láishū

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Shénzàishíjièzhezhòngxiānzhī先知duōcì多次duōfāng多方dexiǎoliè
2 Jiùzàizhèshìjièzheérzi儿子xiǎowǒmen我们yòuzǎoyǐ早已wéichéngshòu承受wànyǒude有的céngjièzhechuàngzào创造zhūshìjiè世界
3 shìshénróngyào荣耀suǒdeguānghuī光辉shìshénběntǐ本体dezhēnxiàngchángyòng常用quánnéng权能demìnglìng命令tuōzhùwànyǒujìngleréndezuìjiùzuòzàigāotiānzhìzhědeyòubiān右边
4 suǒchéngshòu承受demíngtiānshǐ天使demínggèngzūnguìjiùyuǎnchāoguò远超过tiānshǐ天使
5 Suǒyǒu所有detiānshǐ天使shéncónglái从来duìyīgè一个shuōshìwǒde我的érzi儿子jīnrì今日shēngYòuzhǐzheyīgè一个shuōyàozuòtāde他的yàozuòwǒde我的
6 Zàizhě再者shénshǐ使Zhǎngzǐ长子dàoshìshànglái上来deshíhòu的时候,(huòzuòshénzàishǐ使Zhǎngzǐ长子dàoshìshànglái上来deshíhòu的时候jiùshuōshéndeshǐzhě使者dōuyàobài
7 Lùndàoshǐzhě使者yòushuōshénfēngwéishǐzhě使者huǒyán火焰wéi
8 Lùndàoquèshuōshénadebǎozuò宝座shìyǒngyǒngyuǎn永远yuǎndedeguóquánshìzhèngzhí正直de
9 xǐ’ài喜爱gōnghènězuì’è罪恶Suǒyǐ所以shénjiùshì就是deshényòngyuèyóugào油膏shèngguò胜过gāodetóngbàn同伴
10 Yòushuōzhǔaqǐchū起初lededegēntiānshìshǒusuǒzàode
11 Tiāndì天地dōuyàomièméiquèyàochángcúnTiāndì天地dōuyàoxiàngyīfu衣服jiànjiàn渐渐jiùle
12 yàojiāngtiāndì天地juànqǐlai起来xiàngjiànwàiyī外衣tiāndì天地jiùdōugǎibiàn改变leWéiyǒuyǒnggǎibiàn改变deniánshùméiyǒu没有qióngjìn穷尽
13 Suǒyǒu所有detiānshǐ天使shéncónglái从来duìyīgè一个shuōzuòzàiwǒde我的yòubiān右边děngshǐ使chóuzuòdejiǎodèng脚凳
14 Tiānshǐ天使qǐbù岂不dōushìfúyì服役delíngfèngchāqiǎnwéijiāngyào将要chéngshòu承受jiù’ēn救恩derénxiàolì效力maPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Suǒyǐ所以wǒmen我们dāngyuèzhèngzhòng郑重suǒtīngjiàn听见dedàolǐ道理kǒngpà恐怕wǒmen我们suíliúshī流失
2 jièzhetiānshǐ天使suǒchuándehuà的话shìquèdìng确定defángānfànbèidedōushòulegāishòudebàoyìng报应
3 Wǒmen我们ruòhūluè忽略zhème这么dejiù’ēn救恩zěnnéngtáozuìnezhèjiù’ēn救恩xiānshìzhǔqīnzì亲自jiǎngdehòulái后来shìtīngjiàn听见deréngěiwǒmen我们zhèngshí证实le
4 Shényòuànzìjǐ自己dezhǐyì旨意yòngshénjī神迹qíshì奇事bǎibān百般denéngbìngshènglíng圣灵deēntóngtāmen他们zuòjiànzhèng见证
5 Wǒmen我们suǒshuōjiānglái将来deshìjiè世界shényuánméiyǒu没有jiāogěi交给tiānshǐ天使guǎnxiá管辖
6 Dànyǒurén有人zàijīngshàngmǒuchù某处zhèngmíng证明shuōrénsuànshénme什么jìngniànshìrén世人suànshénme什么jìngjuàngù眷顾
7 jiàotiānshǐ天使wēixiǎo微小yīdiǎn一点,(huòzuòjiàozànshí暂时tiānshǐ天使xiǎoróngyào荣耀zūnguìwéiguānmiǎn冠冕bìngjiāngshǒusuǒzàodedōupàiguǎnlǐ管理
8 Jiàowàndōuzàitāde他的jiǎoxiàjiàowàndōujiùméiyǒu没有shèngxià剩下yíyàng一样bùfú不服tāde他的Zhǐshì只是rújīn如今wǒmen我们háibùjiàn不见wàndōu
9 Wéidú惟独jiànchéngwéi成为tiānshǐ天使xiǎoyīdiǎn一点deYēsū耶稣,(huòzuòwéidú惟独jiànYēsū耶稣zànshí暂时tiānshǐ天使xiǎoyīnwèi因为shòudejiùdéle得了zūnguìróngyào荣耀wéiguānmiǎn冠冕jiàoyīnzheshéndeēnwéirénrén人人chánglewèi
10 Yuánlái原来wéiwànsuǒshǔ所属wéiwànsuǒběndeyàolǐng要领xǔduō许多deérzi儿子jìnróngyào荣耀shǐ使jiùtāmen他们deyuánshuài元帅yīnshòukǔ受苦nándé难得wánquán完全běnshìde
11 Yīnshǐ使rénchéngshèngdenàxiē那些déyǐ得以chéngshèngdedōushìchūyú出于Suǒyǐ所以chēngtāmen他们wéidìxiōng弟兄yěbù也不yǐwéi以为chǐ
12 Shuōyàojiāngdemíngchuánwǒde我的dìxiōng弟兄zàihuìzhōngyàosòngyáng颂扬
13 YòushuōyàolàiYòushuōkànshénsuǒgěiwǒde我的érnǚ儿女
14 Érnǚ儿女tóngyǒuxuèròu血肉zhīzhàoyàng照样qīnzì亲自chénglexuèròu血肉zhīyàojièzhebàihuài败坏zhǎngquándejiùshì就是móguǐ魔鬼
15 Bìngyàoshìfàng释放nàxiē那些yīshēng一生yīnérwéiderén
16 bìngbù并不jiùtiānshǐ天使nǎishì乃是jiùYàbó亚伯hǎndehòuyì后裔
17 Suǒyǐ所以fánshìgāitāde他的dìxiōng弟兄xiāngtóng相同wéiyàozàishéndeshìshàngchéngwéi成为cíbēi慈悲zhōngxìndejìsī祭司wéibǎixìng百姓dezuìxiànshàngwǎnhuí
18 Tāzìjǐ他自己jìrán既然bèishìtàn试探érshòukǔ受苦jiùnéngdājiù搭救bèishìtàn试探derénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Tóngméngtiānshàodeshèngjiédìxiōng弟兄anǐmen你们yīngdāng应当sīxiǎng思想wǒmen我们suǒrènwéi认为shǐzhě使者wéijìsī祭司deYēsū耶稣
2 wéishèlì设立tāde他的jìnzhōngrútóng如同Móxī摩西zàishéndequánjiājìnzhōngyíyàng一样
3 Móxī摩西suànshì算是gèngpèiduōDéróng得荣yào耀hǎoxiàng好像jiànzào建造fángwū房屋defángwū房屋gèngzūnróng
4 Yīnwèi因为fángwū房屋dōuyǒurén有人jiànzào建造Dànjiànzào建造wàndejiùshì就是shén
5 Móxī摩西wéipúrén仆人zàishéndequánjiāchéngránjìnzhōngwéiyàozhèngmíng证明jiānglái将来chuánshuō传说deshì
6 DànJīdū基督wéiérzi儿子zhìlǐ治理shéndejiāWǒmen我们ruòjiāngkuādepànwàng盼望dǎnliàng胆量jiānchí坚持dàodǐ到底biàn便shìtāde他的jiāle
7 Shènglíng圣灵yǒuhuàshuōnǐmen你们jīnrì今日ruòtīngtāde他的huà
8 Jiùbùkě不可yìngzhexīnxiàngzàikuàngfānù发怒shìtàn试探tāde他的shíhou时候yíyàng一样
9 Zàinàli那里nǐmen你们dezǔzōng祖宗shìtànbìngqiě并且guānkàn观看wǒde我的zuòwéi作为yǒusìshí四十niánzhījiǔ年之久
10 Suǒyǐ所以yànfánshìdài世代derénshuōtāmen他们xīnlǐ心里chángcháng常常míhu迷糊jìngxiǎode晓得wǒde我的zuòwéi作为
11 jiùzàizhōngshìshuōtāmen他们duànbùkě不可jìnrù进入wǒde我的ānxí安息
12 Dìxiōngmén弟兄们nǐmen你们yàojǐnshèn谨慎miǎnde免得nǐmen你们zhōngjiān中间huòyǒurén有人cúnzhexìndeěxīn恶心yǒngshēngshénlíqì离弃le
13 Zǒngyàochènzheháiyǒu还有jīnrì今日tiāntiān天天bǐcǐ彼此xiāngquànmiǎnde免得nǐmen你们zhōngjiān中间yǒurén有人bèizuìmíhuo迷惑xīnlǐ心里jiùgāngyìngle
14 Wǒmen我们ruòjiāngqǐchū起初quèshí确实dexìnxīn信心jiānchí坚持dàodǐ到底jiùzàiJīdū基督yǒufēnle
15 Jīngshàngshuōnǐmen你们jīnrì今日ruòtīngtāde他的huàjiùbùkě不可yìngzhexīnxiàngfānù发怒derìzi日子yíyàng一样
16 Nàshí那时tīngjiàn听见huàfānù发怒deshìshéineqǐbù岂不shìgēnzhe跟着Móxī摩西cóngĀijí埃及chūlai出来dezhòngrén众人ma
17 Shénsìshí四十niánzhījiǔ年之久yòuyànfánshéineqǐbù岂不shìnàxiē那些fànzuì犯罪shīshou尸首dǎozàikuàngderénma
18 Yòuxiàngshéishìbùróng不容tāmen他们jìnrù进入tāde他的ānxí安息neqǐbù岂不shìxiàngnàxiē那些xìncóngderénma
19 Zhèyàng这样kànlai看来tāmen他们bùnéng不能jìnrù进入ānxí安息shìyīnwèi因为xìndeyuángù缘故lePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Wǒmen我们méngliúxià留下yǒujìnrù进入ānxí安息deyìngxǔ应许jiùdāngwèijù畏惧miǎnde免得wǒmen我们zhōngjiān中间,(wǒmen我们yuánwénzuònǐmen你们huòyǒurén有人sìhu似乎shìgǎnbùshàng赶不上le
2 Yīnwèi因为yǒufúyīn福音chuángěiwǒmen我们xiàngchuángěitāmen他们yíyàng一样Zhǐshì只是suǒtīngjiàn听见dedàotāmen他们wúyì无益yīnwèi因为tāmen他们méiyǒu没有xìnxīn信心suǒtīngjiàn听见dedàotiáohé调和
3 Dànwǒmen我们yǐjīng已经xiāngxìn相信deréndéyǐ得以jìnrù进入ānxí安息zhèngrú正如shénsuǒshuōzàizhōngshìshuōtāmen他们duànbùkě不可jìnrù进入wǒde我的ānxí安息Qíshí其实zàozhīgōngcóngchuàngshìyǐlái以来yǐjīng已经chéngquánle
4 Lùndàodìqī第七yǒuchǔshuōdàodìqī第七shénjiùxiēleyíqiè一切degōng
5 Yòuyǒuchǔshuōtāmen他们duànbùkě不可jìnrù进入wǒde我的ānxí安息
6 yǒujìnānxí安息derénxiānqián先前tīngjiàn听见fúyīn福音deyīnwèi因为xìncóngbùdé不得jìnqù进去
7 Suǒyǐ所以guòleduōnián多年jiùzàiDàwèi大卫deshūshàngyòuxiàndìng限定yǐshàng以上suǒyǐndeshuōnǐmen你们jīnrì今日ruòtīngtāde他的huàjiùbùkě不可yìngzhexīn
8 Ruòshì若是yuēshūjiàotāmen他们xiǎngleānxí安息hòulái后来shénjiùbùzài不再biéde别的rìzi日子le
9 Zhèyàng这样kànlai看来lìngyǒuānxírì安息日deānxí安息wéishéndezǐmín子民cúnliú
10 Yīnwèi因为jìnrù进入ānxí安息denǎishì乃是xiēlezìjǐ自己degōngzhèngrú正如shénxiēletāde他的gōngyíyàng一样
11 Suǒyǐ所以wǒmen我们wùbì务必jiélì竭力jìnrù进入ānxí安息miǎnde免得yǒurén有人xuéxìncóngdeyàngzi样子diēdǎole
12 Shéndedàoshìhuópo活泼deshìyǒugōngxiào功效deyíqiè一切liǎngrèndejiàngèngkuàishènzhì甚至húnlíngjiégǔsuǐ骨髓dōunéngpōukāiliánxīnzhōng心中desīniàn思念zhǔyi主意dōunéngbiànmíng
13 Bìngqiě并且bèizàodeméiyǒu没有yíyàng一样zàimiànqián面前xiǎnran显然deYuánlái原来wànzàiwǒmen我们yǒuguānxi有关系dezhǔyǎnqián眼前dōushìchìchǎngkāi敞开de
14 Wǒmen我们jìrán既然yǒuwèiyǐjīng已经shēnggāotiānzūnróngdejìsī祭司jiùshì就是shéndeérzi儿子Yēsū耶稣biàndāng便当chídìngsuǒchéngrèn承认dedào
15 Yīnwǒmen我们dejìsī祭司bìngfēi并非bùnéng不能wǒmen我们deruǎnruò软弱céngfánshìshòuguòshìtàn试探wǒmen我们yíyàng一样Zhǐshì只是méiyǒu没有fànzuì犯罪
16 Suǒyǐ所以wǒmen我们zhǐguǎn只管tǎnrán坦然deláidào来到shīēndebǎozuò宝座qiánwéiyàodé要得liánméngēnhuìzuòsuíshí随时debāngzhù帮助Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Fáncóngrénjiān人间tiāoxuǎn挑选dejìsī祭司shìfèngpàirénbànlǐ办理shǔshéndeshìwéiyàoxiànshànglǐwù礼物shúzuì赎罪。(Huòzuòyàowéizuìxiànshànglǐwù礼物
2 néngtǐliàng体谅méngdeshīderényīnwèi因为tāzìjǐ他自己shìbèiruǎnruò软弱suǒkǔn
3 Gùcǐ故此dāngwéibǎixìng百姓zìjǐ自己xiànshúzuì赎罪
4 Zhèjìsī祭司dezūnróngméiyǒurén没有人wéiyàoméngshénsuǒshàoxiàngYàlún亚伦yíyàng一样
5 Rúcǐ如此Jīdū基督yěbù也不shìróngyào荣耀zuòjìsī祭司nǎishì乃是zàihu在乎xiàngshuōshìwǒde我的érzi儿子jīnrì今日shēngDewèi
6 Jiùjīngshàngyòuyǒuchǔshuōshìzhàozhemàideděngyǒngyuǎn永远wéijìsī祭司
7 Jīdū基督zàiròutǐ肉体deshíhòu的时候dàshēng大声āiliúlèi流泪dǎogào祷告kěnqiú恳求néngjiùmiǎndezhǔjiùyīntāde他的qiánchéng虔诚méngleyīngyǔn
8 suīrán虽然wéiérzi儿子háishì还是yīnsuǒshòudekǔnàn苦难xuéleshùncóng顺从
9 déyǐ得以wánquán完全jiùwéifánshùncóng顺从tāde他的rénchéngleyǒngyuǎn永远dejiùdegēnyuán根源
10 Bìngméngshénzhàozhemàideděngchēngwéijìsī祭司
11 Lùndàomàiwǒmen我们yǒuhǎoxiē好些huàbìngqiě并且nányǐ难以jiěmíngyīnwèi因为nǐmen你们tīngjìnqù进去
12 Kànnǐmen你们xuéxí学习degōngfu工夫běngāizuòshīfu师傅shéizhīháideyǒurén有人jiāngshénshèng神圣yánxiǎoxué小学dekāiduān开端lìngjiàodǎo教导nǐmen你们Bìngqiě并且chénglebìxū必须chīnǎibùnéng不能chīgānliángderén
13 Fánzhǐnéng只能chīnǎidedōushúliàn熟练réndedàolǐ道理Yīnwèi因为shìyīnghái
14 Wéidú惟独zhǎngdà长大chéngrén成人decáinéng才能chīgānliángtāmen他们dexīnqiàoliàndetōngdá通达jiùnéngfēnbiàn分辨hǎodǎile

 printer   arrowup