lín duō hòu shū

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Fèngshénzhǐyì旨意zuòJīdū基督Yēsū耶稣shǐtú使徒deBǎoluó保罗xiōngdì兄弟tàixiěxìn写信gěizàilínduōshéndejiàohuì教会bìnggāibiànchǔdezhòngshèngtú圣徒
2 Yuànēnhuìpíng’ān平安cóngshénwǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督guīnǐmen你们
3 Yuànsòngzànguīwǒmen我们dezhǔYēsū耶稣Jīdū基督deshénjiùshì就是cíbēi慈悲deyàngānwèi安慰deshén
4 Wǒmen我们zàiyíqiè一切huànnàn患难zhōngjiùānwèi安慰wǒmen我们jiàowǒmen我们néngyòngshénsuǒdeānwèi安慰ānwèi安慰zāoyànghuànnàn患难derén
5 Wǒmen我们duōshòuJīdū基督dechǔjiùkàoJīdū基督duōdeānwèi安慰
6 Wǒmen我们shòuhuànnàn患难neshìwéijiàonǐmen你们deānwèi安慰dezhěngjiù拯救Wǒmen我们deānwèi安慰neshìwéijiàonǐmen你们deānwèi安慰Zhèānwèi安慰néngjiàonǐmen你们rěnshòu忍受wǒmen我们suǒshòudenàyàng那样chǔ
7 Wǒmen我们wéinǐmen你们suǒcúndepànwàng盼望shìquèdìng确定deYīnwèi因为zhīdao知道nǐmen你们shìtóngshòukǔ受苦chǔtóngdeānwèi安慰
8 Dìxiōngmén弟兄们wǒmen我们bùyào不要nǐmen你们xiǎode晓得wǒmen我们cóngqián从前zàiXī Yà西亚zāoyù遭遇kǔnàn苦难bèitàizhòngbùnéng不能shèngshènzhì甚至liánhuómìngdezhǐwàng指望dōujuéle
9 Zìjǐ自己xīnlǐ心里duàndìng断定shìdejiàowǒmen我们kàozìjǐ自己zhīkàojiàorénfùhuó复活deshén
10 céngjiùwǒmen我们tuōlí脱离jídà极大desǐwáng死亡xiànzài现在réngyàojiùwǒmen我们bìngqiě并且wǒmen我们zhǐwàng指望jiānglái将来háiyàojiùwǒmen我们
11 Nǐmen你们qídǎo祈祷bāngzhù帮助wǒmen我们hǎojiàoxǔduō许多rénwéi人为wǒmen我们xièēnjiùshì就是wéiwǒmen我们yīnxǔduō许多rénsuǒdé所得deēn
12 Wǒmen我们suǒkuādeshìzìjǐ自己deliángxīn良心jiànzhèng见证wǒmen我们píngzheshéndeshèngjiéchéngshí诚实zàishì在世wéirénkàoréndecōngmíng聪明nǎikàoshéndeēnhuìxiàngnǐmen你们gèngshìzhèyàng这样
13 Wǒmen我们xiànzài现在xiěgěinǐmen你们dehuà的话bìngbù并不wàinǐmen你们suǒniàndesuǒrènshi认识depànwàng盼望nǐmen你们dàodǐ到底háishì还是yàorènshi认识
14 Zhèngrú正如nǐmen你们yǐjīng已经yǒufēnrènshi认识wǒmen我们wǒmen我们kuākǒuhǎoxiàng好像wǒmen我们zàiwǒmen我们zhǔYēsū耶稣derìzi日子nǐmen你们kuākǒuyíyàng一样
15 jìrán既然zhèyàng这样shēnxìn深信jiùzǎoyǒuyì有意dàonǐmen你们nàli那里jiàonǐmen你们zàideyìchu益处
16 yàocóngnǐmen你们nàli那里jīngguò经过wǎngMǎqídùn马其顿zàicóngMǎqídùn马其顿huídào回到nǐmen你们nàli那里jiàonǐmen你们gěisòngxíng送行wǎngYóutài犹太
17 yǒushìfǎnfù反复bùdìng不定masuǒdeshìcóngqíngyù情欲dejiàoshìfēima
18 zhǐzhexìnshídeshénshuōwǒmen我们xiàngnǐmen你们suǒchuándedàobìngméiyǒu没有shìéryòufēide
19 Yīnwèi因为西bìngtàizàinǐmen你们zhōngjiān中间suǒchuánshén传神deérzi儿子Yēsū耶稣Jīdū基督zǒngméiyǒu没有shìéryòufēidezàizhǐyǒu只有shì
20 Shéndeyìngxǔ应许bùlùn不论yǒuduōshǎo多少zàiJīdū基督dōushìshìde是的suǒyǐ所以jièzhedōushìshízài实在de,(shízài实在yuánwénzuòāmén阿们jiàoshényīnwǒmen我们Déróng得荣yào耀
21 zàiJīdū基督jiāngù坚固wǒmen我们nǐmen你们bìngqiě并且gāowǒmen我们dejiùshì就是shén
22 yòuyòngyìnyìnlewǒmen我们bìngshènglíng圣灵zàiwǒmen我们xīnlǐ心里zuòpíng。(Yuánwénzuòzhì)。
23 hūyù呼吁shéngěiwǒde我的xīnzuòjiànzhèng见证méiyǒu没有wǎnglínduōshìwéiyàokuānróng宽容nǐmen你们
24 Wǒmen我们bìngbù并不shìxiáguǎnnǐmen你们dexìnxīn信心nǎishì乃是bāngzhù帮助nǐmen你们dekuàilè快乐Yīnwèi因为nǐmen你们píngxìncáizhàndezhùPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Wǒzìjǐ我自己dìnglezhǔyi主意zàidàonǐmen你们nàli那里bìxū必须dàjiā大家méiyǒu没有yōuchóu
2 Tǎngruò倘若jiàonǐmen你们yōuchóuchúle除了jiàoyōuchóuderényǐwài以外shéinéngjiàokuàilè快乐ne
3 céngzhèshìxiěgěinǐmen你们kǒngpà恐怕dàodeshíhòu的时候yīnggāi应该jiàokuàilè快乐denàxiē那些rénfǎndào反倒jiàoyōuchóushēnxìn深信nǐmen你们zhòngrén众人dōuwǒde我的kuàilè快乐wéizìjǐ自己dekuàilè快乐
4 xiānqián先前xīnlǐ心里nánguò难过tòngkǔ痛苦duōduōdeliúlèi流泪xiěxìn写信gěinǐmen你们Búshì不是jiàonǐmen你们yōuchóunǎishì乃是jiàonǐmen你们zhīdao知道géwài格外deténgàinǐmen你们
5 Ruòyǒujiàorényōuchóudebùdàn不但jiàoyōuchóushìjiàonǐmen你们zhòngrén众人yǒufēnyōuchóushuōfēnkǒngpà恐怕shuōdetàizhòng
6 Zhèyàng这样derénshòulezhòngrén众人dejiùgòule
7 Dǎobùrú不如shèmiǎn赦免ānwèi安慰miǎnde免得yōuchóutàiguòshènzhì甚至chénlúnle
8 Suǒyǐ所以quànnǐmen你们yàoxiàngxiǎnchūjiāndìng坚定deàixīn爱心lái
9 Wèicǐ为此xiānqián先前xiěxìn写信gěinǐmen你们yàoshìyàn试验nǐmen你们kànnǐmen你们fánshìshùncóng顺从shùncóng顺从
10 Nǐmen你们shèmiǎn赦免shéishèmiǎn赦免shéiruòyǒusuǒ有所shèmiǎn赦免deshìzàiJīdū基督miànqián面前wéinǐmen你们shèmiǎn赦免de
11 Miǎnde免得sādàn撒但chènzhejīhuì机会shèngguò胜过wǒmen我们Yīnwǒmen我们bìngfēi并非xiǎode晓得tāde他的guǐjì诡计
12 cóngqián从前wéiJīdū基督defúyīn福音dàole到了luózhǔgěikāilemén
13 Nàshí那时yīnwèi因为méiyǒu没有yùjiàn遇见xiōngdì兄弟duōxīnlǐ心里bù’ān不安biàn便biénàli那里derénwǎngMǎqídùn马其顿le
14 Gǎnxiè感谢shénchángshuàilǐngwǒmen我们zàiJīdū基督kuāshèngbìngjièzhewǒmen我们zàigèchù各处xiǎnyángyīnrènshi认识Jīdū基督éryǒude有的xiāngqì香气
15 Yīnwèi因为wǒmen我们zàishénmiànqián面前wúlùn无论zàidejiùderénshēn人身shànghuòmièwáng灭亡derénshēn人身shàngdōuyǒuJīdū基督xīnxiāngzhī
16 Zàizhèděngrénjiùzuòledexiāngqì香气jiàoZàiděngrénjiùzuòlehuódexiāngqì香气jiàohuóZhèshìshéinéngdāngdene
17 Wǒmen我们xiàngxǔduō许多rénwéihùnluàn混乱shéndedàoNǎishì乃是yóuyú由于chéngshí诚实yóuyú由于shénzàishénmiànqián面前píngzheJīdū基督jiǎngdào讲道Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Wǒmen我们shìyòujǔjiàn举荐zìjǐ自己maxiàngbiérén别人yòngrén用人dejiànxìngěinǐmen你们huòyòngnǐmen你们dejiànxìngěirénma
2 Nǐmen你们jiùshì就是wǒmen我们dejiànxìnxiězàiwǒmen我们dexīnlǐ心里bèizhòngrén众人suǒzhīdao知道suǒniànsòngde
3 Nǐmen你们míngxiǎn明显shìJīdū基督dexìnjièzhewǒmen我们xiūchéngdeBúshì不是yòngxiědenǎishì乃是yòngyǒngshēngshéndelíngxiědeBúshì不是xiězàishíbǎnshàngnǎishì乃是xiězàixīnbǎnshàng
4 Wǒmen我们yīnJīdū基督suǒyǐ所以zàishénmiànqián面前cáiyǒuzhèyàng这样dexìnxīn信心
5 Bìngbù并不shìwǒmen我们píngzìjǐ自己néngchéngdān承担shénme什么shìwǒmen我们suǒnéngchéngdān承担denǎishì乃是chūyú出于shén
6 jiàowǒmen我们néngchéngdāngzhèxīnyuēdezhíshì执事Búshì不是píngzhenǎishì乃是píngzhejīngYīnwèi因为shìjiàorénjīngshìjiàorénhuó。(Jīnghuòzuòshènglíng圣灵)。
7 yòngzì用字zàishítou石头shàngshǔdezhíshìshàngqiěyǒuróngguāngshènzhì甚至Yǐsèliè以色列rényīnMóxī摩西miànshàngderóngguāngbùnéng不能dìngjīngkàntāde他的liǎnZhèróngguāngyuánshìjiànjiàn渐渐tuì退de
8 Hékuàng何况shǔlíngdezhíshìqǐbù岂不gèngyǒuróngguāngma
9 Ruòshì若是dìngzuì定罪dezhíshìyǒuróngguāngchēngdezhíshìróngguāngjiùyuèle
10 cóngqián从前yǒuróngguāngdeyīnzhèjídà极大deróngguāngjiùsuàn就算bùdé不得yǒuróngguāngle
11 Ruòfèidiàodeyǒuróngguāngzhèchángcúndejiùgèngyǒuróngguāngle
12 Wǒmen我们yǒuzhèyàng这样depànwàng盼望jiùdàdǎn大胆jiǎngshuō
13 xiàngMóxī摩西jiāngméngzàiliǎnshàngjiàoYǐsèliè以色列rénbùnéng不能dìngjīngkàndào看到jiāngfèizhědejiéjú结局
14 Dàntāmen他们dexīndegāngyìngZhídào直到jīnrì今日sòngjiùyuēdeshíhòu的时候zhèháiméiyǒu没有jiēZhèzàiJīdū基督yǐjīng已经fèile
15 Rán’ér然而zhídào直到jīnrì今日měiféngsòngMóxī摩西shūdeshíhòu的时候háizàitāmen他们xīnshàng
16 Dàntāmen他们dexīnshíguīxiàngzhǔjiùshíchúqù除去le
17 Zhǔjiùshì就是língZhǔdelíngzàinǎli哪里nǎli哪里jiùdéyǐ得以zìyóu自由
18 Wǒmen我们zhòngrén众人jìrán既然chǎngzheliǎndéyǐ得以kànjiàn看见zhǔderóngguānghǎoxiàng好像cóngjìngzi镜子fǎnzhàojiùbiànchéng变成zhǔdexíngzhuàng形状róngshàngjiāróngrútóng如同cóngzhǔdelíngbiànchéng变成dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Wǒmen我们jìrán既然méngliánmǐn怜悯shòulezhèzhífēnjiùsāngdǎn
2 Nǎijiāngnàxiē那些ànmèikěchǐ可耻deshìjuélebùxíng不行guǐzhàmiùjiǎngshéndedàolǐ道理Zhījiāngzhēnlǐ真理biǎomíng表明chūlai出来hǎozài好在shénmiànqián面前zìjǐ自己jiànréndeliángxīn良心
3 Rúguǒ如果wǒmen我们defúyīn福音méngjiùshì就是méngzàimièwáng灭亡derénshēn人身shàng
4 děngxìnzhīrénbèizhèshìjiè世界deshénlòngxiālexīnyǎn心眼jiàoJīdū基督róngyào荣耀fúyīn福音deguāngzhàozhetāmen他们Jīdū基督běnshìshéndexiàng
5 Wǒmen我们yuánbúshì不是chuánzìjǐ自己nǎishì乃是chuánJīdū基督Yēsū耶稣wéizhǔbìngqiě并且zìjǐ自己yīnYēsū耶稣zuònǐmen你们depúrén仆人
6 fēnfù吩咐guāngcónghēi’àn黑暗zhàochūlai出来deshényǐjīng已经zhàozàiwǒmen我们xīnlǐ心里jiàowǒmen我们dézhī得知shénróngyào荣耀deguāngxiǎnzàiYēsū耶稣Jīdū基督demiànshàng
7 Wǒmen我们yǒuzhèbǎobèi宝贝fàngzài放在yàoxiǎnmíng显明zhèmòdà莫大denénglì能力shìchūyú出于shénbúshì不是chūyú出于wǒmen我们
8 Wǒmen我们miànshòuquèbèikǔnzhùXīnlǐ心里zuònánquèzhìshīwàng失望
9 Zāobīpò逼迫quèbèidiūqì丢弃Dǎdǎo打倒lequèzhìsǐwáng死亡
10 ShēnshàngchángdàizheYēsū耶稣deshǐ使Yēsū耶稣deshēngxiǎnmíng显明zàiwǒmen我们shēnshàng
11 Yīnwèi因为wǒmen我们zhèhuózhe活着derénshìchángwéiYēsū耶稣bèijiāodeshǐ使Yēsū耶稣deshēngzàiwǒmen我们zhèdeshēnshàngxiǎnmíng显明chūlai出来
12 Zhèyàng这样kànlai看来shìzàiwǒmen我们shēnshàngfādòng发动shēngquèzàinǐmen你们shēnshàngfādòng发动
13 Dànwǒmen我们yǒuxìnxīn信心zhèngrú正如jīngshàngzheshuōyīnxìnsuǒyǐ所以rúcǐ如此shuōhuàWǒmen我们xìnsuǒyǐ所以shuōhuà
14 Zìjǐ自己zhīdao知道jiàozhǔYēsū耶稣fùhuó复活dejiàowǒmen我们Yēsū耶稣yītóng一同fùhuó复活bìngqiě并且jiàowǒmen我们nǐmen你们yītóng一同zhànzàimiànqián面前
15 Fánshìdōushìwéinǐmen你们hǎojiàoēnhuìyīnrénduōyuèjiāzēnggǎnxiè感谢géwài格外xiǎnduōyǐzhì以致róngyào荣耀guīshén
16 Suǒyǐ所以wǒmen我们sāngdǎnWàisuīrán虽然huǐhuài毁坏nèixīn内心quèyītiān一天xīnyītiān一天
17 Wǒmen我们zhèzhìzànzhìqīngdechǔyàowéiwǒmen我们chéngjiù成就zhòngwúbǐ无比yǒngyuǎn永远deróngyào荣耀
18 Yuánlái原来wǒmen我们búshì不是niànsuǒjiàndenǎishì乃是niànsuǒbùjiàn不见deYīnwèi因为suǒjiàndeshìzànshí暂时desuǒbùjiàn不见deshìyǒngyuǎn永远dePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Wǒmen我们yuánzhīdao知道wǒmen我们zhèdìshang地上dezhàngpéngruòchāihuǐlebìděi必得shénsuǒzàobúshì不是rénshǒu人手suǒzàozàitiānshàng天上yǒngcún永存defángwū房屋
2 Wǒmen我们zàizhèzhàngpéngtànxī叹息shēnxiǎngdecóngtiānshàng天上láidefángwū房屋hǎoxiàng好像chuān穿shàngyī上衣
3 Tǎngruò倘若chuān穿shàngbèiyùjiàn遇见deshíhòu的时候jiùbùzhìyú不至于chìshēnle
4 Wǒmen我们zàizhèzhàngpéngtànxī叹息láobìngfēi并非yuànyì愿意tuōxiàzhègè这个nǎishì乃是yuànyì愿意chuān穿shàngnèigè那个hǎojiàozhèdebèishēngmìng生命tūnmièle
5 Wèicǐ为此péizhí培植wǒmen我们dejiùshì就是shényòucìgěi赐给wǒmen我们shènglíng圣灵zuòpíng。(Yuánwénzuòzhì)。
6 Suǒyǐ所以wǒmen我们shícháng时常tǎnrán坦然bìngqiě并且xiǎode晓得wǒmen我们zhùzàishēnnèibiàn便zhǔxiāng
7 Yīnwǒmen我们xíngshìwéirénshìpíngzhexìnxīn信心búshì不是píngzhuóyǎn着眼jiàn
8 Wǒmen我们tǎnrán坦然shìgèngyuànyì愿意líkāi离开shēntǐ身体zhǔtóngzhù
9 Suǒyǐ所以wúlùn无论shìzhùzàishēnnèilíkāi离开shēnwàiwǒmen我们lezhìxiàngyàodé要得zhǔdexǐyuè喜悦
10 Yīnwèi因为wǒmen我们zhòngrén众人bìyào必要zàiJīdū基督Táiqián台前xiǎnlùchū露出láijiàorénànzheběnshēn本身suǒxíngdehuòshànhuòěshòubào
11 Wǒmen我们zhīdao知道zhǔshìwèidesuǒyǐ所以quànréndànwǒmen我们zàishénmiànqián面前shìxiǎnmíng显明depànwàng盼望zàinǐmen你们deliángxīn良心shìxiǎnmíng显明de
12 Wǒmen我们búshì不是xiàngnǐmen你们zàijǔjiàn举荐zìjǐ自己nǎishì乃是jiàonǐmen你们yīnwǒmen我们yǒukuāzhīchǔhǎoduìpíngwàimào外貌píngnèixīn内心kuākǒuderényǒuyán
13 Wǒmen我们ruòguǒdiānkuángshìwéishénRuòguǒjǐnshǒushìwéinǐmen你们
14 Yuánlái原来Jīdū基督deàijīlì激励wǒmen我们Yīnwǒmen我们xiǎngrénzhòngrén众人zhòngrén众人jiùdōule
15 Bìngqiě并且zhòngrén众人shìjiàonàxiē那些huózhe活着derénbùzài不再wéizìjǐ自己huónǎiwéitāmen他们érfùhuó复活dezhǔhuó
16 Suǒyǐ所以wǒmen我们cóngjīnyǐhòu以后píngzhewàimào外貌yuánwénzuòròutǐ肉体běnjiétóngrènrénleSuīrán虽然píngzhewàimào外貌rènguòJīdū基督rújīn如今quèbùzài不再zhèyàng这样rènle
17 Ruòyǒurén有人zàiJīdū基督jiùshì就是xīnzàoderénJiùshìguòdōubiànchéng变成xīndele
18 Yíqiè一切dōushìchūyú出于shénjièzheJīdū基督shǐ使wǒmen我们héhǎo和好yòujiāngquànrénhéhǎo和好dezhífēncìgěi赐给wǒmen我们
19 Zhèjiùshì就是shénzàiJīdū基督jiàoshìrén世人zìjǐ自己héhǎo和好jiāngtāmen他们deguòfànguīdàotāmen他们shēnshàngBìngqiě并且jiāngzhèhéhǎo和好dedàolǐ道理tuōfù托付lewǒmen我们
20 Suǒyǐ所以wǒmen我们zuòJīdū基督deshǐzhě使者jiùhǎoxiàng好像shénjièwǒmen我们quànnǐmen你们yìbān一般Wǒmen我们Jīdū基督qiúnǐmen你们shénhéhǎo和好
21 Shénshǐ使zuìdezuìyuánwénzuòbùzhī不知zuì),wǒmen我们chéngwéi成为zuìHǎojiàowǒmen我们zàilǐmiàn里面chéngwéi成为shénde

 printer   arrowup