Marku

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0:00
0:00

-Reset+

Isahluko 3

1 Khona wabuye wangena esinagogeni. Kwakukhona lapho umuntu onesandla esishwabeneyo.
2 Bamqaphela ukuba uzakumphilisa yini ngesabatha, ukuze bambeke icala.
3 Wathi kumuntu onesandla esishwabeneyo: “Sukuma, ume phakathi.”
4 Wayesethi kubo: “Kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na?” Kepha bathula.
5 Waqalaza ebabuka ngokuthukuthela, edabukile ngobulukhuni benhliziyo yabo; wayesethi kulowo muntu: “Yelula isandla.” Waselula, saphiliswa isandla sakhe.
6 AbaFarisi base bephuma masinyane bacebisana ngaye nabakaHerode ukuthi bangambhubhisa kanjani.
7 UJesu wasuka kanye nabafundi bakhe, waya ngaselwandle; isixuku esikhulu samlandela sivela eGalile, naseJudiya,
8 naseJerusalema, nase-Idumiya, nangaphesheya kweJordani, nangaseTire, naseSidoni; isixuku esikhulu sesizwile konke akwenzayo seza kuye.
9 Wayeseyala abafundi bakhe ukuba isikebhe simlindele ngenxa yesixuku sabantu, ukuze bangamcindezeli,
10 ngokuba wayephulukisa abaningi, kwaze kwathi bonke abanezifo bawela phezu kwakhe ukuba bamnamathe.
11 Nawomoya abangcolileyo bathi ukuba bambone, bawa phansi phambi kwakhe, bamemeza bathi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.”
12 Wabayalisisa ukuba bangamzwakalisi.
13 Wayesenyukela entabeni, wabizela kuye abebafuna yena; beza kuye.
14 Wamisa abayishumi nambili ukuba babe naye nokuba abathume baye kushumayela,
15 babe namandla okukhipha amademoni.
16 Wayesemisa laba abayishumi nambili: uSimoni owamqamba igama lokuthi uPetru,
17 noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo kaJakobe; laba wabaqamba igama lokuthi oBowanergesi okungukuthi amadodana okuduma;
18 no-Andreya, noFiliphu, noBartolomewu, noMathewu, noTomase, noJakobe ka-Alfewu, noThadewu, noSimoni umKhanani,
19 noJuda Iskariyothe owamkhaphelayo.
20 Wayesefika ekhaya; isixuku sabuthana futhi, ababe besaba nathuba lokudla nasinkwa.
21 Abakubo sebekuzwile baphuma ukuyombamba, ngokuba bathi uyahlanya.
22 Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi: “UnoBelzebule, ukhipha amademoni ngombusi wamademoni.”
23 Wayesebabiza, wakhuluma kubo ngemifanekiso, ethi: “USathane angakhipha kanjani uSathane na?
24 Uma umbuso wahlukene wodwa, lowo mbuso ungeme.
25 Nendlu, uma yahlukene yodwa, leyo ndlu ayizukuma.
26 NoSathane, uma ezivukela yena, ahlukane, akanakuma, kepha uyaphela.
27 Yebo, akakho ongangena endlini yesiqhwaga, aphange impahla yaso, uma engabophi kuqala isiqhwaga, andukuba aphange indlu yaso.
28 Ngiqinisile ngithi kini: Abantwana babantu bayakuthethelelwa izono zonke nokuhlambalaza noma kungakanani abangahlambalaza ngakho,
29 kepha lowo ohlambalaza uMoya oNgcwele kanakuthethelelwa naphakade, kodwa unecala lesono esingapheliyo.”
30 Ngokuba bathi unomoya ongcolileyo.
31 Kwase kufika unina nabafowabo, bema ngaphandle, bathumela kuye bembiza.
32 Isixuku sabantu sasimphahlile; bathi kuye: “Bheka, unyoko nabafowenu nawodadewenu bangaphandle bekufuna.”
33 Wabaphendula wathi: “Ngubani umame nabafowethu na?”
34 Waqalaza ebuka ababehlezi bemphahlile, wathi: “Bhekani, nangu umame nabafowethu.
35 Ngokuba owenza intando kaNkulunkulu nguye ongumfowethu nodadewethu nomame.”