ImiZekeliso

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


-Reset+

Isahluko 10

1 Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise; Ke unyana osisiyatha usisingqala sonina.
2 Ubuncwane bokungendawo abunyusi; Ke bona ubulungisa buhlangula ekufeni.
3 UYehova akawuyeki ulambe umphefumlo welungisa; Ke imbimbithelo yabangendawo uyayisunduza.
4 Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo; Ke sona isandla sabakhutheleyo siyatyebisa.
5 Obutha ehlotyeni ngunyana onengqiqo; Owozela ngexa lokuvuna ngunyana odanisayo.
6 Ziintsikelelo entlokweni yelungisa; Ke wona umlomo wabangendawo ugubungela ugonyamelo.
7 Ukukhunjulwa kwelungisa kuhleli kunentsikelelo; Igama labangendawo liba livithi.
8 Ontliziyo ilumkileyo uyayamkela imithetho; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi.
9 Ohamba ngengqibelelo uhamba ngenkoloseko; Ke yena ojibilizayo ngeendlela zakhe uyaziwa.
10 Otyanda ngoshiyi ubanga imbulaleko; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi.
11 Lithende lobomi umlomo welungisa; Ke wona umlomo wabangendawo ugubungela ugonyamelo.
12 Intiyo ixhokonxa ingxabano; Uthando lugubungela zonke izono.
13 Ubulumko bufumaneka emlonyeni wonengqondo; Intonga yeyomhlana woswele intliziyo.
14 Izilumko ziya kuqhusheka ukwazi, Ke wona umlomo wesimathane yintshabalalo ekwalapha ukusondela.
15 Ubuncwane besityebi ngumzi waso oliqele; Iintshabalalo yabasweleyo bubuhlwempu babo.
16 Umvuzo welungisa usingisa ebomini; Ungeniselo longendawo lusingisa esonweni.
17 Umendo osa ebomini kukugcina uqeqesho: Olahla isohlwayo uyandwendwa.
18 Oyifihlayo intiyo ungumlomo wexoki; Ohambisa intlebendwane usisidenge.
19 Ebuninzini bamazwi akusweleki sono; Owubambayo umlomo wakhe unengqiqo.
20 Yisilivere enyuliweyo ulwimi lwelungisa; Intliziyo yabangendawo yintwana engeyakonto.
21 Umlomo welungisa udlisa abaninzi; Izimathane zifa ngokuswela intliziyo.
22 Intsikelelo kaYehova, yiyo etyebisayo, Imbulaleko ayongezi nento kuyo.
23 Ukwenza amanyala kunjengokudlala kwisidenge; Ubulumko bunjengokudlala, kwindoda enengqondo.
24 Into anxunguphala yiyo ongendawo, yiyo emfikelayo; Akunqwenelayo amalungisa aya kunikwa.
25 Kwakugqitha isaqhwithi, akabikho ongendawo; Ke lona ilungisa luseko lwaphakade.
26 Njengeviniga emazinyweni, njengomsi emehlweni, Linjalo ivila kwabalithumayo.
27 Ukoyika uYehova kongeza imihla; Ke yona iminyaka yabangendawo iyanqanyulwa.
28 Ukulinda kwamalungisa luvuyo; Ithemba labangendawo liyadaka.
29 Iyinqaba yabagqibeleleyo indlela kaYehova; Yintshabalalo kubasebenzi bobutshinga.
30 Ilungisa alishukunyiswa naphakade; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe.
31 Umlomo welungisa umila ubulumko; Ulwimi lwempenduka luyanqanyulwa.
32 Imilebe yomlomo welungisa iyakwazi okwamkelekileyo; Umlomo wabangendawo uyimpenduka.