ImiZekeliso

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


-Reset+

Isahluko 13

1 Unyana osisilumko uva uqeqesho lukayise; Ke yena umgxeki akeva kukhalinyelwa.
2 Ngesiqhamo somlomo wayo indoda idla okulungileyo. Ke wona umnqweno wamanginingini kukugonyamela.
3 Obambe umlomo wakhe ugcine umphefumlo wakhe; Owuthe qheke umlomo wakhe, yintshabalalo kuye leyo.
4 Umphefumlo wevila uyanqwena, ungazuzi; Umphefumlo wabakhutheleyo uyatyetyiswa.
5 Ilungisa liyithiyile into ebubuxoki; Yena ongendawo uyanukisa, enze okuziintloni.
6 Ubulungisa bulondoloza ihambo egqibeleleyo; Okungendawo kuyamphenula umoni.
7 Kukho ozenza isityebi, engenayo nento; Kukho ozenza isisweli, enobuncwane obuninzi.
8 Ucamagusho lomphefumlo wendoda bubutyebi bayo; Isisweli asiva kusongelwa.
9 Isikhanyiso samalungisa siyavuya; Ke sona isibane sabangendawo siyacima.
10 Ngokukhukhumala kuvuka ukulwa kuphela; Ubulumko bunabavuma ukucetyiswa.
11 Ubuncwane basebubhedengwini buya kuncipha; Ke yena obutha ngezipha, uyandisa.
12 Ukulindela okubanjezelweyo kubulala intliziyo; Ungumthi wobomi umnqweno ofezekileyo.
13 Odela ilizwi ubanjwa lilo; Owojika umthetho uyavuzwa.
14 Umyalelo wesilumko lithende lobomi, Ukuze kumkiwe ezirhintyelweni zokufa.
15 Ingqiqo entle ibanga ubukholwane; Indlela yamanginingini inzima.
16 Bonke abanobuqili benza ngokwazi; Isinyabi siya kwaneka ukumatha.
17 Umthunywa ongendawo weyela ebubini; Isigidimi esinyanisileyo siyaphilisa.
18 Unobuhlwempu nocukucezo ophulukene noqeqesho; Osigcinileyo isohlwayo uyazukiswa.
19 Umnqweno ofeziweyo unencasa emphefumlweni; Kulisikizi kwisinyabi ukumka ebubini.
20 Ohamba nezilumko uba sisilumko naye; Ke olikholwane lesidenge uya konakaliswa.
21 Aboni basukelwa bububi; Ke wona amalungisa ayavuzwa kokulungileyo.
22 Olungileyo ushiya ilifa kubazukulwana bakhe; Ubutyebi bomoni buqwetyelwe ilungisa.
23 Umkhubelo wamahlwempu unokudla okuninzi; Kukho ophetshethwa kukungabi nabulungisa.
24 Oyiyekileyo intonga yakhe umthiyile unyana wakhe; Ke omthandayo umqeqesha esemncina ne.
25 Ilungisa lidla ukuba kuhluthe umphefumlo walo; Ke sona isisu sabangendawo siyalamba.