Shǐtú使徒xíngchuán

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 afēiluóayǐjīng已经zuòleqiánshūlùndàoYēsū耶稣kāitóu开头yíqiè一切suǒxíngsuǒjiàoxun教训de
2 Zhídào直到jièzheshènglíng圣灵fēnfù吩咐suǒjiǎnxuǎn拣选deshǐtú使徒yǐhòu以后bèijiēshàngshēng上升derìzi日子wéizhǐ为止
3 shòuhài受害zhīhòu之后yòngxǔduō许多depíngjiāngzìjǐ自己huóhuódexiǎngěishǐtú使徒kànsìshí四十tiānzhījiǔxiàngtāmen他们xiǎnxiàn显现jiǎngshuōshénguódeshì
4 Yēsū耶稣tāmen他们jùjí聚集deshíhòu的时候zhǔfù嘱咐tāmen他们shuōbùyào不要líkāi离开lěngyàoděnghòu等候suǒyìngxǔ应许dejiùshì就是nǐmen你们tīngjiàn听见shuōguòde
5 Yuēhàn约翰shìyòngshuǐshīxǐ施洗Dànduōnǐmen你们yàoshòushènglíng圣灵de
6 Tāmen他们jùjí聚集deshíhòu的时候wènYēsū耶稣shuōzhǔafùxīng复兴Yǐsèliè以色列guójiùzàizhèshíhou时候ma
7 Yēsū耶稣duìtāmen他们shuōpíngzhezìjǐ自己dequánbǐng权柄suǒdìngdeshíhòu的时候rìqī日期búshì不是nǐmen你们kěyǐ可以zhīdao知道de
8 Dànshènglíng圣灵jiànglìn降临zàinǐmen你们shēnshàngnǐmen你们jiùbìděi必得zhenénglì能力BìngyàozàilěngYóutài犹太quándezhídào直到dezuòwǒde我的jiànzhèng见证
9 Shuōlezhèhuàtāmen他们zhèngkàndeshíhòu的时候jiùbèishàngshēng上升yǒuduǒyúncai云彩jiēbiàn便kànbújiàn看不见le
10 Dāngwǎngshàngqù上去tāmen他们dìngjīngwàngtiāndeshíhòu的时候hūrán忽然yǒuliǎnggèrén个人shēnchuān穿báizhànzàipángbiān在旁边shuō
11 Jiārénnǐmen你们wèishénme为什么zhànzhewàngtiānnezhèlíkāi离开nǐmen你们bèijiēshēngtiān升天deYēsū耶稣nǐmen你们jiànzěnyàng怎样wǎngtiānshàng天上háiyàozěnyàng怎样lái
12 Yǒuzuòshānmíngjiào名叫gǎnlǎn橄榄shānlěngyuǎnyuēyǒuānxírì安息日zǒudelùchéng路程Dāngxiàméntú门徒cóngnàli那里huílěng
13 Jìnlechéngjiùshànglesuǒzhùdejiānlóufáng楼房Zàinàli那里yǒuBǐdé彼得Yuēhàn约翰Yǎgè雅各āndelièFéilì腓力duōduōluómǎitàiféideérzi儿子Yǎgè雅各fènruìdǎngde西ménYǎgè雅各deérzi儿子huòzuòxiōngdì兄弟Yóudà犹大
14 Zhèxie这些réntóngzhejǐge几个fùrén妇人Yēsū耶稣demǔqīn母亲bìngYēsū耶稣dedìxiōng弟兄dōuTóngxīn同心héyì合意dehéngqiēdǎogào祷告
15 Nàshí那时yǒuxǔduō许多rénjùhuì聚会yuēyǒuyībǎi一百èrshí二十míngBǐdé彼得jiùzàidìxiōng弟兄zhōngjiān中间zhànqǐlai起来shuō
16 Dìxiōngmén弟兄们shènglíng圣灵jièDàwèi大卫dekǒuzàiShèngjīng圣经shàngyùyán预言lǐngrénzhuōná捉拿Yēsū耶稣deYóudà犹大Zhèhuàshìbìxū必须yīngyànde
17 běnlái本来lièzàiwǒmen我们shùzhōngbìngqiě并且zàishǐtú使徒dezhírènshàngdéle得了fēn
18 Zhèrényòngzuòědegōngjiàmǎileyīkuài一块tiányǐhòu以后shēnzi身子dǎodǔfù肚腹bēngliè崩裂chángdōuliúchū流出lái
19 Zhùzàilěngdezhòngrén众人dōuzhīdao知道zhèshìsuǒyǐ所以ànzhetāmen他们nàli那里dehuà的话gěikuàitiánmíngjiào名叫jiùshì就是xuètiándeyìsī意思
20 Yīnwèi因为shīpiān诗篇shàngxiězheshuōyuàntāde他的zhùchù住处biànwéihuāngchǎngwúrén无人zàinèi在内jūzhù居住Yòushuōyuànbiérén别人detāde他的zhífēn
21 Suǒyǐ所以zhǔYēsū耶稣zàiwǒmen我们zhōngjiān中间shǐzhōng始终chūrù出入deshíhòu的时候
22 Jiùshì就是cóngYuēhàn约翰shīxǐ施洗zhídào直到zhǔlíkāi离开wǒmen我们bèijiēshàngshēng上升derìzi日子wéizhǐ为止bìxū必须cóngchángwǒmen我们zuòbànderénzhōngwèiwǒmen我们tóngzuòYēsū耶稣fùhuó复活dejiànzhèng见证
23 Yúshì于是xuǎnjǔ选举liǎnggèrén个人jiùshì就是jiàozuòyòuchēnghu称呼yóushìdōudeyuē
24 Zhòngrén众人jiùdǎogào祷告shuōzhǔazhīdao知道wànréndexīnqiúcóngzhèliǎnggèrén个人zhōngzhǐmíng指明suǒjiǎnxuǎn拣选deshìshéijiàodezhèshǐtú使徒dewèifēnZhèwèi这位fēnYóudà犹大yǐjīng已经diūqì丢弃wǎngzìjǐ自己dedìfang地方le
25
26 Yúshì于是zhòngrén众人wéitāmen他们yáoqiānyáochūláijiùshíyī十一shǐtú使徒tónglièPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 xúnjiédàole到了méntú门徒dōujùjí聚集zàichǔ
2 Hūrán忽然cóngtiānshàng天上yǒuxiǎngshēng响声xialai下来hǎoxiàng好像yīzhèn一阵fēngchuīguòchōngmǎn充满letāmen他们suǒzuòdewūzi屋子
3 Yòuyǒushétóu舌头rúhuǒ如火yànxiǎnxiàn显现chūlai出来fēnkāi分开zàitāmen他们réntóu人头shàng
4 Tāmen他们jiùdōubèishènglíng圣灵chōngmǎn充满ànzheshènglíng圣灵suǒdekǒucái口才shuōbiéguódehuà的话lái
5 Nàshí那时yǒuqiánchéng虔诚deYóutàirén犹太人cóngtiānxià天下gèguó各国láizhùzàilěng
6 Zhèshēngyīn声音xiǎngzhòngrén众人dōuláijùjí聚集réntīngjiàn听见méntú门徒yòngzhòngrén众人dexiāngtánshuōhuàjiùshénnàmèn纳闷
7 Dōujīngyà惊讶shuōkànzhèshuōhuàdedōushìjiārénma
8 Wǒmen我们rénzěnme怎么tīngjiàn听见tāmen他们shuōwǒmen我们shēngláisuǒyòngdexiāngtánne
9 Wǒmen我们réndàirénlánrénzhùzàisuǒdàmǐ大米Yóutài犹太jiāduōjiāběndōuXī Yà西亚
10 jiāpángfēiĀijí埃及derénbìngkàojìn靠近nàideyīdài一带dìfang地方deréncóngLuómǎ罗马láidezhōnghuòshì或是Yóutàirén犹太人huòshì或是jìnYóutàijiào犹太教derén
11 deréndōutīngjiàn听见tāmen他们yòngwǒmen我们dexiāngtánjiǎngshuōshéndezuòwéi作为
12 Zhòngrén众人jiùdōujīngyà惊讶cāiyí猜疑bǐcǐ彼此shuōzhèshìshénme什么yìsī意思ne
13 Háiyǒu还有rénjīqiào讥诮shuōtāmen他们wúfēi无非shìxīnjiǔguànmǎnle
14 Bǐdé彼得shíyī十一shǐtú使徒zhàngāoshēng高声shuōYóutàirén犹太人yíqiè一切zhùzàilěngderénzhèjiànshìnǐmen你们dāngzhīdao知道dāngcè’ěr侧耳tīngwǒde我的huà
15 Nǐmen你们xiǎngzhèxie这些rénshìzuìleqíshí其实búshì不是zuìleyīnwèi因为shíhou时候gāngdàochū
16 Zhèzhèngshìxiānzhī先知yuēěrsuǒshuōde
17 Shénshuōzàihòuderìzi日子yàojiāngwǒde我的língjiāoguàn浇灌fányǒuxuèdeNǐmen你们deérnǚ儿女yàoshuōyùyán预言Nǐmen你们deshàonián少年rényàojiànyìxiàng异象Lǎoniánrén老年人yàozuòmèng
18 Zàinàxiē那些rìzi日子yàojiāngwǒde我的língjiāoguàn浇灌wǒde我的púrén仆人shǐ使tāmen他们jiùyàoshuōyùyán预言
19 Zàitiānshàng天上yàoxiǎnchūqíshì奇事zàidìxià在地下yàoxiǎnchūshén出神yǒuxuèyǒuhuǒyǒuyānwù烟雾
20 tóuyàobiànwéihēi’àn黑暗yuèliàng月亮yàobiànwéixuèzhèdōuzàizhǔérmíngxiǎn明显derìzi日子wèidàoyǐqián以前
21 Dàonàshí那时hòufánqiúgàozhǔmíngdejiùbìděi必得jiù
22 Yǐsèliè以色列rénqǐngtīngwǒde我的huàShénjièzherénYēsū耶稣zàinǐmen你们zhōngjiān中间shīxíng施行néngqíshì奇事shénjī神迹jiāngzhèngmíng证明chūlai出来zhèshìnǐmen你们zìjǐ自己zhīdao知道de
23 ànzheshéndedìngzhǐxiānjiànbèijiāorénnǐmen你们jiùjièzhewúfǎ无法zhīréndeshǒudīngzàishízìjià十字架shàngshāle
24 Shénquèjiāngdetòngkǔ痛苦jiěshì解释lejiàofùhuó复活Yīnwèi因为yuánbùnéng不能bèijūjīn拘禁
25 Dàwèi大卫zhǐzheshuōkànjiàn看见zhǔchángzàiyǎnqián眼前zàiyòubiān右边jiàobùzhìyú不至于yáodòng摇动
26 Suǒyǐ所以xīnlǐ心里huānxǐ欢喜wǒde我的língyuánwénzuòshékuàilè快乐Bìngqiě并且wǒde我的ròushēnyàoānzàizhǐwàng指望zhōng
27 Yīnjiāngwǒde我的línghún灵魂piēzàiyīnjiānyěbù也不jiàodeshèngzhějiànxiǔhuài
28 jiāngshēngmìng生命dedàolù道路zhǐshì指示jiàoyīnjiàndemiàn,(huòzuòjiàozàimiànqián面前dezhemǎnzú满足dekuàilè快乐
29 Dìxiōngmén弟兄们xiānDàwèi大卫deshìkěyǐ可以míngmíng明明deduìnǐmen你们shuōlezàngmáilebìngqiě并且tāde他的fénmù坟墓zhídào直到jīnrì今日háizàiwǒmen我们zhèlǐ这里
30 Dàwèi大卫shìxiānzhī先知yòuxiǎode晓得shéncéngxiàngshìyàocóngtāde他的hòuyì后裔zhōngwèizuòzàitāde他的bǎozuò宝座shàng
31 Jiùyùxiān预先kànmíngzhèshìjiǎnglùnJīdū基督fùhuó复活shuōtāde他的línghún灵魂piēzàiyīnjiāntāde他的ròushēnyěbù也不jiànxiǔhuài
32 ZhèYēsū耶稣shényǐjīng已经jiàofùhuó复活lewǒmen我们dōuwéizhèshìzuòjiànzhèng见证
33 bèishéndeyòushǒu右手gāo,(huòzuògāozàishéndeyòubiān右边yòucóngshòulesuǒyìngxǔ应许deshènglíng圣灵jiùnǐmen你们suǒkànjiàn看见suǒtīngjiàn听见dejiāoguàn浇灌xialai下来
34 Dàwèi大卫bìngméiyǒu没有shēngdàotiānshàng天上dànzìjǐ自己shuōzhǔduìzhǔshuōzuòzàiwǒde我的yòubiān右边
35 Děngshǐ使chóuzuòdejiǎodèng脚凳
36 Gùcǐ故此Yǐsèliè以色列quánjiādāngquèshí确实dezhīdao知道nǐmen你们dīngzàishízìjià十字架shàngdezhèwèi这位Yēsū耶稣shényǐjīng已经wéizhǔwéiJīdū基督le
37 Zhòngrén众人tīngjiàn听见zhèhuàjuéde觉得zhāxīnjiùduìBǐdé彼得qíyú其余deshǐtú使徒shuōdìxiōngmén弟兄们wǒmen我们dāngzěnyàng怎样xíng
38 Bǐdé彼得shuōnǐmen你们rényàohuǐgǎi悔改fèngYēsū耶稣Jīdū基督demíngshòujiàonǐmen你们dezuìdeshèjiùlǐngshòu领受suǒdeshènglíng圣灵
39 Yīnwèi因为zhèyìngxǔ应许shìgěinǐmen你们nǐmen你们deérnǚ儿女bìngyíqiè一切zàiyuǎnfāng远方derénjiùshì就是zhǔwǒmen我们shénsuǒshàoláide
40 Bǐdé彼得háiyòngxǔduō许多huàzuòjiànzhèng见证quànmiǎntāmen他们shuōnǐmen你们dāngjiùzìjǐ自己tuōlí脱离zhèwānqǔ弯曲deshìdài世代
41 Yúshì于是lǐngshòu领受huàderénjiùshòuleyītiān一天méntú门徒yuētiānlesānqiānrén
42 Dōuhéngxīnzūnshǒu遵守shǐtú使徒dejiàoxun教训bǐcǐ彼此jiāojiē交接bāibǐngqídǎo祈祷
43 Zhòngrén众人dōuShǐtú使徒yòuxínglexǔduō许多qíshì奇事shénjī神迹
44 Xìnderéndōuzàichǔfángōngyòng公用
45 Bìngqiě并且màiletiánchǎnjiāzhàorénsuǒxū所需yòngdefēngěi分给rén
46 Tāmen他们tiāntiān天天Tóngxīn同心héyì合意héngqiēdezàidiàn殿qiězàijiāzhōngbāibǐngcúnzhehuānxǐ欢喜chéngshí诚实dexīnyòngfàn
47 Zànměi赞美shéndezhòngmíndexǐ’ài喜爱Zhǔjiāngdejiùderéntiāntiān天天jiāgěitāmen他们Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Shēnchūdǎogào祷告deshíhòu的时候Bǐdé彼得Yuēhàn约翰shàngshèngdiàn圣殿
2 Yǒuyīgè一个rénshēngláishìquétuǐdetiāntiān天天bèiréntáiláifàngzài放在diàn殿deyīgè一个ménkǒu门口ménmíngjiào名叫měiményāoqiú要求jìndiàn殿derénzhōu
3 kànjiàn看见Bǐdé彼得Yuēhàn约翰jiāngyào将要jìndiàn殿jiùqiútāmen他们zhōu
4 Bǐdé彼得Yuēhàn约翰dìngjīngkànBǐdé彼得shuōkànwǒmen我们
5 rénjiùliúyì留意kàntāmen他们zhǐwàng指望dezheshénme什么
6 Bǐdé彼得shuōjīnyíndōuméiyǒu没有zhīsuǒyǒu所有degěifèngrénYēsū耶稣Jīdū基督demíngjiàoqǐlai起来xíngzǒu行走
7 Yúshì于是zhetāde他的yòushǒu右手qǐlai起来tāde他的jiǎohuáilìkè立刻jiànzhuàng健壮le
8 Jiùtiàoqǐlai起来zhànzheyòuxíngzǒu行走Tóngtāmen他们jìnlediàn殿zǒuzhetiàozhezànměi赞美shén
9 Bǎixìng百姓dōukànjiàn看见xíngzǒu行走zànměi赞美shén
10 Rènde认得shìchángzuòzàidiàn殿deměiménkǒu门口qiúzhōudejiùyīnsuǒzhedeshìmǎnxīnjīngyà惊讶
11 rénzhèngzài正在chēngwéi称为Suǒluómén所罗门delángxiàzheBǐdé彼得Yuēhàn约翰Zhòngbǎixìng百姓yīqí一齐pǎodàotāmen他们nàli那里hěnjiào
12 Bǐdé彼得kànjiàn看见jiùduìbǎixìng百姓shuōYǐsèliè以色列rénwèishénme为什么zhèshìdàngzuò当作newèishénme为什么dìngjīngkànwǒmen我们yǐwéi以为wǒmen我们píngzìjǐ自己denénglì能力qiánchéng虔诚shǐ使zhèrénxíngzǒu行走ne
13 Yàbó亚伯hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各deshénjiùshì就是wǒmen我们lièdeshényǐjīng已经róngyào荣耀letāde他的púrén仆人Yēsū耶稣。(Púrén仆人huòzuòérzi儿子nǐmen你们quèjiāofù交付duōduōdìngyàoshìfàng释放nǐmen你们jìngzàiduōmiànqián面前juéle
14 Nǐmen你们juéleshèngjiégōngzhěfǎnqiúzheshìfàng释放yīgè一个xiōngshǒu凶手gěinǐmen你们
15 Nǐmen你们shāleshēngmìng生命dezhǔshénquèjiàocóngfùhuó复活leWǒmen我们dōushìwéizhèshìzuòjiànzhèng见证
16 Wǒmen我们yīnxìntāde他的míngtāde他的míngbiàn便jiàonǐmen你们suǒkànjiàn看见suǒrènshi认识dezhèrénjiànzhuàng健壮leZhèngshìsuǒdexìnxīn信心jiàozhèrénzàinǐmen你们zhòngrén众人miànqián面前quánrán全然hǎole
17 Dìxiōngmén弟兄们xiǎode晓得nǐmen你们zuòzhèshìshìchūyú出于bùzhī不知nǐmen你们deguānchángshìrúcǐ如此
18 Dànshéncéngjièzhòngxiānzhī先知dekǒuyùyán预言Jīdū基督jiāngyào将要shòuhài受害jiùzhèyàng这样yīngyànle
19 Suǒyǐ所以nǐmen你们dānghuǐgǎi悔改guīzhèngshǐ使nǐmen你们dezuìdéyǐ得以túmǒ涂抹zhèyàng这样ānshūderìzi日子jiùcóngzhǔmiànqián面前láidào来到
20 Zhǔchāqiǎnsuǒyùdìng预定gěinǐmen你们deJīdū基督Yēsū耶稣jiànglìn降临
21 Tiānliúděngdào等到wànfùxīng复兴deshíhòu的时候jiùshì就是shéncóngchuàngshìyǐlái以来jièzheshèngxiānzhī先知dekǒusuǒshuōde
22 Móxī摩西céngshuōzhǔshényàocóngnǐmen你们dìxiōng弟兄zhōngjiān中间gěinǐmen你们xīngqǐ兴起wèixiānzhī先知xiàngfánxiàngnǐmen你们suǒshuōdenǐmen你们dōuyàotīngcóng听从
23 Fántīngcóng听从xiānzhī先知debìyào必要cóngmínzhōngquánrán全然mièjué灭绝
24 Cóngěryǐlái以来dezhòngxiānzhī先知fánshuōyùyán预言dedōushuōdàozhèxie这些rìzi日子
25 Nǐmen你们shìxiānzhī先知dezǐsūn子孙chéngshòu承受shénnǐmen你们zǔzōng祖宗suǒdeyuējiùshì就是duìYàbó亚伯hǎnshuōdìshang地上wàndōuyàoyīndehòuyì后裔de
26 Shénxīngqǐ兴起tāde他的púrén仆人,(huòzuòérzi儿子jiùxiānchādàonǐmen你们zhèlǐ这里láigěinǐmen你们jiàonǐmen你们rénhuízhuǎnlíkāi离开zuì’è罪恶Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Shǐtú使徒duìbǎixìng百姓shuōhuàdeshíhòu的时候jìsī祭司menshǒudiàn殿guānbìngdōugāirénhūrán忽然láile
2 Yīntāmen他们jiàoxun教训bǎixìng百姓běnzhe本着Yēsū耶稣chuánshuō传说rénfùhuó复活jiùhěnfánnǎo烦恼
3 Yúshì于是xiàshǒu下手zhùtāmen他们Yīnwèi因为tiānyǐjīng已经wǎnlejiùtāmen他们dàodì’èr第二tiān
4 Dàntīngdàozhīrényǒuxǔduō许多xìndenándīngshùmù数目yuēdàoqiān
5 Dì’èr第二tiānguānzhǎnglǎo长老wénshìzàilěngjùhuì聚会
6 Yòuyǒujìsī祭司gāiYuēhàn约翰shānbìngjìsī祭司deqīndōuzàinàli那里
7 Jiàoshǐtú使徒zhànzàidāngzhōng当中jiùwèntāmen他们shuōnǐmen你们yòngshénme什么nénglì能力fèngshéidemíngzuòzhèshìne
8 Nàshí那时Bǐdé彼得bèishènglíng圣灵chōngmǎn充满duìtāmen他们shuō
9 Zhìmíndeguānzhǎnglǎo长老atǎngruò倘若jīnrì今日yīnwèi因为zàicánji残疾rénshēn人身shàngsuǒxíngdeshànshìcháwènwǒmen我们shìzěnme怎么déle得了quán
10 Nǐmen你们zhòngrén众人Yǐsèliè以色列bǎixìng百姓dōudāngzhīdao知道zhànzàinǐmen你们miànqián面前dezhèréndequánshìyīnnǐmen你们suǒdīngshízìjià十字架shénjiàocóngfùhuó复活derénYēsū耶稣Jīdū基督demíng
11 shìnǐmen你们jiàngrénsuǒdeshítou石头chénglefángjiǎodetóukuàishítou石头
12 Chúyǐwài以外biéwú别无zhěngjiù拯救Yīnwèi因为zàitiānxià天下rénjiān人间méiyǒu没有xiàbiéde别的míngwǒmen我们kěyǐ可以kàozhedejiù
13 Tāmen他们jiànBǐdé彼得Yuēhàn约翰dedǎnliàng胆量yòukànchūtāmen他们yuánshìméiyǒu没有xuéwèn学问dexiǎomínjiùrènmíngtāmen他们shìgēnguòYēsū耶稣de
14 Yòukànjiàn看见zhìhǎolederéntāmen他们yītóng一同zhànzhejiùhuà
15 Yúshì于是fēnfù吩咐tāmen他们cónggōnghuì公会chūqù出去jiùbǐcǐ彼此shāngyì商议shuō
16 Wǒmen我们dāngzěnyàng怎样bànzhèliǎnggèrén个人neyīnwèi因为tāmen他们chéngránxínglejiànmíngxiǎn明显deshénjī神迹fánzhùlěngderéndōuzhīdao知道wǒmen我们yěbù也不néngshuōméiyǒu没有
17 Wéikǒngzhèshìyuèchuányángzàimínjiān民间wǒmen我们bìxū必须kǒnghè恐吓tāmen他们jiàotāmen他们bùzài不再fèngzhèmíngduìrénjiǎnglùn
18 Yúshì于是jiàoletāmen他们láijìnzhǐ禁止tāmen他们zǒngbùkě不可fèngYēsū耶稣demíngjiǎnglùnjiàoxun教训rén
19 Bǐdé彼得Yuēhàn约翰shuōtīngcóng听从nǐmen你们tīngcóng听从shénzhèzàishénmiànqián面前hélǐ合理bùhélǐ不合理nǐmen你们zìjǐ自己zhuóliáng
20 Wǒmen我们suǒkànjiàn看见suǒtīngjiàn听见debùnéngbù不能不shuō
21 Guānchángwéibǎixìng百姓deyuángù缘故xiǎngchūfǎzi法子xíngfá刑罚tāmen他们yòukǒnghè恐吓fāntāmen他们shìfàng释放leZhèshìyīnzhòngrén众人wéisuǒxíngdeqíshì奇事dōuguīróngyào荣耀shén
22 Yuánlái原来jièzheshénjī神迹hǎode好的rényǒusìshíduō四十多suìle
23 Èrrénbèishìfàng释放jiùdàohuìyǒu会友nàli那里jìsī祭司chángzhǎnglǎo长老suǒshuōdehuà的话dōugàosu告诉tāmen他们
24 Tāmen他们tīngjiàn听见lejiùTóngxīn同心héyì合意degāoshēng高声xiàngshénshuōzhǔashìzàotiāndehǎiqízhōng其中wànde
25 céngjièzheshènglíng圣灵tuōpúrén仆人wǒmen我们zǔzōng祖宗Dàwèi大卫dekǒushuōwàibāngwèishénme为什么zhēngnàowànmínwèishénme为什么móusuànwàngdeshì
26 Shìshàngdejūnwángyīqí一齐qǐlai起来chénzǎijùjí聚集yàodǎngzhǔbìngzhǔdeshòugāozhě。(HuòzuòJīdū基督
27 běndiūduōwàibāngrén外邦人Yǐsèliè以色列mínguǒrán果然zàizhèchéngjùjí聚集yàogōngdǎ攻打suǒgāodeshèngYēsū耶稣,(huòzuò)。
28 Chéngjiù成就shǒuzhǐsuǒyùdìng预定yǒude有的shì
29 Tāmen他们kǒnghè恐吓wǒmen我们xiànzài现在qiúzhǔjiàncháYímiàn一面jiàopúrén仆人fàngdǎnliàng胆量jiǎngdedàoyímiàn一面shēnchū伸出deshǒuláiyīzhì医治jíbìng疾病bìngqiě并且shǐ使shénjī神迹qíshì奇事yīnzheshèngYēsū耶稣demíngxíngchūlai出来huòzuò)。
30
31 Dǎogào祷告wánlejùhuì聚会dedìfang地方zhèndòng震动tāmen他们jiùdōubèishènglíng圣灵chōngmǎn充满fàngdǎnjiǎnglùnshéndedào
32 xǔduō许多xìnderéndōushìyīxīn一心deméiyǒu没有rénshuōtāde他的dōngxī东西yǒuyíyàng一样shìzìjǐ自己dedōushìdàjiā大家gōngyòng公用
33 Shǐtú使徒yǒunénglì有能力jiànzhèng见证zhǔYēsū耶稣fùhuó复活Zhòngrén众人dōuméngēn
34 Nèizhōngméiyǒu没有yīgè一个quēfá缺乏deyīnwèi因为rénrén人人jiāngtiánchǎnfángwū房屋dōumàilesuǒmàidejiàyínláifàngzài放在shǐtú使徒jiǎoqián
35 Zhàorénsuǒxū所需yòngdefēngěi分给rén
36 Yǒuyīgè一个wèirénshēngzàimíngjiào名叫yuēshǐtú使徒chēngwéi。(fānchūlai出来jiùshì就是quànwèi)。
37 yǒutiándì田地màilejiàyínláifàngzài放在shǐtú使徒jiǎoqiánPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yǒuyīgè一个rénmíngjiào名叫tóngtāde他的qīzi妻子fēimàiletiánchǎn
2 jiàyínsīzì私自liúxià留下fēntāde他的qīzi妻子zhīdao知道qíyú其余defēnláifàngzài放在shǐtú使徒jiǎoqián
3 Bǐdé彼得shuōwèishénme为什么sādàn撒但chōngmǎn充满ledexīnjiàohōngshènglíng圣灵tiándì田地dejiàyínsīzì私自liúxià留下fēnne
4 Tiándì田地háiméiyǒu没有màibúshì不是nǐzìjǐ你自己demamàilejiàyínbúshì不是zuòzhǔ作主mazěnme怎么xīnlǐ心里zhèyìniàn意念nebúshì不是hōngrénshìhōngshénle
5 tīngjiàn听见zhèhuàjiùdǎoduànleTīngjiàn听见deréndōushén
6 Yǒuxiē有些shàonián少年rénqǐlai起来bāoguǒ包裹táichūqù出去máizàng埋葬le
7 Yuēguòlesānxiǎoshí小时tāde他的qīzi妻子jìnlái进来háibùzhīdào不知道zhèshì
8 Bǐdé彼得duìshuōgàosu告诉nǐmen你们màitiándì田地dejiàyínjiùshì就是zhèxie这些mashuōjiùshì就是zhèxie这些
9 Bǐdé彼得shuōnǐmen你们wèishénme为什么Tóngxīn同心shìtàn试探zhǔdelíngnemáizàng埋葬zhàngfu丈夫zhīréndejiǎodàoménkǒu门口tāmen他们yàotáichūqù出去
10 Fùrén妇人lìkè立刻dǎozàiBǐdé彼得jiǎoqiánduànleNàxiē那些shàonián少年rénjìnlái进来jiànyǐjīng已经lejiùtáichūqù出去máizàizhàngfu丈夫pángbiān旁边
11 Quánjiàohuì教会tīngjiàn听见zhèshìderéndōushén
12 Zhǔjièshǐtú使徒deshǒuzàimínjiān民间xínglexǔduō许多shénjī神迹qíshì奇事,(tāmen他们huòzuòxìnderéndōuTóngxīn同心héyì合意dezàiSuǒluómén所罗门delángxià
13 Qíyú其余derénméiyǒu没有yīgè一个gǎntiējìn贴近tāmen他们Bǎixìng百姓quèzūnzhòng尊重tāmen他们
14 Xìnérguīzhǔderényuèzēngtiān增添liánnándàihěnduō很多)。
15 Shènzhì甚至yǒurén有人jiāngbìngrén病人táidàojiēshàngfàngzài放在chuángshànghuòrùzi褥子shàngzhǐwàng指望Bǐdé彼得guòlái过来deshíhòu的时候huòzhě或者detāde他的yǐngérzhàozàishénme什么rénshēn人身shàng
16 Háiyǒu还有xǔduō许多réndàizhebìngrén病人bèiguǐchándecónglěngwéidechéngláiquándōu全都déle得了yīzhì医治
17 jìsī祭司tāde他的yíqiè一切tóngrénjiùshì就是dōugāijiàoménderéndōuqǐlai起来mǎnxīnjìhèn忌恨
18 Jiùxiàshǒu下手zhùshǐtú使徒shōuzàiwài在外jiàn
19 Dànzhǔdeshǐzhě使者yèjiān夜间kāilejiànménlǐngtāmen他们chūlai出来
20 Shuōnǐmen你们zhànzàidiàn殿zhèshēngmìng生命dedàodōujiǎnggěibǎixìng百姓tīng
21 Shǐtú使徒tīnglezhèhuàtiānjiāngliàngdeshíhòu的时候jiùjìndiàn殿jiàoxun教训rénjìsī祭司tāde他的tóngrénláilejiàogōnghuì公会derénYǐsèliè以色列dezhòngzhǎnglǎo长老jiùchāréndàojiànyàoshǐtú使徒tíchū提出lái
22 Dànchādàole到了bùjiàn不见tāmen他们zàijiànjiùhuílai回来bǐngbàoshuō
23 Wǒmen我们kànjiàn看见jiānláo监牢guāndetuǒdàng妥当kānshǒu看守derénzhànzàiménwàizhìkāileménlǐmiàn里面yīgè一个réndōubùjiàn不见
24 Shǒudiàn殿guānjìsī祭司chángtīngjiàn听见zhèhuàxīnlǐ心里fànnánbùzhī不知zhèshìjiānglái将来rúhé如何
25 Yǒuyīgè一个rénláibǐngbàoshuōnǐmen你们shōuzàijiànderénxiànzài现在zhànzàidiàn殿jiàoxun教训bǎixìng百姓
26 Yúshì于是shǒudiàn殿guānchādàishǐtú使徒láibìngméiyǒu没有yòngqiángbào强暴Yīnwèi因为bǎixìng百姓yòngshítou石头tāmen他们
27 Dàidàole到了biàn便jiàoshǐtú使徒zhànzàigōnghuì公会qiánjìsī祭司wèntāmen他们shuō
28 Wǒmen我们búshì不是yányándejìnzhǐ禁止nǐmen你们bùkě不可fèngzhèmíngjiàoxun教训rénmanǐmen你们dǎonǐmen你们dedàolǐ道理chōngmǎn充满lelěngxiǎngyàojiàozhèréndexuèguīdàowǒmen我们shēnshàng
29 Bǐdé彼得zhòngshǐtú使徒huídá回答shuōshùncóng顺从shénshùncóng顺从rénshìyīngdāng应当de
30 Nǐmen你们guàzàimùtou木头shàngshāhài杀害deYēsū耶稣wǒmen我们zǔzōng祖宗deshényǐjīng已经jiàofùhuó复活
31 Shénqiěyòngyòushǒu右手jiānggāo,(huòzuòjiùshì就是shéngāozàizìjǐ自己deyòubiān右边jiàozuòjūnwángzuòjiùzhǔ救主jiānghuǐgǎi悔改dexīnshèzuìdeēncìgěi赐给Yǐsèliè以色列rén
32 Wǒmen我们wéizhèshìzuòjiànzhèng见证Shéncìgěi赐给shùncóng顺从zhīréndeshènglíng圣灵wéizhèshìzuòjiànzhèng见证
33 Gōnghuì公会deréntīngjiàn听见jiùjíqí极其nǎoxiǎngyàoshātāmen他们
34 Dànyǒuyīgè一个sàirénmíngjiào名叫jiālièshìzhòngbǎixìng百姓suǒjìngzhòng敬重dejiàoshīzàigōnghuì公会zhōngzhànqǐlai起来fēnfù吩咐rénshǐtú使徒zànqiě暂且dàidàowàimian外面
35 Jiùduìzhòngrén众人shuōYǐsèliè以色列rénlùndàozhèxie这些rénnǐmen你们yīngdāng应当xiǎoxīn小心zěnyàng怎样bànlǐ办理
36 Cóngqián从前diūqǐlai起来zìkuā自夸wéicóngtāde他的rényuēyǒubǎibèishāhòucóngtāde他的quándōu全都sǎnleguīyǒu
37 Cǐhòu此后bàomíng报名shàngdeshíhòu的时候yòuyǒujiādeYóudà犹大qǐlai起来yǐnyòu引诱xiēbǎixìng百姓gēncóng跟从mièwáng灭亡cóngtāde他的réndōusǎnle
38 Xiànzài现在quànnǐmen你们bùyào不要guǎnzhèxie这些rénrènpíng任凭tāmen他们tāmen他们suǒmóudesuǒxíngderuòshì若是chūyú出于rénbìyào必要bàihuài败坏
39 Ruòshì若是chūyú出于shénnǐmen你们jiùbùnéng不能bàihuài败坏tāmen他们Kǒngpà恐怕nǐmen你们dǎoshìgōngjī攻击shénle
40 Gōnghuì公会deréntīngcóng听从lebiàn便jiàoshǐtú使徒láitāmen他们leyòufēnfù吩咐tāmen他们bùkě不可fèngYēsū耶稣demíngjiǎngdào讲道jiùtāmen他们shìfàng释放le
41 Tāmen他们líkāi离开gōnghuì公会xīnlǐ心里huānxǐ欢喜Yīnbèisuànshì算是pèiwéizhèmíngshòu
42 Tāmen他们jiùměirì每日zàidiàn殿zàijiābúzhù不住dejiàoxun教训rénchuánYēsū耶稣shìJīdū基督

 printer   arrowup