Qǐshìlù启示录

Zhāng : 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 1

1 Yēsū耶稣Jīdū基督deqǐshì启示jiùshì就是shéncìgěi赐给jiàojiāngbìyào必要kuàichéngdeshìzhǐshì指示tāde他的zhòngpúrén仆人jiùchāqiǎnshǐzhě使者xiǎotāde他的púrén仆人Yuēhàn约翰
2 Yuēhàn约翰biàn便jiāngshéndedàoYēsū耶稣Jīdū基督dejiànzhèng见证fánzìjǐ自己suǒkànjiàn看见dedōuzhèngmíng证明chūlai出来
3 Niànzhèshūshàngyùyán预言denàxiē那些tīngjiàn听见yòuzūnshǒu遵守qízhōng其中suǒjìzǎi记载dedōushìyǒudeYīnwèi因为rìqī日期jìnle
4 Yuēhàn约翰xiěxìn写信gěiXī Yà西亚dejiàohuì教会Dànyuàn但愿cóngzàijīnzàiyǐhòu以后yǒngzàideshénbǎozuò宝座qiándelíng
5 Bìngchéngshí诚实zuòjiànzhèng见证decóngshǒuxiān首先fùhuó复活wéishìshàngjūnwángyuánshǒu元首deYēsū耶稣Jīdū基督Yǒuēnhuìpíng’ān平安guīnǐmen你们àiwǒmen我们yòngzìjǐ自己dexuèshǐ使wǒmen我们tuōlí脱离zuì’è罪恶。(Tuōlí脱离yǒujuànzuò
6 Yòushǐ使wǒmen我们chéngwéi成为guómín国民zuòshéndejìsī祭司Dànyuàn但愿róngyào荣耀quánnéng权能guīgěizhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎnĀmén阿们
7 Kànjiàyúnjiànglìn降临Zhòngyàokànjiàn看见liántāde他的rényàokànjiàn看见Dìshang地上dewàndōuyàoyīnāiZhèhuàshìzhēnshí真实deĀmén阿们
8 Zhǔshénshuōshìashìéméijiáaéméijiánǎixīlà希腊zìmǔ字母shǒuèr),shìzàijīnzàiyǐhòu以后yǒngzàidequánnéngzhě
9 Yuēhàn约翰jiùshì就是nǐmen你们dedìxiōng弟兄nǐmen你们zàiYēsū耶稣dehuànnàn患难guórěnnài忍耐yītóng一同yǒufēnWéishéndedàobìngwéigěiYēsū耶稣zuòdejiànzhèng见证céngzàimíngjiào名叫dehǎidǎo海岛shàng
10 Dāngzhǔrì主日bèishènglíng圣灵gǎndòng感动tīngjiàn听见zàihòumian后面yǒudàshēng大声yīnchuīhàoshuō
11 suǒkànjiàn看见dedāngxiězàishūshàngsuǒshìměibiéjiātuītuīfēitiěfēilǎodejiājiàohuì教会
12 zhuǎnguòshēnláiyàokànshìshéifāshēng发声shuōhuàzhuǎnguòlái过来jiùkànjiàn看见jīndēngtái
13 DēngTáizhōng台中jiānyǒuwèihǎoxiàng好像rénshēnchuān穿chángzhíchuídàojiǎoxiōngjiānshùzhejīndài
14 Tāde他的tóujiēbáibáiyángmáo羊毛xuěYǎnrútóng如同huǒyán火焰
15 Jiǎohǎoxiàng好像zàizhōngduànliàn锻炼guāngmíng光明detóngShēngyīn声音rútóng如同zhòngshuǐdeshēngyīn声音
16 yòushǒu右手zhexīngCóngkǒuzhōngchūlai出来liǎngrèndejiànMiànmào面貌rútóng如同lièfàngguāng
17 kànjiàn看见jiùdǎozàijiǎoqiánxiàngleyíyàng一样Tāyòng他用yòushǒu右手ànzheshuōbùyào不要shìshǒuxiān首先deshìhòude
18 Yòushìcúnhuódecéngguòxiànzài现在yòuhuólezhíhuódàoyǒngyǒngyuǎn永远yuǎnBìngqiě并且zhesǐwáng死亡yīnjiāndeyàoshi钥匙
19 Suǒyǐ所以yàosuǒkànjiàn看见dexiànzài现在deshìbìngjiānglái将来chéngdeshìdōuxiěchūlai出来
20 Lùndàosuǒkànjiàn看见zàiyòushǒu右手zhòngdì中的xīngjīndēngtáideàomì奥秘xīngjiùshì就是jiàohuì教会deshǐzhě使者dēngtáijiùshì就是jiàohuì教会Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 yàoxiěxìn写信gěiyǐ给以suǒjiàohuì教会deshǐzhě使者shuōyòushǒu右手zhexīngzàijīndēngTáizhōng台中jiānxíngzǒu行走deshuō
2 zhīdao知道dexíngwéi行为láorěnnài忍耐zhīdao知道bùnéng不能róngrěn容忍ěréncéngshìyàn试验zìchēng自称wéishǐtú使徒quèbúshì不是shǐtú使徒dekànchūtāmen他们shìjiǎde假的lái
3 néngrěnnài忍耐céngwéiwǒde我的míngláobìngbù并不juàn
4 Rán’ér然而yǒujiànshìyàozébèi责备jiùshì就是qǐchū起初deàixīn爱心líqì离弃le
5 Suǒyǐ所以yīngdāng应当huíxiǎng回想shìcóngnǎli哪里zhuìluò坠落debìngyàohuǐgǎi悔改xíngqǐchū起初suǒxíngdeshìruòhuǐgǎi悔改jiùlíndàonàli那里dedēngtáicóngyuánchù原处nuó
6 Rán’ér然而háiyǒu还有jiàndeshìjiùshì就是hènědǎngréndexíngwéi行为zhèshìsuǒhèněde
7 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngDéshèng得胜debìjiāng必将shénlèyuán乐园zhōngshēngmìng生命shùdeguǒcìgěi赐给chī
8 yàoxiěxìn写信gěishìměijiàohuì教会deshǐzhě使者shuōshǒuxiān首先dehòudeguòyòuhuódeshuō
9 zhīdao知道dehuànnàn患难depínqióng贫穷,(quèshìfùzú富足dezhīdao知道zìchēng自称shìYóutàirén犹太人suǒshuōdehuǐbàng毁谤huàqíshí其实tāmen他们búshì不是Yóutàirén犹太人nǎishì乃是sādàn撒但yīhuì一会derén
10 jiāngyào将要shòudebùyòng不用Móguǐ魔鬼yàonǐmen你们zhōngjiān中间jǐge几个rénxiàzàijiànjiàonǐmen你们bèishìliànNǐmen你们shòuhuànnàn患难shíyàozhìzhōngxīn忠心jiùcìgěi赐给shēngmìng生命deguānmiǎn冠冕
11 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngDéshèng得胜deshòudì’èrcì第二次dehài
12 yàoxiěxìn写信gěibiéjiājiàohuì教会deshǐzhě使者shuōyǒuliǎngrènjiàndeshuō
13 zhīdao知道dejūsuǒ居所jiùshì就是yǒusādàn撒但zuòwèi座位zhīchǔDāngzhōngxīn忠心dejiànzhèngrén见证人ānzàinǐmen你们zhōngjiān中间sādàn撒但suǒzhùdedìfang地方bèishāzhīshíháijiānshǒuwǒde我的míngméiyǒu没有juéwǒde我的dào
14 Rán’ér然而yǒujiànshìyàozébèi责备yīnwèi因为zàinàli那里yǒurén有人fúcóng服从lelándejiàoxun教训Zhèláncéngjiàodǎo教导jiāngbànjiǎoshí绊脚石fàngzài放在Yǐsèliè以色列rénmiànqián面前jiàotāmen他们chīǒuxiàng偶像zhīxíngjiānyín奸淫deshì
15 nàli那里yǒurén有人zhàoyàng照样fúcóng服从ledǎngréndejiàoxun教训
16 Suǒyǐ所以dānghuǐgǎi悔改Ruòhuǐgǎi悔改jiùkuàilíndàonàli那里yòngkǒuzhòngdì中的jiàngōngjī攻击tāmen他们
17 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngDéshèng得胜debìjiāng必将yǐncáng隐藏demacìgěi赐给Bìngyīkuài一块báishíshíshàngxiězhexīnmíngChúle除了lǐngshòu领受deyǐwài以外Méiyǒurén没有人néngrènshi认识
18 yàoxiěxìn写信gěituītuījiàohuì教会deshǐzhě使者shuōyǎnrúhuǒ如火yànjiǎoxiàngguāngmíng光明tóngdeshénzhīshuō
19 zhīdao知道dexíngwéi行为àixīn爱心xìnxīn信心qínláo勤劳rěnnài忍耐Yòuzhīdao知道hòusuǒxíngdeshànshìbǐqǐ比起chūsuǒxíngdegèngduō更多
20 Rán’ér然而yǒujiànshìyàozébèi责备jiùshì就是róngràngzìchēng自称shìxiānzhī先知defùrén妇人biéjiàodǎo教导wǒde我的púrén仆人yǐnyòu引诱tāmen他们xíngjiānyín奸淫chīǒuxiàng偶像zhī
21 cénggěihuǐgǎi悔改dejīhuì机会quèkěnhuǐgǎi悔改tāde她的yínxíng
22 Kànyàojiàobìngzàichuángnàxiē那些xíngyínderénruòhuǐgǎi悔改suǒxíngdeyàojiàotāmen他们tóngshòuhuànnàn患难
23 yòuyàoshātāde她的dǎnglèidǎnglèiyuánwénzuòérnǚ儿女),jiàozhòngjiàohuì教会zhīdao知道shìchákàn察看rénfèixīncháng心肠deBìngyàozhàonǐmen你们dexíngwéi行为bàoyìng报应nǐmen你们rén
24 Zhìyú至于nǐmen你们tuītuīqíyú其余derénjiùshì就是yíqiè一切cóngjiàoxun教训xiǎode晓得tāmen他们chángsuǒshuōsādàn撒但shēn’ào深奥zhīderéngàosu告诉nǐmen你们jiāngbiéde别的dànzi担子fàngzài放在nǐmen你们shēnshàng
25 Dànnǐmen你们yǐjīng已经yǒude有的zǒngyàochíshǒuzhíděngdào等到lái
26 déshèng得胜yòuzūnshǒu遵守mìnglìng命令dàodǐ到底deyàocìgěi赐给quánbǐng权柄zhìlièguó
27 yòngtiězhàngxiáguǎntāmen他们xiáguǎnyuánwénzuò),jiāngtāmen他们rútóng如同yáodedefěnsuì粉碎Xiàngcónglǐngshòu领受dequánbǐng权柄yíyàng一样
28 yòuyàochénxīngcìgěi赐给
29 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 yàoxiěxìn写信gěijiàohuì教会deshǐzhě使者shuōyǒushéndelíngxīngdeshuōzhīdao知道dexíngwéi行为ànmíngshìhuódeqíshí其实shìde
2 yàojǐngxǐngjiāngù坚固shèngxià剩下jiāngyào将要shuāiwēi衰微deshuāiwēi衰微yuánwénzuò)。Yīnjiàndexíngwéi行为zàishénmiànqián面前méiyǒu没有yíyàng一样shìwánquán完全de
3 Suǒyǐ所以yàohuíxiǎng回想shìzěnyàng怎样lǐngshòu领受zěnyàng怎样tīngjiàn听见deYòuyàozūnshǒu遵守bìngyàohuǐgǎi悔改Ruòjǐngxǐnglíndàonàli那里rútóng如同zéiyíyàng一样shílíndàojuébù决不néngzhīdao知道
4 Rán’ér然而zàiháiyǒu还有míngshìwèicéngwūhuì污秽zìjǐ自己yīfu衣服deTāmen他们yàochuān穿báitóngháng同行Yīnwèi因为tāmen他们shìpèideguòde
5 Fándéshèng得胜dezhèyàng这样chuān穿báicóngshēngmìng生命shàngtúmǒ涂抹tāde他的míngQiěyàozàimiànqián面前zhòngshǐzhě使者miànqián面前rèntāde他的míng
6 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīng
7 yàoxiěxìn写信gěifēitiěfēijiàohuì教会deshǐzhě使者shuōshèngjiézhēnshí真实zheDàwèi大卫deyàoshi钥匙kāilejiùméiyǒurén没有人néngguānguānlejiùméiyǒurén没有人néngkāideshuō
8 zhīdao知道dexíngwéi行为luèyǒuyīdiǎn一点lìliang力量céngzūnshǒu遵守wǒde我的dàoméiyǒu没有juéwǒde我的míngKànzàimiànqián面前gěiyīgè一个chǎngkāi敞开deménshìwúrén无人néngguānde
9 sādàn撒但yīhuì一会dezìchēng自称shìYóutàirén犹太人qíshí其实búshì不是Yóutàirén犹太人nǎishì乃是shuōhuǎng说谎huàdeyàoshǐ使tāmen他们láizàijiǎoqiánxiàbàishǐ使tāmen他们zhīdao知道shìyǐjīng已经àile
10 zūnshǒu遵守rěnnài忍耐dedàozàitiānxià天下rénshòushìliàndeshíhòu的时候bǎoshǒu保守miǎndeshìliàn
11 kuàiláiyàochíshǒusuǒyǒu所有demiǎnde免得rénduódeguānmiǎn冠冕
12 Déshèng得胜deyàojiàozàishéndiàn殿zhōngzuòzhùzi柱子bùzài不再cóngnàli那里chūqù出去yòuyàojiāngshéndemíngshénchéngdemíng,(zhèchéngjiùshì就是cóngtiānshàng天上cóngshénnàli那里jiàngxià降下láidexīnlěngbìngwǒde我的xīnmíngdōuxiězàishàngmian上面
13 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīng
14 yàoxiěxìn写信gěilǎodejiājiàohuì教会deshǐzhě使者shuōwéiāmén阿们dewéichéngxìnzhēnshí真实jiànzhèng见证dezàishénchuàngzào创造wànzhīshàng之上wéiyuánshǒu元首deshuō
15 zhīdao知道dexíngwéi行为yěbù也不lěngyěbù也不bābùdé巴不得huòlěnghuò
16 wēnshuǐyěbù也不lěngyěbù也不suǒyǐ所以cóngkǒuzhōngchūqù出去
17 shuōshìfùzú富足yǐjīng已经lecáiyíyàng一样dōuquēQuèbùzhīdào不知道shìkùnkǔ困苦kělián可怜pínqióng贫穷xiāyǎnchìshēnde
18 quànxiàngmǎihuǒliàndejīnjiàofùzú富足Yòumǎibáichuān穿shàngjiàochìshēndexiūchǐ羞耻lùchū露出láiYòumǎiyǎnyàodeyǎnjīng眼睛shǐ使néngkànjiàn看见
19 Fánsuǒténgàidejiùzébèi责备guǎnjiào管教Suǒyǐ所以yàofārè发热xīnyàohuǐgǎi悔改
20 KànzhànzàiménwàikòuménRuòyǒutīngjiàn听见shēngyīn声音jiùkāimén开门deyàojìndàonàli那里yītóng一同zuò
21 Déshèng得胜deyàozàibǎozuò宝座shàngtóngzuòjiùdéle得了shèngzàidebǎozuò宝座shàngtóngzuòyìbān一般
22 Shènglíng圣灵xiàngzhòngjiàohuì教会suǒshuōdehuà的话fányǒuěrdejiùyīngdāng应当tīngPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Cǐhòu此后guānkàn观看jiàntiānshàng天上yǒuménkāilechūtīngjiàn听见hǎoxiàng好像chuīhàodeshēngyīn声音duìshuōshàngdàozhèlǐ这里láiyàojiāngyǐhòu以后chéngdeshìzhǐshì指示
2 lìkè立刻bèishènglíng圣灵gǎndòng感动jiànyǒuyīgè一个bǎozuò宝座ānzhì安置zàitiānshàng天上yòuyǒuwèizuòzàibǎozuò宝座shàng
3 Kànzuòzhedehǎoxiàng好像bìyù碧玉hóngbǎoshí红宝石Yòuyǒuhóngwéizhebǎozuò宝座hǎoxiàng好像绿bǎoshí宝石
4 Bǎozuò宝座dezhōuwéi周围yòuyǒuèrshísì二十四zuòwèi座位shàngzuòzheèrshísì二十四wèizhǎnglǎo长老shēnchuān穿báitóushàngdàizhejīnguānmiǎn冠冕
5 Yǒushǎndiàn闪电shēngyīn声音léihōngcóngbǎozuò宝座zhōngfāchū发出Yòuyǒuzhǎnhuǒdēngzàibǎozuò宝座qiándiǎnzhezhèdēngjiùshì就是shéndelíng
6 Bǎozuò宝座qiánhǎoxiàng好像yīgè一个bōli玻璃hǎirútóng如同shuǐjīng水晶Bǎozuò宝座zhōngbǎozuò宝座zhōuwéi周围yǒuhuóqiánhòu前后biàndōumǎnleyǎnjīng眼睛
7 Dìyī第一huóxiàngshīzi狮子dì’èr第二xiàngniúdìsān第三liǎnmiànxiàngréndìsì第四xiàngfēiyīng
8 huóyǒuliùchìbǎng翅膀biàntǐnèi体内wàidōumǎnleyǎnjīng眼睛Tāmen他们zhòuyè昼夜búzhù不住deshuōshèngzāishèngzāishèngzāizhǔshénShìzàijīnzàiyǐhòu以后yǒngzàidequánnéngzhě
9 Měifénghuójiāngróngyào荣耀zūnguìgǎnxiè感谢guīgěizuòzàibǎozuò宝座shànghuódàoyǒngyǒngyuǎn永远yuǎnzhědeshíhòu的时候
10 èrshísì二十四wèizhǎnglǎo长老jiùzàizuòbǎozuò宝座demiànqián面前jìngbàihuódàoyǒngyǒngyuǎn永远yuǎndeyòutāmen他们deguānmiǎn冠冕fàngzài放在bǎozuò宝座qiánshuō
11 Wǒmen我们dezhǔwǒmen我们deshénshìpèiDéróng得荣yào耀zūnguìquánbǐng权柄deYīnwèi因为chuàngzào创造lewànbìngqiě并且wànshìyīndezhǐyì旨意bèichuàngzào创造éryǒude有的Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 kànjiàn看见zuòbǎozuò宝座deyòushǒu右手zhōngyǒushūjuànwàidōuxiězheyòngyìnfēngyánle
2 yòukànjiàn看见wèidàlì大力detiānshǐ天使dàshēng大声xuānchuán宣传shuōyǒushéipèizhǎnkāi展开shūjuànjiēkāiyìnne
3 Zàitiānshàng天上dìshang地上dedǐxia底下méiyǒu没有néngzhǎnkāi展开néngguānkàn观看shūjuànde
4 Yīnwèi因为méiyǒu没有pèizhǎnkāi展开pèiguānkàn观看shūjuàndejiù
5 Zhǎnglǎo长老zhōngyǒuwèiduìshuōbùyào不要KànYóudà犹大zhīpàizhòngdì中的shīzi狮子Dàwèi大卫degēndéshèng得胜néngzhǎnkāi展开shūjuànjiēkāiyìn
6 yòukànjiàn看见bǎozuò宝座huóbìngzhǎnglǎo长老zhīzhōng之中yǒugāoyángzhànxiàngshìbèishāguòdeyǒujiǎoyǎnjiùshì就是shéndelíngfèngchāqiǎnwǎngtiānxià天下de
7 Zhègāoyángqiánláicóngzuòbǎozuò宝座deyòushǒu右手leshūjuàn
8 leshūjuànhuóèrshísì二十四wèizhǎnglǎo长老jiùzàigāoyángmiànqián面前zheqínchéngmǎnlexiāngdejīnZhèxiāngjiùshì就是zhòngshèngtú圣徒deqídǎo祈祷
9 Tāmen他们chàngxīnshuōpèishūjuànpèijiēkāiyìnYīnwèi因为céngbèishāyòngzìjǐ自己dexuècóngfāngmíngèguó各国zhōngmǎilerénláijiàotāmen他们guīshén
10 Yòujiàotāmen他们chéngwéi成为guómín国民zuòjìsī祭司guīshénZàidìshang地上zhízhǎng执掌wángquán王权
11 yòukànjiàn看见qiětīngjiàn听见bǎozuò宝座huóbìngzhǎnglǎo长老dezhōuwéi周围yǒuxǔduō许多tiānshǐ天使deshēngyīn声音Tāmen他们deshùmù数目yǒuqiānqiānwàn千万wàn
12 Dàshēng大声shuōcéngbèishādegāoyángshìpèidequánbǐng权柄fēngfù丰富zhìhuì智慧nénglì能力zūnguìróngyào荣耀sòngzànde
13 yòutīngjiàn听见zàitiānshàng天上dìshang地上dedǐxia底下cānghǎilǐ海里tiāndì天地jiānyíqiè一切suǒyǒu所有bèizàozhīdōushuōdànyuàn但愿sòngzànzūnguìróngyào荣耀quánshìdōuguīgěizuòbǎozuò宝座degāoyángzhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎn
14 huójiùshuōāmén阿们Zhòngzhǎnglǎo长老jìngbài

 printer   arrowup