ImiZekeliso

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


-Reset+

Isahluko 11

1 Isikali esikhohlisayo singamasikizi kuYehova; Ilitye elizeleyo lilikholo kuye.
2 Kwafika ukukhukhumala, kofika ukucukucezwa; Bunabathozamileyo ubulumko.
3 Ingqibelelo yabathe tye iyabakhapha; Ukuphenula kwamanginingini kuyawabhuqa.
4 Abunyusi ubuncwane ngemini yokuphuphuma komsindo; Ubulungisa buyahlangula ekufeni.
5 Ubulungisa bogqibeleleyo bulungelelanisa indlela yakhe; Ongendawo uwa kwangokungendawo kwakhe.
6 Ubulungisa babathe tye buyabahlangula; Amanginingini athiwa hlasi kwayimbimbithelo yawo.
7 Ekufeni komntu ongendawo liyaphela ithemba lakhe; Ukulinda kwabanamandla obudoda kutshabalele.
8 Ilungisa liyahlangulwa embandezelweni, Kufike ongendawo esikhundleni salo.
9 Intshembenxa iyamonakalisa ummelwane wayo ngomlomo; Ke ayahlangulwa amalungisa ngokwazi.
10 Isixeko siyadlamka ngokuhlala kakuhle kwamalungisa; Ekutshoneni kwabangendawo kuyamemelelwa.
11 Ngentsikelelo yabathe tye siyaphaka nyiswa isixeko; Ngomlomo wabangendawo siyahleleleka.
12 Odela ummelwane wakhe uswele intliziyo: Ke indoda enengqondo ihlala ithi tu.
13 Ohamba ehleba uhlakaza ucweyo; Ke yena omoya unyanisileyo uyayigubungela into.
14 Kwakuba kungekho mbonisi, bayawa abantu; Usindiso lusebuninzini bamaphakathi.
15 Kubi kakhulu komele omnye; Ke yena okuthiyayo ukumela omnye ukholosile.
16 Umfazi osimilo silungileyo uzizekela uzuko; Abanobungqwangangqwili bazizekela ubutyebi.
17 Uwuphethe kakuhle umphefumlo wakhe umtu onenceba; Isijorha siyihlisele ishwangusha inyama yaso.
18 Ongendawo usebenzela umvuzo oyinkohliso; Ke yena ohlwayela ubulungisa unomvuzo oyinyaniso.
19 Ubulungisa obububo busingisa ebomini; Ophuthuma ububi usingisa ekuzibulaleni kwakhe.
20 Ngamasikizi kuYehova abantliziyo zijibilizayo; Ukholwa ngabo bandlela zigqibeleleyo.
21 Ukakade onobubi akabi msulwa; Ke yona imbewu yamalungisa iyasinda.
22 Likhonkco legolide ethatheni lehagu Inzwakazi eswele izimvo.
23 Umnqweno wamalungisa yinto elungileyo yodwa; Ithemba labangendawo kukuphuphuma nje komsindo.
24 Kukho ohlakazayo, aye esanda ngokwanda; Kukho nozinqandayo kokumfaneleyo, oko kube yintswelo yodwa.
25 Umphefumlo osikelelayo uyatyetyiswa; Oseza ahluthise abanye, uyasezwa ahluthe naye.
26 Omangala nengqolowa, luyamqalekisa uluntu; Intsikelelo isentlokweni yothengisa ngayo.
27 Ozondelele okulungileyo ufuna okwamkelekileyo; Ongxamele ububi, buya kumfikela.
28 Okholosa ngobutyebi bakhe uya kuwa yena; Ke amalungisa aya kuhluma njengamagqabi.
29 Ogxugxisa indlu yakhe uya kudla ilifa elingumoya; Isimathane soba ngumkhonzi kontliziyo ilumkileyo.
30 Isiqhamo selungisa ngumthi wobomi; Umbambisi wemiphefumlo sisilumko.
31 Yabona, ilungisa liyavuzwa ehlabathini; Wobeka phi na ke ongendawo nomoni!