Eksodusi

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0:00
0:00

-Reset+

Isahluko 39

1 Ngokuluhlaza nangokububende nangokubomvu benza izambatho ezenziwe kahle zokukhonza endaweni engcwele; bamenzela u-Aroni izambatho ezingcwele, njengalokho uJehova emyalile uMose.
2 Wayenza ingubo yamahlombe ngegolide, nangokuluhlaza nangokububende nangokubomvu, nangelineni elicolekileyo lemicu ephothiweyo.
3 Balikhanda igolide laba ngongcwecwe, balisika izincingwana ukuba zalukwe nokuluhlaza nokububende nokubomvu, nelineni elicolekileyo, umsebenzi wengcweti.
4 Bayenzela iziziba zamahlombe ezihlanganisiweyo; yahlanganiswa emaceleni omabili.
5 Ibhande elalukiwe kahle elalikuyo ukuyibhinca lalikunye nayo, lifana nokusetshenzwa kwayo, lalingelegolide, lingokuluhlaza nangokububende nangokubomvu, nangelineni elicolekileyo lemicu ephothiweyo, njengalokho uJehova emyalile uMose.
6 Balungisa amatshe amashohamu ezungezwe yizisekelo zegolide, eqoshwe njengendandatho ngamagama amadodana ka-Israyeli.
7 Wawabeka ezizibeni zengubo yamahlombe, abe ngamatshe esikhumbuzo sabantwana bakwa-Israyeli, njengalokho uJehova emyalile uMose.
8 Wayesesenza isihlangu sesifuba, umsebenzi wengcweti, njengokusetshenzwa kwengubo yamahlombe, ngegolide, nangokuluhlaza nangokububende nangokubomvu, nangelineni elicolekileyo lemicu ephothiweyo.
9 Sasinezinhlangothi ezine ezilingeneyo; basenza isihlangu sesifuba siphindwe kabili; ubude baso babunjengokudazuluka kweminwe, nobubanzi baso babunjengokudazuluka kweminwe, siphindwe kabili.
10 Bafaka kuso izinhla ezine zamatshe; uhla lwesardiyu, netopazi, nerubi lwaba luhla lokuqala;
11 uhla lwesibili lwaba yisimaragidu, nesafire, nedayimani;
12 uhla lwesithathu lwaba yihiyakinte, ne-agathe, ne-amethiste;
13 uhla lwesine lwaba yikrisolithi, neshohamu, nejaspi; ayezungeziwe yizisekelo zegolide lapho zifakwe khona.
14 Amatshe ayeyishumi nambili njengamagama amadodana ka-Israyeli, njengamagama abo; njengokuqoshwa kwendandatho yilelo nalelo lalinegama lakhe kuzo izizwe eziyishumi nambili.
15 Benza esihlangwini sesifuba amaketanga njengamagoda, umsebenzi othandelweyo wegolide elicwengekileyo.
16 Benza izisekelo ezimbili zegolide namasongo amabili egolide; bawafaka amasongo omabili emaceleni omabili esihlangu.
17 Base befaka amaketanga omabili egolide athandelweyo emasongweni omabili emaceleni esihlangu sesifuba.
18 Ezinye izihloko ezimbili zamaketanga athandelweyo bazifaka ezisekelweni ezimbili, wazibeka ngaphambili ezizibeni zengubo yamahlombe.
19 Base bewenza amasongo amabili egolide, bawafaka emaceleni omabili esihlangu sesifuba, eceleni laso elibhekene nengubo yamahlombe ngaphakathi.
20 Bawenza amasongo amabili egolide, bawafaka ezizibeni zombili zengubo yamahlombe phansi ngaphambili, eduze nokuhlangana kwayo, phezu kwebhande elifekethisiweyo lengubo yamahlombe.
21 Base bebopha isihlangu sesifuba ngamasongo aso emasongweni engubo yamahlombe ngentambo eluhlaza ukuba sibe phezu kwebhande elifekethisiweyo lengubo yamahlombe, ukuze isihlangu sesifuba singakhumuki engutsheni yamahlombe, njengalokho uJehova emyalile uMose.
22 Walenza ijazi lengubo yamahlombe ngokwalukiweyo, ngokuluhlaza lonke.
23 Imbobo yejazi ngaphakathi kwalo yayinjengembobo yebhantshi lensimbi, inomphetho oyizungeza imbobo yalo ukuba lingadatshulwa.
24 Benza emiphethweni yejazi amapomegranati ngokuluhlaza nangokububende nangokubomvu okuphothiweyo.
25 Bazenza izikhencezo zegolide elicwengekileyo, bazifaka izikhencezo phakathi kwamapomegranati emiphethweni yejazi nxazonke phakathi kwamapomegranati,
26 isikhencezo nepomegranati, isikhencezo nepomegranati emiphethweni yejazi nxazonke, ukuba kukhonzwe ngalo, njengalokho uJehova emyalile uMose.
27 Base bebalukela u-Aroni namadodana akhe amabhantshi elineni elicolekileyo lomsebenzi owalukiweyo,
28 nesigqoko selineni elicolekileyo, nezinye izigqoko ezinhle zelineni elicolekileyo, namabhulukwe elineni ngelineni elicolekileyo lemicu ephothiweyo,
29 nebhande lelineni elicolekileyo lemicu ephothiweyo nelokuluhlaza nelokububende nelokubomvu, umsebenzi womfeketshisi, njengalokho uJehova emyalile uMose.
30 Benza ungcwecwe womqhele ongcwele ngegolide elicwengekileyo, babhala kuye umbhalo njengokuqoshwa kwendandatho wokuthi: “Wahlukaniselwe uJehova”.
31 Babophela kuye intambo eluhlaza ukuba abekwe phezulu esigqokweni, njengalokho uJehova emyalile uMose.
32 Njalo-ke kwaqedwa wonke umsebenzi wetabernakele letende lokuhlangana; abantwana benza njengakho konke uJehova amyale ngakho uMose; benze njalo-ke.
33 Baliletha itabernakele kuMose, itende nempahla yalo yonke, nezinkibaniso zalo, namapulangwe alo, nemishayo yalo, nezinsika zalo, nezinyawo zalo,
34 nesifulelo sezikhumba ezibomvu zezinqama, nesifulelo sezikhumba zamatahasi, nesihenqo seveli,
35 nomphongolo wobufakazi, nezinti zawo, nesihlalo somusa;
36 itafula nezinto zonke zalo, nezinkwa zokubukwa;
37 uthi olucwengekileyo lwezibani nezibani zalo, izibani zihleliwe, nezinto zonke zalo, namafutha okukhanyisa,
38 ne-altare legolide, namafutha okugcoba, nempepho ethaphukayo, neveli lomnyango wetende;
39 i-altare lethusi, nehele lalo lethusi, nezinti zalo, nezinto zonke zalo, nomcengezi nesinqe sawo;
40 izilenge zegceke, nezinsika zalo, nezinyawo zalo, neveli lesango legceke, nezintambo zalo, nezikhonkwane zalo, nempahla yonke yenkonzo yetabernakele, netende lokuhlangana;
41 izambatho ezenziwe kahle zokukhonza endaweni engcwele, nezambatho ezingcwele zika-Aroni umpristi, nezambatho zamadodana akhe zokukhonza esikhundleni sobupristi.
42 Njengakho konke uJehova amyale ngakho uMose, benze njalo abantwana bakwa-Israyeli wonke umsebenzi.
43 UMose wabona wonke umsebenzi; bheka, babewenzile; njengalokho uJehova eyalile, bawenza kanjalo; uMose wababusisa.