Mathewu

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0:00
0:00

-Reset+

Isahluko 22

1UJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemifanekiso, wathi:
2 “Umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi, owenzela indodana yakhe umshado.
3 Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni; kepha abavumanga ukuza.
4 “Waphinda wathuma ezinye izinceku, wathi: ‘Shonini kwabamenyiweyo ukuthi: Bhekani, sengilungisile ukudla kwami; izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe; konke sekulungile, wozani emshadweni.’
5 “Kepha badelela, bahamba; omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe.
6 Abaseleyo babamba izinceku zakhe, baziphatha kabi, bazibulala.
7 Kepha inkosi yathukuthela, yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa umuzi wabo.
8 “Khona yathi ezincekwini zayo: ‘Umshado usulungiselwe, kepha abamenyiweyo bebengafanele;
9 ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela, nibizele emshadweni bonke eningabafumana.’
10 Lezo zinceku zaphuma, zaya ezindleleni, zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle; indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni.
11 “Kuthe inkosi ingena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu obengayembethe ingubo yomshado;
12 yathi kuye: ‘Mngane, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na?’ Kepha wathula.
13 “Khona inkosi yathi ezincekwini: ‘Mbopheni izinyawo nezandla, nimphonse ebumnyameni obungaphandle; lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo.’
14 “Ngokuba baningi ababiziweyo, kepha bayingcosana abakhethiweyo.”
15 Khona abaFarisi basuka, bacebisana ukuba bamhile ngezwi.
16 Bathuma kuye abafundi babo kanye nabakaHerode, bathi: “Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso; awukhathali ngamuntu, ngokuba awubheki ubuso babantu.
17 Ngakho sitshele, uthini wena? Kuvunyelwe ukuthela kuKesari noma qha?”
18 Kepha uJesu ebazi ububi babo wathi: “Bazenzisi, ningilingelani na?
19 Ngitshengiseni imali yokuthela,” bamtshengisa udenariyu.
20 Wayesethi kubo: “Ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na?”
21 Bathi: “NgokaKesari.” Khona wathi kubo: “Ngakho-ke nikani uKesari okukaKesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu.”
22 Sebezwile lokho bamangala, bamshiya, bamuka.
23 Ngalolo suku kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza
24 bathi: “Mfundisi, uMose wathi: ‘Uma umuntu efa engenabantwana, umfowabo kamngene umkakhe, amvusele umfowabo inzalo.’
25 Kwakukhona-ke kithi izelamani eziyisikhombisa: owokuqala waganwa, wafa; engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo.
26 Kanjalo nowesibili nowesithathu, kwaze kwaba kowesikhombisa.
27 Emva kwabo bonke wafa umfazi.
28 Pho, ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani kwabayisikhombisa, lokhu bonke babe naye, na?”
29 Kepha uJesu waphendula, wathi kubo: “Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu.
30 Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini.
31 Kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo anifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu, ethi:
32 ‘Mina nginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe,’ na? Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo.”
33 Kwathi izixuku zikuzwa lokho, zamangala ngokufundisa kwakhe.
34 AbaFarisi sebezwile ukuthi uJesu ubathulisile abaSadusi, babuthana ndawonye.
35 Omunye wabo, isazimthetho, wamlinga, wathi:
36 “Mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na?”
37 UJesu wathi kuye: “ ‘Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho.’
38 Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala.
39 Owesibili ofana nawo uthi: ‘Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.’
40 Kuleyo miyalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofethi.”
41 Besabuthene abaFarisi, uJesu wababuza,
42 wathi: “Nithini ngoKristu na? Uyindodana kabani na?” Bathi kuye: “EkaDavide.”
43 Wathi kubo: “Pho, uDavide ngoMoya wambiza kanjani ngokuthi iNkosi, ethi:
44 “ ‘INkosi yathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho.” ’
45 “Ngakho-ke uma uDavide embiza ngokuthi iNkosi, uyindodana yakhe kanjani na?”
46 Kwakungekho obengamphendula ngazwi; emva kwalolo suku akwabe kusabakho muntu onesibindi sokumbuza lutho.