ImiZekeliso

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


-Reset+

Isahluko 18

1 Ozahlulayo ufuna umnqweno wakhe; Into yonke ezimasayo uyayivungamela.
2 Isinyabi asikunanzile ukuqonda; Ke sinanze ukuzityhila kwentliziyo yaso.
3 Ekuzeni kongendawo kuza ukudela, Ukungcikiva, nokucukuceza.
4 Ngamanzi anzulu amazwi omlomo wendoda, Ngumlanjana obalekayo, lithende lobulumko.
5 Ukukhetha ubuso bongendawo akulungile; Nokugqwetha ilungisa ekuthetheni ityala.
6 Imilebe yomlomo wesinyabi ingena ekubambaneni, Nomlomo waso ubiza amanqindi.
7 Umlomo wesinyabi uyasitshabalalisa, Nemilebe yomlomo waso sisirhintyelo somphefumlo waso.
8 Amazwi entlebi yimithamo emnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini.
9 Nohilizayo eshishinini lakhe Ngumninawa kaSokonakalisa.
10 Yinqaba ende eliqele igama likaYehova; Ilungisa ligidimela kulo, libe sengxondeni.
11 Ubuncwane besityebi sisixeko saso esiliqele; Bunjengodonga oluphakamileyo emabhongweni aso.
12 Phambi kwentshabalalo iyazidla intliziyo yendoda; Phambi kozuko lululamo.
13 Ophendula ilizwi engekeva, Kukumatha oko kuye, nehlazo.
14 Umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo; Ke umoya odakumbileyo, ngubani na ongawuthwalayo?
15 Intliziyo yonengqondo irhweba ukwazi; Nendlebe yezilumko ifuna ukwazi.
16 Isipho somntu siyamgabulela, Simse phambi kwabakhulu.
17 Unga ulilungisa oqalelayo etyaleni lakhe: Uza ummelwane wakhe, amgocagoce.
18 Liphelisa ingxabano iqashiso, Libahlule abanamandla.
19 Umzalwana ekukreqiweyo kuye ulukhuni ngaphezu kwesixeko esiliqele, Neengxabano zinjengomvalo woxande olude.
20 Ngesiqhamo somlomo wendoda uyahlutha umbilini wayo; Iyahlutha ngongeniselo lomlomo wayo.
21 Ukufa nokuphila kusemandleni olwimi; Abaluthandayo baya kudla isiqhamo salo.
22 Othe wafumana umfazi, ufumene okulungileyo; Uzuze okulikholo kuYehova.
23 Ihlwempu lithetha ngezibongozo; Isityebi siphendula ngokulukhuni.
24 Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana.