Hezekeli

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0:00
0:00

-Reset+

Isahluko 27

1 Izwi likaJehova lafika kimi, lathi:
2 “Wena ndodana yomuntu, yenza isililiselo ngeTire,
3 uthi kulo iTire: Wena ohlala ekungeneni kolwandle, ongumthengi wabantu eziqhingini eziningi, iNkosi uJehova isho kanje, ithi: “ ‘Tire, wena ushilo ukuthi: “Ngiphelele ebuhleni.”
4 Imikhawulo yakho isenhliziyweni yolwandle; abakhi bakho baphelelisile ubuhle bakho.
5 Ngemisayipuresi yaseSeniri benzile onke amapulangwe akho; balandile umsedari eLebanoni ukwenza insika yakho.
6 Ngama-oki aseBashani benzile amaphini akho; indeki yakho bayenzile ngophondo lwendlovu, lufakelwe emthini womkhoba ovela eziqhingini zaseKitimi.
7 Ilineni elicolekileyo elifekethisiweyo elivela eGibithe lalinguseyili wakho, laze laba yibhanela kuwe; isimbozo sakho sasiluhlaza sibubende, sivela eziqhingini zase-Elisha.
8 Abakhileyo eSidoni nase-Arvadi babe ngabagwedli bakho; izihlakaniphi zakho, Tire, zazikuwe, zazingabashayeli bakho.
9 Amalunga aseGebali nezihlakaniphi zalo babe ngabavimbi zimfa bakho kuwe. Yonke imikhumbi yaselwandle namatilosi ayo babe kuwe ukuba bathengise ngempahla yakho.
10 “ ‘AbasePheresiya noLude noPhuthi babe sempini yakho, amadoda empi yakho; baphanyeka izihlangu nezigqoko kuwe; baveza ubuhle bakho.
11 Abantu base-Arvadi kanye nempi yakho babe sezingangeni zakho nxazonke, nabaseGamadi babe semibhoshongweni yakho; baphanyeka izihlangu zabo ezingangeni zakho nxazonke; baphelelisa ubuhle bakho.
12 “ ‘ITharishishi lalingumthengi wakho ngenxa yobuningi bayo yonke ingcebo yakho; benana impahla yakho ngesiliva nangensimbi nangethini nangomthofu.
13 “ ‘IJavani noThubali noMesheke bona babe ngabathengi bakho, benana abantu boqobo nezitsha zethusi ngempahla yakho.
14 “ ‘Abendlu yaseThogarma benana impahla yakho ngamahhashi nangamahhashi empi nangeminyuzi.
15 “ ‘Abantu baseDedani babe ngabathengi bakho, iziqhingi eziningi zaziyizindawo zokuthengelana zesandla sakho; babuyisela kuwe uphondo lwendlovu ne-eboni, kwaba yisipho sakho.
16 “ ‘I-Aramu lalingumthengi wakho ngenxa yobuningi bemisebenzi yakho; benana impahla yakho ngama-emeralidu, nangokububende, nangokufekethisiweyo, nangelineni elicolekileyo, nangekorali, nangamarubi.
17 “ ‘UJuda nezwe lakwa-Israyeli babe ngabathengi bakho; benana impahla yakho ngokolweni waseMiniti, nangawojeqe, nangezinyosi, nangamafutha, nangebhalisamu.
18 “ ‘IDamaseku lalingumthengi wakho ngenxa yobuningi bemisebenzi yakho, ngobuningi bayo yonke ingcebo, linewayini laseHeliboni noboya obumhlophe bezimvu.
19 “ ‘IVedani neJavani enana impahla yakho ngotwayibana; insimbi ekhandiweyo, nekasiya, nomhlanga kwakuphakathi kwempahla yakho.
20 “ ‘IDedani lalingumthengi wakho ngezindwangu ezinhle zokugibela.
21 “ ‘I-Arabiya nazo zonke izikhulu zaseKedari zazingabathengi besandla sakho; zazingabathengi bakho ngamawundlu, nangezinqama, nangezimpongo.
22 “ ‘Abathengi baseSheba naseRama babe ngabathengi bakho, benana impahla yakho ngawo onke amakha aphambili, nangawo onke amatshe anqabileyo, nangegolide.
23 “ ‘IHarana neKhane ne-Edene, abathengi baseSheba, ne-Asiriya, neKilimadi babe ngabathengi bakho.
24 Bona babe ngabathengi bakho ngempahla enhle, ngezambatho eziluhlaza nezifekethisiweyo, nangezindwangu ezimibalabala, nangezintambo ezalukiweyo eziqinileyo, ezindaweni zakho zokuthengelana.
25 “ ‘Imikhumbi yaseTharishishi yayihambisa impahla yakho. Wagcwaliswa, wadunyiswa kakhulu enhliziyweni yolwandle.
26 Abagwedli bakho bakuyisa emanzini amaningi; umoya wasempumalanga wawusukwaphula usenhliziyweni yolwandle.
27 Ingcebo yakho, nempahla yakho, nentutho yakho, amatilosi akho, nabashayeli bakho, abavimbi zimfa bakho, nabaphathi bakho bokuthenga, nawo onke amadoda akho empi akuwe, naso sonke isixuku esiphakathi kwakho kuyakuwela enhliziyweni yolwandle ngosuku lokuwa kwakho.
28 Ngezwi lokukhala kwabashayeli bakho amaza ayazamazama.
29 Bonke ababambe amaphini, amatilosi nabo bonke abashayeli baselwandle, bayakwehla emikhunjini yabo, beme emhlabathini,
30 bezwakalise izwi labo phezu kwakho, bakhale ngomunyu, bathele uthuli emakhanda abo, bahuquzele emlotheni,
31 baziphucule izimpandla ngenxa yakho, babhince izindwangu zamasaka, bakukhalele izinyembezi ngomunyu womphefumulo.
32 Ekulileni kwabo bayakwenza isililiselo ngawe, bakulilele, bathi: “Ngubani onjengeTire, njengalo eselithulisiwe phakathi kolwandle, na?”
33 Ekuphumeni kwempahla yakho elwandle wasuthisa abantu abaningi; ngobuningi bengcebo yakho nempahla yakho wacebisa amakhosi omhlaba.
34 Ngesikhathi sokwaphulwa kwakho ngamanzi ekujuleni kolwandle impahla yakho naso sonke isixuku sakho kwawela phakathi kwakho.
35 Bonke abakhileyo eziqhingini bamangala ngawe; amakhosi azo ayaqhakanyeka, aphaphatheke ebusweni.
36 Abathengi phakathi kwabantu bayakuncimfela; usuyincithakalo; awusayikubakho kuze kube phakade.’ ”