fúyīn福音

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Shéndeérzi儿子Yēsū耶稣Jīdū基督fúyīn福音detóu
2 Zhèngrú正如xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚shūshàngzheshuō,(yǒujuànYǐsàiyà以赛亚sānkànyàochāqiǎnwǒde我的shǐzhě使者zàiqiánmian前面yùbèi预备dàolù道路
3 Zàikuàngyǒurén有人shēnghǎnzheshuōyùbèi预备zhǔdedàoxiūzhítāde他的
4 ZhàozhèhuàYuēhàn约翰láilezàikuàngshīxǐ施洗chuánhuǐgǎi悔改dexǐlǐ洗礼shǐ使zuìdeshè
5 Yóutài犹太quándelěngderéndōuchūqù出去dàoYuēhàn约翰nàli那里chéngrèn承认tāmen他们dezuìzàiyuēdànshòutāde他的
6 Yuēhàn约翰chuān穿luòtuo骆驼máodeyīfu衣服yāoshùpídài皮带chīdeshìhuángchóng蝗虫
7 chuándào传道shuōyǒuwèizàiyǐhòu以后láidenénglì能力gèngdà更大jiùshì就是wānyāo弯腰gěijiěxiédàishìpèide
8 shìyòngshuǐgěinǐmen你们shīxǐ施洗quèyàoyòngshènglíng圣灵gěinǐmen你们shīxǐ施洗
9 Nàshí那时Yēsū耶稣cóngjiādeláizàiyuēdànshòuleYuēhàn约翰de
10 cóngshuǐshànglái上来jiùkànjiàn看见tiānlièkāileshènglíng圣灵fǎngfú仿佛gēzǐ鸽子jiàngzàishēnshàng
11 Yòuyǒushēngyīn声音cóngtiānshàng天上láishuō来说shìwǒde我的àixǐyuè喜悦
12 Shènglíng圣灵jiùYēsū耶稣cuīdàokuàng
13 zàikuàngsìshí四十tiānshòusādàn撒但deshìtàn试探Bìngyěshòu野兽tóngzàichǔQiěyǒutiānshǐ天使láicìhòu伺候
14 Yuēhàn约翰xiàjiànyǐhòu以后Yēsū耶稣láidào来到jiāxuānchuán宣传shéndefúyīn福音
15 Shuōrìqī日期mǎnleshéndeguójìnleNǐmen你们dānghuǐgǎi悔改xìnfúyīn福音
16 Yēsū耶稣shùnzhejiādehǎibiān海边zǒukànjiàn看见西mén西méndexiōngdì兄弟āndelièzàihǎilǐ海里wǎngTāmen他们běnshìde
17 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōláigēncóng跟从yàojiàonǐmen你们deréndeyíyàng一样
18 Tāmen他们jiùlìkè立刻shělewǎnggēncóng跟从le
19 Yēsū耶稣shāowǎngqiánzǒuyòujiàn西tàideérzi儿子Yǎgè雅各Yǎgè雅各dexiōngdì兄弟Yuēhàn约翰zàichuánshàng船上wǎng
20 Yēsū耶稣suíjí随即zhāohu招呼tāmen他们Tāmen他们jiùfùqīn父亲西tàigōngrén工人liúzàichuánshàng船上gēncóng跟从Yēsū耶稣le
21 Dàole到了jiābǎinóngYēsū耶稣jiùzàiānxírì安息日jìnlehuìtángjiàoxun教训rén
22 Zhòngrén众人hěntāde他的jiàoxun教训Yīnwèi因为jiàoxun教训tāmen他们zhèngxiàngyǒuquánbǐng权柄derénxiàngwénshì
23 Zàihuìtángyǒuyīgè一个rénbèiguǐfùzhe附着hǎnjiào喊叫shuō
24 rénYēsū耶稣wǒmen我们yǒushénme什么xiānggānláimièwǒmen我们mazhīdao知道shìshéinǎishì乃是shéndeshèngzhě
25 Yēsū耶稣zébèi责备shuōbùyào不要zuòshēngcóngzhèrénshēn人身shàngchūlai出来
26 guǐjiàorénchōuleyīzhèn一阵fēngdàshēng大声hǎnjiào喊叫jiùchūlai出来le
27 Zhòngrén众人dōujīngyà惊讶yǐzhì以致bǐcǐ彼此duìwènshuōzhèshìshénme什么shìshìxīndàolǐ道理aTāyòng他用quánbǐng权柄fēnfù吩咐guǐliánguǐtīngcóng听从le
28 Yēsū耶稣demíngshēng名声jiùchuánbiàn传遍lejiādesìfāng四方
29 Tāmen他们chūhuìtángjiùtóngzheYǎgè雅各Yuēhàn约翰jìnle西ménāndelièdejiā
30 西méndeyuèmǔ岳母zhènghàirèbìng热病tǎngzheJiùyǒurén有人gàosu告诉Yēsū耶稣
31 Yēsū耶稣jìnqiánzhetāde她的shǒuqǐlai起来jiùtuì退lejiùshìtāmen他们
32 Tiānwǎnrìluò日落deshíhòu的时候yǒurén有人dàizheyíqiè一切hàibìngdebèiguǐdeláidào来到Yēsū耶稣gēnqián跟前
33 chéngderéndōujùjí聚集zàiménqián
34 Yēsū耶稣zhìhǎolexǔduō许多hàiyàngbìngderényòugǎnchūxǔduō许多guǐbùxǔ不许guǐshuōhuàyīnwèi因为guǐrènshi认识
35 zǎochén早晨tiānwèiliàngdeshíhòu的时候Yēsū耶稣qǐlai起来dàokuàngdìfang地方zàinàli那里dǎogào祷告
36 西méntóngbàn同伴zhuīle
37 Yùjiàn遇见lejiùduìshuōzhòngrén众人dōuzhǎo
38 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōwǒmen我们kěyǐ可以wǎngbiéchù别处dàolínjìn邻近dexiāngcūn乡村hǎozài好在nàli那里chuándào传道Yīnwèi因为shìwéizhèshìchūlai出来de
39 Yúshì于是zàijiāquándejìnlehuìtángchuándào传道gǎnguǐ
40 Yǒuyīgè一个zhǎngdà长大fēngdeláiqiúYēsū耶稣xiàngguìxiàshuōruòkěnnéngjiàojiéjìng洁净le
41 Yēsū耶稣dònglexīnjiùshēnshǒu伸手shuōkěnjiéjìng洁净le
42 Dàmá大麻fēngjíshí即时líkāi离开jiùjiéjìng洁净le
43 Yēsū耶稣yányándezhǔfù嘱咐jiùdǎfa打发zǒu
44 Duìshuōyàojǐnshèn谨慎shénme什么huàdōubùkě不可gàosu告诉rénZhǐyào只要shēntǐ身体gěijìsī祭司chákàn察看yòuyīnwèi因为jiéjìng洁净lexiànshàngMóxī摩西suǒfēnfù吩咐delǐwù礼物duìzhòngrén众人zuòzhèng作证
45 rénchūqù出去dǎoshuōxǔduō许多dehuà的话zhèjiànshìchuányángkāilejiàoYēsū耶稣yǐhòu以后bùdé不得zàimíngmíng明明dejìnchéngzhǐhǎo只好zàiwài在外biānkuàngdìfang地方Réncónggèchù各处dōujiùleláiPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Guòlexiērìzi日子Yēsū耶稣yòujìnlejiābǎinóngRéntīngjiàn听见zàifángzi房子
2 Jiùyǒuxǔduō许多rénjùjí聚集shènzhì甚至liánménqiándōuméiyǒu没有kōngdeYēsū耶稣jiùduìtāmen他们jiǎngdào讲道
3 Yǒurén有人dàizheyīgè一个tānzi瘫子láijiànYēsū耶稣shìyònggèrén个人táiláide
4 Yīnwèi因为rénduōbùdé不得jìnqiánjiùYēsū耶稣suǒzài所在defángzi房子chāilefángdǐng房顶chāitōnglejiùtānzi瘫子liánsuǒtǎngderùzi褥子dōuzhuìxialai下来
5 Yēsū耶稣jiàntāmen他们dexìnxīn信心jiùduìtānzi瘫子shuōxiǎozi小子dezuìshèle
6 Yǒujǐge几个wénshìzuòzàinàli那里xīnlǐ心里yìlùn议论shuō
7 Zhègè这个rénwéi人为shénme什么zhèyàng这样shuōneshuōjiànwàngdehuà的话leChúle除了shényǐwài以外shéinéngshèzuìne
8 Yēsū耶稣xīnzhōng心中zhīdao知道tāmen他们xīnlǐ心里zhèyàng这样yìlùn议论jiùshuōnǐmen你们xīnlǐ心里wèishénme为什么zhèyàng这样yìlùn议论ne
9 Huòduìtānzi瘫子shuōdezuìshèlehuòshuōqǐlai起来derùzi褥子xíngzǒu行走yíyàng一样róngyì容易ne
10 Dànyàojiàonǐmen你们zhīdao知道rénzàidìshang地上yǒushèzuìdequánbǐng权柄jiùduìtānzi瘫子shuō
11 fēnfù吩咐qǐlai起来derùzi褥子huíjiā回家
12 rénjiùqǐlai起来lìkè立刻zherùzi褥子dāngzhòng当众rénmiànqián面前chūqù出去leYǐzhì以致zhòngrén众人dōujīngqí惊奇guīróngyào荣耀shénshuōwǒmen我们cónglái从来méiyǒu没有jiànguòzhèyàng这样deshì
13 Yēsū耶稣yòuchūdàohǎibiān海边zhòngrén众人dōujiùleláibiàn便jiàoxun教训tāmen他们
14 Yēsū耶稣jīngguò经过deshíhòu的时候kànjiàn看见féideérzi儿子wèizuòzàishuìguān税关shàngjiùduìshuōgēncóng跟从láijiùqǐlai起来gēncóng跟从leYēsū耶稣
15 Yēsū耶稣zàiwèijiāzuòdeshíhòu的时候yǒuhǎoxiē好些shuìzuìrén罪人Yēsū耶稣bìngméntú门徒yītóng一同zuòYīnwèi因为zhèyàng这样derénduōtāmen他们gēnsuí跟随Yēsū耶稣
16 sàirénzhòngdì中的wénshì,(yǒujuànzuòwén作文shìsàirénkànjiàn看见Yēsū耶稣zuìrén罪人bìngshuìyītóng一同chīfàn吃饭jiùduìméntú门徒shuōshuìbìngzuìrén罪人yītóng一同chīma
17 Yēsū耶稣tīngjiàn听见jiùduìtāmen他们shuōjiànkāng健康derényòngbuzháo用不着yīshēng医生yǒubìngderéncái人才yòngdezheláiběnbúshì不是shàorénnǎishì乃是shàozuìrén罪人
18 DāngxiàYuēhàn约翰deméntú门徒sàirénjìnshí禁食Tāmen他们láiwènYēsū耶稣shuōYuēhàn约翰deméntú门徒sàiréndeméntú门徒jìnshí禁食deméntú门徒dǎobùjīn不禁shízhèshìwèishénme为什么ne
19 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōxīnláng新郎péibàn陪伴zhīréntóngzàideshíhòu的时候péibàn陪伴zhīrénnéngjìnshí禁食nexīnláng新郎háitóngzàitāmen他们bùnéng不能jìnshí禁食
20 Dànrìzi日子jiāngdàoxīnláng新郎yàolíkāi离开tāmen他们tāmen他们jiùyàojìnshí禁食
21 Méiyǒurén没有人xīnfèngzàijiùyīfu衣服shàngKǒngpà恐怕suǒshàngdexīndàihuàilejiùyīfu衣服dejiùgèngdà更大le
22 méiyǒurén没有人xīnjiǔzhuāngzàijiùdàiKǒngpà恐怕jiǔdàilièkāijiǔdàijiùdōuhuàileWéixīnjiǔzhuāngzàixīndài
23 Yēsū耶稣dāngānxírì安息日cóngmàidejīngguò经过méntú门徒xíngdeshíhòu的时候qiālemàisuì
24 sàirénduìYēsū耶稣shuōkàntāmen他们zàiānxírì安息日wèishénme为什么zuòbùkě不可zuòdeshìne
25 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōjīngshàngzheDàwèi大卫gēncóng跟从tāde他的rénquēfá缺乏jī’è饥饿zhīshísuǒzuòdeshìnǐmen你们méiyǒu没有niànguòma
26 dāngBǐyà比亚zuòjìsī祭司deshíhòu的时候zěnme怎么jìnleshéndediàn殿chīlechénshè陈设bǐngyòugěigēncóng跟从tāde他的rénchīZhèbǐngchúle除了jìsī祭司yǐwài以外réndōubùkě不可chī
27 Yòuduìtāmen他们shuōānxírì安息日shìwéirénshèlì设立derénbúshì不是wéiānxírì安息日shèlì设立de
28 Suǒyǐ所以rénshìānxírì安息日dezhǔPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yēsū耶稣yòujìnlehuìtángZàinàli那里yǒuyīgè一个réngānlezhīshǒu
2 Zhòngrén众人kuītànYēsū耶稣zàiānxírì安息日yīzhì医治yīzhì医治yìsī意思shìyàokònggào控告Yēsū耶稣
3 Yēsū耶稣duìgānzhīshǒuderénshuōqǐlai起来zhànzàidāngzhōng当中
4 Yòuwènzhòngrén众人shuōzàiānxírì安息日xíngshànxíngějiùmìnghàimìngnàyàng那样shìkěyǐ可以denetāmendōu他们都zuòshēng
5 Yēsū耶稣nùmù怒目zhōuwéi周围kàntāmen他们yōuchóutāmen他们dexīngāngyìngjiùduìrénshuōshēnchū伸出shǒuláibǎshǒu把手shēnshǒujiùleyuán
6 sàirénchūqù出去tóngdǎngderénshāngyì商议zěnyàng怎样kěyǐ可以chúmièYēsū耶稣
7 Yēsū耶稣méntú门徒tuì退dàohǎibiān海边Yǒuxǔduō许多réncóngjiāgēnsuí跟随
8 Háiyǒu还有xǔduō许多réntīngjiàn听见suǒzuòdedàshì大事jiùcóngYóutài犹太lěngmǎiyuēdànwàibìngtuīluó西dùndesìfāng四方láidào来到nàli那里
9 yīnwèi因为rénduōjiùfēnfù吩咐méntú门徒jiàozhīxiǎochuán小船cìhòu伺候zhemiǎnde免得zhòngrén众人yōngjǐ拥挤
10 zhìhǎolexǔduō许多rénsuǒyǐ所以fányǒuzāibìngdedōujǐjìn挤进láiyào
11 guǐwúlùn无论héshí何时kànjiàn看见jiùzàimiànqián面前hǎnzheshuōshìshéndeérzi儿子
12 Yēsū耶稣zàisān再三dezhǔfù嘱咐tāmen他们bùyào不要xiǎnlùchū露出lái
13 Yēsū耶稣shàngleshānsuízìjǐ自己deyìsī意思jiàorénláitāmen他们biàn便láidào来到nàli那里
14 jiùshèlì设立shí’èr十二gèrén个人yàotāmen他们chángzìjǐ自己tóngzàiyàochātāmen他们chuándào传道
15 Bìnggěitāmen他们quánbǐng权柄gǎnguǐ
16 Zhèshí’èr十二gèrén个人yǒu西ménYēsū耶稣yòugěimíngjiào名叫Bǐdé彼得
17 Háiyǒu还有西tàideérzi儿子Yǎgè雅各Yǎgè雅各dexiōngdì兄弟Yuēhàn约翰Yòugěizhèliǎnggèrén个人míngjiào名叫bànjiùshì就是léideyìsī意思
18 YòuyǒuāndelièFéilì腓力duōluómǎitàiduōféideérzi儿子Yǎgè雅各tàibìngfènruìdǎngde西mén
19 Háiyǒu还有màiYēsū耶稣dejiāluèrénYóudà犹大
20 Yēsū耶稣jìnleyīgè一个wūzi屋子zhòngrén众人yòujùjí聚集shènzhì甚至liánfàngùbude顾不得chī
21 Yēsū耶稣deqīnshǔ亲属tīngjiàn听见jiùchūlai出来yàozhùyīnwèi因为tāmen他们shuōdiānkuángle
22 Cónglěngxialai下来dewénshìshuōshìbèibié西bofùzhe附着Yòushuōshìkàozheguǐwánggǎnguǐ
23 Yēsū耶稣jiàotāmen他们láiyòngbǐyù比喻duìtāmen他们shuōsādàn撒但zěnnénggǎnchūsādàn撒但ne
24 Ruòguóxiāngfēnzhēngguójiùzhànbúzhù不住
25 Ruòjiāxiāngfēnzhēngjiājiùzhànbúzhù不住
26 Ruòsādàn撒但xiānggōngdǎ攻打fēnzhēngjiùzhànbúzhù不住bìyào必要mièwáng灭亡
27 Méiyǒurén没有人néngjìnzhuàngshìjiāqiǎngduó抢夺tāde他的jiājù家具xiānkǔnzhùzhuàngshìcáikěyǐ可以qiǎngduó抢夺tāde他的jiā
28 shízài实在gàosu告诉nǐmen你们shìrén世人yíqiè一切dezuìyíqiè一切xièdú亵渎dehuà的话dōudeshèmiǎn赦免
29 Fánxièdú亵渎shènglíng圣灵dequèyǒngbùdé不得shèmiǎn赦免nǎiyàodàndāngyǒngyuǎn永远dezuì
30 Zhèhuàshìyīnwèi因为tāmen他们shuōshìbèiguǐfùzhe附着de
31 DāngxiàYēsū耶稣demǔqīn母亲dìxiōng弟兄láizhànzàiwài在外biāndǎfa打发rénjiào
32 Yǒuxǔduō许多rénzàiYēsū耶稣zhōuwéi周围zuòzheTāmen他们jiùgàosu告诉shuōkànmǔqīn母亲dìxiōng弟兄zàiwài在外biānzhǎo
33 Yēsū耶稣huídá回答shuōshéishìwǒde我的mǔqīn母亲shéishìwǒde我的dìxiōng弟兄
34 Jiùmiànguānkàn观看zhōuwéi周围zuòzhederénshuōkànwǒde我的mǔqīn母亲wǒde我的dìxiōng弟兄
35 Fánzūnxíngshénzhǐyì旨意derénjiùshì就是wǒde我的dìxiōng弟兄jiěmèi姐妹mǔqīn母亲lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yēsū耶稣yòuzàihǎibiān海边jiàoxun教训rénYǒuxǔduō许多réndàonàli那里jùjí聚集zhǐdé只得shàngchuánzuòxia坐下Chuánzàihǎilǐ海里zhòngrén众人dōukàojìn靠近hǎizhànzàiànshàng岸上
2 Yēsū耶稣jiùyòngbǐyù比喻jiàoxun教训tāmen他们xǔduō许多dàolǐ道理Zàijiàoxun教训zhījiān之间duìtāmen他们shuō
3 Nǐmen你们tīngaYǒuyīgè一个zhǒngdeChūqù出去zhǒng
4 deshíhòu的时候yǒuzàipángdefēiniǎoláichījìnle
5 Yǒuzàijiānshítou石头dìshang地上deshēnmiáozuìkuài
6 tóuchūlai出来shàiyīnwèi因为méiyǒu没有gēnjiùgānle
7 Yǒuzàijīngjí荆棘dejīngjí荆棘chángqǐlai起来zhùlejiùjiēshi结实
8 Yòuyǒuzàihǎodejiùfāshēng发生zhǎngdà长大jiēshi结实yǒusānshí三十bèideyǒuliùshí六十bèideyǒuyībǎi一百bèide
9 Yòushuōyǒuěrtīngdejiùyīngdāng应当tīng
10 Wúrén无人deshíhòu的时候gēnsuí跟随Yēsū耶稣derénshí’èr十二méntú门徒wènzhèbǐyù比喻deyìsī意思
11 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōshénguódeàomì奥秘zhījiàonǐmen你们zhīdao知道ruòshì若是duìwài对外rénjiǎngfánshìjiùyòngbǐyù比喻
12 Jiàotāmen他们kànshìkànjiàn看见quèxiǎode晓得Tīngshìtīngjiàn听见quèbùmíngbái不明白Kǒngpà恐怕tāmen他们huízhuǎnguòlái过来jiùdeshèmiǎn赦免
13 Yòuduìtāmen他们shuōnǐmen你们bùmíngbái不明白zhèbǐyù比喻mazhèyàng这样zěnnéngmíngbai明白yíqiè一切debǐyù比喻ne
14 zhǒngzhīrénsuǒdejiùshì就是dào
15 zàipángdejiùshì就是réntīngledàosādàn撒但lìkè立刻láizàixīnlǐ心里dedàoduóle
16 zàishítou石头dìshang地上dejiùshì就是réntīngledàolìkè立刻huānxǐ欢喜lǐngshòu领受
17 Dànxīnlǐ心里méiyǒu没有gēnbùguò不过shìzànshí暂时dezhìwéidàozāolehuànnàn患难huòshì或是shòulebīpò逼迫lìkè立刻jiùdiēdǎole
18 Háiyǒu还有zàijīngjí荆棘dejiùshì就是réntīngledào
19 Hòulái后来yǒushìshàngdeqiáncái钱财demíhuo迷惑biéyàngdejìnlái进来dàozhùlejiùbùnéng不能jiēshi结实
20 zàihǎodìshang地上dejiùshì就是réntīngdàoyòulǐngshòu领受bìngqiě并且jiēshi结实yǒusānshí三十bèideyǒuliùshí六十bèideyǒuyībǎi一百bèide
21 Yēsū耶稣yòuduìtāmen他们shuōréndēngláishìyàofàngzài放在dǒudǐxia底下chuángdǐxia底下fàngzài放在dēngtáishàngma
22 Yīnwèi因为yǎncángdeshìméiyǒu没有xiǎnchūlai出来deYǐnmán隐瞒deshìméiyǒu没有lùchū露出láide
23 Yǒuěrtīngdejiùyīngdāng应当tīng
24 Yòushuōnǐmen你们suǒtīngdeyàoliúxīn留心Nǐmen你们yòngshénme什么liángliánggěirényòngshénme什么liángliánggěinǐmen你们bìngqiě并且yàoduōgěinǐmen你们
25 Yīnwèi因为yǒude有的háiyàogěiMéiyǒu没有deliánsuǒyǒu所有deyàoduó
26 Yòushuōshéndeguórútóng如同rénzhǒngzàidìshang地上
27 Hēiyè黑夜shuìjiào睡觉báiqǐlai起来zhèzhǒng这种jiùfāyá发芽jiànchángrénquèxiǎode晓得rúhé如何zhèyàng这样
28 Deshēngshìchūyú出于zìrán自然deXiānmiáohòuchángsuìzàihòusuìshàngjiéchéng结成bǎomǎn饱满de
29 shúlejiùyòngliándāo镰刀yīnwèi因为shōucheng收成deshíhòu的时候dàole到了
30 Yòushuōshéndeguówǒmen我们yòngshénme什么bǐjiào比较neyòngshénme什么bǐyù比喻biǎomíng表明ne
31 Hǎoxiàng好像jiècài芥菜zhǒngzhǒngzàidedeshíhòu的时候suīdìshang地上debǎizhǒngdōuxiǎo
32 Dànzhǒngshàngyǐhòu以后jiùchángqǐlai起来yàngdecàidōuyòuzhǎngchū长出zhīláiShènzhì甚至tiānshàng天上defēiniǎokěyǐ可以宿zàideyìnxià
33 Yēsū耶稣yòngxǔduō许多zhèyàng这样debǐyù比喻zhàotāmen他们suǒnéngtīngdeduìtāmen他们jiǎngdào讲道
34 Ruòbùyòng不用bǐyù比喻jiùbùduì不对tāmen他们jiǎngMéiyǒurén没有人deshíhòu的时候jiùyíqiè一切dedàojiǎnggěiméntú门徒tīng
35 Dāngtiānwǎnshang晚上Yēsū耶稣duìmén对门shuōwǒmen我们dàonàbian那边
36 Méntú门徒líkāi离开zhòngrén众人Yēsū耶稣réngzàichuánshàng船上tāmen他们jiùyītóng一同dàiyǒubiéde别的chuántóngháng同行
37 Hūrán忽然lebàofēng暴风bōlàng波浪chuánnèishènzhì甚至chuányàomǎnleshuǐ
38 Yēsū耶稣zàichuánwěishàngzhěnzhezhěntou枕头shuìjiào睡觉Méntú门徒jiàoxǐng叫醒leshuōfūzǐ夫子wǒmen我们sāngmìngbùgù不顾ma
39 Yēsū耶稣xǐnglechìzé斥责fēngxiànghǎishuōzhùlejìngleFēngjiùzhǐzhùdàdà大大depíngjìng平静le
40 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōwèishénme为什么dǎnqiè胆怯Nǐmen你们háiméiyǒu没有xìnxīn信心ma
41 Tāmen他们jiùdàdà大大debǐcǐ彼此shuōzhèdàodǐ到底shìshéiliánfēnghǎitīngcóng听从lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Tāmen他们láidào来到hǎinàbian那边Gélā格拉sēnréndedìfang地方
2 Yēsū耶稣yīxià一下chuánjiùyǒuyīgè一个bèiguǐfùzhe附着deréncóngfényíngchūlai出来yíngzhe
3 rénchángzhùzàifényíngméiyǒurén没有人néngkǔnzhùjiùshì就是yòngtiěliànyěbù也不néng
4 Yīnwèi因为rénlǚcì屡次yòngjiǎoliào脚镣tiěliànkǔnsuǒtiěliànjìngbèizhēngduànlejiǎoliào脚镣bèinòngsuì弄碎leZǒngméiyǒurén没有人néngzhì
5 zhòuyè昼夜chángzàifényíngshānzhōnghǎnjiào喊叫yòuyòngshítou石头kǎnzìjǐ自己
6 yuǎnyuǎndekànjiàn看见Yēsū耶稣jiùpǎoguòqu过去bài
7 Dàshēng大声hūjiào呼叫shuōzhìgāo至高shéndeérzi儿子Yēsū耶稣yǒushénme什么xiānggānzhǐzheshénkěnqiú恳求bùyào不要jiàoshòukǔ受苦
8 ShìyīnYēsū耶稣céngfēnfù吩咐shuōguǐacóngzhèrénshēn人身shàngchūlai出来
9 Yēsū耶稣wènshuōmíngjiào名叫shénme什么Huídá回答shuōmíngjiào名叫qúnyīnwèi因为wǒmen我们duōdeyuángù缘故
10 Jiùzàisān再三deqiúYēsū耶稣bùyào不要jiàotāmen他们líkāi离开dìfang地方
11 Zàinàli那里shānpō山坡shàngyǒuqúnzhūchīshí
12 GuǐjiùyāngqiúYēsū耶稣shuōqiúdǎfa打发wǒmen我们wǎngzhūqúnfùzhe附着zhū
13 Yēsū耶稣zhǔnletāmen他们guǐjiùchūlai出来jìnrù进入zhūYúshì于是qúnzhūchuǎngxiàshānyá山崖tóuzàihǎilǐ海里yānleZhūdeshùmù数目yuēyǒuèrqiān
14 Fàngzhūdejiùtáopǎo逃跑legàosu告诉chéngxiāngxià乡下derénZhòngrén众人jiùláiyàokànshìshénme什么shì
15 Tāmen他们láidào来到Yēsū耶稣nàli那里kànjiàn看见bèiguǐfùzhe附着derénjiùshì就是cóngqián从前bèiqúnguǐsuǒdezuòzhechuān穿shàngyī上衣xīnlǐ心里míngbai明白guòlái过来Tāmen他们jiùhàipà害怕
16 Kànjiàn看见zhèshìdebiàn便jiāngguǐzhīrénsuǒyùjiàn遇见deqúnzhūdeshìdōugàosu告诉lezhòngrén众人
17 Zhòngrén众人jiùyāngqiúYēsū耶稣líkāi离开tāmen他们dejìngjiè境界
18 Yēsū耶稣shàngchuándeshíhòu的时候cóngqián从前bèiguǐfùzhe附着derénkěnqiú恳求Yēsū耶稣tóngzài
19 Yēsū耶稣bùxǔ不许quèduìshuōhuíjiā回家dàodeqīnshǔ亲属nàli那里jiāngzhǔwéisuǒzuòdeshìhéděng何等deshìshìzěnyàng怎样liánmǐn怜悯dōugàosu告诉tāmen他们
20 rénjiùzǒulezàijiāchuányángYēsū耶稣wéizuòlehéděng何等deshìzhòngrén众人jiùdōu
21 Yēsū耶稣zuòchuányòudàonàbian那边jiùyǒuxǔduō许多réndàonàli那里jùjí聚集zhèngzài正在hǎibiān海边shàng
22 Yǒuyīgè一个guǎnhuìtángderénmíngjiào名叫láijiànYēsū耶稣jiùzàijiǎoqián
23 Zàisān再三deqiúshuōwǒde我的xiǎonǚ’ér女儿kuàiyào快要leqiúànshǒuzàishēnshàngshǐ使quándéyǐ得以huóle
24 Yēsū耶稣jiùtóngyǒuxǔduō许多réngēnsuí跟随yōngjǐ拥挤
25 Yǒuyīgè一个nǚrén女人huànleshí’èr十二niándexuèlòu
26 Zàihǎoxiē好些yīshēng医生shǒulǐ手里shòulexǔduō许多deYòuhuājìnlesuǒyǒu所有deyīdiǎn一点yěbù也不jiànhǎobìngshì病势fǎndào反倒gèngzhòngle
27 tīngjiàn听见Yēsū耶稣deshìjiùcónghòutou后头láizàizhòngrén众人zhōngjiān中间Yēsū耶稣deyīshang衣裳
28 Yìsī意思shuōzhītāde他的yīshang衣裳jiùquán
29 Yúshì于是xuèlòudeyuántóulìkè立刻gānlebiàn便juéde觉得shēnshàngdezāibìnghǎole
30 Yēsū耶稣dùnshí顿时xīnlǐ心里juéde觉得yǒunénglì有能力cóngzìjǐ自己shēnshàngchūqù出去jiùzàizhòngrén众人zhōngjiān中间zhuǎnguòlái过来shuōshéiwǒde我的yīshang衣裳
31 Méntú门徒duìshuōkànzhòngrén众人yōngjǐ拥挤háishuō还说shéima
32 Yēsū耶稣zhōuwéi周围guānkàn观看yàojiànzuòzhèshìdenǚrén女人
33 nǚrén女人zhīdao知道zàizìjǐ自己shēnshàngsuǒchéngdeshìjiùkǒngjù恐惧zhànjīngláizàiYēsū耶稣gēnqián跟前jiāngshíqíngquángàosu告诉
34 Yēsū耶稣duìshuōnǚ’ér女儿dexìnjiùlepíngpíng’ān平安āndehuíqu回去dezāibìngquánle
35 Háishuō还说huàdeshíhòu的时候yǒurén有人cóngguǎnhuìtángdejiāláishuō来说denǚ’ér女儿lehébì何必háiláodòng劳动xiānsheng先生ne
36 Yēsū耶稣tīngjiàn听见suǒshuōdehuà的话jiùduìguǎnhuìtángdeshuōbùyào不要Zhǐyào只要xìn
37 Yúshì于是dàizheBǐdé彼得Yǎgè雅各Yǎgè雅各dexiōngdì兄弟Yuēhàn约翰tóngbùxǔ不许biérén别人gēnsuí跟随
38 Tāmen他们láidào来到guǎnhuìtángdejiāYēsū耶稣kànjiàn看见nàli那里luànrǎngbìngyǒurén有人dàdà大大dekūqì哭泣āiháo哀号
39 Jìndàolǐmiàn里面jiùduìtāmen他们shuōwèishénme为什么luànrǎngkūqì哭泣neháizi孩子búshì不是leshìshuìzhāo睡着le
40 Tāmen他们jiùchīxiàoYēsū耶稣Yēsū耶稣tāmendōu他们都niǎnchūqù出去jiùdàizheháizi孩子defùmǔ父母gēnsuí跟随derénjìnleháizi孩子suǒzài所在dedìfang地方
41 Jiùzheháizi孩子deshǒuduìshuōFānchūlai出来jiùshìshuō就是说guīnǚ闺女fēnfù吩咐qǐlai起来
42 guīnǚ闺女shíqǐlai起来zǒuTāmen他们jiùdàdà大大dejīngqí惊奇Guīnǚ闺女yǐjīng已经shí’èr十二suìle
43 Yēsū耶稣qiēqiēdezhǔfù嘱咐tāmen他们bùyào不要jiàorénzhīdao知道zhèshìYòufēnfù吩咐gěidōngxī东西chī

 printer   arrowup