ImiZekeliso

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


-Reset+

Isahluko 12

1 Uthanda uqeqesho othanda ukwazi; Uthiya isohlwayo osisityhakala.
2 Olungileyo uyamkeleka kuYehova; Indoda enamayelenqe uyifumana inetyala.
3 Akuzimaseki mntu, enokungendawo; Ke yona ingcambu yamalungisa ayishukunyiswa.
4 Umfazi onesidima usisithsaba endodeni yakhe; Owenza okuziintloni unjengempehla emathanjeni ayo.
5 Iingcinga zamalungisa zisesikweni; Amacebo abangendawo yinkohliso.
6 Amazwi abangendawo ngawokulalela igazi; Umlomo wabathe tye uyabahlangula.
7 Bakuba bebhukuqiwe abangendawo, ababikho; Indlu yamalungisa iyema.
8 Indoda idunyiswa ngokwengqiqo yayo, Entliziyo igwenxa iba ngodelekileyo.
9 Ulungile ophantsi enesicaka, Ngaphezu kozizukisayo eswele ukudla.
10 Ilungisa liyawazalelela umphefumlo wenkomo yalo; Iimfesane zabangendawo zibubujorha.
11 Owusebenzayo umhlaba wakhe uhlutha kukudla; Osukelana nento engento uswele intliziyo.
12 Ongendawo ukhanuka okuzingelwa ngabanobubi; Ingcambu yamalungisa iyanika.
13 Ekuphosiseni komlomo kukho isirhintyelo esinobubi; Ke lona ilungisa liyaphuma embandezelweni.
14 Ngesiqhamo somlomo wayo indoda iyahlutha kokulungileyo, Nempatho yezandla zomntu ibuyela kuye.
15 Indlela yesimathane ithe tye kwawaso amehlo; Ophulaphula ukucetyiswa usisilumko.
16 Isimathane sikwazisa kwangaloo mini ukuqumba kwaso; Ke yena onobuqili uyakugubungela ukucukucezwa.
17 Ophefumla inyaniso uxela ubulungisa; Ingqina elixokayo lixela inkohliso.
18 Kukho ophololoza njengokuhlaba kwekrele; Ke lona ulwimi lwezilumko luyaphilisa.
19 Umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela; Ke lona ulwimi oluxokayo lolwephanyazo.
20 Inkohliso isentliziyweni yabayila ububi; Ke bona abacebi boxolo bayabuyisa.
21 Ilungisa aliqubisani nobubi; Ke bona abangendawo bazele yinkxwaleko.
22 Ungamasikizi kuYehova umlomo oxokayo; Abenza inyaniso ukholisiwe ngabo.
23 Umntu onobuqili uyakugubungela ukwazi; Intliziyo yesinyabi ivakalisa ukumatha.
24 Isandla sabakhutheleyo siyalawula; Ukudangala kufakwa uviko.
25 Isithukuthezi esisentliziyweni yendoda siyenza igobe; Liyayivuyisa ilizwi elihle.
26 Ilungisa lingumkhokeli kuwalo; Indlela yabangendawo iyabandwendwisa.
27 Odangeleyo akayibhulisi inyamakazi yakhe; Ke ubuncwane obunqabileyo bomntu kukukhuthala.
28 Busemendweni wobulungisa ubomi; Ukuyinyathela indlela yabo kukungafi.