Yuēhàn约翰fúyīn福音

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Tàichūyǒudàodàoshéntóngzàidàojiùshì就是shén
2 Zhèdàotàichūshéntóngzài
3 WànshìjièzhezàodeFánbèizàodeméiyǒu没有yíyàng一样búshì不是jièzhezàode
4 Shēngmìng生命zàilǐtou里头Zhèshēngmìng生命jiùshì就是réndeguāng
5 Guāngzhàozàihēi’àn黑暗hēi’àn黑暗quèjiēshòu接受guāng
6 Yǒuyīgè一个rénshìcóngshénnàli那里chāláidemíngjiào名叫Yuēhàn约翰
7 Zhèrénláiwéiyàozuòjiànzhèng见证jiùshì就是wéiguāngzuòjiànzhèng见证jiàozhòngrén众人yīnkěyǐ可以xìn
8 búshì不是guāngnǎishì乃是yàowéiguāngzuòjiànzhèng见证
9 guāngshì光是zhēnguāngzhàoliàng照亮yíqiè一切shēngzàishì在世shàngderén
10 zàishì在世jièshìjiè世界shìjièzhezàodeshìjiè世界quèrènshi认识
11 dàozìjǐ自己dedìfang地方láizìjǐ自己deréndǎojiēdài接待
12 Fánjiēdài接待tāde他的jiùshì就是xìnmíngderénjiùtāmen他们quánbǐng权柄zuòshéndeérnǚ儿女
13 Zhèděngrénbúshì不是cóngxuèshēngdebúshì不是cóngqíngyù情欲shēngdeyěbù也不shìcóngrénshēngdenǎishì乃是cóngshénshēngde
14 Dàochéngleròushēnzhùzàiwǒmen我们zhōngjiān中间chōngchōngmǎn充满mǎndeyǒuēndiǎn恩典yǒuzhēnlǐ真理Wǒmen我们jiànguòtāde他的róngguāngzhèngshìshēngderóngguāng
15 Yuēhàn约翰wéizuòjiànzhèng见证hǎnzheshuōzhèjiùshì就是céngshuōzàiyǐhòu以后láidefǎnchénglezàiyǐqián以前deYīnběnlái本来zàiyǐqián以前
16 Cóngfēngmǎn丰满deēndiǎn恩典wǒmen我们dōulǐngshòu领受leérqiě而且ēnshàngjiāēn
17 běnshìjièzheMóxī摩西chuándeēndiǎn恩典zhēnlǐ真理dōushìyóuYēsū耶稣Jīdū基督láide
18 Cónglái从来méiyǒurén没有人kànjiàn看见shénZhǐyǒu只有zàihuái怀deshēngjiāngbiǎomíng表明chūlai出来
19 Yuēhàn约翰suǒzuòdejiànzhèng见证zàixiàmiàn在下面Yóutàirén犹太人cónglěngchājìsī祭司wèiréndàoYuēhàn约翰nàli那里wènshuōshìshéi
20 jiùmíngshuōbìngbù并不yǐnmán隐瞒Míngshuōbúshì不是Jīdū基督
21 Tāmen他们yòuwènshuōzhèyàng这样shìshéineshìmashuōbúshì不是Shìxiānzhī先知mahuídá回答shuōbúshì不是
22 Yúshì于是tāmen他们shuōdàodǐ到底shìshéijiàowǒmen我们hǎohuíchāwǒmen我们láiderénNǐzìjǐ你自己shuōshìshéi
23 shuōjiùshì就是zàikuàngyǒurén有人shēnghǎnzheshuōxiūzhízhǔdedàolù道路zhèngrú正如xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚suǒshuōde
24 Nàxiē那些rénshìsàirénchāláide。(Huòzuòchāláideshìsàirén
25 Tāmen他们jiùwènshuōbúshì不是Jīdū基督búshì不是yěbù也不shìxiānzhī先知wèishénme为什么shīxǐ施洗ne
26 Yuēhàn约翰huídá回答shuōshìyòngshuǐshīxǐ施洗dànyǒuwèizhànzàinǐmen你们zhōngjiān中间shìnǐmen你们rènshi认识de
27 Jiùshì就是zàiyǐhòu以后láidegěijiěxiédàiyěbù也不pèi
28 Zhèshìzàiyuēdànwài,(yǒujuànzuòYuēhàn约翰shīxǐ施洗dedìfang地方zuòdejiànzhèng见证
29 Yuēhàn约翰kànjiàn看见Yēsū耶稣láidào来到nàli那里jiùshuōkànshéndegāoyángchúqù除去huòzuòbēifù背负shìrén世人zuìniède
30 Zhèjiùshì就是céngshuōyǒuwèizàiyǐhòu以后láifǎnchénglezàiyǐqián以前deYīnběnlái本来zàiyǐqián以前
31 xiānqián先前rènshi认识rújīn如今láiyòngshuǐshīxǐ施洗wéiyàojiàoxiǎnmíng显明gěiyǐ给以lièrén
32 Yuēhàn约翰yòuzuòjiànzhèng见证shuōcéngkànjiàn看见shènglíng圣灵fǎngfú仿佛gēzǐ鸽子cóngtiānjiàngxià降下zhùzàitāde他的shēnshàng
33 xiānqián先前rènshi认识Zhǐshì只是chāláiyòngshuǐshīxǐ施洗deduìshuōkànjiàn看见shènglíng圣灵jiàngxià降下láizhùzàishéideshēnshàngshéijiùshì就是yòngshènglíng圣灵shīxǐ施洗de
34 kànjiàn看见lejiùzhèngmíng证明zhèshìshéndeérzi儿子
35 Zàicì再次Yuēhàn约翰tóngliǎngméntú门徒zhànzàinàli那里
36 jiànYēsū耶稣xíngzǒu行走jiùshuōkànzhèshìshéndegāoyáng
37 Liǎngméntú门徒tīngjiàn听见tāde他的huàjiùgēncóng跟从leYēsū耶稣
38 Yēsū耶稣zhuǎnguòshēnláikànjiàn看见tāmen他们gēnzhe跟着jiùwèntāmen他们shuōnǐmen你们yàoshénme什么tāmen他们shuōlābǐ拉比zàinǎli哪里zhù?(lābǐ拉比fānchūlai出来jiùshì就是fūzǐ夫子
39 Yēsū耶稣shuōnǐmen你们láikàn来看Tāmen他们jiùkànzàinǎli哪里zhùzhèyītiān一天biàn便tóngzhùnàshí那时yuēyǒushēnzhèngle
40 Tīngjiàn听见Yuēhàn约翰dehuà的话gēncóng跟从Yēsū耶稣deliǎnggèrén个人yīgè一个shì西ménBǐdé彼得dexiōngdì兄弟āndeliè
41 xiānzhǎozhezìjǐ自己degēge哥哥西ménduìshuōwǒmen我们yùjiàn遇见Mísàiyà弥赛亚le,(Mísàiyà弥赛亚fānchūlai出来jiùshì就是Jīdū基督
42 Yúshì于是lǐngjiànYēsū耶稣Yēsū耶稣kànzheshuōshìYuēhàn约翰deérzi儿子西mén,(Yuēhàn约翰tàishíliù十六zhāngshíqī十七jiéchēngyuēyàochēngwéi称为。(fānchūlai出来jiùshì就是Bǐdé彼得
43 YòuYēsū耶稣xiǎngyàowǎngjiāyùjiàn遇见Féilì腓力jiùduìshuōláigēncóng跟从
44 ZhèFéilì腓力shìBósàidà伯赛大rénāndelièBǐdé彼得tóngchéng
45 Féilì腓力zhǎozhedànduìshuōMóxī摩西zàishàngsuǒxiědezhòngxiānzhī先知suǒdewèiwǒmen我们yùjiàn遇见lejiùshì就是yuēdeérzi儿子rénYēsū耶稣
46 dànduìshuōháinéngchūshénme什么hǎode好的maFéilì腓力shuōláikàn来看
47 Yēsū耶稣kànjiàn看见dànláijiùzhǐzheshuōkànzhèshìzhēnYǐsèliè以色列rénxīnlǐ心里shìméiyǒu没有guǐzhàde
48 dànduìYēsū耶稣shuōcóngnǎli哪里zhīdao知道neYēsū耶稣huídá回答shuōFéilì腓力háiméiyǒu没有zhāohu招呼zàiwúhuāguǒ无花果shùdǐxia底下jiùkànjiàn看见le
49 dànshuōlābǐ拉比shìshéndeérzi儿子shìYǐsèliè以色列dewáng
50 Yēsū耶稣duìshuōyīnwèi因为shuōzàiwúhuāguǒ无花果shùdǐxia底下kànjiàn看见jiùxìnmajiāngyào将要kànjiàn看见zhègèngdà更大deshì
51 Yòushuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们nǐmen你们jiāngyào将要kànjiàn看见tiānkāileshéndeshǐzhě使者shàngqù上去xialai下来zàirénshēnshàngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dìsān第三zàijiādejiāyǒuqīndeyánYēsū耶稣demǔqīn母亲zàinàli那里
2 Yēsū耶稣tāde他的méntú门徒bèiqǐng
3 Jiǔyòngjìn用尽leYēsū耶稣demǔqīn母亲duìshuōtāmen他们méiyǒu没有jiǔle
4 Yēsū耶稣shuōmǔqīn母亲,(yuánwénzuòfùrén妇人yǒushénme什么xiānggānWǒde我的shíhou时候háiméiyǒu没有dào
5 mǔqīn母亲duìyòngrén用人shuōgàosu告诉nǐmen你们shénme什么nǐmen你们jiùzuòshénme什么
6 ZhàoYóutàirén犹太人jiéjìng洁净deguīju规矩yǒuliùkǒushígāngbǎizàinàli那里měikǒukěyǐ可以chéngliǎngsāntǒngshuǐ
7 Yēsū耶稣duìyòngrén用人shuōgāngdǎomǎnleshuǐTāmen他们jiùdǎomǎnlezhídào直到gāngkǒu
8 Yēsū耶稣yòushuōxiànzài现在kěyǐ可以yǎochūlai出来sònggěiguǎnyándeTāmen他们jiùsòngle
9 Guǎnyándechángleshuǐbiàndejiǔbìngbù并不zhīdao知道shìnǎli哪里láidezhǐyǒu只有yǎoshuǐdeyòngrén用人zhīdao知道Guǎnyándebiàn便jiàoxīnláng新郎lái
10 DuìshuōréndōushìxiānbǎishànghǎojiǔDěnglecáibǎishàngcì上次dedǎohǎojiǔliúdàorújīn如今
11 ZhèshìYēsū耶稣suǒxíngdetóujiànshénjī神迹shìzàijiādejiāxíngdexiǎnchūtāde他的róngyào荣耀láiTāde他的méntú门徒jiùxìnle
12 Zhèshìyǐhòu以后Yēsū耶稣tāde他的mǔqīn母亲dìxiōng弟兄méntú门徒dōuxiàjiābǎinóngZàinàli那里zhùleduō
13 Yóutàirén犹太人deyuèjiéjìnleYēsū耶稣jiùshànglěng
14 Kànjiàn看见diàn殿yǒumàiniúyánggēzǐ鸽子debìngyǒuduìhuàn兑换yínqiánderénzuòzàinàli那里
15 Yēsū耶稣jiùshéngzi绳子zuòchéngbiānzǐ鞭子niúyángdōugǎnchūdiàn殿Dǎochūduìhuàn兑换yínqiánzhīréndeyínqiántuīfān推翻tāmen他们dezhuōzi桌子
16 Yòuduìmàigēzǐ鸽子deshuōzhèxie这些dōngxī东西Bùyào不要jiāngdediàn殿dàngzuò当作mǎimài买卖dedìfang地方
17 Tāde他的méntú门徒jiùxiǎngjīngshàngzheshuōwéidediàn殿xīnlǐ心里jiāojí焦急rútóng如同huǒshāo
18 Yīncǐ因此Yóutàirén犹太人wènshuōzuòzhèxie这些shìháixiǎnshénme什么shénjī神迹gěiwǒmen我们kànne
19 Yēsū耶稣huídá回答shuōnǐmen你们chāihuǐzhèdiàn殿sānnèiyàozàijiànlì建立qǐlai起来
20 Yóutàirén犹太人biàn便shuōzhèdiàn殿shìsìshíliù四十六niáncáizàochéng造成desānnèijiùzàijiànlì建立qǐlai起来ma
21 DànYēsū耶稣zhèhuàshìtāde他的shēntǐ身体wéidiàn殿
22 Suǒyǐ所以dàocóngfùhuó复活yǐhòu以后méntú门徒jiùxiǎngshuōguòzhèhuàbiàn便xìnleShèngjīng圣经Yēsū耶稣suǒshuōde
23 DāngYēsū耶稣zàilěngguòyuèjiédeshíhòu的时候yǒuxǔduō许多rénkànjiàn看见suǒxíngdeshénjī神迹jiùxìnletāde他的míng
24 Yēsū耶稣quèjiāngzìjǐ自己jiāotuōtāmen他们yīnwèi因为zhīdao知道wànrén
25 yòngbuzháo用不着shéijiànzhèngrén见证人zěnyàng怎样Yīnzhīdao知道rénxīn人心suǒcúndePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Yǒuyīgè一个sàirénmíngjiào名叫deshìYóutàirén犹太人deguān
2 Zhèrényèlǐ夜里láijiànYēsū耶稣shuōlābǐ拉比wǒmen我们zhīdao知道shìyóushénnàli那里láizuòshīfu师傅deYīnwèi因为suǒxíngdeshénjī神迹ruòméiyǒu没有shéntóngzàiwúrén无人néngxíng
3 Yēsū耶稣huídá回答shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉rénruòchóngshēng重生jiùbùnéng不能jiànshéndeguó
4 deshuōrényǐjīng已经lǎolerúhé如何néngchóngshēng重生nenéngzàijìnshēngchū生出láima
5 Yēsū耶稣shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉rénruòbúshì不是cóngshuǐshènglíng圣灵shēngdejiùbùnéng不能jìnshéndeguó
6 Cóngròushēnshēngdejiùshì就是ròushēnCónglíngshēngdejiùshì就是líng
7 shuōnǐmen你们bìxū必须chóngshēng重生bùyào不要yǐwéi以为
8 Fēngsuízhe随着yìsī意思chuītīngjiàn听见fēngdexiǎngshēng响声quèxiǎode晓得cóngnǎli哪里láiwǎngnǎli哪里Fáncóngshènglíng圣灵shēngdeshìrúcǐ如此
9 dewènshuōzěnnéngyǒuzhèshìne
10 Yēsū耶稣huídá回答shuōshìYǐsèliè以色列réndexiānsheng先生háibùmíngbái不明白zhèshìma
11 shíshízài实在zàidegàosu告诉wǒmen我们suǒshuōdeshìwǒmen我们zhīdao知道dewǒmen我们suǒjiànzhèng见证deshìwǒmen我们jiànguòdeNǐmen你们quèlǐngshòu领受wǒmen我们dejiànzhèng见证
12 duìnǐmen你们shuōdìshang地上deshìnǐmen你们shàngqiěxìnruòshuōtiānshàng天上deshìrúhé如何néngxìnne
13 Chúle除了cóngtiānjiàngxià降下réngjiù仍旧zàitiānderénméiyǒurén没有人shēngguòtiān
14 Móxī摩西zàikuàngzěnyàng怎样shérénzhàoyàng照样bèijǔqǐ举起lái
15 Jiàoyíqiè一切xìntāde他的dōudeyǒngshēng。(Huòzuòjiàoyíqiè一切xìnderénzàilǐmiàn里面deyǒngshēng
16 Shénàishìrén世人shènzhì甚至jiāngtāde他的shēngcìgěi赐给tāmen他们jiàoyíqiè一切xìntāde他的zhìmièwáng灭亡fǎndeyǒngshēng
17 Yīnwèi因为shénchātāde他的érzi儿子jiàngshì降世búshì不是yàodìngshìrén世人dezuì,(huòzuòshěnpàn审判shìrén世人xiàtóngnǎishì乃是yàojiàoshìrén世人yīndejiù
18 Xìntāde他的rénbèidìngzuì定罪xìnderénzuìyǐjīng已经dìngleyīnwèi因为xìnshénshēngdemíng
19 Guāngláidào来到shìjiānshìrén世人yīnzìjǐ自己dexíngwéi行为shìědeàiguāngdǎoàihēi’àn黑暗dìngtāmen他们dezuìjiùshì就是zàicǐ在此
20 Fánzuòědebiàn便hènguāngbìngbù并不láijiùguāngkǒngpà恐怕tāde他的xíngwéi行为shòuzébèi责备
21 Dànxíngzhēnlǐ真理deláijiùguāngyàoxiǎnmíng显明suǒxíngdeshìkàoshénérxíng
22 Zhèshìyǐhòu以后Yēsū耶稣méntú门徒dàole到了Yóutài犹太dezàinàli那里jūzhù居住shīxǐ施洗
23 Yuēhàn约翰zàikàojìn靠近lěngdeāinènshīxǐ施洗yīnwèi因为nàli那里shuǐduōZhòngrén众人dōushòu
24 Nàshí那时Yuēhàn约翰háiméiyǒu没有xiàzàijiàn
25 Yuēhàn约翰deméntú门徒yīgè一个Yóutàirén犹太人biànlùn辩论jiéjìng洁净de
26 JiùláijiànYuēhàn约翰shuōlābǐ拉比cóngqián从前tóngzàiyuēdànwàisuǒjiànzhèng见证dewèixiànzài现在shīxǐ施洗zhòngrén众人dōuwǎngnàli那里le
27 Yuēhàn约翰shuōruòbúshì不是cóngtiānshàng天上derénjiùbùnéng不能deshénme什么
28 céngshuōbúshì不是Jīdū基督shìfèngchāqiǎnzàiqiánmian前面denǐmen你们zìjǐ自己kěyǐ可以gěizuòjiànzhèng见证
29 xīndejiùshì就是xīnláng新郎Xīnláng新郎depéngyou朋友zhànzhetīngjiàn听见xīnláng新郎deshēngyīn声音jiùshényuèGùcǐ故此zhèyuèmǎnzú满足le
30 xīngwàng兴旺shuāiwēi衰微
31 Cóngtiānshàng天上láideshìzàiwànyǒuzhīshàng之上Cóngdìshang地上láideshìshǔdesuǒshuōdeshìshǔdecóngtiānshàng天上láideshìzàiwànyǒuzhīshàng之上
32 jiāngsuǒjiànsuǒwéndejiànzhèng见证chūlai出来zhǐshì只是méiyǒurén没有人lǐngshòu领受tāde他的jiànzhèng见证
33 lǐngshòu领受jiànzhèng见证dejiùyìnshàngyìnzhèngmíng证明shénshìzhēnde
34 Shénsuǒchāláidejiùshuōshéndehuà的话Yīnwèi因为shénshènglíng圣灵gěishìméiyǒu没有xiànliángde
35 àijiāngwànyǒujiāozàishǒulǐ手里
36 Xìnderényǒuyǒngshēngxìnderéndezheyǒngshēng,(yuánwénzuòbùdé不得jiànyǒngshēngshéndezhènchángzàishēnPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Zhǔzhīdao知道sàiréntīngjiàn听见shōuméntú门徒shīxǐ施洗Yuēhàn约翰háiduō
2 Qíshí其实búshì不是Yēsū耶稣qīnzì亲自shīxǐ施洗nǎishì乃是tāde他的méntú门徒shīxǐ施洗
3 jiùleYóutài犹太yòuwǎngjiā
4 Bìxū必须jīngguò经过
5 Yúshì于是dàole到了dezuòchéngmíngjiào名叫jiākàojìn靠近Yǎgè雅各gěiérzi儿子yuēdekuàide
6 Zàinàli那里yǒuYǎgè雅各jǐngYēsū耶稣yīnzǒukǔnjiùzuòzàijǐngpángNàshí那时yuēyǒuzhèng
7 Yǒuyīgè一个defùrén妇人láishuǐYēsū耶稣duìshuōqǐnggěishuǐ
8 Nàshí那时méntú门徒jìnchéngmǎishíwù食物le
9 defùrén妇人duìshuōshìYóutàirén犹太人zěnme怎么xiàngyīgè一个fùrén妇人yàoshuǐneyuánlái原来Yóutàirén犹太人rénméiyǒu没有láiwǎng来往
10 Yēsū耶稣huídá回答shuōruòzhīdao知道shéndeēnduìshuōgěishuǐdeshìshéizǎoqiúzǎogěilehuóshuǐ
11 Fùrén妇人shuōxiānsheng先生méiyǒu没有shuǐdeqìjù器具jǐngyòushēncóngnǎli哪里dehuóshuǐne
12 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗Yǎgè雅各jiāngzhèjǐngliúgěiwǒmen我们Tāzìjǐ他自己érzi儿子bìngshēngchù牲畜dōuzhèjǐngdeshuǐnándào难道háima
13 Yēsū耶稣huídá回答shuōfánzhèshuǐdeháiyàozài
14 Rénruòsuǒdeshuǐjiùyǒngyuǎn永远suǒdeshuǐyàozàilǐtou里头chéngwéi成为quányuánzhíyǒngdàoyǒngshēng
15 Fùrén妇人shuōxiānsheng先生qǐngzhèshuǐcìgěi赐给jiàoyěbù也不yòngláizhème这么yuǎnshuǐ
16 Yēsū耶稣shuōjiàozhàngfu丈夫dàozhèlǐ这里lái
17 Fùrén妇人shuōméiyǒu没有zhàngfu丈夫Yēsū耶稣shuōshuōméiyǒu没有zhàngfu丈夫shìbùcuò不错de
18 yǐjīng已经yǒuzhàngfu丈夫xiànzài现在yǒude有的bìngbù并不shìdezhàngfu丈夫zhèhuàshìzhēnde
19 Fùrén妇人shuōxiānsheng先生kànchūshìxiānzhī先知
20 Wǒmen我们dezǔzōng祖宗zàizhèshānshànglǐbài礼拜Nǐmen你们dǎoshuōyīngdāng应当lǐbài礼拜dedìfang地方shìzàilěng
21 Yēsū耶稣shuōfùrén妇人dāngxìnshíhou时候jiāngdàonǐmen你们bàiyěbù也不zàizhèshānshàngyěbù也不zàilěng
22 Nǐmen你们suǒbàidenǐmen你们bùzhīdào不知道Wǒmen我们suǒbàidewǒmen我们zhīdao知道Yīnwèi因为jiù’ēn救恩shìcóngYóutàirén犹太人chūlai出来de
23 Shíhou时候jiāngdàorújīn如今jiùshì就是lezhēnzhèng真正bàideyàoyòngxīn用心língchéngshí诚实bàiyīnwèi因为yàozhèyàng这样derénbài
24 Shénshìlínghuòsuǒyǐ所以bàitāde他的bìxū必须yòngxīn用心língchéngshí诚实bài
25 Fùrén妇人shuōzhīdao知道Mísàiyà弥赛亚,(jiùshì就是chēngwéi称为Jīdū基督deyàoláiláilebìjiāng必将yíqiè一切deshìdōugàosu告诉wǒmen我们
26 Yēsū耶稣shuōzhèshuōhuàdejiùshì就是
27 Dāngxiàméntú门徒huílai回来jiùYēsū耶稣yīgè一个fùrén妇人shuōhuàZhǐshì只是méiyǒurén没有人shuōshìyàoshénme什么huòshuōwèishénme为什么shuōhuà
28 fùrén妇人jiùliúxià留下shuǐguànwǎngchéngduìzhòngrén众人shuō
29 Nǐmen你们láikàn来看yǒuyīgè一个rénjiāngsùlái素来suǒxíngdeyíqiè一切shìdōugěishuōchū说出láilemòfēi莫非zhèjiùshì就是Jīdū基督ma
30 Zhòngrén众人jiùchūchéngwǎngYēsū耶稣nàli那里
31 Zhèqíjiān其间méntú门徒duìYēsū耶稣shuōlābǐ拉比qǐngchī
32 Yēsū耶稣shuōyǒushíwù食物chīshìnǐmen你们bùzhīdào不知道de
33 Méntú门徒jiùbǐcǐ彼此duìwènshuōmòfēi莫非yǒurén有人shénme什么gěichīma
34 Yēsū耶稣shuōwǒde我的shíwù食物jiùshì就是zūnxíngchāláizhědezhǐyì旨意zuòchéngtāde他的gōng
35 Nǐmen你们qǐbù岂不shuōdàoshōugē收割deshíhòu的时候háiyǒu还有yuèmagàosu告诉nǐmen你们xiàngtiánguānkàn观看zhuāngjia庄稼yǐjīng已经shúle,(yuánwénzuòbáikěyǐ可以shōugē收割le
36 Shōugē收割deréndegōngjiàdàoyǒngshēngJiàozhǒngdeshōugē收割deyītóng一同kuàilè快乐
37 Súyǔ俗语shuōrénzhǒngzhèrénshōugē收割zhèhuàkějiàn可见shìzhēnde
38 chānǐmen你们shōunǐmen你们suǒméiyǒu没有láodeBiérén别人láonǐmen你们xiǎngshòu享受tāmen他们suǒláode
39 chéngyǒuhǎoxiē好些rénxìnleYēsū耶稣yīnwèi因为fùrén妇人zuòjiànzhèng见证shuōjiāngsùlái素来suǒxíngdeyíqiè一切shìdōugěishuōchū说出láile
40 Yúshì于是rénláijiànYēsū耶稣qiúzàitāmen他们nàli那里zhùxiàbiàn便zàinàli那里zhùleliǎngtiān
41 YīnYēsū耶稣dehuà的话xìnderénjiùgèngduō更多le
42 Biàn便duìfùrén妇人shuōxiànzài现在wǒmen我们xìnbúshì不是yīnwèi因为dehuà的话shìwǒmen我们qīnzì亲自tīngjiàn听见lezhīdao知道zhèzhēnshì真是jiùshì救世zhǔ
43 GuòleliǎngtiānYēsū耶稣ledìfang地方wǎngjiā
44 Yīnwèi因为Yēsū耶稣zìjǐ自己zuòguòjiànzhèng见证shuōxiānzhī先知zàiběndì本地shìméiyǒurén没有人zūnjìng尊敬de
45 Dàole到了jiājiārénjìrán既然kànjiàn看见zàilěngguòjiésuǒxíngdeyíqiè一切shìjiùjiēdài接待Yīnwèi因为tāmen他们shìshàngqù上去guòjié
46 Yēsū耶稣yòudàole到了jiādejiājiùshì就是cóngqián从前biànshuǐwéijiǔdedìfang地方Yǒuyīgè一个dàchén大臣tāde他的érzi儿子zàijiābǎinónghuànbìng患病
47 tīngjiàn听见Yēsū耶稣cóngYóutài犹太dàole到了jiājiùláijiànqiúxiàqu下去yīzhì医治tāde他的érzi儿子Yīnwèi因为érzi儿子kuàiyào快要le
48 Yēsū耶稣jiùduìshuōruòkànjiàn看见shénjī神迹qíshì奇事nǐmen你们zǒngshì总是xìn
49 dàchén大臣shuōxiānsheng先生qiúchènzhewǒde我的háizi孩子háiméiyǒu没有jiùxiàqu下去
50 Yēsū耶稣duìshuōhuíqu回去deérzi儿子huólerénxìnYēsū耶稣suǒshuōdehuà的话jiùhuíqu回去le
51 Zhèngxiàqu下去deshíhòu的时候tāde他的púrén仆人yíngjiànshuōtāde他的érzi儿子huóle
52 jiùwènshénme什么shíhou时候jiànhǎode好的Tāmen他们shuōzuórì昨日wèishíjiùtuì退le
53 biàn便zhīdao知道zhèzhèngshìYēsū耶稣duìshuōérzi儿子huóledeshíhòu的时候tāzìjǐ他自己quánjiājiùdōuxìnle
54 ZhèshìYēsū耶稣zàijiāxíngdedì’èr第二jiànshénjī神迹shìcóngYóutài犹太huíqu回去yǐhòu以后xíngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Zhèshìyǐhòu以后dàole到了Yóutàirén犹太人deyīgè一个jiéqī节期Yēsū耶稣jiùshànglěng
2 Zàilěngkàojìn靠近yángményǒuyīgè一个chízi池子láihuàjiàozuòshìpángbiān旁边yǒuláng
3 Lǐmiàn里面tǎngzhexiāyǎndequétuǐdexuègāndexǔduō许多bìngrén病人。(Yǒujuànzàicǐ在此yǒuděnghòu等候shuǐdòng
4 Yīnwèi因为yǒutiānshǐ天使ànshí按时xiàchízi池子jiǎodǒng搅动shuǐshuǐdòngzhīhòu之后shéixiānxiàqu下去wúlùn无论hàishénme什么bìngjiùquánle)。
5 Zàinàli那里yǒuyīgè一个rénbìnglesānshí三十bānián八年
6 Yēsū耶稣kànjiàn看见tǎngzhezhīdao知道bìnglejiǔjiùwènshuōyàoquánma
7 Bìngrén病人huídá回答shuōxiānsheng先生shuǐdòngdeshíhòu的时候méiyǒurén没有人fàngzài放在chízi池子zhèngdeshíhòu的时候jiùyǒubiérén别人xiānxiàqu下去
8 Yēsū耶稣duìshuōqǐlai起来derùzi褥子zǒu
9 rénlìkè立刻quánjiùrùzi褥子láizǒule
10 tiānshìānxírì安息日suǒyǐ所以Yóutàirén犹太人duìhǎode好的rénshuōjīntiān今天shìānxírì安息日rùzi褥子shìbùkě不可de
11 quèhuídá回答shuōshǐ使quándeduìshuōderùzi褥子zǒu
12 Tāmen他们wènshuōduìshuōrùzi褥子zǒudeshìshénme什么rén
13 hǎode好的rénbùzhīdào不知道shìshéiYīnwèi因为nàli那里derénduōYēsū耶稣yǐjīng已经duǒkāile
14 Hòulái后来Yēsū耶稣zàidiàn殿yùjiàn遇见duìshuōyǐjīng已经quánleBùyào不要zàifànzuì犯罪Kǒngpà恐怕zāoyù遭遇degèngjiā更加lìhài利害
15 rénjiùgàosu告诉Yóutàirén犹太人shǐ使quándeshìYēsū耶稣
16 Suǒyǐ所以Yóutàirén犹太人bīpò逼迫Yēsū耶稣yīnwèi因为zàiānxírì安息日zuòlezhèshì
17 Yēsū耶稣jiùduìtāmen他们shuōzuòshìzhídào直到rújīn如今zuòshì
18 Suǒyǐ所以Yóutàirén犹太人yuèxiǎngyàoshāYīnbùdàn不但fànleānxírì安息日bìngqiě并且chēngshénwéitāde他的jiāngzìjǐ自己shéndàngzuò当作píngděng平等
19 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōshíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们píngzhezìjǐ自己bùnéng不能zuòshénme什么wéiyǒukànjiàn看见suǒzuòdecáinéng才能zuòsuǒzuòdeshìzhàoyàng照样zuò
20 àijiāngzìjǐ自己suǒzuòdeyíqiè一切shìzhǐgěikànHáiyàojiāngzhègèngdà更大deshìzhǐgěikànjiàonǐmen你们
21 zěnyàng怎样jiàorénqǐlai起来shǐ使tāmen他们huózhe活着zhàoyàng照样suízìjǐ自己deyìsī意思shǐ使rénhuózhe活着
22 shěnpàn审判shénme什么rénnǎijiāngshěnpàn审判deshìquánjiāo
23 Jiàoréndōuzūnjìng尊敬rútóng如同zūnjìng尊敬yíyàng一样zūnjìng尊敬dejiùshì就是zūnjìng尊敬chāláide
24 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们tīnghuàyòuxìnchāi信差láizhědejiùyǒuyǒngshēngbùzhìyú不至于dìngzuì定罪shìyǐjīng已经chūshēngle
25 shíshízài实在zàidegàosu告诉nǐmen你们shíhou时候jiāngdàoxiànzài现在jiùshì就是lerényàotīngjiàn听见shénérzi儿子deshēngyīn声音Tīngjiàn听见derénjiùyàohuóle
26 Yīnwèi因为zěnyàng怎样zàizìjǐ自己yǒushēngmìng生命jiùcìgěi赐给érzi儿子zhàoyàng照样zàizìjǐ自己yǒushēngmìng生命
27 Bìngqiě并且yīnwèi因为shìrénjiùcìgěi赐给xíngshěnpàn审判dequánbǐng权柄
28 Nǐmen你们bùyào不要zhèshìkànzuò看作Shíhou时候yàodàofánzàifénmù坟墓dedōuyàotīngjiàn听见tāde他的shēngyīn声音jiùchūlai出来
29 Xíngshàndefùhuó复活deshēngzuòědefùhuó复活dìngzuì定罪
30 píngzhezìjǐ自己bùnéng不能zuòshénme什么zěnme怎么tīngjiàn听见jiùzěnme怎么shěnpàn审判Wǒde我的shěnpàn审判shìgōngpíng公平deYīnwèi因为qiúzìjǐ自己deyìsī意思zhīqiúchāláizhědeyìsī意思
31 ruòwéizìjǐ自己zuòjiànzhèng见证wǒde我的jiànzhèng见证jiùzhēn
32 Lìngyǒuwèigěizuòjiànzhèng见证zhīdao知道gěizuòdejiànzhèng见证shìzhēnde
33 Nǐmen你们céngchāréndàoYuēhàn约翰nàli那里wéizhēnlǐ真理zuòguòjiànzhèng见证
34 Qíshí其实suǒshòudejiànzhèng见证búshì不是cóngrénláideRán’ér然而shuōzhèxie这些huàwéiyàojiàonǐmen你们dejiù
35 Yuēhàn约翰shìdiǎnzhedemíngdēngNǐmen你们qíngyuàn情愿zànshí暂时xǐhuan喜欢tāde他的guāng
36 DànyǒuYuēhàn约翰gèngdà更大dejiànzhèng见证Yīnwèi因为jiāogěi交给yàochéngjiù成就deshìjiùshì就是suǒzuòdeshìzhèbiàn便jiànzhèng见证shìsuǒchāláide
37 Chāláidewéizuòguòjiànzhèng见证Nǐmen你们cónglái从来méiyǒu没有tīngjiàn听见tāde他的shēngyīn声音méiyǒu没有kànjiàn看见tāde他的xíngxiàng形像
38 Nǐmen你们bìngméiyǒu没有tāde他的dàocúnzài存在xīnlǐ心里Yīnwèi因为suǒchāláidenǐmen你们xìn
39 Nǐmen你们chákǎoShèngjīng圣经。(Huòzuòyīngdāng应当chákǎoShèngjīng圣经yīnnǐmen你们yǐwéi以为nèizhōngyǒuyǒngshēngGěizuòjiànzhèng见证dejiùshì就是zhèjīng
40 Rán’ér然而nǐmen你们kěndàozhèlǐ这里láideshēngmìng生命
41 shòucóngrénláideróngyào荣耀
42 Dànzhīdao知道nǐmen你们xīnlǐ心里méiyǒu没有shéndeài
43 fèngdemíngláinǐmen你们bìngbù并不jiēdài接待Ruòyǒubiérén别人fèngzìjǐ自己demíngláinǐmen你们dǎoyàojiēdài接待
44 Nǐmen你们hùxiāng互相shòuróngyào荣耀quèqiúcóngzhīshénláideróngyào荣耀zěnnéngxìnne
45 Bùyào不要xiǎngzàimiànqián面前yàogàonǐmen你们Yǒuwèigàonǐmen你们dejiùshì就是nǐmen你们suǒyǎnglàideMóxī摩西
46 Nǐmen你们rúguǒ如果xìnMóxī摩西xìnYīnwèi因为shūshàngyǒuzhǐzhexiědehuà的话
47 Nǐmen你们ruòxìntāde他的shūzěnnéngxìnwǒde我的huàne

 printer   arrowup