lín duō qián shū

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Fèngshénzhǐyì旨意méngshàozuòYēsū耶稣Jīdū基督shǐtú使徒deBǎoluó保罗tóngxiōngdì兄弟suǒ
2 Xiěxìn写信gěizàilínduōshéndejiàohuì教会jiùshì就是zàiJīdū基督Yēsū耶稣chéngshèngméngshàozuòshèngtú圣徒deyǐjí以及suǒyǒu所有zàigèchù各处qiúgàozhǔYēsū耶稣Jīdū基督zhīmíngderénJīdū基督shìtāmen他们dezhǔshìwǒmen我们dezhǔ
3 Yuànēnhuìpíng’ān平安cóngshénwǒmen我们debìngzhǔYēsū耶稣Jīdū基督guīnǐmen你们
4 chángwéinǐmen你们gǎnxiè感谢wǒde我的shényīnshénzàiJīdū基督Yēsū耶稣suǒcìgěi赐给nǐmen你们deēnhuì
5 Yòuyīnnǐmen你们zàilǐmiàn里面fánshìfùzú富足kǒucái口才zhīshi知识dōuquánbèi
6 Zhèngrú正如wéiJīdū基督zuòdejiànzhèng见证zàinǐmen你们xīnlǐ心里déyǐ得以jiāngù坚固
7 Yǐzhì以致nǐmen你们zàiēnshàngméiyǒu没有yíyàng一样bùjí不及réndeDěnghòu等候wǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督xiǎnxiàn显现
8 jiāngù坚固nǐmen你们dàodǐ到底jiàonǐmen你们zàiwǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督derìzi日子zébèi责备
9 Shénshìxìnshídenǐmen你们yuánshìbèisuǒshàohǎoérzi儿子wǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督yītóng一同défēn得分
10 Dìxiōngmén弟兄们jièwǒmen我们zhǔYēsū耶稣Jīdū基督demíngquànnǐmen你们dōushuōyíyàng一样dehuà的话Nǐmen你们zhōngjiān中间yěbù也不fēndǎngZhǐyào只要yīxīn一心bǐcǐ彼此xiāng
11 Yīnwèi因为láishìjiāderéncéngduìdìxiōngmén弟兄们láishuōnǐmen你们zhōngjiān中间yǒufēnzhēng
12 Wǒde我的yìsī意思jiùshì就是nǐmen你们rénshuōshìshǔBǎoluó保罗deshìshǔluódeshìshǔdeshìshǔJīdū基督de
13 Jīdū基督shìfēnkāi分开demaBǎoluó保罗wéinǐmen你们dīngleshízìjià十字架manǐmen你们shìfèngBǎoluó保罗demíngshòulema
14 gǎnxiè感谢shénchúle除了bìnggāiyóuyǐwài以外méiyǒu没有gěinǐmen你们yīgè一个rénshīxǐ施洗
15 Miǎnde免得yǒurén有人shuōnǐmen你们shìfèngwǒde我的míngshòu
16 gěifǎnjiāshīguòCǐwài此外gěibiérén别人shīxǐ施洗méiyǒu没有quèqīng
17 Jīdū基督chāqiǎnyuánbúshì不是wéishīxǐ施洗nǎishì乃是wéichuánfúyīn福音Bìngbù并不yòngzhìhuì智慧deyányǔ言语miǎnde免得Jīdū基督deshízìjià十字架lekōng
18 Yīnwèi因为shízìjià十字架dedàolǐ道理zàimièwáng灭亡derénwéi人为zhuóZàiwǒmen我们dejiùderénquèwéishéndedànéng大能
19 Jiùjīngshàngsuǒyàomièjué灭绝zhìhuì智慧réndezhìhuì智慧fèiqì废弃cōngmíng聪明réndecōngmíng聪明
20 Zhìhuì智慧rénzàinǎli哪里wénshìzàinǎli哪里zhèshìshàngdebiànshìzàinǎli哪里shénqǐbù岂不shìjiàozhèshìshàngdezhìhuì智慧biànchéng变成zhuóma
21 Shìrén世人píngzìjǐ自己dezhìhuì智慧rènshi认识shénshénjiùlèyì乐意yòngrén用人suǒdàngzuò当作zhuódedàolǐ道理zhěngjiù拯救nàxiē那些xìnderénZhèjiùshì就是shéndezhìhuì智慧le
22 Yóutàirén犹太人shìyàoshénjī神迹rénshìqiúzhìhuì智慧
23 Wǒmen我们quèshìchuándīngshízìjià十字架deJīdū基督zàiYóutàirén犹太人wéibànjiǎoshí绊脚石zàiwài在外bāngrénwéi人为zhuó
24 Dànzàiméngshàodewúlùn无论shìYóutàirén犹太人rénJīdū基督zǒngwéishéndenénglì能力shéndezhìhuì智慧
25 Yīnshéndezhuózǒngrénzhìhuì智慧Shénderuǎnruò软弱zǒngrénqiángzhuàng
26 Dìxiōngmén弟兄们kějiàn可见nǐmen你们méngshàodeànzheròutǐ肉体yǒuzhìhuì智慧deduōyǒunénglì有能力deduōyǒuzūnguìdeyěbù也不duō
27 Shénquèjiǎnxuǎn拣选leshìshàngzhuódejiàoyǒuzhìhuì智慧dexiūkuì羞愧Yòujiǎnxuǎn拣选leshìshàngruǎnruò软弱dejiàoqiángzhuàngdexiūkuì羞愧
28 Shénjiǎnxuǎn拣选leshìshàngbēijiàn卑贱debèirényànwù厌恶deyǐjí以及yǒude有的wéiyàofèidiàoyǒude有的
29 Shǐ使yíqiè一切yǒuxuèdezàishénmiànqián面前yīgè一个yěbù也不néngzìkuā自夸
30 Dànnǐmen你们dezàiJīdū基督Yēsū耶稣shìběnshénshényòushǐ使chéngwéi成为wǒmen我们dezhìhuì智慧gōngshèngjiéjiùshú
31 jīngshàngsuǒkuākǒudedāngzhǐzhezhǔkuākǒuPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dìxiōngmén弟兄们cóngqián从前dàonǐmen你们nàli那里bìngméiyǒu没有yònggāoyánzhìduìnǐmen你们xuānchuán宣传shéndeàomì奥秘
2 Yīnwèi因为céngdìnglezhǔyi主意zàinǐmen你们zhōngjiān中间bùzhīdào不知道biéde别的zhīzhīdao知道Yēsū耶稣Jīdū基督bìngdīngshízìjià十字架
3 zàinǐmen你们nàli那里yòuruǎnruò软弱yòuyòushénzhànjīng
4 shuōdehuà的话jiǎngdedàobúshì不是yòngzhìhuì智慧wěiwǎn委婉deyányǔ言语nǎishì乃是yòngshènglíng圣灵dànéng大能demíngzhèng
5 Jiàonǐmen你们dexìnbùzàihū不在乎réndezhìhuì智慧zhīzàihu在乎shéndedànéng大能
6 Rán’ér然而zàiwánquán完全derénzhōngwǒmen我们jiǎngzhìhuì智慧Dànbúshì不是zhèshìshàngdezhìhuì智慧yěbù也不shìzhèshìshàngyǒuquányǒuwèijiāngyào将要bàiwángzhīréndezhìhuì智慧
7 Wǒmen我们jiǎngdenǎishì乃是cóngqián从前suǒyǐncáng隐藏shénàomì奥秘dezhìhuì智慧jiùshì就是shénzàiwànshìyǐqián以前yùdìng预定shǐ使wǒmen我们Déróng得荣yào耀de
8 Zhèzhìhuì智慧shìshàngyǒuquányǒuwèiderénméiyǒu没有yīgè一个zhīdao知道deTāmen他们ruòzhīdao知道jiùróngyào荣耀dezhǔdīngzàishízìjià十字架shàngle
9 jīngshàngsuǒshénwéiàitāde他的rénsuǒyùbèi预备deshìyǎnjīng眼睛wèicéngkànjiàn看见ěrduo耳朵wèicéngtīngjiàn听见rénxīn人心wèicéngxiǎngdào想到de
10 Zhǐyǒu只有shénjièzheshènglíng圣灵xiàngwǒmen我们xiǎnmíng显明leYīnwèi因为shènglíng圣灵cāntòuwànshìjiùshì就是shénshēn’ào深奥deshìcāntòule
11 Chúle除了zàirénlǐtou里头delíngshéizhīdao知道réndeshìXiàngzhèyàng这样chúle除了shéndelíngméiyǒurén没有人zhīdao知道shéndeshì
12 Wǒmen我们suǒlǐngshòu领受debìngbù并不shìshìshàngdelíngnǎishì乃是cóngshénláidelíngjiàowǒmen我们néngzhīdao知道shénkāiēncìgěi赐给wǒmen我们deshì
13 Bìngqiě并且wǒmen我们jiǎngshuōzhèxie这些shìbúshì不是yòngrén用人zhìhuì智慧suǒzhǐjiàodeyányǔ言语nǎishì乃是yòngshènglíng圣灵suǒzhǐjiàodeyányǔ言语jiāngshǔlíngdehuà的话jiěshì解释shǔlíngdeshì。(Huòzuòjiāngshǔlíngdeshìjiǎngshǔlíngderén
14 Rán’ér然而shǔxuèderénlǐnghuì领会shénshèng神圣língdeshìfǎndào反倒yǐwéi以为zhuóBìngqiě并且bùnéng不能zhīdao知道yīnwèi因为zhèxie这些shìwéiyǒushǔlíngderéncái人才néngkàntòu
15 Shǔlíngderénnéngkàntòuwànshìquèméiyǒu没有rénnéngkàntòule
16 Shéicéngzhīdao知道zhǔdexīnjiàodǎo教导nedànwǒmen我们shìyǒuJīdū基督dexīnlePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dìxiōngmén弟兄们cóngqián从前duìnǐmen你们shuōhuàbùnéng不能nǐmen你们dàngzuò当作shǔlíngdezhǐdé只得nǐmen你们dàngzuò当作shǔròutǐ肉体zàiJīdū基督wéiyīngháide
2 shìyòngnǎiwèinǐmen你们méiyǒu没有yòngfànwèinǐmen你们Nàshí那时nǐmen你们bùnéng不能chījiùshì就是rújīn如今háishì还是bùnéng不能
3 Nǐmen你们réngshìshǔròutǐ肉体deYīnwèi因为zàinǐmen你们zhōngjiān中间yǒujídù嫉妒fēnzhēngzhèqǐbù岂不shìshǔròutǐ肉体zhàozheshìrén世人deyàngzi样子xíngma
4 YǒushuōshìshǔBǎoluó保罗deYǒushuōshìshǔluódeZhèqǐbù岂不shìnǐmen你们shìrén世人yíyàng一样ma
5 luósuànshénme什么Bǎoluó保罗suànshénme什么Wúfēi无非shìzhíshì执事zhàozhǔsuǒcìgěi赐给tāmen他们réndeyǐndǎo引导nǐmen你们xiāngxìn相信
6 zāizhòng栽种leluójiāoguàn浇灌leWéiyǒushénjiàoshēngzhǎng生长
7 Kějiàn可见zāizhòng栽种desuànbùdé算不得shénme什么jiāoguàn浇灌desuànbùdé算不得shénme什么Zhīzàijiàoshēngzhǎng生长deshén
8 Zāizhòng栽种dejiāoguàn浇灌dedōushìyíyàng一样Dànjiānglái将来rényàozhàozìjǐ自己degōngfu工夫dezìjǐ自己deshǎng
9 Yīnwèi因为wǒmen我们shìshéntónggōngdeNǐmen你们shìshénsuǒgēngzhòng耕种detiándì田地suǒjiànzào建造defángwū房屋
10 zhàoshénsuǒgěiwǒde我的ēnhǎoxiàng好像yīgè一个cōngmíng聪明degōngtóu工头hǎolegēnyǒubiérén别人zàishàngmian上面jiànzào建造Zhǐshì只是rényàojǐnshèn谨慎zěnyàng怎样zàishàngmian上面jiànzào建造
11 Yīnwèi因为yǐjīng已经hǎode好的gēnjiùshì就是Yēsū耶稣Jīdū基督cǐwài此外méiyǒurén没有人néngbiéde别的gēn
12 Ruòyǒurén有人yòngjīnyínbǎoshí宝石cǎokǎizàizhègēnshàngjiànzào建造
13 réndegōngchéng工程bìrán必然xiǎnYīnwèi因为rìzi日子yàojiāngbiǎomíng表明chūlai出来yǒuhuǒfāxiàn发现Zhèhuǒyàoshìyàn试验réndegōngchéng工程zěnyàng怎样
14 Rénzàigēnshàngsuǒjiànzào建造degōngchéng工程ruòcúndezhùjiùyàodé要得shǎng
15 Réndegōngchéng工程ruòbèishāolejiùyàoshòukuīsǔn亏损Zìjǐ自己quèyàodé要得jiùSuīrán虽然dejiùnǎixiàngcónghuǒjīngguò经过deyíyàng一样
16 Qǐbù岂不zhīnǐmen你们shìshéndediàn殿shéndelíngzhùzàinǐmen你们lǐtou里头ma
17 Ruòyǒurén有人huǐhuài毁坏shéndediàn殿shénbìyào必要huǐhuài毁坏rénYīnwèi因为shéndediàn殿shìshèngdezhèdiàn殿jiùshì就是nǐmen你们
18 Rénbùkě不可Nǐmen你们zhōngjiān中间ruòyǒurén有人zàizhèshìjiè世界yǐwéi以为yǒuzhìhuì智慧dǎobùrú不如biànzuòzhuóhǎochéngwéi成为yǒuzhìhuì智慧de
19 Yīnzhèshìjiè世界dezhìhuì智慧zàishénkànshìzhuójīngshàngzheshuōzhǔjiàoyǒuzhìhuì智慧dezhōnglezìjǐ自己deguǐjì诡计
20 Yòushuōzhǔzhīdao知道zhìhuì智慧réndeyìniàn意念shìwàngde
21 Suǒyǐ所以wúlùn无论shéidōubùkě不可rénkuākǒuYīnwèi因为wànyǒuquánshìnǐmen你们de
22 HuòBǎoluó保罗huòluóhuòhuòshìjiè世界huòshēnghuòhuòxiànjīn现今deshìhuòjiānglái将来deshìquánshìnǐmen你们de
23 Bìngqiě并且nǐmen你们shìshǔJīdū基督deJīdū基督yòushìshǔshéndePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Rényīngdāng应当wǒmen我们wéiJīdū基督dezhíshì执事wéishénàomì奥秘shìdeguǎnjiā
2 Suǒqiúguǎnjiādeshìyàoyǒuzhōngxīn忠心
3 bèinǐmen你们lùnduàn论断huòbèibiérén别人lùnduàn论断dōuyǐwéi以为xiǎodeshìLiánwǒzìjǐ我自己yěbù也不lùnduàn论断zìjǐ自己
4 suībùjué不觉dezìjǐ自己yǒucuòquèyěbù也不néngyīncǐ因此déyǐ得以chēngDànpànduàn判断wǒde我的nǎishì乃是zhǔ
5 Suǒyǐ所以shíhou时候wèidàoshénme什么dōubùyào不要lùnduàn论断zhīděngzhǔláiyàozhàochūànzhōng暗中deyǐnqíngxiǎnmíng显明rénxīn人心deyìniàn意念Nàshí那时rényàocóngshénnàli那里dezhechēngzàn称赞
6 Dìxiōngmén弟兄们wéinǐmen你们deyuángù缘故zhèxie这些shìzhuǎnzìjǐ自己luóJiàonǐmen你们xiàofǎ效法wǒmen我们bùkě不可guòyú过于Shèngjīng圣经suǒMiǎnde免得nǐmen你们gāoguìzhòng贵重zhègè这个qīngkànnèigè那个
7 Shǐ使rénbùtóng不同deshìshéineyǒushénme什么búshì不是lǐngshòu领受deneruòshì若是lǐngshòu领受dewèihé为何zìkuā自夸fǎngfú仿佛búshì不是lǐngshòu领受dene
8 Nǐmen你们yǐjīng已经bǎoleyǐjīng已经fēngfù丰富lebùyòng不用wǒmen我们zìjǐ自己jiùzuòwángleyuànyì愿意nǐmen你们guǒzhēn果真zuòwángjiàowǒmen我们denǐmen你们yītóng一同zuòwáng
9 xiǎngshénwǒmen我们shǐtú使徒míngmíng明明lièzàihòuhǎoxiàng好像dìngzuìdeqiúfàn囚犯Yīnwèi因为wǒmen我们chéngletáigěishìrén世人tiānshǐ天使guānkàn观看
10 Wǒmen我们wéiJīdū基督deyuángù缘故suànshì算是zhuódenǐmen你们zàiJīdū基督dǎoshìcōngmíng聪明dewǒmen我们ruǎnruò软弱nǐmen你们dǎoqiángzhuàngNǐmen你们yǒuróngyào荣耀wǒmen我们dǎobèimiǎoshì
11 Zhídào直到rújīn如今wǒmen我们háishì还是yòuyòuyòuchìshēnyòuáidǎ挨打yòuméiyǒu没有yīdìng一定dezhùchù住处
12 Bìngqiě并且láoqīnshǒu亲手zuògōngbèirénzhòumà咒骂wǒmen我们jiùzhùfú祝福Bèirénbīpò逼迫wǒmen我们jiùrěnshòu忍受
13 Bèirénhuǐbàng毁谤wǒmen我们jiùshànquànZhídào直到rújīn如今rénháiwǒmen我们kànzuò看作shìjièshàng世界上dewūhuì污秽wànzhòngdì中的zhā
14 xiězhèhuàbúshì不是jiàonǐmen你们xiūkuì羞愧nǎishì乃是jǐngjiè警戒nǐmen你们hǎoxiàng好像suǒqīn’àide亲爱的érnǚ儿女yíyàng一样
15 Nǐmen你们xuéJīdū基督deshīfu师傅suīyǒuyīwàn一万wéidequèshìduōyīnzàiJīdū基督Yēsū耶稣yòngfúyīn福音shēnglenǐmen你们
16 Suǒyǐ所以qiúnǐmen你们xiàofǎ效法
17 Yīncǐ因此dǎfa打发tàidàonǐmen你们nàli那里zàizhǔlǐmiàn里面shìsuǒqīn’ài亲爱yǒuzhōngxīn忠心deérzi儿子tíxǐng提醒nǐmen你们niànzàiJīdū基督zěnyàng怎样xíngshìzàigèchù各处jiàohuì教会zhōngzěnyàng怎样jiàodǎo教导rén
18 Yǒuxiērén有些人gāoyǐwéi以为dàonǐmen你们nàli那里
19 Rán’ér然而zhǔruòkuàidàonǐmen你们nàli那里Bìngqiě并且suǒyàozhīdao知道debúshì不是nàxiē那些gāozhīréndeyányǔ言语nǎishì乃是tāmen他们dequánnéng权能
20 Yīnwèi因为shéndeguóbùzàihū不在乎yányǔ言语nǎizàihu在乎quánnéng权能
21 Nǐmen你们yuànyì愿意zěnmeyàng怎么样neshìyuànyì愿意dàizhexíngzhàngdàonǐmen你们nàli那里neháishì还是yàocúncí’ài慈爱wēnróu温柔dexīnnePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Fēngwénzàinǐmen你们zhōngjiān中间yǒuyínluàndeshìZhèyàng这样deyínluànliánwàibāngrén外邦人zhōngméiyǒu没有jiùshì就是yǒurén有人shōuletāde他的jìmǔ继母
2 Nǐmen你们háishì还是gāobìngbù并不āitòng哀痛xíngzhèshìderéncóngnǐmen你们zhōngjiān中间gǎnchūqù出去
3 shēnzi身子suībùzài不在nǐmen你们nàli那里xīnquèzàinǐmen你们nàli那里hǎoxiàng好像qīnzì亲自nǐmen你们tóngzàiyǐjīng已经pànduàn判断lexíngzhèshìderén
4 Jiùshì就是nǐmen你们jùhuì聚会deshíhòu的时候wǒde我的xīntóngzàifèngwǒmen我们zhǔYēsū耶稣demíngbìngyòngwǒmen我们zhǔYēsū耶稣dequánnéng权能
5 Yàozhèyàng这样derénjiāogěi交给sādàn撒但bàihuài败坏tāde他的ròutǐ肉体shǐ使tāde他的línghún灵魂zàizhǔYēsū耶稣derìzi日子kěyǐ可以dejiù
6 Nǐmen你们zhèzìkuā自夸shìbùhǎo不好deQǐbù岂不zhīyīdiǎn一点miànjiàonéngshǐ使quántuánfāqǐ发起láima
7 Nǐmen你们shìjiàodemiànyīngdāng应当jiùjiàochújìnghǎoshǐ使nǐmen你们chéngwéi成为xīntuánYīnwèi因为wǒmen我们yuèjiédegāoyángJīdū基督yǐjīng已经bèishāxiànle
8 Suǒyǐ所以wǒmen我们shǒuzhèjiébùkě不可yòngjiùjiàoyěbù也不yòngèdú恶毒huòzuòyīn),xié’è邪恶dejiàozhīyòngchéngshí诚实zhēnzhèng真正dejiàobǐng
9 xiānqián先前xiěxìn写信gěinǐmen你们shuōbùkě不可yínluànderénxiāngjiāo相交
10 huàbúshì不是zhǐzhèshìshàngyīgài一概xíngyínluàndehuòtānlán贪婪delèsuǒ勒索dehuòbàiǒuxiàng偶像deruòshì若是zhèyàng这样nǐmen你们chúfēi除非líkāi离开shìjiè世界fāng
11 Dànrújīn如今xiěxìn写信gěinǐmen你们shuōruòyǒuchēngwéi称为dìxiōng弟兄shìxíngyínluàndehuòtānlán贪婪dehuòbàiǒuxiàng偶像dehuòrǔmà辱骂dehuòzuìjiǔdehuòlèsuǒ勒索deZhèyàng这样derénbùkě不可xiāngjiāo相交Jiùshì就是chīfàn吃饭dōubùkě不可
12 Yīnwèi因为shěnpàn审判jiàowàideréngānJiàonèiderénqǐbù岂不shìnǐmen你们shěnpàn审判dema
13 Zhìyú至于wàirényǒushénshěnpàn审判tāmen他们Nǐmen你们yīngdāng应当ěréncóngnǐmen你们zhōngjiān中间gǎnchūqù出去

 printer   arrowup