wéiyínluàndeyuángù缘故jiùshì就是jiàozuòyínleRénruòzhèbèixiūdefùrén妇人shìfànjiānyín奸淫le
33 Nǐmen你们yòutīngjiàn听见yǒufēnfù吩咐gǔrén古人dehuà的话shuōbùkě不可bèishìsuǒdeshìzǒngyàoxiàngzhǔjǐnshǒu
34 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们shénme什么shìdōubùkě不可bùkě不可zhǐzhetiānshìyīnwèi因为tiānshìshéndezuòwèi座位
35 Bùkě不可zhǐzhedeshìyīnwèi因为deshìtāde他的jiǎodèng脚凳Yěbù也不zhǐzhelěngshìyīnwèi因为lěngshìjūndejīngchéng
36 Yòubùkě不可zhǐzhedetóushìyīnwèi因为bùnéng不能shǐ使gēntóufa头发biànhēi变黑biànbáile
37 Nǐmen你们dehuà的话shìjiùshuōshìbúshì不是jiùshuōbúshì不是Ruòzàiduōshuōjiùshì就是chūyú出于ězhě。(Huòzuòshìcóngěchūlai出来de
38 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒuhuàshuōyǎnháiyǎnhái
39 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们bùyào不要ěrénzuòduì作对Yǒurén有人deyòuliǎnliánzuǒliǎnzhuǎnguòlái过来yóu
40 Yǒurén有人xiǎngyàogàoyàodeliánwàiyī外衣yóu
41 Yǒurén有人qiángzǒujiùtóngzǒuèr
42 YǒuqiúdejiùgěiYǒuxiàngjièdài借贷debùkě不可tuīcí推辞
43 Nǐmen你们tīngjiàn听见yǒuhuàshuōdāngàidelínshěhèndechóu
44 Zhǐshì只是gàosu告诉nǐmen你们yàoàinǐmen你们dechóuWéibīpò逼迫nǐmen你们dedǎogào祷告
45 Zhèyàng这样jiùkěyǐ可以zuònǐmen你们tiānfù天父deérzi儿子Yīnwèi因为jiàotóuzhàohǎorénzhàodǎirénjiàngyǔ降雨gěiréngěiderén
46 Nǐmen你们ruòdānàiàinǐmen你们derénYǒushénme什么shǎngnejiùshì就是shuìshìzhèyàng这样xíngma
47 Nǐmen你们ruòdānqǐngdìxiōng弟兄deānrényǒushénme什么chángchù长处nejiùshì就是wàibāngrén外邦人shìzhèyàng这样xíngma
48 Suǒyǐ所以nǐmen你们yàowánquán完全xiàngnǐmen你们detiānfù天父wánquán完全yíyàng一样

 printer   arrowup