ImiZekeliso

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


-Reset+

Isahluko 14

1 Ubulumko bomfazi buyayakha indlu yakhe; Ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla.
2 Uhamba ngokuthe tye owoyika uYehova; Uthi gu bucala ngeendlela zakhe omdelayo.
3 Lusemlonyeni wesimathane uswazi lwekratshi; Umlomo wezilumko uyazigcina.
4 Apho kungekho nkomo, umkhombe wesitali uba ze; Indyebo eninzi iza ngamandla enkomo.
5 Ingqina elinyanisileyo aliwathethi amanga; Ke lifutha amanga ingqina elixokayo.
6 Umgxeki ufuna ubulumko, angabuzuzi; Ukwazi kulula konengqondo.
7 Suka ebusweni bendoda esisinyabi; Akuyi kuza wafumana mlomo wokwazi kuyo.
8 Ubulumko bonobuqili bukukuyiqonda indlela yakhe; Ukumatha kwezinyabi yinkohliso.
9 Idini letyala liyazigxeka izimathane; Phakathi kwabathe tye yimvisiswano.
10 Intliziyo iyabazi ubukrakra bayo ngokwayo; Omnye umntu akanakuzingenisa eluvuyweni lwayo.
11 Indlu yabangendawo iyatshatyalaliswa; Ke intente yabathe tye iyatyatyamba.
12 Kukho indlela ethe tye phambi komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa.
13 Nasekuhlekeni intliziyo inomvandedwa; Nokuphela kwalo uvuyo sisingqala.
14 Uhlutha ziindlela zakhe ontliziyo ishenxileyo: Umntu olungileyo uhlutha zizenzo zakhe ngokwakhe.
15 Isiyatha sikholwa ngamazwi onke; Onobuqili uyakuqonda ukunyathela kwakhe.
16 Isilumko siyoyika, sisuke entweni embi; Isinyabi siphuphuma umsindo, sizithembile.
17 Ozekanekayo wenza ukumatha; Indoda yamayelenqe ithiyekile.
18 Ilifa leziyatha kukumatha; Abanobuqili banxiba isithsaba sokwazi.
19 Abenzi bobubi basibekeka phambi kwabalungileyo; Abangendawo bema emasangweni amalungisa.
20 Ihlwempu lithiywa nangummelwane walo; Ke bona abathanda isityebi baninzi.
21 Omdelayo ummelwane wakhe uyona; Obabala abaziintsizana, hayi, uyolo lwakhe!
22 Abayi kulahleka yini na abayila ububi? Inceba nenyaniso iba nabayila okulungileyo.
23 Ekubulalekeni konke kubakho ungeniselo; Ke ukuthetha komlomo kubanga ukuswela kodwa.
24 Busisithsaba sezilumko ubutyebi bazo; Ukumatha kwezinyabi kukumatha.
25 Ingqina lenyaniso lihlangula imiphefumlo; Ke elifutha amanga liyinkohliso.
26 Ekoyikeni uYehova kukho inkoloseko eliqele, Abantwana bakhe baba nendawo yokuzimela.
27 Ukoyika uYehova lithende lobomi, Ukuze kusukwe ezirhintyelweni zokufa.
28 Busebuninzini babantu ubungangamela bokumkani; Kusekupheleni koluntu ukutshabalala kwesidwangube.
29 Ozeka kade umsindo unengqondo eninzi; Ke yena ozekanekayo ucaphula ukumatha.
30 Bubomi benyama intliziyo epholileyo; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni.
31 Ocudisa isisweli ungcikiva uMenzi waso; Olibabalayo ihlwempu uyamzukisa.
32 Ongendawo uyangqulwa bububi bakhe; Ke ilungisa linehlathi ekufeni kwalo.
33 Entliziyweni yonengqondo buyaphumla ubulumko; Ke embilinini wesinyabi buyazazisa.
34 Ubulungisa buyaluphakamisa uhlanga; Isono lihlazo lezizwe.
35 Inkolelo yokumkani ikumkhonzi oqiqayo; Ukuphuphuma kwakhe umsindo kukowenza okuziintloni.