jiāfúyīn福音

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 afēiluódàren大人yǒuhǎoxiē好些rénzuòshūshùshuōzàiwǒmen我们zhōngjiān中间suǒchéngjiù成就deshìshìzhàochuándào传道deréncóngqǐchū起初qīnyǎn亲眼kànjiàn看见yòuchuángěiwǒmen我们de
2
3 Zhèxie这些shìcóngtóudōuxiángxì详细kǎochá考察lejiùdìngyàoànzhecìxù次序xiěgěi
4 Shǐ使zhīdao知道suǒxuézhīdàodōushìquèshí确实de
5 DāngYóutài犹太wángdeshíhòu的时候bānyǒuyīgè一个jìsī祭司míngjiào名叫jiāqīzi妻子shìYàlún亚伦dehòurén后人míngjiào名叫shā
6 Tāmen他们èrrénzàishénmiànqián面前dōushìrénzūnxíngzhǔdeyíqiè一切jièmìng诫命lǐyí礼仪méiyǒu没有zhǐzhāide
7 Zhǐshì只是méiyǒu没有háizi孩子yīnwèi因为shāshēngyù生育liǎnggèrén个人yòuniánjì年纪lǎomàile
8 jiāànbāncì班次zàishénmiànqián面前gòngjìsī祭司dezhífēn
9 Zhàojìsī祭司deguīju规矩chèqiāndejìnzhǔdiàn殿shāoxiāng
10 Shāoxiāngdeshíhòu的时候zhòngbǎixìng百姓zàiwài在外miàndǎogào祷告
11 Yǒuzhǔdeshǐzhě使者zhànzàixiāngtándeyòubiān右边xiàngxiǎnxiàn显现
12 jiākànjiàn看见jiùjīnghuāng惊慌hàipà害怕
13 Tiānshǐ天使duìshuōjiābùyào不要hàipà害怕Yīnwèi因为deqídǎo祈祷yǐjīng已经bèitīngjiàn听见ledeqīzi妻子shāyàogěishēngyīgè一个érzi儿子yàogěimíngjiào名叫Yuēhàn约翰
14 huānxǐ欢喜kuàilè快乐yǒuxǔduō许多rényīnchūshì出世yuè
15 zàizhǔmiànqián面前jiāngyào将要wéidànjiǔnóngjiǔdōucóngjiùbèishènglíng圣灵chōngmǎn充满le
16 yàoshǐ使xǔduō许多Yǐsèliè以色列rénhuízhuǎnguīzhǔtāmen他们deshén
17 yǒudexīnzhìnénglì能力xíngzàizhǔdeqiánmian前面jiàowéidexīnzhuǎnxiàng转向érnǚ儿女jiàobèiderénzhuǎncóngréndezhìhuì智慧Yòuwéizhǔyùbèi预备yòngdebǎixìng百姓
18 jiāduìtiānshǐ天使shuōpíngzheshénme什么zhīdao知道zhèshìneyǐjīng已经lǎolewǒde我的qīzi妻子niánjì年纪lǎomàile
19 Tiānshǐ天使huídá回答shuōshìzhànzàishénmiànqián面前dejiābǎilièfèngchāérláiduìshuōhuàjiāngzhèhǎoxìnxī信息bàogěi
20 Dàole到了shíhou时候zhèhuàbìrán必然yīngyànZhīyīnxìnbùnéng不能shuōhuàzhídào直到zhèshìchéngjiù成就derìzi日子
21 Bǎixìng百姓děnghòu等候jiāchàyì诧异jiǔzàidiàn殿
22 zhìchūlai出来bùnéng不能tāmen他们shuōhuàTāmen他们jiùzhīdao知道zàidiàn殿jiànleyìxiàng异象Yīnwèi因为zhíxiàngtāmen他们shǒushìjìngchéngle
23 gòngzhí供职derìzi日子mǎnjiùhuíjiā回家le
24 Zhèxie这些rìzi日子yǐhòu以后tāde他的qīzi妻子shāhuái怀leyùnjiùyǐncáng隐藏leyuè
25 Shuōzhǔzàijuàngù眷顾wǒde我的rìzi日子zhèyàng这样kàndài看待yàozàirénjiān人间dexiūchǐ羞耻chúdiào
26 Dàole到了dìliù第六yuètiānshǐ天使jiābǎilièfèngshéndechāqiǎnwǎngjiādezuòchéngzhèchéngmíngjiào名叫
27 Dàoyīgè一个tóngnàli那里shìyǐjīng已经pèiDàwèi大卫jiādeyīgè一个rénmíngjiào名叫yuētóngdemíngzi名字jiào
28 Tiānshǐ天使jìnqù进去duìshuōméngēndenǚzǐ女子wènānzhǔtóngzàile
29 yīnzhèhuàjiùhěnjīnghuāng惊慌yòufǎnfù反复sīxiǎng思想zhèyàng这样wènānshìshénme什么yìsī意思
30 Tiānshǐ天使duìshuōbùyào不要zàishénmiànqián面前yǐjīng已经méngēnle
31 yàohuáiyùn怀孕shēngkěyǐ可以gěimíngjiào名叫Yēsū耶稣
32 yàowéichēngwéi称为zhìgāo至高zhědeérzi儿子ZhǔshényàoDàwèi大卫dewèigěi
33 yàozuòYǎgè雅各jiādewángzhídào直到yǒngyuǎn永远Tāde他的guóméiyǒu没有qióngjìn穷尽
34 duìtiānshǐ天使shuōméiyǒu没有chūjiàzěnme怎么yǒuzhèshìne
35 Tiānshǐ天使huídá回答shuōshènglíng圣灵yàolíndàoshēnshàngzhìgāo至高zhědenénglì能力yàoyìnYīncǐ因此suǒyàoshēngdeshèngzhěchēngwéi称为shéndeérzi儿子。(Huòzuòsuǒyàoshēngdechēngwéi称为shèngchēngwéi称为shéndeérzi儿子
36 Kuàngqiě况且deqīnqi亲戚shāzàiniánlǎo年老deshíhòu的时候huái怀lenántāiJiùshì就是sùlái素来chēngwéi称为shēngyù生育dexiànzài现在yǒuyùnliùyuèle
37 Yīnwèi因为chūyú出于shéndehuà的话méiyǒu没有yījù一句dàinénglì能力de
38 shuōshìzhǔdeshǐ使qíngyuàn情愿zhàodehuà的话chéngjiù成就zàishēnshàngTiānshǐ天使jiùlíkāi离开le
39 Nàshí那时hòuqǐshēn起身jímáng急忙wǎngshāndì山地láidào来到Yóudà犹大dezuòchéng
40 Jìnlejiādejiāwènshāān
41 shātīngwènānsuǒhuái怀detāijiùzàitiàodòng跳动shāqiěbèishènglíng圣灵chōngmǎn充满
42 Gāoshēng高声hǎnzheshuōzàifùnǚ妇女zhōngshìyǒudesuǒhuái怀detāishìyǒude
43 zhǔdedàozhèlǐ这里láizhèshìcóngnǎli哪里dedene
44 Yīnwèi因为wènāndeshēngyīn声音ěrdetāijiùhuānxǐ欢喜tiàodòng跳动
45 Zhèxiāngxìn相信denǚzǐ女子shìyǒudeYīnwèi因为zhǔduìsuǒshuōdehuà的话dōuyàoyīngyàn
46 shuōxīnzūnzhǔwéi
47 língshénwǒde我的jiùzhǔ救主wéiyuè
48 Yīnwèi因为niànshǐ使debēiwēi卑微Cóngjīnyǐhòu以后Wàndài万代yàochēngyǒu
49 yǒuquánnéng权能dewéichéngjiù成就ledàshì大事Tāde他的míngwèi名为shèng
50 liánmǐn怜悯jìngwèi敬畏tāde他的rénzhídào直到shìshìdài世代dài
51 Tāyòng他用bǎngbì膀臂shīzhǎn施展dànéng大能kuángàoderénzhèngxīnlǐ心里wàngxiǎng妄想jiùbèigǎnsǎnle
52 jiàoyǒuquánbǐng权柄deshīwèijiàobēijiàn卑贱deshēnggāo
53 Jiàojī’è饥饿dedebǎoměishíjiàofùzú富足dekōngshǒuhuíqu回去
54 zhùletāde他的púrén仆人Yǐsèliè以色列
55 WéiyàoniànYàbó亚伯hǎntāde他的hòuyì后裔shīliánmǐn怜悯zhídào直到yǒngyuǎn永远zhèngrú正如cóngqián从前duìwǒmen我们lièsuǒshuōdehuà的话
56 shātóngzhùyuēyǒusānyuèjiùhuíjiā回家le
57 shādechǎndàole到了jiùshēngleyīgè一个érzi儿子
58 Línqīntīngjiàn听见zhǔxiàngshīliánmǐn怜悯jiùyītóng一同huānlè欢乐
59 Dàole到了dìbā第八tāmen他们láiyàogěiháizi孩子xínggēlǐ割礼Bìngyàozhàofùqīn父亲demíngzi名字jiàojiā
60 mǔqīn母亲shuōbùkě不可YàojiàoYuēhàn约翰
61 Tāmen他们shuōqīnzhōngméiyǒu没有jiàozhèmíngzi名字de
62 Tāmen他们jiùxiàngfùqīn父亲shǒushìwènyàojiàozhèháizi孩子shénme什么míngzi名字
63 yàoleyīkuài一块xiědebǎnjiùxiěshàngshuōtāde他的míngzi名字shìYuēhàn约翰Tāmen他们biàn便dōu
64 jiādekǒushíkāileshétóu舌头shūzhǎn舒展lejiùshuōchū说出huàláichēngsòngshén
65 Zhōuwéi周围jūzhù居住deréndōuzhèyíqiè一切deshìjiùchuánbiàn传遍leYóutài犹太deshāndì山地
66 Fántīngjiàn听见deréndōujiāngzhèshìfàngzài放在xīnlǐ心里shuōzhègè这个háizi孩子jiānglái将来zěnmeyàng怎么样neyīnwèi因为yǒuzhǔtóngzài
67 fùqīn父亲jiābèishènglíng圣灵chōngmǎn充满lejiùyùyán预言shuō
68 ZhǔYǐsèliè以色列deshénshìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnjuàngù眷顾tāde他的bǎixìng百姓wéitāmen他们shīxíng施行jiùshú
69 Zàipúrén仆人Dàwèi大卫jiāzhōngwéiwǒmen我们xīngqǐ兴起lezhěngjiù拯救dejiǎo
70 Zhèngrú正如zhǔjièzhecóngchuàngshìyǐlái以来shèngxiānzhī先知dekǒusuǒshuōdehuà的话
71 Zhěngjiù拯救wǒmen我们tuōlí脱离chóuyíqiè一切hènwǒmen我们zhīréndeshǒu
72 Xiàngwǒmen我们lièshīliánmǐn怜悯niàntāde他的shèngyuē圣约
73 Jiùshì就是duìwǒmen我们zǔzōng祖宗Yàbó亚伯hǎnsuǒdeshì
74 Jiàowǒmen我们cóngchóudíshǒu敌手zhōngbèijiùchū救出lái
75 Jiùkěyǐ可以zhōngshēn终身zàimiànqián面前tǎnrán坦然deyòngshèngjiégōngshìfèng
76 Háizi孩子ayàochēngwéi称为zhìgāo至高zhědexiānzhī先知Yīnwèi因为yàoxíngzàizhǔdeqiánmian前面yùbèi预备tāde他的dàolù道路
77 Jiàotāde他的bǎixìng百姓yīnzuìdeshèjiùzhīdao知道jiù’ēn救恩
78 Yīnwǒmen我们shénliánmǐn怜悯dexīncháng心肠jiàoqīngchén清晨derìguāng日光cónggāotiānlíndàowǒmen我们
79 Yàozhàoliàng照亮zuòzàihēi’àn黑暗zhōngyìnderénwǒmen我们dejiǎoyǐndàopíng’ān平安delùshang路上
80 háizi孩子jiànjiàn渐渐zhǎngdà长大xīnlíng心灵qiángjiàn强健zhùzàikuàngzhídào直到xiǎnmíng显明zàiYǐsèliè以色列rénmiànqián面前derìzi日子Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dāngnàxiē那些rìzi日子gāishìyǒuzhǐyì旨意xialai下来jiàotiānxià天下rénmín人民dōubàomíng报名shàng
2 Zhèshìjūlǐ居里niǔzuòxùlìyà叙利亚xúndeshíhòu的时候tóuyīcì一次xíngbàomíng报名shàngdeshì
3 Zhòngrén众人guīchéngbàomíng报名shàng
4 YuēcóngjiādechéngShàngyóu上犹tàidàole到了Dàwèi大卫dechéngmíngjiào名叫Bólìhéng伯利恒yīnběnshìDàwèi大卫jiāderén
5 Yàosuǒpìnzhīyītóng一同bàomíng报名shàngNàshí那时deshēnyùnyǐjīng已经zhòngle
6 Tāmen他们zàinàli那里deshíhòu的时候dechǎndàole到了
7 Jiùshēngletóutāideérzi儿子yòngbāoqǐlai起来fàngzài放在cáoyīnwèi因为diànméiyǒu没有dìfang地方
8 ZàiBólìhéng伯利恒zhīdeyǒuyángderényèjiān夜间ànzhegèngkānshǒu看守yángqún
9 Yǒuzhǔdeshǐzhě使者zhànzàitāmen他们pángbiān旁边zhǔderóngguāngmiànzhàozhetāmen他们yángderénjiùshén
10 tiānshǐ天使duìtāmen他们shuōbùyào不要bàogěinǐmen你们dàxǐ大喜dexìnxī信息shìguānwànmínde
11 Yīnjīntiān今天zàiDàwèi大卫dechéngwéinǐmen你们shēnglejiùzhǔ救主jiùshì就是zhǔJīdū基督
12 Nǐmen你们yàokànjiàn看见yīgè一个yīngháibāozhezàicáojiùshì就是jìhao记号le
13 Hūrán忽然yǒudàduì大队tiānbīngtóngtiānshǐ天使zànměi赞美shénshuō
14 Zàizhìgāo至高zhīchǔróngyào荣耀guīshénzàidìshang地上píng’ān平安guīsuǒxǐyuè喜悦derén。(Yǒujuànzuòxǐyuè喜悦guīrén)。
15 Zhòngtiānshǐ天使líkāi离开tāmen他们shēngtiān升天leyángderénbǐcǐ彼此shuōwǒmen我们wǎngBólìhéng伯利恒kànkan看看suǒchéngdeshìjiùshì就是zhǔsuǒzhǐshì指示wǒmen我们de
16 Tāmen他们jímáng急忙lejiùxúnjiànhéyuē和约yòuyǒuyīngháizàicáo
17 Jìrán既然kànjiàn看见jiùtiānshǐ天使lùnzhèháizi孩子dehuà的话chuánkāile
18 Fántīngjiàn听见dejiùchàyì诧异yángzhīrénduìtāmen他们suǒshuōdehuà的话
19 quèzhèyíqiè一切deshìcúnzài存在xīnlǐ心里fǎnfù反复sīxiǎng思想
20 yángderénhuíqu回去leyīnsuǒtīngjiàn听见suǒkànjiàn看见deyíqiè一切shìzhèngrú正如tiānshǐ天使xiàngtāmen他们suǒshuōdejiùguīróngyào荣耀shénzànměi赞美
21 Mǎnlebātiān八天jiùgěiháizi孩子xínggēlǐ割礼míngjiào名叫Yēsū耶稣zhèjiùshì就是méiyǒu没有chéngtāiyǐqián以前tiānshǐ天使suǒdemíng
22 Ànmó按摩西mǎnlejiéjìng洁净derìzi日子tāmen他们dàizheháizi孩子shànglěngyàoxiànzhǔ
23 Zhèngrú正如zhǔdeshàngsuǒfántóushēngdenánzǐ男子chēngshèngguīzhǔ。)
24 Yòuyàozhàozhǔdeshàngsuǒshuōhuòyòngyīduì一对bānjiūhuòyòngliǎngzhīchúxiàn
25 Zàilěngyǒuyīgè一个rénmíng人名jiàoxīmiàn西面zhèrényòugōngyòuqiánchéng虔诚chángpànwàng盼望Yǐsèliè以色列deānwèi安慰zhěláidào来到yòuyǒushènglíng圣灵zàishēnshàng
26 déle得了shènglíng圣灵deqǐshì启示zhīdao知道zìjǐ自己wèiyǐqián以前kànjiàn看见zhǔsuǒdeJīdū基督
27 shòuleshènglíng圣灵degǎndòng感动jìnrù进入shèngdiàn圣殿Zhèngyùjiàn遇见Yēsū耶稣defùmǔ父母bàozheháizi孩子jìnlái进来yàozhàodeguīju规矩bànlǐ办理
28 Xīmiàn西面jiùyòngshǒujiēguòláichēngsòngshénshuō
29 Zhǔarújīn如今kěyǐ可以zhàodehuà的话shìfàng释放púrén仆人ānrán安然qùshì去世
30 Yīnwèi因为wǒde我的yǎnjīng眼睛yǐjīng已经kànjiàn看见dejiù’ēn救恩
31 Jiùshì就是zàiwànmínmiànqián面前suǒyùbèi预备de
32 Shìzhàoliàng照亮wàibāngrén外邦人deguāngyòushìmínYǐsèliè以色列deróngyào荣耀
33 Háizi孩子defùmǔ父母yīnzhèlùnYēsū耶稣dehuà的话jiù
34 Xīmiàn西面gěitāmen他们zhùfú祝福yòuduìháizi孩子demǔqīn母亲shuōzhèháizi孩子bèishìyàojiàoYǐsèliè以色列zhōngxǔduō许多réndiēdǎoxǔduō许多rénxīngqǐ兴起Yòuyàozuòhuǐbàng毁谤dehuà的话bǐngJiàoxǔduō许多rénxīn人心deyìniàn意念xiǎnlùchū露出láiNǐzìjǐ你自己dexīnyàobèidāotòu
35
36 Yòuyǒuxiānzhī先知míngjiào名叫shìshèzhīpàinèidenǚ’ér女儿niánjì年纪yǐjīng已经lǎomàicóngzuòtóngchūjiàdeshíhòu的时候tóngzhàngfu丈夫zhùleniánjiùguǎle
37 Xiànzài现在yǐjīng已经bāshí八十suì,(huòzuòjiùguǎlebāshí八十sìnián四年bìngbù并不líkāi离开shèngdiàn圣殿jìnshí禁食qíqiú祈求zhòuyè昼夜shìfèngshén
38 Zhèngdāng正当nàshí那时jìnqiánláichēngxièshénjiāngháizi孩子deshìduìyíqiè一切pànwàng盼望lěngdejiùshúderénjiǎngshuō
39 Yuēzhàozhǔdebànwánleyíqiè一切deshìjiùhuíjiādàozìjǐ自己dechéngle
40 Háizi孩子jiànjiàn渐渐zhǎngdà长大qiángjiàn强健qǐlai起来chōngmǎn充满zhìhuì智慧Yòuyǒushéndeēnzàishēnshàng
41 Měinián每年dàoyuèjiéfùmǔ父母jiùshànglěng
42 Dāngshí’èr十二suìdeshíhòu的时候tāmen他们ànzhejiéqī节期deguīju规矩shàngqù上去
43 Shǒumǎnlejiéqī节期tāmen他们huíqu回去háitóngYēsū耶稣réngjiù仍旧zàilěngTāde他的fùmǔ父母bìngbù并不zhīdao知道
44 Yǐwéi以为zàitóngháng同行derénzhōngjiān中间zǒuleyītiān一天delùchéng路程jiùzàiqīnshúshíderénzhōngzhǎo
45 zhǎozhejiùhuílěngzhǎo
46 Guòlesāntiān三天jiùyùjiàn遇见zàidiàn殿zuòzàijiàoshī教师zhōngjiān中间yímiàn一面tīngyímiàn一面wèn
47 Fántīngjiàn听见tāde他的dōutāde他的cōngmíng聪明tāde他的yìngduì应对
48 fùmǔ父母kànjiàn看见jiùhěnmǔqīn母亲duìshuōérwèishénme为什么xiàngwǒmen我们zhèyàng这样xíngnekànfùqīn父亲shāngxīn伤心láizhǎo
49 Yēsū耶稣shuōwèishénme为什么zhǎoneqǐbù岂不zhīyīngdāng应当deshìwéiniànma?(huòzuòqǐbù岂不zhīyīngdāng应当zàidejiāma
50 suǒshuōdezhèhuàtāmen他们bùmíngbái不明白
51 jiùtóngtāmen他们xiàqu下去huídào回到Bìngqiě并且shùncóng顺从tāmen他们mǔqīn母亲zhèyíqiè一切deshìdōucúnzài存在xīnlǐ心里
52 Yēsū耶稣dezhìhuì智慧shēnliáng,(shēnliánghuòzuòniánjì年纪bìngshénrénxǐ’ài喜爱tāde他的xīndōuyīqí一齐zēngzhǎng增长Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Gāiliúzàiwèidìshíwǔ第十五niánběndiūduōzuòYóutài犹太xúnzuòjiāfēnfēngdewángxiōngdì兄弟Féilì腓力zuòdìfang地方fēnfēngdewángnièzuòBǐlì比利fēnfēngdewáng
2 gāizuòjìsī祭司nàshí那时jiādeérzi儿子Yuēhàn约翰zàikuàngshéndehuà的话líndào
3 jiùláidào来到yuēdànyīdài一带dìfang地方xuānjiǎnghuǐgǎi悔改dexǐlǐ洗礼shǐ使zuìdeshè
4 Zhèngrú正如xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚shūshàngsuǒdehuà的话shuōzàikuàngyǒurén有人shēnghǎnzheshuōyùbèi预备zhǔdedàoxiūzhítāde他的
5 Yíqiè一切shāndōuyàotiánmǎn填满dàxiǎo大小shāngāng山冈dōuyàoxiāopíngWānwānqǔ弯曲dedìfang地方yàogǎiwéizhèngzhí正直gāogāodī高低dedàolù道路yàogǎiwéipíngtǎn平坦
6 Fányǒuxuèdedōuyàojiànshéndejiù’ēn救恩
7 Yuēhàn约翰duìchūlai出来yàoshòudezhòngrén众人shuōdúshé毒蛇dezhǒnglèi种类shéizhǐshì指示nǐmen你们táobì逃避jiānglái将来defèn忿ne
8 Nǐmen你们yàojiéchūguǒláihuǐgǎi悔改dexīnxiāngchèn相称bùyào不要zìjǐ自己xīnlǐ心里shuōyǒuYàbó亚伯hǎnwéiwǒmen我们dezǔzōng祖宗gàosu告诉nǐmen你们shénnéngcóngzhèxie这些shítou石头zhōnggěiYàbó亚伯hǎnxīngqǐ兴起zǐsūn子孙lái
9 Xiànzài现在fǔzi斧子yǐjīng已经fàngzài放在shùgēnshàngfánjiéhǎoguǒdeshùjiùkǎnxialai下来diūzàihuǒ
10 Zhòngrén众人wènshuōzhèyàng这样wǒmen我们dàngzuò当作shénme什么ne
11 Yuēhàn约翰huídá回答shuōyǒuliǎngjiànyīshang衣裳dejiùfēngěi分给méiyǒu没有deYǒushíwù食物dedāngzhèyàng这样xíng
12 Yòuyǒushuìláiyàoshòuwènshuōfūzǐ夫子wǒmen我们dàngzuò当作shénme什么ne
13 Yuēhàn约翰shuōchúle除了dìngdeshùmù数目bùyào不要duō
14 Yòuyǒubīngdīngwènshuōwǒmen我们dàngzuò当作shénme什么neYuēhàn约翰shuōbùyào不要qiángbào强暴dàirényěbù也不yàoézhà讹诈rénzìjǐ自己yǒuqiánliángjiùdāngzhī
15 Bǎixìng百姓zhǐwàng指望Jīdū基督láideshíhòu的时候réndōuxīnlǐ心里cāiyí猜疑huòzhě或者Yuēhàn约翰shìJīdū基督
16 Yuēhàn约翰shuōshìyòngshuǐgěinǐmen你们shīxǐ施洗dànyǒuwèinénglì能力gèngdà更大deyàoláijiùshì就是gěijiěxiédàiyěbù也不pèiyàoyòngshènglíng圣灵huǒgěinǐmen你们shīxǐ施洗
17 shǒulǐ手里zhebòjī簸箕yàoyángjìngtāde他的chǎngmàizi麦子shōuzàicāngkāngyòngmièdehuǒshāojìnle
18 Yuēhàn约翰yòuyòngxǔduō许多biéde别的huàquànbǎixìng百姓xiàngtāmen他们chuánfúyīn福音
19 Zhǐshì只是fēnfēngdewángyīnxiōngdì兄弟zhīluódedeyuángù缘故bìngyīnsuǒxíngdeyíqiè一切ěshìshòuleYuēhàn约翰dezébèi责备
20 Yòulìngwài另外tiānlejiànjiùshì就是Yuēhàn约翰shōuzàijiàn
21 Zhòngbǎixìng百姓dōushòuleYēsū耶稣shòulezhèngdǎogào祷告deshíhòu的时候tiānjiùkāile
22 Shènglíng圣灵jiànglìn降临zàishēnshàngxíngzhuàng形状fǎngfú仿佛gēzǐ鸽子Yòuyǒushēngyīn声音cóngtiānshàng天上láishuōshìwǒde我的àixǐyuè喜悦
23 Yēsū耶稣kāitóu开头chuándào传道niánjì年纪yuēyǒusānshí三十suìrénkànlai看来shìyuēdeérzi儿子yuēshìdeérzi儿子
24 shìdeérzi儿子shìwèideérzi儿子wèishìmàideérzi儿子màishìdeérzi儿子shìyuēdeérzi儿子
25 Yuēshìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìhóng鸿deérzi儿子hóng鸿shìdeérzi儿子shìgāideérzi儿子
26 gāishìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shì西měideérzi儿子西měishìyuēdeérzi儿子yuēshìYóudà犹大deérzi儿子Yóudà犹大shìyuēdeérzi儿子
27 Yuēshìdeérzi儿子shìsuǒluódeérzi儿子suǒluóshìSǎlātiě撒拉铁deérzi儿子Sǎlātiě撒拉铁shìdeérzi儿子shìmàideérzi儿子
28 Màishìdedeérzi儿子deshìsāngdeérzi儿子sāngshìdāngdeérzi儿子dāngshìěrdeérzi儿子ěrshìyuēdeérzi儿子
29 Yuēshìxièdeérzi儿子xièshìyuēlìngdeérzi儿子yuēlìngshìdeérzi儿子shìwèideérzi儿子
30 wèishì西miǎndeérzi儿子西miǎnshìYóudà犹大deérzi儿子Yóudà犹大shìyuēdeérzi儿子yuēshìyuēnándeérzi儿子yuēnánshìjìngdeérzi儿子
31 jìngshìdeérzi儿子shìmǎinándeérzi儿子mǎinánshìtāde他的érzi儿子shìdāndeérzi儿子dānshìDàwèi大卫deérzi儿子
32 Dàwèi大卫shìYēxī耶西deérzi儿子Yēxī耶西shìÉbèidé俄备得deérzi儿子Ébèidé俄备得shìBō’āsī波阿斯deérzi儿子Bō’āsī波阿斯shìSǎmén撒门deérzi儿子Sǎmén撒门shìNáshùn拿顺deérzi儿子
33 Náshùn拿顺shìdeérzi儿子shìYàlán亚兰deérzi儿子Yàlán亚兰shìXīsīlún希斯仑deérzi儿子Xīsīlún希斯仑shìFǎlèsī法勒斯deérzi儿子Fǎlèsī法勒斯shìYóudà犹大deérzi儿子
34 Yóudà犹大shìYǎgè雅各deérzi儿子Yǎgè雅各shìYǐsǎ以撒deérzi儿子Yǐsǎ以撒shìYàbó亚伯hǎndeérzi儿子Yàbó亚伯hǎnshìdeérzi儿子shìdeérzi儿子
35 shì西鹿deérzi儿子西鹿shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìshālā沙拉deérzi儿子
36 Shālā沙拉shìgāinándeérzi儿子gāinánshìdeérzi儿子shìshǎndeérzi儿子shǎnshìnuódeérzi儿子nuóshìmàideérzi儿子
37 màishìdeérzi儿子shìnuòdeérzi儿子nuòshìlièdeérzi儿子lièshìlièdeérzi儿子lièshìgāinándeérzi儿子gāinánshìnuóshìdeérzi儿子
38 nuóshìshìsàideérzi儿子sàishìYǎdāng亚当deérzi儿子Yǎdāng亚当shìshéndeérzi儿子Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yēsū耶稣bèishènglíng圣灵chōngmǎn充满cóngyuēdànhuílai回来shènglíng圣灵jiāngyǐndàokuàngsìshí四十tiānshòumóguǐ魔鬼deshìtàn试探
2 Nàxiē那些rìzi日子méiyǒu没有chīshénme什么Rìzi日子mǎnlejiùè饿le
3 Móguǐ魔鬼duìshuōruòshì若是shéndeérzi儿子kěyǐ可以fēnfù吩咐zhèkuàishítou石头biànchéng变成shíwù食物
4 Yēsū耶稣huídá回答shuōjīngshàngzheshuōrénhuózhe活着búshì不是dānkàoshíwù食物nǎishì乃是kàoshénkǒusuǒchūdeyíqiè一切huà
5 Móguǐ魔鬼yòulǐngshànglegāoshān高山shàshíjiān时间tiānxià天下dewànguódū国都zhǐgěikàn
6 Duìshuōzhèyíqiè一切quánbǐng权柄rónghuádōuyàogěiYīnwèi因为zhèyuánshìjiāofù交付wǒde我的yuànyì愿意gěishéijiùgěishéi
7 ruòzàimiànqián面前xiàbàizhèdōuyàoguī
8 Yēsū耶稣shuōjīngshàngzheshuōdāngbàizhǔdeshéndānyàoshìfèng
9 Móguǐ魔鬼yòulǐngdàolěngjiàozhànzàidiàn殿shàng,(yuánwénzuòchìduìshuōruòshì若是shéndeérzi儿子kěyǐ可以cóngzhèlǐ这里tiàoxiàqu下去
10 Yīnwèi因为jīngshàngzheshuōzhǔyào主要wéifēnfù吩咐tāde他的shǐzhě使者bǎohù保护
11 Tāmen他们yàoyòngshǒutuōzhemiǎnde免得dejiǎopèngzàishítou石头shàng
12 Yēsū耶稣duìshuōjīngshàngshuōbùkě不可shìtàn试探zhǔdeshén
13 Móguǐ魔鬼yòngwánleyàngdeshìtàn试探jiùzànshí暂时líkāi离开Yēsū耶稣
14 Yēsū耶稣mǎnyǒushènglíng圣灵denénglì能力huídào回到jiātāde他的míngshēng名声jiùchuánbiàn传遍lesìfāng四方
15 zàihuìtángjiàoxun教训rénzhòngrén众人dōuchēngzàn称赞
16 Yēsū耶稣láidào来到jiùshì就是zhǎngdà长大dedìfang地方Zàiānxírì安息日zhàopíngcháng平常deguīju规矩jìnlehuìtángzhànqǐlai起来yàoniànShèngjīng圣经
17 Yǒurén有人xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚deshūjiāogěi交给jiùdǎkāi打开zhǎodào找到chǔxiězheshuō
18 Zhǔdelíngzàishēnshàngyīnwèi因为tāyòng他用gāogāo膏膏jiàochuánfúyīn福音gěipínqióng贫穷derénChāqiǎnbàogào报告bèidedeshìfàng释放xiāyǎndedekànjiàn看见jiàoshòuyāzhì压制dedezìyóu自由
19 Bàogào报告shényuèréndenián
20 Yúshì于是shūjuànqǐlai起来jiāohuán交还zhíshì执事jiùzuòxia坐下Huìtángderéndōudìngjīngkàn
21 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōjīntiān今天zhèjīngyīngyànzàinǐmen你们ěrzhōngle
22 Zhòngrén众人dōuchēngzàn称赞bìngkǒuzhōngsuǒchūdeēnyánYòushuōzhèbúshì不是yuēdeérzi儿子ma
23 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōnǐmen你们yǐnzhèsúyǔ俗语xiàngshuōyīshēng医生yīzhì医治zìjǐ自己Wǒmen我们tīngjiàn听见zàijiābǎinóngsuǒxíngdeshìdāngxíngzàinǐzìjǐ你自己jiāxiāng家乡
24 Yòushuōshízài实在gàosu告诉nǐmen你们méiyǒu没有xiānzhī先知zàizìjǐ自己jiāxiāng家乡bèirényuède
25 duìnǐmen你们shuōshíhuà实话dāngdeshíhòu的时候tiānbìsè闭塞lesānnián三年língliùyuèbiàndì遍地yǒujīhuang饥荒nàshí那时Yǐsèliè以色列zhōngyǒuxǔduō许多guǎfu寡妇
26 bìngméiyǒu没有fèngchāwǎngtāmen他们yīgè一个rénnàli那里zhīfèngchāwǎng西dùndeyīgè一个guǎfu寡妇nàli那里
27 Xiānzhī先知shādeshíhòu的时候Yǐsèliè以色列zhōngyǒuxǔduō许多zhǎngdà长大fēngdeDànnèizhōngchúle除了xùlìyà叙利亚guódenǎimànméiyǒu没有yīgè一个dejiéjìng洁净de
28 Huìtángderéntīngjiàn听见zhèhuàdōumǎnxiōng
29 Jiùqǐlai起来niǎnchūchéngtāmen他们dechéngzàozàishānshàngtāmen他们dàidàoshānyá山崖yàotuīxiàqu下去
30 quècóngtāmen他们zhōngjiān中间zhíxíngguòqu过去le
31 Yēsū耶稣xiàdàojiābǎinóngjiùshì就是jiādezuòchéngzàiānxírì安息日jiàoxun教训zhòngrén众人
32 Tāmen他们hěntāde他的jiàoxun教训yīnwèi因为tāde他的huàyǒuquánbǐng权柄
33 Zàihuìtángyǒuyīgè一个rénbèiguǐdejīngfùzhe附着dàshēng大声hǎnjiào喊叫shuō
34 ĀideYēsū耶稣wǒmen我们yǒushénme什么xiānggānláimièwǒmen我们mazhīdao知道shìshéinǎishì乃是shéndeshèngzhě
35 Yēsū耶稣zébèi责备shuōbùyào不要zuòshēngcóngzhèrénshēn人身shàngchūlai出来Guǐrénshuāidǎo摔倒zàizhòngrén众人zhōngjiān中间jiùchūlai出来lequèméiyǒu没有hài
36 Zhòngrén众人dōujīngyà惊讶bǐcǐ彼此duìwènshuōzhèshìshénme什么dàolǐ道理neyīnwèi因为tāyòng他用quánbǐng权柄nénglì能力fēnfù吩咐guǐguǐjiùchūlai出来
37 Yúshì于是Yēsū耶稣demíngshēng名声chuánbiàn传遍lezhōuwéi周围dìfang地方
38 Yēsū耶稣chūlehuìtángjìnle西méndejiā西méndeyuèmǔ岳母hàirèbìng热病shénzhòngYǒurén有人wéiqiúYēsū耶稣
39 Yēsū耶稣zhànzàipángbiān旁边chìzé斥责rèbìng热病jiùtuì退lelìkè立刻qǐlai起来shìtāmen他们
40 Rìluò日落deshíhòu的时候fányǒubìngrén病人debùlùn不论hàishénme什么bìngdōudàidàoYēsū耶稣nàli那里Yēsū耶稣ànshǒuzàitāmen他们rénshēn人身shànghǎotāmen他们
41 Yòuyǒuguǐcónghǎoxiē好些rénshēn人身shàngchūlai出来hǎnzheshuōshìshéndeérzi儿子Yēsū耶稣chìzé斥责tāmen他们bùxǔ不许tāmen他们shuōhuàyīnwèi因为tāmen他们zhīdao知道shìJīdū基督
42 Tiānliàng天亮deshíhòu的时候Yēsū耶稣chūlai出来zǒudàokuàngdìfang地方Zhòngrén众人zhǎodàole到了nàli那里yàoliúzhùbùyào不要líkāi离开tāmen他们
43 DànYēsū耶稣duìtāmen他们shuōbìxū必须zàibiéchéngchuánshén传神guódefúyīn福音Yīnfèngchāyuánshìwèicǐ为此
44 Yúshì于是Yēsū耶稣zàijiādehuìtángchuándào传道Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yēsū耶稣zhànzàihúbiān湖边zhòngrén众人yōngjǐ拥挤yàotīngshéndedào
2 jiànyǒuliǎngzhīchuánwānzàihúbiān湖边derénquèlíkāi离开chuánwǎngle
3 Yǒuzhīchuánshì西méndeYēsū耶稣jiùshàngqù上去qǐngchuánchēngkāishāowēi稍微ànjiùzuòxia坐下cóngchuánshàng船上jiàoxun教训zhòngrén众人
4 Jiǎngwánleduì西ménshuōchuánkāidàoshuǐshēnzhīchǔxiàwǎng
5 西ménshuōfūzǐ夫子wǒmen我们zhěngláobìngméiyǒu没有zheshénme什么Dàncóngdehuà的话jiùxiàwǎng
6 Tāmen他们xiàlewǎngjiùquānzhùxǔduō许多wǎngxiǎnxiē险些lièkāi
7 Biàn便zhāohu招呼zhīchuánshàng船上detóngbàn同伴láibāngzhù帮助Tāmen他们jiùláizhuāngmǎnleliǎngzhīchuánshènzhì甚至chuányàochénxiàqu下去
8 西ménBǐdé彼得kànjiàn看见jiùzàiYēsū耶稣qiánshuōzhǔalíkāi离开shìzuìrén罪人
9 yíqiè一切tóngzàideréndōujīngyà惊讶zhèwǎngsuǒdǎdí打的
10 Tāde他的huǒbàn伙伴西tàideérzi儿子Yǎgè雅各Yuēhàn约翰shìzhèyàng这样Yēsū耶稣duì西ménshuōbùyào不要cóngjīnyǐhòu以后yàodé要得rénle
11 Tāmen他们liǎngzhīchuánlǒngleànjiùpiēxiàsuǒyǒu所有degēncóng跟从leYēsū耶稣
12 YǒuhuíYēsū耶稣zàiyīgè一个chéngyǒurén有人mǎnshēnchángledàmá大麻fēngkànjiàn看见jiùzàideqiúshuōzhǔruòkěnnéngjiàojiéjìng洁净le
13 Yēsū耶稣shēnshǒu伸手shuōkěnjiéjìng洁净leDàmá大麻fēnglìkè立刻jiùletāde他的shēn
14 Yēsū耶稣zhǔfù嘱咐qiēbùkě不可gàosu告诉rénZhǐyào只要shēntǐ身体gěijìsī祭司chákàn察看yòuyàowéidéle得了jiéjìng洁净zhàoMóxī摩西suǒfēnfù吩咐dexiànshànglǐwù礼物duìzhòngrén众人zuòzhèng作证
15 DànYēsū耶稣demíngshēng名声yuèchuányángchūqù出去Yǒuduōderénjùjí聚集láitīngdàozhǐwàng指望yīzhì医治tāmen他们debìng
16 Yēsū耶稣quètuì退dàokuàngdǎogào祷告
17 Yǒuyītiān一天Yēsū耶稣jiàoxun教训rényǒusàirénjiàoshīzàipángbiān在旁边zuòzhetāmen他们shìcóngjiāxiāngcūn乡村Yóutài犹太bìnglěngláideZhǔdenénglì能力Yēsū耶稣tóngzàishǐ使néngyīzhì医治bìngrén病人
18 Yǒurén有人yòngrùzi褥子táizheyīgè一个tānzi瘫子yàotáijìnqù进去fàngzài放在Yēsū耶稣miànqián面前
19 Quèyīnrénduōxúnchūfǎzi法子táijìnqù进去jiùshànglefángdǐng房顶cóngjiānliánrùzi褥子zhuìdàodāngzhōng当中zhèngzài正在Yēsū耶稣miànqián面前
20 Yēsū耶稣jiàntāmen他们dexìnxīn信心jiùduìtānzi瘫子shuōdezuìshèle
21 Wénshìsàirénjiùyìlùn议论shuōzhèshuōjiànwànghuàdeshìshéichúle除了shényǐwài以外shéinéngshèzuìne
22 Yēsū耶稣zhīdao知道tāmen他们suǒyìlùn议论dejiùshuōnǐmen你们xīnlǐ心里yìlùn议论deshìshénme什么ne
23 Huòshuōdezuìshèlehuòshuōqǐlai起来xíngzǒu行走yíyàng一样róngyì容易ne
24 Dànyàojiàonǐmen你们zhīdao知道rénzàidìshang地上yǒushèzuìdequánbǐng权柄jiùduìtānzi瘫子shuōfēnfù吩咐qǐlai起来derùzi褥子huíjiā回家
25 réndāngzhòng当众rénmiànqián面前lìkè立刻qǐlai起来zhesuǒtǎngderùzi褥子huíjiā回家guīróngyào荣耀shén
26 Zhòngrén众人dōujīngqí惊奇guīróngyào荣耀shénbìngqiě并且mǎnxīnshuōwǒmen我们jīnrì今日kànjiàn看见fēicháng非常deshìle
27 Zhèshìyǐhòu以后Yēsū耶稣chūqù出去kànjiàn看见yīgè一个shuìmíngjiào名叫wèizuòzàishuìguān税关shàngjiùduìshuōgēncóng跟从lái
28 jiùpiēxiàsuǒyǒu所有deqǐlai起来gēncóng跟从leYēsū耶稣
29 wèizàizìjǐ自己jiāwéiYēsū耶稣bǎiyánYǒuxǔduō许多shuìbiérén别人tāmen他们yītóng一同zuò
30 sàirénwénshìjiùxiàngYēsū耶稣deméntú门徒yuànyán怨言shuōnǐmen你们wèishénme为什么shuìbìngzuìrén罪人yītóng一同chīne
31 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōbìngderényòngbuzháo用不着yīshēng医生Yǒubìngderéncái人才yòngdezhe
32 láiběnbúshì不是shàorénhuǐgǎi悔改Nǎishì乃是shàozuìrén罪人huǐgǎi悔改
33 Tāmen他们shuōYuēhàn约翰deméntú门徒lǚcì屡次jìnshí禁食qídǎo祈祷sàiréndeméntú门徒shìzhèyàng这样Wéidú惟独deméntú门徒yòuchīyòu
34 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōxīnláng新郎péibàn陪伴zhīréntóngzàideshíhòu的时候néngjiàopéibàn陪伴zhīrénjìnshí禁食ne
35 Dànrìzi日子jiāngdàoxīnláng新郎yàolíkāi离开tāmen他们tāmen他们jiùyàojìnshí禁食le
36 Yēsū耶稣yòushèyīgè一个bǐyù比喻duìtāmen他们shuōméiyǒurén没有人xīnyīfu衣服xiàyīkuài一块láizàijiùyīfu衣服shàngRuòshì若是zhèyàng这样jiùxīndesīpò撕破lebìngqiě并且suǒxialai下来dekuàixīndejiùdeyěbù也不xiāngchèn相称
37 méiyǒurén没有人xīnjiǔzhuāngzàijiùdàiRuòshì若是zhèyàng这样xīnjiǔbìjiāng必将dàilièkāijiǔbiàn便lòuchūlai出来dàijiùhuàile
38 Dànxīnjiǔbìxū必须zhuāngzàixīndài
39 Méiyǒurén没有人lechénjiǔyòuxiǎngxīndezǒngshuōchéndehǎo

 printer   arrowup